สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 37 14 6 5 57
2 ชุมชนบ้านบอน 27 6 2 2 35
3 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 27 5 2 2 34
4 ปิยมิตรวิทยา 26 11 4 6 41
5 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 21 7 1 5 29
6 บ้านร่องส้าน 19 6 2 1 27
7 บ้านแวนโค้ง 19 5 3 2 27
8 ราชประชานุเคราะห์ 24 19 5 1 0 25
9 บ้านสระ 18 5 6 2 29
10 บ้านสถาน 17 5 3 2 25
11 บ้านดอนมูล 15 7 3 0 25
12 บ้านสันติสุข 15 6 1 0 22
13 ราชานุเคราะห์ 14 9 1 3 24
14 บ้านสบสา 14 5 0 3 19
15 บ้านธาตุขิงแกง 14 4 1 4 19
16 บ้านดอนไชยป่าแขม 13 6 4 2 23
17 บ้านจุน 13 3 0 1 16
18 คุณากรวิทยา 12 10 1 1 23
19 บ้านพวงพยอม 12 3 1 3 16
20 บ้านร่องย้าง 12 3 0 1 15
21 บ้านดู่ 11 7 1 3 19
22 บ้านขุนกำลัง 11 4 3 2 18
23 ชุมชนบ้านหนองเลา 10 10 4 7 24
24 บ้านยางขาม 10 8 4 5 22
25 ชุมชนบ้านดอนไชย 10 3 1 0 14
26 บ้านหย่วน 10 2 0 0 12
27 บ้านดอนแก้ว 10 1 0 0 11
28 บ้านแม่ต๋ำ 9 12 2 4 23
29 ชุมชนบ้านหลวง 9 6 1 4 16
30 บ้านไชยสถาน 9 6 1 2 16
31 อนุบาลปง 9 3 5 2 17
32 บ้านปางมดแดง 9 3 1 2 13
33 บ้านฮวก 9 2 7 3 18
34 บ้านพระนั่งดิน 9 2 0 3 11
35 บ้านจำบอน 9 1 1 3 11
36 บ้านร่องแมด 8 6 1 4 15
37 บ้านทุ่งแต 8 6 1 2 15
38 บ้านปางถ้ำ 8 4 3 1 15
39 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 8 4 0 0 12
40 บ้านควรดง 8 3 1 0 12
41 บ้านปง 8 1 0 0 9
42 บ้านสักทุ่ง 8 1 0 0 9
43 ชุมชนบ้านเชียงบาน 8 0 0 2 8
44 บ้านน้ำมิน 7 11 2 1 20
45 ชุมชนบ้านทุ่ง 7 6 3 0 16
46 บ้านหัวทุ่ง 7 5 1 1 13
47 บ้านปางป้อม 7 2 2 1 11
48 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 7 1 3 4 11
49 บ้านท่าฟ้าใต้ 6 5 1 2 12
50 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 6 4 4 2 14
51 บ้านปงใหม่ 6 4 2 0 12
52 ปัวพิทยา 6 3 1 2 10
53 บ้านแก 6 1 0 0 7
54 บ้านวังเค็มใหม่ 6 0 0 0 6
55 จุนวิทยา 5 6 1 2 12
56 บ้านสะแล่ง 5 6 0 1 11
57 บ้านควร 5 4 2 0 11
58 บ้านท่าม่าน 5 3 6 2 14
59 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 5 3 1 0 9
60 บ้านท่าฟ้าเหนือ 5 3 0 1 8
61 บ้านผาลาด 5 2 3 3 10
62 บ้านสบบง 5 2 3 2 10
63 บ้านแม่ทาย 5 2 1 0 8
64 หฤทัยวิทยา 5 1 1 0 7
65 บ้านแฮะ (ปง) 5 0 2 2 7
66 บ้านแบ่ง 4 4 1 1 9
67 บ้านสันปูเลย 4 3 3 0 10
68 บ้านทุ่งหล่ม 4 3 2 0 9
69 บ้านแวน 4 2 0 1 6
70 บ้านสบขาม 4 2 0 0 6
71 บ้านดอนลาว 4 2 0 0 6
72 บ้านน้ำปุก 4 1 0 3 5
73 บ้านดอนเงิน 4 1 0 0 5
74 บ้านแม่ทะลาย 4 1 0 0 5
75 อนุบาลเชียงม่วน 4 0 0 2 4
76 บ้านบ่อเบี้ย 3 5 3 1 11
77 สาธิตวิทยาเชียงคำ 3 4 1 2 8
78 บ้านโจ้โก้ 3 3 1 3 7
79 บ้านหล่ายฝายแก้ว 3 3 0 2 6
80 บ้านเลี้ยว 3 2 2 0 7
81 บ้านบุญเรือง 3 2 1 2 6
82 บ้านใหม่น้ำเงิน 3 2 0 1 5
83 บ้านถ้ำผาลาด 3 2 0 1 5
84 บ้านทุ่งติ้ว 3 1 0 1 4
85 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 3 1 0 1 4
86 บ้านวังบง 3 1 0 1 4
87 บ้านผาตั้ง 3 1 0 0 4
88 บ้านเวียงลอ 3 0 3 0 6
89 บ้านใหม่ร่มเย็น 3 0 0 0 3
90 บ้านปงสนุก 2 4 0 1 6
91 บ้านฝายกวาง 2 3 1 3 6
92 บ้านห้วยไคร้ 2 3 0 1 5
93 บ้านศรีเมืองชุม 2 3 0 1 5
94 บ้านสันหลวง 2 3 0 0 5
95 บ้านทุ่งกล้วย 2 2 2 0 6
96 บ้านน้ำจุน 2 2 2 0 6
97 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 2 2 1 1 5
98 ชัยชุมภู 2 2 1 0 5
99 บ้านก๊อหลวง 2 2 0 0 4
100 บ้านปัว(ปง) 2 2 0 0 4
101 บ้านสักลอ 2 1 2 2 5
102 บ้านป่าสัก 2 1 1 0 4
103 บ้านปัวศรีพรม 2 1 1 0 4
104 บ้านสา 2 1 0 1 3
105 บ้านหนองบัวเงิน 2 1 0 1 3
106 บ้านทุ่งเย็น 2 1 0 1 3
107 บ้านต้นผึ้ง 2 1 0 0 3
108 บ้านบุญยืน 2 0 0 1 2
109 บ้านผาฮาว 2 0 0 1 2
110 บ้านก๊อน้อย 1 3 2 0 6
111 บ้านทุ่งหนอง 1 3 1 1 5
112 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 1 3 0 1 4
113 บ้านนาอ้อม 1 2 2 0 5
114 บ้านดอนไชย 1 2 0 1 3
115 บ้านสร้อยศรี 1 2 0 0 3
116 บ้านห้วยแม่แดง 1 2 0 0 3
117 บ้านแฮะ 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองท่าควาย 1 1 0 0 2
119 บ้านร่องค้อม 1 0 1 1 2
120 บ้านปี้ 1 0 1 1 2
121 บ้านหลวง 1 0 1 1 2
122 บ้านน้ำเปื๋อย 1 0 1 0 2
123 บ้านม่วง 1 0 0 1 1
124 เทศบาลตำบลปง 1 0 0 0 1
125 บ้านร้องเชียงแรง 0 3 0 0 3
126 บ้านหล่ายทุ่ง 0 2 1 0 3
127 บ้านใหม่พัฒนา 0 2 1 0 3
128 บ้านห้วยกั้ง 0 2 0 1 2
129 บ้านสีพรม 0 2 0 0 2
130 บ้านหัวขัว 0 2 0 0 2
131 บ้านนาบัว 0 1 1 1 2
132 บ้านปางผักหม 0 1 0 2 1
133 บ้านห้วยสิงห์ 0 1 0 1 1
134 บ้านปางวัว 0 1 0 0 1
135 บ้านสันกลางนาดอ 0 1 0 0 1
136 บ้านแกใหม่นิคม 0 1 0 0 1
137 บ้านแม่วังช้าง 0 0 2 0 2
138 บ้านหมุ้น 0 0 0 1 0
139 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0
รวม 835 413 161 169 1,409