รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม และโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัวพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  มณีอำไพร
 
1. นางนงราม  โนวิชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา   เกิดอิ่ม
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาวศิวพร  กองจันทร์
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงเกศกมล  คำลือ
 
1. นางจินดา  ยะแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ลุ่มนอก
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงพิมพกา  ประชามิ่ง
 
1. นางอรุณศรี  พรหมชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธนารักษ์  ถิ่นศรีธิ
 
1. นายสมพร  ทองศิริประภา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ใจเขียว
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทนทาน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงเมธปิยา  ตันกุล
 
1. นางกัญญาณัฐ  มีคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยอักษร
2. เด็กชายปาริฉัตต์  มั่งมูล
 
1. นางอนันยา  มั่งมูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงวรดา  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บ้านสระ
 
1. นางกรนิษฐ์  ชายป่า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรธีรา  ธรรมราช
 
1. นางเยาวภา  คำสาหา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายปฐพล  ศรีรัตนพงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  ไชยชมพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นางสาวเนตรนภา   มะโนนึก
 
1. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   อ่อนภูเวียง
2. เด็กหญิงพิมพา   สุวรรณโน
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์   ชาญเดช
 
1. นายณัฐธนกร   ศักดิ์สูง
2. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. เด็กหญิงกันตพร  ผลาปรีย์
2. เด็กหญิงจตุพร  ภูมิประมาณ
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญยากรณ์
 
1. นายทินกรณ์  พลบุญ
2. นางเรณู  พลบุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงนิภาพร  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงพจมาศ  แก้วมูล
3. เด็กชายภาคิน  ศรีดี
 
1. นางอัญชลี   ปรารมภ์
2. นางอุไรทิพย์  สวยสม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายวงศกร  กาศเกษม
2. เด็กชายศราวุูธ  ต๊ะนา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายทินภัทร  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายวรวุฒิ  สีสัน
 
1. นางถนอม  แสงเหม่
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวแดง
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชูศรีวาส
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. นายเจษฏา  ใจกว้าง
 
1. นางทิพาพร  เจือกโว้น
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ฉลาด
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์   สุทธวงค์
3. เด็กหญิงเกวลิน   ร้องเก็ต
 
1. นางสาวดวงดาว   เทพน่าน
2. นางสาววราพร   ขันแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไช่
2. นายอนิวัตติ์  ปันทะวงศ์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไชยจำเริญ
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  คนอยู่
2. เด็กหญิงนภสร  คำไหม
3. เด็กหญิงเกศศิณี  ใจราช
 
1. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชนิตา  พระวิสัตย์
2. เด็กหญิงฐิติกา  ศรีธนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มะตะแสง
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายพิชิตชัย  ดอนชุม
2. เด็กชายภูวิท  มโนชัย
3. เด็กชายเอกชัย  ใจเย็น
 
1. นายธวัช  ซื่อสัตย์
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันวิไล
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเปิ้น
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นิ่มละมูล
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายจักรกริช  กาติ๊บ
2. เด็กชายธีรชัย  มลามาตย์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  นวนมี
 
1. นางยสุตมา  ประทุมชาติ
2. นางอรทัย  มังคลาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  นุกาศ
2. เด็กชายวิษณุ  คำคง
3. เด็กชายสุภกิจ  น่าชม
 
1. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
2. นางอรทัย  มังคลาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นายนพรุจ  หม่อม
2. นายประวันวิทย์  ญวนแม่
 
1. นางอรทัย  มังคลาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายคุณากร  คำเรือง
2. เด็กชายนฤชา  สังข์ขำ
 
1. นายสุชาติ  ศิลลัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสา 1. เด็กชายจิรายุ  หมื่นทา
2. เด็กชายสมภพ  ถาทอง
 
1. นายจิรยุทธ์  รวมสุข
2. นางรินยา  กิจเฉลา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายนันทยศ  เฉลิม
2. เด็กชายปิยะบุตร  ยานะ
 
1. นางนิรมล  เชียงแรง
2. นายอุเบก  ปัทมะเสวี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายคเชนฤทธิ์  ลิพล
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เขจร
 
1. นางนวลจันทร์  ลิชัยมูล
2. นายอุเบก  ปัทมะเสวี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอื้องเพ็ชร์
2. เด็กชายสิทธิพล  แสงศรีจันทร์
 
1. นายนิคม  พรมมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายลิขิต  สุขยุภักดิ์
2. นายอภิสิทธิ์  เจริญผล
 
1. นางสาวบัวผิน  กันทะใจ
2. นางสาวบุษกร  ไกรโหมด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมโสรฬ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองเหลือ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ศึกสงคราม
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผาลา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผาลัย
 
1. นางพาณี  วรรณคำ
2. นางอรพิน   พรหมปา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุฒภิบาลรัตน์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  รวมสุข
3. เด็กหญิงนาฎชนก  หายทุกข์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีชม
5. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
 
1. นางอมล  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาซีก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปิ่นศักดิ์
3. เด็กหญิงประทิตตรา  แก้วใส
4. เด็กหญิงวธูศิริ  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงเขมิกา  บอระเพชร
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
2. นางเมริสา  หัวนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์เหลือง
2. เด็กหญิงกฤษติญา  วงศนาถ
3. เด็กหญิงจิตราพร  สุบิน
4. เด็กหญิงทนัดดา  สารบรรณ
5. เด็กหญิงปิยะมาศ   อาจอาสา
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำประเสริฐ
2. นางสาวคนึงนิจ  ฟองอินทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
2. เด็กหญิงมาริษา  แสงศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณมาลี  แซ่หาง
4. เด็กชายอนุพัฒน์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงอริสา  จันเงิน
 
1. นางสายสมร  ไชยวงค์
2. นางสุดาภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวนิภาภรณ์  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงศรัณยา  ไกลถิ่น
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองภู
4. เด็กหญิงเปรมวลี  ไกลถิ่น
5. เด็กหญิงเปรมวิภา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวนิภาภรณ์  ไกลถิ่น
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงศรัณยา  ไกลถิ่น
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองภู
5. เด็กหญิงเปรมวิภา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเงิน 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญชื่น
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  สวยสม
3. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ศรีทองทิม
4. เด็กชายวิลเลี่ยม  เดวีย์
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นายอนุวัฒน์  ดอนเงิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เตรียมพยุง
2. นายชยานันท์  แซ่จาง
3. นายชัยวัฒน์   จันทร์มณีแสง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  กุลธรไพศาล
5. นางสาวนิตยา   แซ่จาง
6. เด็กหญิงปานชีวา  วารีนิยม
7. นายพิสุทธิศักดิ์  แซ่จาง
8. เด็กหญิงมยุรี  ลั่นฟ้าคนดี
9. เด็กหญิงรจนีย์   มีสุข
10. เด็กหญิงวรรษมน   เตรียมพยุง
11. เด็กชายวิรัตน์   แซ่ซ้ง
12. เด็กชายศรราม  แซ่วือ
13. เด็กชายสมชาย  แซ่ซ้ง
14. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ซ้ง
15. เด็กหญิงสุมาลี  นนท์ธีวรคุณ
16. นางสาวอริษา  แซ่จาง
17. เด็กหญิงอัญชลี   ซาหาง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลั่นฟ้าคนดี
19. เด็กหญิงเจ้งฮั้ว   แซ่ท่อ
20. เด็กหญิงโชง    แซ่โซ้ง
 
1. นายนครินทร์   ปัญจะขันธ์
2. นางสาวบุษกร  ปัญญาภู
3. นายภาณุวงศ์   ชัยวร
4. นางสาวรุ่งรัตน์   บุญเรือง
5. นายอุปัญญา   เขียวน้ำชุม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
2. เด็กชายจิรายุ  อินจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวเผื่อน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุทธวัง
5. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์แว่น
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมงคล
7. เด็กหญิงนริศรา  จักขุเรือง
8. เด็กชายนัทภัทร  อ้อปิมปา
9. เด็กหญิงนิชนาถ  สุทธหลวง
10. เด็กหญิงปนัดดา  อุ่นจร
11. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  หมายชัย
12. เด็กชายมงคลชัย  ไตรศรี
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีพรม
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดวงทิพย์
15. เด็กชายสุรดิษฐ์  ดอนปิน
16. เด็กหญิงอนิติยา  ปินตา
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณโกฏิ
18. เด็กหญิงอมลณัฐ  กองเขียว
19. เด็กชายเอกภพ  ตามล
20. เด็กหญิงไพลิน  วงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางกัญญา  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สบบง
3. นางณัฏฐ์  วรินทร์รักษ์
4. นายทวี  ปินตา
5. นายสุรเชษฐ์  มะโนชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงรติยาภัทร  พุทธจันทร์
 
1. นางวิไลรัตน์  มิตรสุวรรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหย่วน 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เที่ยงทัศน์
 
1. นางสาวเรืองรอง  ปรางค์สุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงนันฑิตา  หอมนวล
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  คุณารูป
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เวชพัฒนอำไพ
 
1. นายนิรันดร์  ราหูรักษ์
2. นางยุพิน  ราหูรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายญาณพัฒน์  สบบง
2. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนพะวัง
 
1. นางอัมพรรณ  บุญยืน
2. นางสาวเอื้อการย์  จอมภา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประคำมูล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กันตา
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
2. นางอัมพวรรณ   ศรีจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 1. เด็กหญิงกฤษณา  อะทะเทพ
2. เด็กหญิงจินตพร  สวยสม
3. เด็กหญิงจีราภักดิ์  บัวภา
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุนันต๊ะ
5. เด็กหญิงฐานวีร์  มั่นศิลป์
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำใย
7. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ใจกว้าง
8. เด็กหญิงสุภัชชา  อะทะเทพ
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีผล
10. เด็กหญิงโชติมา  อะทะเทพ
 
1. นางกิ่งษร  เปาวัลย์
2. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชุติภา  หาญวิริยะกิจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงตติยา  แซ่ฟ้า
4. เด็กหญิงนันทการ  ลีมณี
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ทัศนานุโชค
6. เด็กหญิงพิญญารักษ์  แซ่หาง
7. เด็กหญิงฟ้า  จตุโชคอุดม
8. เด็กหญิงรุจิดา  ยอดมณีกาญจน์
9. เด็กหญิงวัลลี  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงวัลลี  แซ่ลี
11. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จิตเจริญกุล
12. เด็กหญิงศศิธร  จตุโชคอุดม
13. เด็กหญิงศิริมา  แซ่จ๋าว
14. เด็กหญิงอาทิตยา  เกษตรโสภาพันธ์
15. เด็กหญิงอุตสาห์  แซ่หาญ
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
3. นายนนท์ธวัช  ยอดเรือน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ใจเดียว
3. เด็กหญิงชัญญา  คุณารูป
4. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญสิงมา
5. เด็กหญิงณัฐริกา  พุทธรักษา
6. นางสาวธัญญลักษณ์  ธนะสิทธิ์
7. เด็กชายนพดล  มณีชัย
8. นางสาววริศรา  โตมาชา
9. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยสถาน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะวงศ์
11. เด็กหญิงอริศรา  ศรีธนะ
12. เด็กหญิงอาทิติยา  สติภา
13. เด็กหญิงเทวิกา  ทวีจันทร์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาปรัง
15. เด็กหญิงไกรสิริ   ชมแสง
 
1. นายพิชิตชัย  บุญทา
2. นายวิชัย  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิรดี  ศรีธนะ
4. นางอัจฉราภรณ์  บ่อแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา   คำสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   จอมวุฒิ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ธรรมวุฒิ
 
1. นางสาวจริญญา  กาละพวก
2. นางสาวนิภาลัย   แรกข้าว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิริกานต์  ไชยสถาน
3. เด็กหญิงสุธีรา  ตามล
 
1. นายปรีชา  กาวีเขียว
2. นางสมจิตต์  สุวรรณมาศ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควร 1. เด็กหญิงปิยธิดา   ศรีนวล
2. เด็กหญิงอาทิตยา   กี
 
1. นางนงคราญ  มาโน
2. นางประนอม   พันธ์ดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงทิภาพร  ทวีจันทร์
2. เด็กชายวิทยา  แก่นเมือง
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
2. นางสาวอภิรดี  ศรีธนะ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนลาว 1. เด็กหญิงเจตสุภา  เกิดมงคล
 
1. นางปราณี  ตติยนันตกุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเขียว
 
1. นางวันดี  ทองเลิศ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 1. นายวายุ  กัญญา
 
1. นางเบญจมาภรณ์  มะลิลา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายนนทวัตร  กุลณา
 
1. นายเสกสรรค์  จินะเทศ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายสพล  ไมตรีนฤมล
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. นางสาวณัฐสุดา  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอังศณา  ผดุงศิริอานันท์
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายปฐมพร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มูลลิวัล
2. เด็กหญิงไหมจัว  ทองเสถียรกิจ
 
1. นายวีระชาติ  เบญจาภิวัฒน์
2. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
 
1. นางมธุสร  ประชุม
2. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงพัทธมน  บุตรบำรุง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิลซีก
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายรัชชานนท์  อินต๊ะขัน
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายบ๊วย  จั่นตี่
2. เด็กชายยี่  ลุงซู้
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายประหยัด  สันเทพ
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทาย 1. เด็กหญิงฐานรัตน์  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงศิรประภา  บุญปั๋น
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่พ่าน
 
1. นายนันทวัฒน์  ทนทาน
2. นางเสาวลักษณ์  ทนทาน
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายจีรนนท์  ธงสัตย์
2. นายนันทวัฒน์  พระวิสัตย์
3. เด็กชายเจษฎา  ชาญประเสริฐ
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปพิชญา  กองมงคล
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองมะลิ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายพลพรรธน์  ไชยมงคล
 
1. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจกว้าง
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เงิน
2. เด็กชายธนาดล  เอี่ยมศรีพันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมนาน
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หอมนาน
5. เด็กหญิงภัทราวดี  หอมนาน
6. เด็กชายศุภณัฐ  การะยศ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มังคลาด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมนาน
9. เด็กชายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นายประสิทธ์  พรรคเจริญ
2. นางสายสมร  ไชยวงค์
3. นางสุดสวาท  กีรตืวรางกูร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัวพิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  เดชะบุญ
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ข่ายสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทนดี
5. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ใหญ่
6. เด็กชายจิรายุ  บัวงาม
7. เด็กชายชิณวัฒน์  กันธะพรม
8. เด็กหญิงณัฏฐวรา  เวียงคำ
9. เด็กชายณัฐดนัย  ใจคำ
10. เด็กหญิงนิลแพร  เหล็กศรี
11. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันทะสอน
12. เด็กชายภูเทพ  ศิลาพรม
13. เด็กหญิงศศินา  เบ็ญจะญาติ
14. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่เติ๋น
15. เด็กหญิงสุขิตา  คำตัน
16. เด็กหญิงสุพิชญา  สะอาดดี
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมภู
18. เด็กชายอริย์ธัช  กอใหญ่
19. เด็กหญิงเกวลี   ใจมา
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุมา
 
1. นายจงรักษ์   จักรแก้ว
2. นางนงราม  โนวิชัย
3. นางสาวนิตยา   อภิรักษ์ภิญโญ
4. นายประสิทธิ  พรรคเจริญ
5. นางปิยาภรณ์  บุญศรี
6. นางวรรณภา  สัตบุษ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กชายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางภาวิตา  ปัญญา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นางกำไลทอง  พึ่งพุทธ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงปวีณา  มากสุข
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมศิริ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. เด็กหญิงพนัชกร  ศุภโชคชัยมงคล
 
1. นางกุลนันทร์  สุรอิศรพงศ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้วศรีโวย
 
1. นายดำรง  กาญจนสุวรรณ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหย่วน 1. เด็กหญิงศิลามนี  คุณคำฮอม
 
1. นางมาลี  อินทเจริญศานต์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายเฉลิมชัย  หลงอยู่เจริญ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญทา
 
1. นางสาวรุสนันท์  แก้วตา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายดุลยวัตร   โวหาร
 
1. นางนฤมล   สุขใสบูลย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายณัฐสม  อินต๊ะสิน
 
1. นายเกษม  พรมครอบ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่จ๋าว
 
1. นางพรพิศ  คำลือปลูก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยา 1. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
 
1. นางอมรกมล  สุวรรณกุล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนพะวัง
 
1. นางรัตนาภรณ์  หมุดใหม่
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายดุลยวัตร   โวหาร
 
1. นางนฤมล   สุขใสบูลย์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงนงนพร  คะมณีวรรณ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ธรรมศิริ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงศรัณยา  ไกลถิ่น
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กหญิงกฤตติกา  คำนวนดี
2. เด็กชายกิตติพงษ์   บุญชัยดุ้ง
3. เด็กชายจักรพงศ์  วาปีโส
4. เด็กชายจามรวรรณ  สิงห์เรือง
5. เด็กชายชลสยาม  ชาวเทิง
6. เด็กชายชัยชนะ  สารฤทธิ์
7. เด็กชายชัยมงคล  เจริญ
8. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  คำมาฑิตย์
9. เด็กชายณัฐภูมิ  วันแก
10. เด็กหญิงณิชมน  วงค์แก้ว
11. เด็กหญิงดลพร  วงค์แก้ว
12. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเวียง
13. เด็กชายธนากร  ฉิมมา
14. เด็กชายธีรพงษ์  บุญแสน
15. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญเรือง
16. เด็กหญิงนนรียา  ตาเมือง
17. เด็กชายนฤเดช  วงค์แก้ว
18. เด็กชายนวพล  วงค์แก้ว
19. เด็กหญิงบุญฑิตา  เทียมอุดม
20. เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐสังข์
21. เด็กชายพงศกร  แสงหล้า
22. เด็กหญิงพนิตพิชชา  กองคำ
23. เด็กชายภานุพงษ์   สุวรรณอำไพ
24. เด็กชายภูตะวัน  ประเสริฐสังข์
25. เด็กหญิงยมลพร  วงค์แก้ว
26. เด็กหญิงรัมภามณี  สืบสะอาด
27. เด็กหญิงวนิดา  ประเสริฐสังข์
28. เด็กชายวราวุธ  วราศัย
29. เด็กชายศรุต  อินทนาพงษ์
30. เด็กหญิงศิริพร  ไสยนารถ
31. เด็กชายสฎาวุฒิ  พลรักษา
32. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวคำเขตร์
33. เด็กชายสุริยา  พาดี
34. เด็กชายอภิวัฒน์  สารฤทธิ์
35. เด็กหญิงอรพลิน  ใจเสาร์ดี
36. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองสิทธิ์
37. เด็กชายเอกราช  ไสยนารถ
 
1. นายกิตติคุณ  กันยานะ
2. นางนิรมล  นนทราษฎร์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กมลขัน
4. นางยุรฉัตร  วงศ์ใหญ่
5. นายเกรียงศักดิ์  กาติ๊บ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายณาณพัฒน์  สบบง
2. เด็กหญิงนารากร  แสวงงาม
3. เด็กหญิงพัชรพร  สุนันต๊ะ
4. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนพะวัง
5. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญยืน
6. เด็กชายวัฒธ์คุณ  ภิธรรมมา
7. เด็กชายศุภชีพ  ชาญเชี่ยว
8. เด็กหญิงสุพัตตา  สิงห์คำ
 
1. นางรวงทอง  แก้วพนา
2. นางศิริณา  บุตรภักดี
3. นางอัมพรรณ  บุญยืน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเอก
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  กวดขุนทด
3. นายนิธิกร  ทวีจันทร์
4. เด็กชายปิยวัฒน์   จอมทอง
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ไชยพรม
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทวีจันทร์
7. เด็กหญิงมนัสชนก  ใจเย็น
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทนันชัย
9. นายวันชนะ  จิตตะ
10. เด็กชายอทินันท์  ใจเย็น
 
1. นางทัศนีย์  กิจจานุลักษณ์
2. นางปุณนิษฐ์  แสงแก้ว
3. นางเฉิดฉาย  บุญช่วย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนักแน่น
2. เด็กชายนัชนันทร์  แก้วจันหล้า
3. เด็กหญิงพิยดา  เบิกบาน
4. เด็กหญิงรัตติกาล  อินมี
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันแปง
6. เด็กหญิงสิริยากร  บัวติ๊บ
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ร้องครบุรี
8. เด็กหญิงอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
2. นางเสาวลักษณ์  อินทรทัศน์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงนุชนก  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชาวเวียง
4. เด็กหญิงวิหค  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงกุศล
6. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญใหญ่
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
2. นางดรุณี  โสรจสฤษฎ์กุล
3. นางวรัชยา  ขันโท
4. นางเยาวลักษณ์  กฤตินธรรม
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ว่าทวีนันท์ชัย
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไทรแก้ว
3. เด็กหญิงกัลยา  อายุ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมาเมือง
5. เด็กหญิงพรระวี  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงมาริสา  อินทร์สุก
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ร้องครบุรี
8. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลี
9. เด็กหญิงอัจฉรา  มลเทียร
 
1. นางสรวีย์  คชลัย
2. นางเยาวรักษ์  สมฤทธิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงจิตธนา  ไชยวารินทร์
2. เด็กหญิงนารา  ภาระจำ
3. เด็กหญิงพลอยวลีย์  นิทะโน
4. เด็กหญิงศิริยากร  เขียวสด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นิทะโน
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  นาภู
 
1. นางครองทรัพย์  พงษ์ด้วง
2. นางจุฬารวี  แสนหอม
3. นางนันทิยา  ใฝ่จิตร
4. นางเยาวลักษณ์   กฤตินธรรม
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงชญาภา  คำมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิศรีใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองมูล
4. เด็กชายธีรภพ  อินทร์กิ่ง
5. เด็กชายธีรภาพย์  อินทร์กิ่ง
6. เด็กชายพีรพล  สุริผัด
7. เด็กชายพุทธินันท์  คำมา
8. เด็กหญิงมนัญชยา  วงศ์แก้ว
9. เด็กหญิงวรางคณา  ทานันท์
10. เด็กชายวีรภัทร  แก้วเขียว
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุริผัด
12. เด็กชายสุชาติ  ตุ้มไธสง
13. เด็กหญิงอรณิชา  สท้านอาจ
14. เด็กหญิงอักษร  ใจซื่อ
15. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีคำ
 
1. นางผ่องพรรณ  ศรีจันทร์
2. นางศรีกัลยา  เทียนน้อย
3. นางสุดา  กองมะลิ
4. นางสาวอัมพร  ทะรินทรพิพัฒน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนมูล
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่โย่ง
3. เด็กหญิงกิติยา  วารีพิทักษ์
4. เด็กชายชลทิตย์  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงดาิรินทร์  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงนภัสสร  พิชิตก้องสกุล
7. เด็กชายภีรพงษ์  วารีพิทักษ์
8. เด็กชายภีรพันธ์  วารีพิทักษ์
9. เด็กหญิงรัณนรี  วินัยผาสุข
10. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่เติ๋น
11. เด็กหญิงวีรดา  ฉัตรนาวรกุล
12. เด็กชายสถิตคุณ  พูนผลแสนชัย
13. เด็กหญิงสายรุ้ง  วารีนิยม
14. เด็กหญิงอดิสา  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงอรัญญา  วารีพิทักษ์
16. เด็กชายเมธาวี  แซ่จ๋าว
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะเนตร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพิ่มพูน
3. เด็กชายแดนนุสรณ์  สุพรม
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นางเรณู  เหมืองจา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายธีรภัทร  อุทธิยัง
2. เด็กชายวรพล  มะโนชัย
3. เด็กชายสุขสัน  ซ้อนสมบัติ
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นางเรณู  เหมืองจา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงจาริยา   สาริวงศ์
2. เด็กหญิงนัฐริกานต์   พุทธรักษา
3. เด็กหญิงสุพิชฌา   หอมนาน
 
1. นางปราณี   สุขศรี
2. นายสุนทรา   ปาละวงษ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กชายจุฑากร  สมัคร
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ชาวแพร่
3. เด็กชายอัศราวุฒิ   ก้อนแก้ว
 
1. นางอรพินธ์  ปัญญาไว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   จันทะวัง
2. เด็กชายณัฐโชค   นำทาน
3. เด็กหญิงรัชฎาพร   ใจกว้าง
4. เด็กหญิงวรัญชลี   ใจดุ
5. เด็กหญิงศรินดา   นำทาน
6. เด็กหญิงแพรวประกาย   สายสำราญ
 
1. นายพิเชียร   ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา   ศรีวิชิต
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  บุญสิงมา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยพรม
3. เด็กหญิงปาณิศา  คุณารูป
4. เด็กหญิงพนิดา  อินเสถียร
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตระกูลขยัน
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวทัศนีพร  สุริยวงศ์
2. นางพจนา  พรหมเสน
3. นางโปรย  ขัติยศ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อุตมา
2. เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมูล
3. เด็กชายไพศาล  เววิชัยโก
 
1. นายสมจิตร   พรหมเผ่า
2. นายสมพล   สุขศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เดชรพีพากร
2. เด็กหญิงธัญสินี  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงนพผกา  ตะพรหม
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงจิตธนา  ไชยวารินทร์
2. เด็กหญิงวิหค  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศิริยากร  เขียวสด
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
2. นายบรรจง  ใจนนถี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. นางสาววรรณิดา  วารินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  กัณทะ
3. นางสาวศศิปภา  พอใจ
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
2. นายสว่าง  คำปลิว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. เด็กหญิงชลิตา  โขมวัฒน์
2. เด็กหญิงภาวดี  อุดมผล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แดนนาสาร
 
1. นางมยุรี  มะกาว
2. นายอภิชาติ  ดวงศรี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงลอ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   คนทา
2. เด็กหญิงนวนันท์  สารพัตร
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  รัตนพฤกษ์
 
1. นางนวลจันทร์  วัฒนจันทร์
2. นางวรามาศ   คันธะชุมภู
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงชาลี  แช่จ๋าว
2. เด็กหญิงธัญวลัย  แซ่จ๋าว
 
1. นายชุมพร  ไชยสาร
2. นายสรชัย  ช่างแต่ง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงดนนายา  แซ่หาญ
3. เด็กหญิงเด็กหญิงดารินทร์   แซ่ส่ง
 
1. นางสาวจิรวรรณ  คำนิยม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัศมี  หาญพญาไพร
2. เด็กหญิงวศดา  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงเพ็ญผกา  แซ่ย่าง
 
1. นางนันทนีย์  มีสุขสถาพร
2. นางวาสนา  ประสานสกุลเหมาะ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศักดิ์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรฤดี  ศักดิ์รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวีรยา  หัวนา
 
1. นางยุพิน  สร้อยสวิง
2. นายสมศักดิ์  ถวิลวงศ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพรรณิดา  บ้านสระ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  เขื่อนแก้ว
 
1. นางรำเตียน  ยั่งยืน
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรีย์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายทิชานนท์  สุขนุช
2. เด็กชายศุทธวีร์  อินสัน
3. เด็กชายสุภนัย  ปราวี
 
1. นางสาวบัวผิน  กันทะใจ
2. นายระพินทร์  พรหมเสน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวนิชา  แซ่ท้้าว
2. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงแสงดาว  ยั่งยืนศิริอนันต์
 
1. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กชายชานันท์  สุยะ
2. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวปลอด
 
1. นางสงกรานต์  อุปวรรณ์
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายขจรศักดิ์  หวายลี
2. นายจิรายุทธ์  วงศ์เครือ
 
1. นายปิยะวุฒิ   โนขัติมา
2. นางเอมพิกา   ใจกล้า
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เวียงลอ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา  บัวแดง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงศุพิณญา  คำมะปัน
2. เด็กหญิงสิรินดา  ตามติด
 
1. นางสกุลณี  แสนศรี
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงนิภาพร  มีชัย
3. เด็กหญิงรินลณี  ลีทหาร
 
1. นายไกรวุฒิ  วงศ์ขจร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายภีรวัฒน์  บ้านสระ
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นางสาวพรกรวรรณ  คล่องเแคล่ว
2. นายศาตรา  แสนปัญญา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายธนากร  สิงห์บี้
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวนรากร  กองมงคล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายธนากร  นันตา
2. เด็กชายประพัฒน์  พงสะพัง
 
1. นายวรพันธ์  บุญประเสริฐ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายวชิรพงษ์   ใจแสวง
2. นายอนุเชษฐ์   หอมนาน
 
1. นายปิยะวุฒิ   โนขัติมา
2. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายวราวุฒิ   กาละพวก
2. นายอนุวัตร์   อุดป่าคา
 
1. นายปิยะวุฒิ   โนขัติมา
2. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางป้อม 1. เด็กหญิงกฤษติญา  กงใจ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุทธวัง
 
1. นางสุชัญญ์ญา  นงนุช
2. นายอรุณ  ร่มแก้ว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายจุลชิต  มณีวงค์
2. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชยสถาน
 
1. นายดำรง  กาญจนสุวรรณ
2. นายสมเกียรติ  แสนป้อ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายชญานนท์  บัวระภา
2. นายทนุธรรม  มั่งคั่ง
3. นายสุทธิลักษณ์  ทิพย์ชาติ
 
1. นายประทีป  ธิสา
2. นางสาววรรณา  บุญถึง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายปริญญา  สนชาวไพร
2. เด็กชายสธนธร  สมนาม
3. เด็กชายโรจนินทร์  หงษ์สายพิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สินเปียง
2. นางสาวเจนษิตา  สินเปียง
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายชัชวาลย์  แซ่ม้า
2. นายภูมินทร์  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กชายสมเด็จ  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายคำพัด  สาพันธ์
2. นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายกันต์กวิน  สมฤทธิ์
 
1. นางพชรมนฑ์  พรพีระมานนท์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กหญิงนงนพร  คะมณีวรรณ
 
1. นายวิทย์ชนะ  มณีชมภู
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงณัฐวรา  กันทะเขียว
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก
 
1. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภาระการ
 
1. นางมธุรส  ธิติภัทรกุล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายเจตุพล  ขันแก้ว
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพนา
 
1. นางสาวเอื้อการย์  จอมภา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงนิธิกาญจน์  คำวัง
 
1. นางสาวมัณฑกานต์  เชื้อสะอาด
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนุจรี  สุริยา
 
1. นางหทัยทิพย์  จันธิมา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์เจริญ
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  ยศน้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  รักดี
3. เด็กหญิงประภัสรา  กาหลง
4. เด็กหญิงปาณิศา  กลมเกลียว
5. เด็กหญิงเสาวรินทร์  หมั่นยี่
 
1. นางนงคราญ  แหวนวัง
2. นางสาวพัชรินทร์  อุ่นเมือง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงกัลย์สินี  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์  ปัญญานาย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. นางสาวโล่วเฟย  แซ่ว่าง
 
1. นายชานนท์  วิริยะส่องแสง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงศุภดา  หาญพญาไพร
 
1. นางสาวนารี  แซ่ท่อ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สร้อยสวิง
2. เด็กหญิงภูวินรดา  อินทมูล
 
1. นางพชรมนต์  พรพีระมานนฑ์
2. นางสาวเกษมณี  สมฤทธิ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวปลาทู  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นางสาวมัณฑกานต์  เชื้อสะอาด
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ทองเหลือ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ปินเมือง
3. เด็กชายนิรวิทย์  อรุณรุ่งเรืองกิจ
4. เด็กชายยศพัทธ์  พรมปา
5. เด็กชายวิภูษณะ  พระดวงงาม
6. เด็กชายสุธินันท์  คำยัน
 
1. นางคำซอน  นันแก้ว
2. นายวีระพันธ์  นันแก้ว
3. นางศรีวรรณ์  ตามสมัย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ลุ่มนอก
2. เด็กชายปัณณทัต  ศรีนาแพง
3. เด็กชายภูวนาถ  ถิ่นทับไทย
4. เด็กชายสุรชัย  หงษ์เจริญศรี
5. เด็กชายอานนทญา  แก้วธิ
6. เด็กชายเกียรติเพชร  สุขทรัพย์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
3. นายปรีชา  กาวีเขียว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยจำเริญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ้อมค้อม
3. เด็กชายปกรณ์  แท่งเงิน
4. เด็กชายปิยพนธ์  คำตั๋น
5. เด็กชายภูวดล   ผากาเชิด
6. เด็กชายวอระโชค  สีเหม่น
7. เด็กชายอนุพงษ์  ฟองขาว
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลดงนอก
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เชื้อเมืองพาน
2. นายณัฐกฤช  ชัยชนะ
3. นายปรีชา  กาวีเขียว
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวกันยา  แซ่หาง
2. นางสาวจิราพร  พรมรินทร์
3. นางสาวบุรัสกร  อืดใจ
4. นายยุทธนา  โทอรัญ
5. นางสาววริษา  หลอดกระโทก
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นายวีระวัฒน์   เอี่ยมละออ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชธิดา  ชุมภูชนะภัย
2. เด็กชายราเมศวร์  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสรัลชนา   คำเสน
 
1. นางลิขิต  พิเคราะห์
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงจีรณา  เพลินจิตชล
2. เด็กหญิงชฎาพร  สายชมภู
3. เด็กหญิงบุตรศราคำ  พงษ์จิตภักดี
 
1. นางกัญญาณัฐ  มีคง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แอสมรัง
2. เด็กหญิงวิศิษฎ์ศิริ  สีสัน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กันทาสุวรรณ
 
1. นางจตุวรรณ  สุรนทร์อมร
2. นางสาวสุทธิพรรณ  หมื่นศรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงณัฐมน  ปัญญาทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญชื่น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยมงคล
 
1. นางจตุวรรณ  สรินทร์อมร
2. นางสาวสุทธิพรรณ  หมื่นศรี
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงปาลิตา  เต็มสิริมงคล
2. เด็กหญิงยุพิน  แซ่เฮ้อ
 
1. นางจีราภา  สุริยะ
2. นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายชนกันต์  ใจชุ่ม
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  อัครเสถียรวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กชายหัสวัฒน์  บำรุงผดุงกิจ
2. เด็กหญิงอรัญญา  นิธิเกษมสมบัติ
 
1. นางสาวจินตนา  หมอยาดี
2. นางสาวศิริรัตน์  จีเอ้ย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายจิรสิน  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายชานนท์  สุภาพิพัฒน์
 
1. นางสาววนัชวรรณ  พิมพ์ปรุ
2. นางสาวเต็มสิริ  ภู่หอมเจริญ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธิดาพรรณ  สว่างชวาล
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางจีราภา  สุริยะ
2. นางสาวณัฐพร  อินทนันชัย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายรพีร์  ดอนมูล
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
2. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  พรมเทพ
 
1. นางมุกดา  วิชา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวน 1. เด็กชายอนุสรณ์  คำแก้ว
 
1. นางอารี  จิตสง่า
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กหญิงปณิตา  สิงสีทา
 
1. นางสาวฐาณิญา  เสาร์ดี
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงชยุดา  ช่วงมณี
2. เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  พอใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อินทนะ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำงาม
3. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  บรรจง
 
1. นางกาญจนา  ตาคม
2. นางอัมพิกา  คนดี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พหุธนพล
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา  บุญธรรม
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กชายภาณุพงษ์   หิรัญพานิช
 
1. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปยุดา  วารีนิยม
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทธวัง
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงภาวดี  ต๊ะปา
 
1. นางภัณฑิรา  นามวงศ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงค์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  สรรพช่าง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ยาทิพย์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลำเลาร์
 
1. นางนพมาศ  แกล้วกล้า
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. นายณัฐพงษ์  คำบุญเรือง
2. นายพรรษกร  ชุมภูชนะภัย
3. เด็กชายศราวุธ  เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวพยอม  มั่งมูล
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา 1. นางสาวปนัสยา  เชื้อสะอาด
2. นายวิริยพล  วิริยจารี
 
1. นางพัชรี  สมฤทธิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  โยปัญญา
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กชายอภิสิทธ์  ธรรมศิริ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ใจอินถา
 
1. นางอัญชลี  ปรารมภ์
2. นางอุไรทิพย์  สวยสม
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. นางสาวจีรพรรณ  คุณสาร
2. เด็กชายพิงค์กานต์  พิงค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  คุณสาร
2. นางสุชิดา  วงษ์เจตวรินทร์
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 11 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายนนทพันธ์  เสาหิน
2. เด็กชายสราวุฒิ  วิละแสง
 
1. นางนงนภัส  วงศ์ใหญ่
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายพิชยะ  เลิศอนันต์
2. เด็กชายวีรภัทร  สีสุข
 
1. นางรัญจวน  ฟูคำ
2. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กชายศตวรรษ   ศรีนาโย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ปัญญานาค
 
1. นางจิรสิริ์   ศรีสุข
2. นางบัวศรี  โพธิ์ศาสตร์
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธีรเดช  แซ่ยาง
2. เด็กหญิงนฤมล  ธนันวรโชติสกุล
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
196 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดวงพร  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงดาว  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพีรดา  แซ่เล่า
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กุลพงศ์เสรี
5. เด็กหญิงสุภรณ์  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอารี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววนิดา  มีสุข
2. นางสาววิราภรณ์  ทุ่งเย็น
3. นางอัชรี  ปัญนะราศรี
 
197 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชัยวัชร  แซ่ลี
2. เด็กชายทัตพล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธีรพงศ์  มณีคีรีบรรพต
4. เด็กชายภูวนาท  แซ่ท่อ
5. เด็กชายสำราญ   แซ่มัว
6. เด็กชายเกษมราษฎร์   อนุชิตวรการ
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  พานอรุโณทัย
3. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนาวิน  ผาดอน
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายพลสวัสดิ์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายไกรวิน  แสงแก้ว
 
1. นางศรีลักษณ์  บุตรดี
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบ่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจดุ
 
1. นางสาวกฤติกา   คำตรี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงวรัมพร  จะติ
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีมูล
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์   สายสมร
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศักดิ์รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพัชรี  มุดเขียว
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสุพินยา  ชาญกระโทก
4. เด็กหญิงอทิตยา  แซ่จาง
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
2. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปัญญานาค
 
1. นางบัวศรี  โพธิ์ศาสตร์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควรดง 1. เด็กชายพีรพงษ์  ปันอินทอง
 
1. นางอัญธิกา  แรกข้าว
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปานชีวา  วารีนิยม
 
1. นางสาวบุษกร  ปัญญาภู
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาณี  วารีนิยม
2. เด็กหญิงตมิสา  เกียรติ์สุขสกุล
3. เด็กหญิงนารี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงนิภา  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงอัญชัญ  เตรียมพยุง
6. เด็กหญิงไหม  แซ่ย่าง
 
1. นางขวัญใจ  เมฆสุวรรณ์
2. นายสังวรณ์  ยะตา
3. นางสาวอรวิภา  ใสคำฟู
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจเสาร์ดี
2. เด็กหญิงอัมรา  ทานัน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินยม
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายก้องไผ่  วุฒิชัยยา
2. เด็กชายนันทกร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุดฤทัย  ทิพย์มงคลกุล
 
1. นายกิตติพงษ์  แตโช
2. นางภาดี  แตโซ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายจิรภัทร  อินยม
2. เด็กชายดนุวัฒน์  ดวงทิพย์
3. เด็กชายพงศกร  แสงศรีจันทร์
 
1. นายธวัช  ซื่อสัตย์
2. นางสุกัญญา  คนต่ำ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายพัฒนพล  แซ่กือ
2. เด็กชายวันเฉลิม  แซ่หาญ
3. เด็กชายหวัน  สุถานา
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาวเวียง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  แก้วก่ำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจกล้า
2. นางประภาพร  จักรคำ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   แนวประเสริฐ
2. เด็กหญิงศุภกานต์   สีสัน
 
1. นางนงนภัส   โลราช
2. นายสมจิตร   พรหมเผ่า
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควรดง 1. เด็กหญิงกุลนิดา  โกศะโยดม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์แว่น
 
1. นางสาวอรพัน  ถาวะดี
2. นางอัญธิกา  แรกข้าว
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงจณิสตา  กองเกิด
3. เด็กหญิงเตชนี  พจนารถวรัญญู
 
1. นายสังเวียน  บุตรภักดี
2. นายสุกิจ  มหาวงศนันท์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายจักรพงษ์  ผิวคำ
2. นางสาวชญานี  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายอิทธิพล  ศรีชะตา
 
1. นายวราวุธ  เผ่าใจมา
2. นางเมริสา  หัวนา
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัว(ปง) 1. เด็กชายกาจเก่ง  คนการ
2. เด็กชายตะวัน  เพียแก้ว
3. เด็กชายบุรพล  นำนอก
 
1. นายจรัญ  จันทร์มณี
2. นางทิพวรรณ  ปัญญา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 1. เด็กชายชินวัตร์  กุลพัทธนันท์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สนชาวไพร
3. เด็กชายอธิชาติ  ยาณะประเสริฐ
 
1. นายสมเชื่อม  กิจพิทักษ์
2. นางสังวาล  กิจพิทักษ์