หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญภารัตน์ เครือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางนภาพร ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ่้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางกฤษณา ล้อมเศรษฐีโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
4. นางสาวจำเรียง บุญดีโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
5. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นรอง ผอ.โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อกรรมการ
3. นางวาสนา แสงเงินโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางวรรณศิริ นิ่มอ้อนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)กรรมการ
5. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดประธานกรรมการ
2. นางอุษารัตน์ ตังควิเวชกุลโรงเรียนบ้านคลองปลายนากรรมการ
3. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางวชิรญา วชิรเมธีสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดประธานกรรมการ
2. นางอุษารัตน์ ตังควิเวชกุลโรงเรียนบ้านคลองปลายนากรรมการ
3. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางวชิรญา วชิรเมธีสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดประธานกรรมการ
2. นางอุษารัตน์ ตังควิเวชกุลโรงเรียนบ้านคลองปลายนากรรมการ
3. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากรรมการ
5. นางวชิรญา วชิรเมธีสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
4. นางสาวปราณีต อนันตะโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมยุรี เจนจบโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นางมัทนา ถึงมีโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
3. นางสาวประภากร สอนสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสุวภา คชแก้วโรงเรียนบ้านวังตะคร้อกรรมการ
3. นายพัฒน์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางฐานิตา อยู่อ้นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
5. นายณรงค์ ม่วงเย็นสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ไทยกล้าโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
3. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
4. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางบุญนารถ พรจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางนาตยา ถาวรโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางศิรัส ปรากฎวงษ์สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางบุญนารถ พรจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
3. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางนาตยา ถาวรโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางศิรัส ปรากฎวงษ์สพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจำลอง แก้วปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นางธรรศญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
3. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
5. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจำลอง แก้วปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
5. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง แก้วปัญหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
5. นางเนตรนภา กระแสร์โรงเรียนมหาตมาคานธีนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางกุลรัตน์ ทองโตนดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
4. นายสัญญา เสือแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางจุฑามาศ เสาแบนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางกุลรัตน์ ทองโตนดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
4. นายสัญญา เสือแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางจุฑามาศ เสาแบนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางกุลรัตน์ ทองโตนดโรงเรียนวัดหนองกกกรรมการ
4. นายสัญญา เสือแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางจุฑามาศ เสาแบนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสัญญา เสือแก้วโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
4. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
5. นางจุฑามาศ เสาแบนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ นาคหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นางจิตติมา ขำคมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางประพรศิลป์ ชมนกศึกษานิเทศก์ สพป.สท.ๅกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ นาคหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นางจิตติมา ขำคมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางประพรศิลป์ ชมนกศึกษานิเทศก์ สพป.สท.ๅกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพจมาส เขียวเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู แก้วปัญหาวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
4. นางจารุณี บ้วโคกโรงเรียนบ้านคลองตะเข้กรรมการ
5. นางจินตนา ศิริดำรงค์กุลโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวคุณปิญา ปั่นป่วนโรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
10. นางจารวี บวบมีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางพจมาส เขียวเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู แก้วปัญหาวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
4. นางจารุณี บ้วโคกโรงเรียนบ้านคลองตะเข้กรรมการ
5. นางจินตนา ศิริดำรงค์กุลโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวคุณปิญา ปั่นป่วนโรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2540)กรรมการ
10. นางจารวี บวบมีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพจมาส เขียวเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางเรณู แก้วปัญหาวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
4. นางจารุณี บ้วโคกโรงเรียนบ้านคลองตะเข้กรรมการ
5. นางจินตนา ศิริดำรงค์กุลโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางสาวคุณปิญา ปั่นป่วนโรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ กาญจนชมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
10. นางจารวี บวบมีโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ เอี่ยมซิ้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายจรัญ บุญตั้งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บุญตั้งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาลี่ เอี่ยมซิ้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สนโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร กิจสนาโยธินโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอรพินธ์ คล่ำคงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นางสุรินทร์ หลวงจอกโรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร กิจสนาโยธินโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอรพินธ์ คล่ำคงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นางสุรินทร์ หลวงจอกโรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางทองสุข แสงอรุณโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ปิยะสิริเชาว์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ศรีสว่างโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางดวงดาว ศรีสมุทรโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ศรีสว่างโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ปิยะสิริเชาว์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางทองสุข แสงอรุณโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางดวงดาว ศรีสมุทรโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา เขียวภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์รัตน์ ต้นประสงค์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวฉันทิรา ฉันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายณรงค์ ไทยเรืองโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางขวัญใจ อินทร์ปานโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เขียวภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์รัตน์ ต้นประสงค์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวฉันทิรา ฉันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายณรงค์ ไทยเรืองโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางขวัญใจ อินทร์ปานโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา เขียวภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์รัตน์ ต้นประสงค์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวฉันทิรา ฉันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายณรงค์ ไทยเรืองโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายขวัญใจ อินทร์ปานโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เขียวภักดีโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์รัตน์ ต้นประสงค์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวฉันทิรา ฉันทรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายณรงค์ ไทยเรืองโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางขวัญใจ อินทร์ปานโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นายยุทธชัย แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านากาหลงประธานกรรมการ
2. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นายยุทธชัย แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านากาหลงประธานกรรมการ
2. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปาดพระกรรมการ
4. นายยุทธชัย แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านากาหลงประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นายยุทชัย แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มาดหมายโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
3. นายสาคร อินดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางวันทนี เกิดเจริญโรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)กรรมการ
5. สิบเอกสมพงษ์ วงศ์พิทยาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มาดหมายโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
3. นางวันทนี เกิดเจริญโรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสาคร อินดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. สิบเอกสมพงษ์ วงศ์พิทยาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มาดหมายโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
3. นางวันทนี เกิดเจริญโรงเรียนบ้านป้อม(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสาคร อินดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. สิบเอกสมพงษ์ วงษ์พิทยาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสุรัตน์ พรมเดชโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
5. นางอัญชลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
3. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
4. นางสุรัตน์ พรมเดชโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางอัญชลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
3. นางสุรัตน์ พรมเดชโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอัญชลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายละมูล ไทยรี่โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย จินดาประสานโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวจำเรียง บุญดีโรงเรียบ้านนลานทองกรรมการ
4. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
5. นางสาววราพร วาทะธีระกุลโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายละมูล ไทยรี่โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย จินดาประสานโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางสาวจำเรียง บุญดีโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
5. นางสาววราพร วาทะธีระกุลโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นางบรรจง สุทธการโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
5. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นางบรรจง สุทธการโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
5. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นางบรรจง สุทธการโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
5. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สุทธการโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางนางวชิราภรณ์ บุญแก้วโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย บนขุนทดโรงเรียนบ้าน้ำเรื่องกรรมการ
3. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นางพิศมัย บนขุนทดโรงเรียนบ้าน้ำเรื่องกรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อยู่หุ่นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
3. นางพิศมัย บนขุนทดโรงเรียนบ้าน้ำเรื่องกรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางขันทิพย์ สมหาญวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ครุธจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
3. นางเกษร จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางจุไรวรรณ พุ่มถาวรโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางขันทิพย์ สมหาญวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ พุ่มถาวรโรงเรียนวัดเต่าทองประธานกรรมการ
3. นางเกษร จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
5. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขันทิพย์ สมหาญวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ พุ่มถาวรโรงเรียนวัดเต่าทองประธานกรรมการ
3. นางเกษร จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางศิริพร ครุธจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
5. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายละมูล ไทยรี่โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง บุญดีโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
3. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางอรทัย จินดาประสานโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
5. นางสาววราพร วาทะธีระกุลโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายละมูล ไทยรี่โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง บุญดีโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
3. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางอรทัย จินดาประสานโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
5. นางสาววราพร วาทะธีระกุลโรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรผอ.กล่มส่งเสริมการศึกษาเอกฃน สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วแนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายภูวษิต แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายธีรชัย เทียนบุตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรผล.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.สุโขทัย เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายภูวษิต แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายธีรชัย เทียนบุตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางประเจียด เอี่ยมตาโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุญชุ่มโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางประเจียด เอี่ยมตาโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุญชุ่มโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางประเจียด เอี่ยมตาโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุญชุ่มโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จวนแจ้งโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางประเจียด เอี่ยมตาโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ บุญชุ่มโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
4. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านาเชิงคีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
4. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านาเชิงคีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทร อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
4. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางศุภภัทร อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภภัทรา อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านาเชิงคีรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"รองประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
3. นางสาวศุภภัทร อุตรพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายดาวุธ อุ่นทองโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
5. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ธูปานันท์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ ปรศาสน์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นายธงชัย มากรื่นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิมโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ธูปานันท์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายธงชัย มากรื่นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ ปรศาสน์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิมโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ มะโตโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
3. นายสุทิน บุญผ่องโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
4. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ มะโตโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน บุญผ่องโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
4. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ มะโตโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
3. นายสุทิน บุญผ่องโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
4. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางเรณู ไร่นุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ธูปานันท์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ ปรศาสน์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นายธงชัย มากรื่นโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
4. นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุลโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิมโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายนุสนธ์ สวนใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ฟองเพชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นายพรกวี ตรัสมาโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
4. นายอภินัย จตุรัสโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายนุสนธ์ สวนใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ฟองเพชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นายพรกวี ตรัสมาโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
4. นายอภินัย จตุรัสโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายนุสนธ์ สวนใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ฟองเพชรโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นายพรกวี ตรัสมาโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
4. นายอภินัย จตุรัสโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
5. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231กรรมการ
4. นางวิภาวรรณ เนียมแตงโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผอ.รร.วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผอ.รร.วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านากาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.ๅกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นายผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นายภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพัชรชัย สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายศิริทร อบเชยโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
3. นางผ่องนภา ศรีภูธรโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นายสุธน ทองดีโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรง คงรอดผอ.โรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นายวินัย เรือนก้อนผอ.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนผอ.โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายทิพย์ จันตรงโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการ
6. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดำรง คงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นายวินัย เรือนก้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายทิพย์ จันตรงโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการ
6. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดำรง คงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นายวินัย เรือนก้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการ
5. นายทิพย์ จันตรงโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
6. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายดำรง คงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกกประธานกรรมการ
2. นายวินัย เรือนก้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ใจแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
4. นายทิพย์ จันตรงโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคงสพป.สท.1กรรมการ
6. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธิทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวพัดชา สุวิชาญวรกุลสพม.38กรรมการ
4. นายปิติญา วัฒนปราณวงศ์โรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธิทาผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวพัดชา สุวิชาญวรกุลสพม.38กรรมการ
4. นายปิติญา วัฒนปราณวงศ์โรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธิทาผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวพัดชา สุวิชาญวรกุลสพม.38กรรมการ
4. นายปิติญา วัฒนปราณวงศ์โรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นายประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ภาคภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธิทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นางสาวพัดชา สุวิชาญวรกุลสพม.38กรรมการ
4. นายปิติญา วัฒนปราณวงศ์โรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร แสงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม ต้นกลั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศกรรมการ
3. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสมปอง ช่วยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร แสงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม ต้นกลั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสมปอง ช่วยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางปัญจพร แสงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม ต้นกลั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสมปอง ช่วยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปัญจพร แสงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม ต้นกลั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย แห้วเหมือนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวสมปอง ช่วยพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ป้อมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)ประธานกรรมการ
2. นางก้อนทอง ดวงเกิดโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางช่อผกา นางวงศ์โรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นายสมคิด แห้วเหมือนโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิรมล หายทองกูลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิมล หาญทองกุลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิรมล หาญทองกุลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล หาญทองกูลวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางอโนทัย ส้มฉ่ำวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. นางเกษร เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางเยาวเรศ สุริโยโรงเรียนบ้านโว้งบ่อกรรมการ
4. นางเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
5. นางณัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางอัญชลี จันละมุดโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางเยาวเรศ สุริโยโรงเรียนบ้านโว้งบ่อกรรมการ
4. นางเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์โรงเรียนบ้านมนต์คีรีกรรมการ
5. นางณัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ สุวรรณพูลโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นางสุกิจ คชสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
4. นางสุวรรณ พัดกลมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
5. นางประนอม ภูทวีโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุวรรณพูลโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสุกิจ คชสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
4. นางสุวรรณ พัดกลมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
5. นางประนอม ภูทวีโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางทองอ้อน สหกูลโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางสมใจ กลมกล่อมโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. นางสิตานันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านาเชิงคีรีกรรมการ
5. นางสุนันท์ เยโท้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางทองอ้อน สหกูลโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางสมใจ กลมกล่อมโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. นางสิตานันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
5. นางสุนันท์ เยโท้โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบัวคลี่ โตอ้นโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
3. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
4. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
5. นางจุุฑามาศ ชมวิหารโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวคลี่ โตอ้นโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
3. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
4. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชมวิหารโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางอนวค์รัฐ เด่นดวงโรงเรียนบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)กรรมการ
3. นางนฤมล สระชุ่มโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
4. นางสาวอืษฎาภรณ์ อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
5. นางเรณู มหาวนาโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภคอร ป้อมแก้วสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางอนวค์รัฐ เด่นดวงโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)กรรมการ
3. นางนฤมล สระชุ่มโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
4. นางสาวอืษฎาภรณ์ อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
5. นางเรณู มหาวนาโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพร คงยอดโรงเรียนบ้านวังทองแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางสมใจ เอี่ยมเสนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
4. นายชำนาญ มานพโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพร คงยอดโรงเรียนบ้านวังทองแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานันท์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
3. นางสมใจ เอี่ยมเสนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
4. นายชำนาญ มานพโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางประทุมทิพย์ ตรีขำโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
5. นางคำแปง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายเหรียญชัย ชูชาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการ
3. นายพัลลภ คงกำเหนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุตรเถือนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุรสิทธิ์ สำเริงฤทธิ์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางประทุมทิพย์ ตรีขำโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
5. นางคำแปง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
4. นางประทุมทิพย์ ตรีขำโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
5. นางคำแปลง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
4. นางประทุมทิพย์ ตรีขำโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
5. นางคำแปลง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เต่าเล็กโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
5. นางคำแปลง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทองปาน แก้วบังเกิดโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวละมัย บุญเม่นโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ เต่าเล็กโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
5. นางคำแปลง ประเสริฐแพทย์โรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวินัย หลวงจอกโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ วงศ์รักษาโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)กรรมการ
3. นางสายบัว ฟักแตงโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
5. นางสุกิจ คชสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย หลวงจอกโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ วงศ์รักษาโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)กรรมการ
3. นางสายบัว ฟักแตงโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
5. นางสุกิจ คชสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ คงกำเหนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
3. นายเหรียญชัย ชูชาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ สำเริงฤทธิ์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ บุตรเถือนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ นาครินทร์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นายวัชระ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนเรศ แก้วทองโรงเรียนวัดปรักรักประธานกรรมการ
2. นายยุทธภูมิ โพธ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางสาวปวันกร เรื่องศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นางวาริน นะรินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายเหรียญชัย ชูขาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการ
3. นายพัลลภ คงกำเหนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ สำเริงฤทธิ์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ บุตรเถื่อนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ รักถึงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางยุพิน จันทร์ท้วมโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
4. นายกิตติ ต่อมหล้าโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ โพธิ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ แก้วทองโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางสาวปวันกร เรื่องศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นางวาริน นะรินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ โพธิ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ แก้วทองโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางสาวปวันกร เรื่องศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นางวาริน นะรินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ คงกำเหนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
3. นายเหรียญชัย ชูชาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ สำเริงฤทธิ์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ บุตรเถือนโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณฺ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ โพธ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ แก้วทองโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการ
3. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางสาวปวันกร เรื่องศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นางวาริน นะรินสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ นาครินทร์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นายวัชระ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ นาครินทร์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
3. นายวัชระ กรรณิการ์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ต่อมหล้าโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระวิวรรณ รักถึงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
4. นางยุพิน จันทร์ท้วมโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ต่อมหล้าโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระวิวรรณ รักถึงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
4. นางยุพิน จันทร์ท้วมโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จันทร์ท้วมโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
3. นายกิตติ ต่อมหล้าโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
4. นางระวิวรรณ รักถึงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ ต่อมหล้าโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางระวิวรรณ รักถึงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)กรรมการ
4. นางยุพิน จันทร์ท้วมโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นเดชโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาววัชลี แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์วิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. Mr.Glemm Wood Wardวิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินศึกษานิเทศก์สพป.สท.1กรรมการ
5. นางประพรศิลป์ ชมนกศึกษานิทเทศก์สพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาววัชลี แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์วิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
3. Mr.Glemm Wood Wardวิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนาวินสพป.สท.1กรรมการ
5. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววัชลี แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์วิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. Mr.Glemm Wood Wardวิทยากรพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ เจนนาวินสพป.สท.1กรรมการ
5. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สท.1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. Mr.Stven Swiftวิทยากรพิเศษจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ สำรีโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Swiftวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางชลธิชา รอดสินโรงเรียนวัดปรักรักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. Mr.Steven Swiftวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายทวี เกตุเอี่ยมโรงเรียนวัดตาลเตี้ยประธานกรรมการ
2. Mr.Cormyn Marceวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจริยา เถื่อนเภาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายทวี เกตุเอี่ยมโรงเรียนวัดตาลเตี้ยประธานกรรมการ
2. Mr.Cormyn Marceวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจริยา เถือนเภาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสนธยา เสือบุตรโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. Mr.Carl Heinz Rennicวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงอบโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
4. นางอัญชลี บุญมากโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นางกรวิกา บุญมีโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสนธยา เสือบุตรโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. Mr.Carl Heinz Rennicวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ แสงอบโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
4. นางอัญชลี บุญมากโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
5. นางกรวิกา บุญมีโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุหงษาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. MissMarlize Luddicวิทยากรพิเศษโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลกรรมการ
3. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางหลี่เสีบ แซ่โรงเรียนกวางตงประธานกรรมการ
2. นางสาวหยางเหลย แซ่โรงเรียนกวางตงกรรมการ
3. นายสุริยาวุธ ธูปขุนทดโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเติ้งหมิง แซ่โรงเรียนกวางตงประธานกรรมการ
2. นางสาวหยางเลี่ย แซ่โรงเรียนกวางตงกรรมการ
3. นายสุริยาวุธ ธูปขุนทดโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางวชิรญา วชิรเมธีสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นายอาทร บุญแก้วโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางธัญญรัก สอนโตโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางสุนันทา เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายสมยศ ขัดคำวงศ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางวชิรญา วชิรเมธีสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นายอาทร บุญแก้วโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)กรรมการ
3. นางธัญญรัก สอนโตโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา เรืองเดชโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายสมยศ ขัดคำวงศ์โรงเรียนบ้านปากครองร่วมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมนตรี จันทขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมสังข์ประธานกรรมการ
2. นายวินัย กันอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นายจำลอง เวทย์พงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ พัชรพัฒนชัยครูโรงเรียนบ้านจอมสังข์กรรมการ
5. นายวันชาติ อินมีโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
6. นายธานินทร์ ทองคงโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
7. นายปราโมทย์ อยู่อ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายธัชพล โพธิทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
3. นายมานะ แดนอุดมครูโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
4. นายอุดม บุญผ่องครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายอุดม บัวป้อมครูโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
6. นางจิตรา คำเบิกครูโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายวินัย กันอ่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางจิตรา คำเบิกครูโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
4. นายมนตรี จันทขาวครูโรงเรียนบ้านจอมสังข์กรรมการ
5. นายปราโมทย์ อยู่อ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
6. นายธัชพล โพธิทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
7. นายจำลอง เวทย์พงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการ
8. นายวันชาติ อินมีครูโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
9. นายอุดม บุญผ่องครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
10. นายอุดม บัวป้อมครูโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
11. นายธานินทร์ ทองคงครูโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
12. นายมานะ แดนอุดมครูโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
13. นายชัยวัฒน์ พัชรภัฒนชัยครูโรงเรียนบ้านจอมสังข์กรรมการ
14. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพ ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ไทยเทศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำโรงเรียนบ้านยางแหลมกรรมการ
4. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางนิรมล ไทยเทศโรงเรียนบ้านวังขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำโรงเรียนยางแหลมกรรมการ
3. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ไทยเทศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางนิรมล ไทยเทศโรงเรียนบ้านวังขวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แสงคำโรงเรียนบ้านยางแหลมกรรมการ
3. นายมนตรี อ่ำทองโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ไทยเทศโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
5. นางนิรมล ไทยเทศโรงเรียนบ้านวังขวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ผอ.โรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ผอ.โรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางฆัสรา เกษมสำราญรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พ่วงไผ่โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางรุจิรา สุกมากโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ศรีกำแหงโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
5. นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางฆัสรา เกษมสำราญรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางปราศรัย พ่วงไผ่โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางรุจิรา สุกมากโรงเรียนบ้้านดงเดือยกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ ศรีกำแหงโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"กรรมการ
5. นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางแสงระวี หนูเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อกรรมการ
3. นางวรรณทนา ละจุ้มโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางสาวอทิตยา กุศลโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางกัญญา อภิไชย์โรงเรียนบ้านนาสระลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางแสงระวี หนูเมืองโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อกรรมการ
3. นางวรรณทนา ละจุ้มโรงเรียนวัดปาดพระกรรมการ
4. นางกัญญา อภิไชย์โรงเรียนบ้านนาสระลอยกรรมการ
5. นางสาวอทิตยา กุศลโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมัคร พยอมโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนันท์ ธนัตพูนพงศ์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นายอุเทน ทิพวันโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสมัคร พยอมโรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสนันท์ ธนัตพูนพงศ์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นายอุเทน ทิพวันโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสมศิริ มั่นเขตวิทย์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
3. นายพัฒน์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสมศิริ มั่นเขตวิทย์โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
3. นายพัฒน์ สุทธการโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางฐิตาพร พรมมีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตท้วมโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตท้วมโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายสมเดช แสงเมืองผอ.โรงเรียนบ้างกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย กันอ่วมผอ.โรงเรียนวัดปาดพระกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่งผอ.โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
4. นายณรงค์ ม่วงเย็นศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายสมเดช แสงเมืองผอ.โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายวินัย กันอ่วมผอ.โรงเรียนวัดปาดพระกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่งผอ.โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
4. นายณรงค์ ม่วงเย็นศึกษานิเทศก์ สพป.สท.1กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลศึกษานิเทศก์สพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางแอนนา โมรัษเฐียรครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร วุฒิสารเจริญครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ สุริยเลิศโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการ
4. นางพานาลักษณ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางบุษบา ภู่อรุณครูโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์ศึกษานิทเทศก์สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยงครูโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลกรรมการ
3. นางทวีป เกตุเนียมครูโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศิริพันธ์รร.อนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา เกษรบัวครูโรงเรียนอนุบาลกงกรลาศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายหยุด คงอิ่มโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231ประธานกรรมการ
2. นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวงครูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
3. นางนวลสิริ ขันธ์ทองครูโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
5. นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโขครูโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้ากง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้าด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาววีณา แสนโกศิกสพป.สท.1กรรมการ
4. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชูโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
5. นางเรณู เมฆพัฒน์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขันทิพย์ สมหาญวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางจุุไรวรรณ พุ่มถาวรโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางศิริพร ครุธจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
4. นางเกษร จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
5. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขันทิพย์ สมหาญวงศ์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเกษร จงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
3. นางศิริทร ครุธจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)กรรมการ
4. นางจุุไรวรรณ พุ่มถาวรโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางฉวี ธนูสารโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้าเรื่องกรรมการ
3. นายธีรชัย เทียนบุตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายภูวษิต แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายภูวษิต แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายธีรชัย เทียนบุตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัย เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประพันธ์ จันทร์จเรสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
3. นายธีรชัย เทียนบุตรโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายภูวษิต แจ่มจันทร์โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ปนะชาสรรค์)กรรมการ
5. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
4. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
4. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
4. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
2. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
3. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
4. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาตทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
4. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจินตนา อัมพรภาคสพป.สท.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางณํัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพัชรี สุดจิตต์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
5. นายพัลลภ พุฒตาลสพป.สท.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 088-2813744
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]