รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1...
ณ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สปพ.สุโขทัย เขต1.
ระหว่าง วันที่ .............. เดือน ...............2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา  เกิดช้ำ
 
1. นางอุดร   วงค์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมี
 
1. นางสาวกชพรรณ  มายะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เหลี่ยมไทย
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานพลอย
 
1. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ยิ้มอยู่
 
1. นางกุลรัตน์  ทองโตนด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. นางสาวกชกร  สิงห์โต
 
1. นางนาตยา  ถาวร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงอภิญญา   เชษฐา
 
1. นางแววเดือน   ธารีธาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บดีรัฐ
 
1. นางอนงค์  รอดประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงภัทราพร  อินเลี้ยง
 
1. นายเกริกขจร  อินทร์นา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงธนิดา  คงภัทรกิตติคุณ
 
1. นายผิน  จันท้วม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงชวินมาดา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงวรารัตร์  อ้นเหน่ง
 
1. นางสมศิริ  มั่นเขตวิทย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาตปัญญา
2. เด็กหญิงปรางสุดา  ศิริภักดิ์
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม
 
1. นางรัตติยา  สอนถา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
 
1. นางเกษณี  วัชรนันทวิศาล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปานทุ่ง
 
1. นายเทียม  จรวุฒิพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงมิญฐกานต์  ปานโต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  สมรักษ์
 
1. นางกันทิมา  พฤกษะวัน
2. นายพงศ์ธร  บัวป้อม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กหญิงพิลิญช์ชิณีย์  ศรีใส
2. เด็กชายสัญญา  อินทร์อยู่
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ระย้า
 
1. นางมยุรี  เจนจบ
2. นายวิชุกรณ์  พฤกษะวัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายพิตตินันท์  บุญมา
2. เด็กหญิงเกษลดา  พยอม
3. เด็กชายไชยา  พุ่มเพชร
 
1. นางสาวนภัสธนันท์  ธนัตพูนพงค์
2. นางสาววาริน  คล่ำคง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงนัฐมล  พุ่มน้อย
3. เด็กหญิงรพิน  แจ้งเรื่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
2. นางสาววิยะดา  กิจสะสม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  หอมระรื่น
2. เด็กหญิงศิริประภา  ปานทุ่ง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
2. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิงห์โสด
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  บัวใบ
 
1. นางรัชนี  ใหลเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
 
1. นางสุธาสินี  ศรีอรุณนิรันดร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอิริยา  ชาวนา
 
1. นางยุรา  แตงจ๊อก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ช่างเพาะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัลยกร  วุฒิศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงธนกาญจน์  ภูษิต
3. เด็กหญิงธาวิณี  ชัยวัฒนกุล
 
1. นางสาวภัทรดา  ทวีรัตน์
2. นายวิทูร  คมขำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิดาพร  ไกรบุตร
2. เด็กหญิงนิตยา  เที่ยงมณี
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  แมลงภู่
 
1. นางสาลี่  เอี่ยมซิ้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์ดวง
2. เด็กชายธนพนธ์  อักช้าง
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เสาตรง
 
1. นางสาวสุมิตตรา  ทรงปรีชา
2. นางสาวอังคณา  ฮ่วนสกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรวรรธ  ชีวินศิริมงคล
2. เด็กหญิงธนิดา  คงภัทรกิติคุณ
3. เด็กหญิงนฤมล  ทาสุนย์
 
1. นางจุฑามาศ  พรมวิหาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายตฤน  บุญค่ำ
2. เด็กหญิงศศิพร  บุญเขียว
3. เด็กหญิงอติพร  ไวแก้วสูญ
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากุล
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายนิรวิถช์  เกตุเนียม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ราวินิจ
3. เด็กชายเอกวิทย์  หาญอยู่
 
1. นางบัวหลวง  ครุธจู
2. นางยุภาพร  พันธุ์วโรบล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เตปินตา
2. เด็กชายอนุพงศ์  หนานกุล
3. เด็กหญิงเบญญา  ปุ้มตะมะ
 
1. นายณัฐสิทธิ์  มายะ
2. นางสาวศิริรัตน์  ฟักอ่วม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มากมี
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรอยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สินจันทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  กิ่งก้าน
2. นายพิสิฏฐ์  แสงอบ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายนพพล  อิ่มบู่
2. เด็กชายเมธิชัย   เสือมี
 
1. นางสาวชยินัญภิษฏ์  ชื่นภิรมย์
2. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวิชัย  สมัยกลาง
2. เด็กหญิงอทิตยา  ปลัดกองมี
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากุล
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สุวิทชาญวรกุล
2. เด็กชายพชร  บุญเม่น
 
1. นางสาวกชพรรณ  มายะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายธนพล  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญเม่น
 
1. นางสาวประภากร  สอนสุรินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายพบธรรม  ดิษสิน
2. เด็กชายศิริวุฒิ  ดวงดาว
 
1. นางสาวนุชนภา  คำชื่น
2. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสยรัตน์
2. เด็กชายหัตถชัย  หมู่ขำ
 
1. นางสาววาริน  คล่ำคง
2. นายเปรม  ศรีนุต
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายปัญญา  พรมน้อย
2. เด็กชายมนู    เกตุอ่อน
 
1. นางสาวชยินัญภิษฎ์  ชื่นภิรมย์
2. นายธัชกฤช   ประดิษฐ์วรกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญมา
2. เด็กหญิงนภัสกร  เชียงทิพย์
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุขสบาย
4. เด็กหญิงเมธาพร  ท่วมไทยสง
5. เด็กหญิงเอวิกา  ปานอ้น
 
1. นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ
2. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงชลรดา  ช่วยเจริญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  สีคล้าย
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  คานธรรม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์์  หลำนุ้ย
5. เด็กหญิงอาภรณ์  สีคร้าง
 
1. นายดำรง  คงรอด
2. นางสาววัชรา  กันนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ห้วยแคว
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินทหอม
3. เด็กหญิงดรุณี  ขำดอน
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญเปี่ยม
5. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่คง
 
1. นางรุจิรา  สุกมาก
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิชาพร  เศษจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุ่มพรม
3. เด็กหญิงบุศรา  กล่ำบัว
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ครุฑทุ่ง
5. เด็กหญิงอรัญญาพร  เพ็ชรพูล
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางสุดารัตน์  ไชยพงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงนงนุช  ไม้จันทร์
2. เด็กหญิงนิยดา  บุญเจ๊ก
3. เด็กหญิงปานไพริน  จันทร
4. เด็กหญิงสุนิตา  นุ่มพรม
5. เด็กหญิงอนันตญา  มั่นอ้น
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางศศิประภา  โพล้งมี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงชารารัตน์  แดงบุ้ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเมือง
3. เด็กชายพิทยา  แจ่มคำ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทพวิจิตร
5. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  สหะชาติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นายเยี่ยม  ต้นกลั่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  พยัคฆ์น้อย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มนิล
4. เด็กชายปฏิภาณ  มายะนันท์
5. เด็กชายพิสิษฐ์  อบเชย
 
1. นางสมคิด  สิทธิพงศธร
2. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายชินวัตร  แน่งน้อย
3. เด็กชายทนุธรรม  สาคร
4. เด็กชายธีรพงษ์  มณีนัน
5. เด็กหญิงนพมาศ  พึ่งพัก
6. เด็กหญิงนริศรา  แต้มทอง
7. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
8. เด็กหญิงพนัสวรรณ  สีนวน
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
10. เด็กชายพุทธิพงษ์  ใจแสน
11. เด็กชายภูมติพัฒน์  อิ่มหนำ
12. เด็กหญิงรุจิรดา  ห่วงตุ่น
13. เด็กชายวัชรพงศ์  เข็มคง
14. เด็กหญิงวิรัลพัชร  อุดมสุข
15. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นแจ้ง
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
17. เด็กหญิงสหัสยา  โตพ่วง
18. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ถ้วนถี่
19. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชู
20. เด็กหญิงอธิชา  เสาร์เมือง
 
1. นายพรกวี  ตัสมา
2. นางระเบียบ  รักวุ่น
3. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
4. นางสุธาทิพ  ใยดี
5. นางสาวอังสุมา  แก้วนุช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กหญิงจิตรา  เถื่อนกวา
3. เด็กชายชมบุญ  พันธ์บัว
4. เด็กหญิงชลนิชา  จันทร์อ่ำ
5. นายชวกร  นากศิริ
6. เด็กชายณัฐดนัย  ถาเงิน
7. นายณัฐพล  พงษ์ปรีชา
8. เด็กชายนนทพัฒน์  สมบูรณ์
9. เด็กชายพงศกร  บุญรอด
10. นางสาวพฤกษา  หนูหริ่ง
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เนียมหอม
12. นางสาววรรณศิริ  พันธ์บัว
13. เด็กชายวรเชษฐ์  เงินมี
14. เด็กชายวัชรากร  สุหร่าย
15. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เล็งเนตร์
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาควิจิตร
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่จิ๋ว
18. นางสาวสุภัทรา  เนียมหอม
19. เด็กหญิงอัคษราภัค  ศรีฟ้า
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปั่นอ้าย
 
1. นางสาวฐิตารี  ทวีฉันทรัตน์
2. นางนันทพร  แก้วแท้
3. นางวาสนา  แสงเงิน
4. นายวิบูลรัตน์  ต้นประสงค์
5. นางสุปราณี  ส่งให้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กชายกัมพล  เนียมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  ดีสม
3. เด็กชายฉัตรดนัย  พรน้อย
4. เด็กชายตะวัน  อ้อมชมพู
5. เด็กชายธนกร  ทองเชื้อ
6. เด็กชายธนดล  ทองเชื้อ
7. เด็กชายธนพล  ม่วงศรี
8. เด็กหญิงธัณธิตา   คล้ายแท้
9. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พาพันธ์
10. เด็กชายพิษณุ  เป้จิ๋ว
11. เด็กชายพุฒิพงษ์  คล้ายแท้
12. เด็กชายพุฒิสวรรค์  ศรีรัตน์
13. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มแฟง
14. เด็กหญิงวลัยรัตน์  บุญสิงห์
15. เด็กหญิงวีรดา  ไฝสัมฤทธิ์
16. เด็กชายศราวุฒิ  เป้จิ๋ว
17. เด็กชายศักดินนท์  ม่วงศรี
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองเชื้อ
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูเที่ยง
20. เด็กหญิงอังคณา  ดัดดิษ
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
2. นางนิภาวรรณ  เนียมแตง
3. นางวารุณี  ยิ้มเข็ม
4. นางศิริทร  อบเชย
5. นางเสาวนีย์  อินอยู่
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  แดงพัด
 
1. นางทองสุข  แสงอรุณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ม่วงเล็ก
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  สระทองอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวรายุส  ดวงคำ
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางเสมอ  ศรีนุต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กชายศรายุทธ  โพธิ์เพ็ง
2. เด็กหญิงแพรวา  เลื่อมโฉม
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวละมัย  บุญเม่น
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เอี่ยมทุ่ง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  สวนจันทร์
 
1. นางนงเยาว์  พรจันทรารักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. นางสาวกรกนก  เลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงชลดา  บุญเที่ยง
3. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่ทอง
4. เด็กหญิงดาวเดือน  พิมพ์ศรี
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉัตรเงิน
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองมนต์
7. นางสาวสุภาพร  จิตรพินิจ
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญมา
9. เด็กหญิงอธิกานต์  ทองแพร
10. เด็กหญิงเรณุกา  บุญเที่ยง
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวสุนันทา  เรืองเดช
3. นางเตือนตา  อยู่คง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกนกนิภา  พรมมี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พระยา
3. เด็กหญิงณัชพร  เข็มคง
4. เด็กหญิงธนพร  สินประเสริฐ
5. เด็กหญิงปรียานันท์  อิ่มขำ
6. เด็กหญิงวิชญาพร  มากมี
7. เด็กหญิงสุฑามาศ  แก้วโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงสุภัทรา  พรมมี
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวสีทอง
10. เด็กหญิงอังคณา  มากมี
 
1. นางสาวกมลกานต์  อินพ่วง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กหญิงกนกพร  ประทุมเทศ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่่มดี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เยรัมย์
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จ๊อกถึง
5. เด็กหญิงจตุพร  เจริญมโนพร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสังข์
7. เด็กชายธนธรณ์  จันโต
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีกระจ่าง
9. เด็กหญิงปัญฑารีย์  อยู่ท้วม
10. เด็กหญิงปาลิตา  สายคำวงศ์
11. เด็กหญิงพัชริดา  กล่ำเมือง
12. เด็กหญิงวราพร  ชาธิพา
13. เด็กหญิงวันวิสา  อ่วมพรม
14. เด็กหญิงสุมิตรา  สุริยะลังกา
15. เด็กชายอนุพนธ์  เป็งยาวงศ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  แจ่มใสดี
2. นางสาวธัญญา  น้อยถึง
3. นางสาวอัฉรียา  แป้นจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ขำน้อย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีวงศ์
3. เด็กหญิงประภาศรี  อุ่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงปวีณา  ซังยืนยง
5. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์โตทอง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์จันทร์
7. เด็กหญิงพลอยมณี  ตุลสมจิตร
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  หุ่นสิงห์
9. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ก้านเหลือง
10. เด็กหญิงวัชนิดา  เนียนใจดี
11. เด็กหญิงสาริกา  ทองเชื้อ
12. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีธรรม
13. เด็กหญิงสุฑามาศ  ออมสิน
14. เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งทองคำ
15. เด็กหญิงเมธิรา  ทองเชื้อ
 
1. นางวรากร  บูรณะไทย
2. นางสาวศรีสุภางค์  ศรีสุโข
3. นางสาวอรทัย  ประสงค์
4. นางโสภา  แก้วเนย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวิสัยทัศน์  อินจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิตา  ปวงประชัง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
2. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวงาม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  อินทวัน
 
1. นางลำเทียน  บุญเฉลิม
2. นางสุกัญญา  ราษฎร์บุญมี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ทองเชื้อ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองเชื้อ
 
1. นายอัศนีย์  เนื่องเถื่อน
2. นางโสภา  แก้วเนย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงปัทมพร  ค้อมทอง
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อู่ตุ้ม
 
1. นางปราศัย  พ่วงไผ่
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงประภาวี  นามหงษา
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กชายลัทธพล  คำนาค
 
1. นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ออมสิน
 
1. นางสาวทิวา  มั่นระวัง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายโภควินทร์  พาป้อ
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงสุนิสา  พึ่งทองคำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ยานุกูล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงลลิตา  ตั้งใจ
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงชนิษา  เกิดช้ำ
2. เด็กชายพีรภัทร   แก้ววิเชียร
 
1. นางอุษารัตน์  ตังควิเวชกุล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายธีรภัทร  อาจหาญ
2. เด็กชายปวรุตม์  โพธิโรจน์
 
1. นางสาววชิรา  แก้วเนตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุขเกษม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหมทอง
2. เด็กหญิงชุติมา  มิชพล
 
1. นางนุกูล  พิพิธทอง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หงษ์ทอง
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงจืราภรณ์  อินพลั้ง
2. เด็กชายปิยังกุร  วินานนท์
3. เด็กหญิงรัตนากร  วงรัก
 
1. นางสายบัว  ฟักแตง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมเสือ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาจใหญ่
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ภู่จาด
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายพันธการ  สังข์ทวีสิน
2. เด็กชายราเมศ  ปลีทุ่ง
3. เด็กชายไชยา  มั่งมี
 
1. นางจรัญ  ขาวป้อม
2. นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ฟักตั้ว
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายวันชัย  เรืองสิริ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายนิธิศ  ศรีแจ่มดี
 
1. นางอมร  ธนสัญชัย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายนราทิตย์  แต้มครู
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายศราวุฒิ  รอดเนียม
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กชายศุภกิตต์  ฟักตั้ว
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แซ่วี
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กหญิงธนัดดา  ขาวทุ่ง
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมสา
 
1. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เนียมแท่น
 
1. นางนพรัตน์  คลองโปร่ง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงชฎาพร  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเนย
 
1. นางยุพิน  จันท้วม
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอภิสรา  พลนิ่ม
 
1. นางก้อนทอง  ดวงเกิด
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. เด็กชายชนิตพล  วุฒิรุ่ง
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงสกลสุภา  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทีโคกกวด
 
1. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  นุชอยู่
2. เด็กชายณัฐฐินันท์  ภู่พันธ์
3. เด็กชายธนพล  โหมดไทย
4. เด็กชายธนโชติ  ทิพย์บุญตา
5. เด็กชายธีรศักดิ์  วงพล
6. เด็กหญิงนารีนาท  เทศนา
7. เด็กชายนิกร  เกตุบำรุง
8. เด็กชายพงศ์พันธ์  คุ้มสุข
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันตา
10. เด็กหญิงพิยดา  พิลา
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทับเพ็ชร
12. เด็กหญิงสุภัสสร  อยู่ทอง
13. เด็กหญิงสุมาลี  ไกรกิจราษฎร์
14. เด็กหญิงอริสา  แตงน้อย
15. เด็กชายไกรวิน  เพ็ชรเอม
 
1. นางสาวรวยริน  ไล้สม
2. นางวัชรินทร์  สุนันทวนิช
3. นางสาววาสนา  ลอบุญ
4. นางอนงค์รัฐ  เด่นดวง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายกัมปนาท  มั่นเรือง
2. เด็กชายกิตติภณ  พยอม
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ไชยบุรินทร์
4. เด็กชายธนพนน์  เรียงเรียบ
5. เด็กหญิงปฐมพร  บวบมี
6. เด็กชายปริญญวัฒน์  เมธีวรฉัตร
7. เด็กชายปริญญา  กระแบกหอม
8. เด็กหญิงพวงทิพย์  สุภาพ
9. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เอี่ยมโอน
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วนอก
11. เด็กหญิงภิญญดา  เมฆตานี
12. เด็กชายภีรพัฒน์  เขียวเมือง
13. เด็กชายภูธเนศ  บัณฑิตย์
14. เด็กชายวันชนะ  ราชอุบล
15. เด็กชายวันชัย  ราชอุบล
16. เด็กหญิงวิลัยพร  เกตุทอง
17. เด็กหญิงศิริประภา  มีสอน
18. เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร
19. เด็กหญิงสุลักษณา  ใจบุญ
20. เด็กหญิงเมษิยา  เมฆตานี
 
1. นายทนงค์  อ้นทอง
2. นายนริศ  พุดซ้อน
3. นางน้ำหวาน  บุญปก
4. นางปัทมา  กระแบกหอม
5. นายวรุตม์  บุตรสุวรรณ
6. นางสุภาณี  โพธิ์แก้ว
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์   หลองทุ่ง
2. เด็กหญิงดาวใจ   อิ่มชา
3. เด็กหญิงธันยาพร  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงธีราพร    เฮงสกุล
5. เด็กชายนนทกร   เม้าทุ่ง
6. เด็กชายนพดล  ทองเอี่ยม
7. เด็กหญิงนัฐชา  ผ่องขาว
8. เด็กหญิงนิตยา   เที่ยงทุ่ง
9. เด็กหญิงพัชรินทร์    ชิณจักร
10. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   จิ๋วพุ่ม
11. เด็กชายพิเชษฐ์  อินผู้
12. เด็กชายมงคล   มั่งมี
13. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์   ดำดี
14. เด็กหญิงศุภรัตน์    พรมทุ่ง
15. เด็กหญิงสิรวรรธ   วันเที่ยง
16. เด็กชายสุธีรวัต  ปานทุ่ง
17. เด็กหญิงอดิวรรณ   อ่ำทุ่ง
18. เด็กชายอดิศร   อยู่นา
19. เด็กหญิงอรจิรา  ลีทุ่ง
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   พิศพรม
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
2. นายทนงศักดิ์   แซ่โค้ว
3. นางสาวพิชญาภรณ์   กรกนกกาญจน์
4. นางสาวมะลิวัลย์   เกิดเกตุ
5. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
6. นายสาธิต   อาณาเขตต์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปานทุ่ง
2. เด็กชายชญานนท์  ดงเจริญ
3. เด็กหญิงชารารัตน์  แดงบุ้ง
4. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรทอง
5. เด็กชายดุสิต  ชูแจ่ม
6. เด็กชายธนรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณรมย์
8. เด็กชายพิทยา  แจ่มคำ
9. เด็กชายภูวดล  รอดพินิจ
10. เด็กชายรติพงค์  อิ่มชา
11. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขเมือง
12. เด็กชายวีระชน  ศิลา
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทพวิจิตร
14. เด็กหญิงสุทธิวรรณ  สหะชาติ
15. เด็กชายเลิศฤทธิ์  มะวงศ์ศา
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองหล่อ
2. นายนเรศ  ทองมี
3. นายสัญญา  อาคมวัฒนะ
4. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
5. นายเยี่ยม  ต้นกลั่น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันติ  นวลจันทร์
 
1. นายพิเชษฐ์  นิลนนท์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติ  บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิวิพุฒ
 
1. นายวิทยา  พุ่มไม้
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วจันทร์
 
1. นางบงกช  รชตวงศธร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ขวัญ
 
1. นางสุนันท์  จันทรปิติกุล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงเมธาวี  ทองเชื้อ
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายพันธวัช  นาคบุญ
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงดลลัดดา  นาเกลือ
 
1. นางสมจิตร  จันทร์สมคอย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ทับทอง
 
1. นางระวีวรรณ  ภูสีโสม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายวิรเชษฐ์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวกชพรรณ  มายะ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิ๋วน๊อต
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายวิรเชษฐ์  พุ่มทอง
 
1. นางรินดา  ศรีชัยยะ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายศิริศักดิ์  พันธ์ดี
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขวัญเขียว
 
1. นางดารณี  ทิพยสาร
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจชื่น
 
1. นางระวีวรรณ  ภูสีโสม
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรนุช
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โพธิ์แจ้ง
3. เด็กชายกิตตภณ  สีชาติ
4. เด็กชายจักรินทร์  ทองน้อย
5. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วทุ่ง
6. เด็กหญิงจิราพัชร  หมวกสังข์
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองทรัพย์
8. เด็กชายชยานันต์   เม้าทุ่ง
9. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญคง
10. เด็กหญิงณัฐกมล  สอนทุ่ง
11. เด็กชายทวีพงศ์  รอดทุ่ง
12. เด็กหญิงธนพร  ดำดี
13. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์ภู่
14. เด็กชายธวัฒน์ชัย  โพธิ์เปี่ยม
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  ครุธเคลือบ
16. เด็กชายธีรภัทร  ผาสุก
17. เด็กชายนิคม  เทียนกล่อม
18. เด็กหญิงปทิตตา  สิมมา
19. เด็กชายประทาน  โพธิ์ใจ
20. เด็กหญิงพรทิพา  สุ่มพันธ์
21. เด็กชายพรพรรณ  เลิศศรี
22. เด็กชายพลพล  บุตรนุช
23. เด็กหญิงพิชัย  แตงโตนด
24. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์แดง
25. เด็กชายภูวนาท  โฉมโม้
26. เด็กชายรณชัช  ด้วงฟู
27. เด็กหญิงรัตตินันทร์  ปานทุ่ง
28. เด็กหญิงลภัสรดา  ปานทุ่ง
29. เด็กหญิงวราลี  แจ่มทิม
30. เด็กหญิงวัชรี   จิ๋มพุ่ม
31. เด็กหญิงวัสรา  กัมปนาท
32. เด็กชายวาสนา  ยอดสร้อย
33. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นทึ่ง
34. เด็กชายศุภกร  คชลักษณ์
35. เด็กชายสตีเว่น  สิงห์กรณ์
36. เด็กหญิงสารภี  อาจเนานนท์
37. เด็กชายเจษฏากร  แก้วทุ่ง
38. เด็กชายเทพทัต   เอมตี่
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สาแก้ว
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
2. นางจรัญ  ขาวป้อม
3. นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว
4. นางสาวพิชญาภรณ์   กรกนกกาญจน์
5. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
6. นางสาววารุณี  วิไลเลิศศิลป์
7. นางสาววิไล  แสงพรม
8. นายสาธิต  อาณาเขตต์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายคงศักดิ์    ชาวตระการ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   หลองทุ่ง
3. เด็กหญิงดาวใจ  อิ่มชา
4. เด็กชายธนรัตน์   จิ๋วนารายณ์
5. เด็กหญิงธันยาพร   เจริญรัมย์
6. เด็กหญิงธีราพร  เฮงสกุล
7. เด็กชายนนทกร   เม้าทุ่ง
8. เด็กชายนพดล  ทองเอี่ยม
9. เด็กหญิงนลิณี  อ่ำทุ่ง
10. เด็กหญิงนัฐชา  ผ่องขาว
11. เด็กหญิงนิตยา  เที่ยงทุ่ง
12. เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์ทอง
13. เด็กชายปิยทัศน์  สร้อยวงค์คำ
14. เด็กชายพรหมมงคล   สีชาติ
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชิณจักร
16. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   จิ๋วพุ่ม
17. เด็กชายพัฒนพงศ์   กล่อมผ่อง
18. เด็กชายพิทยา   วรามิตร
19. เด็กชายพิเชษฐ์  อินผู้
20. เด็กชายมงคล   มั่งมี
21. เด็กหญิงมาลีฉัตร  สิงห์กรณ์
22. เด็กหญิงรจนา  มอญจิ๋ว
23. เด็กหญิงรัชนก  อยู่ทุ่ง
24. เด็กหญิงรัตติกาล    ปานทุ่ง
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเรือง
26. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์   ดำดี
27. เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมทุ่ง
28. เด็กหญิงสกาวเดือน   อิ่มชา
29. เด็กชายสันติชัย  โคกทุ่ง
30. เด็กหญิงสายธาร  จูหลำ
31. เด็กหญิงสิรวรรธ  วันเที่ยง
32. เด็กหญิงสุกัญญา    ยิ้มทิม
33. เด็กชายสุธีรวัต  ปานทุ่ง
34. เด็กหญิงสุนิสา   สีขำ
35. เด็กชายสุรชาติ  ปานพรม
36. เด็กหญิงอดิวรรณ  อ่ำทุ่ง
37. เด็กชายอดิศร   อยู่นา
38. เด็กหญิงอรจิรา   ลีทุ่ง
39. เด็กหญิงอรวรรณ  น้อยคำ
40. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    พิศพรม
 
1. นางกัลยา   นาคจันทร์
2. นางสาวพิชญาภรณ์   กรกนกกาญจน์
3. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
4. นางสาววารุณี  วิไลเลิศศิลป์
5. นางสาววิไล  สอนทุ่ง
6. นายสละ  แจงป้อม
7. นายสาธิต   อาณาเขตต์
8. นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขก้อม
3. เด็กชายธีณภัทร  ทองเพชร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเนย
5. เด็กหญิงปารีณา  เกิดยิ้ม
6. เด็กชายภาคภูมิ  เปรมทุ่ง
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   แก้วบัวโฮม
8. เด็กชายสืบศักดิ์  ชำนาญเสือ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์   เทพา
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมทุ่ง
 
1. นางบรรจบ  อินทรพุก
2. นางสาวภัทรพร  วงษ์วาท
3. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กหญิงจิตรา  เถื่อนกวา
3. เด็กชายชมบุญ  พันธุ์บัว
4. นายชวกร  นากศิริ
5. นางสาวพฤกษา  หรูหริ่ง
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เนียมหอม
7. นางสาววรรณศิริ  พันธุ์บัว
8. เด็กชายวรเชษฐ์  เงินมี
9. เด็กชายวัชรากร  สุหร่าย
10. นางสาวสุภัทรา  เนียมหอม
 
1. นางณัฐคินี  นิลนนท์
2. นางนันทพร  แก้วแท้
3. นางปัทมาวดี  นวลทรง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กหญิงทัศนีย์   อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขก้อม
3. เด็กหญิงนนทิญาณ์  จันทร์ทุ่ง
4. เด็กหญิงปารีณา  เกิดยิ้ม
5. เด็กหญิงวาสนา  รักวุ่น
6. เด็กหญิงศศิวรรธ์น  ยาท้วม
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมทุ่ง
 
1. นางบรรจบ   อินทรพุก
2. นางสาวภัทรพร  วงษ์วาท
3. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อืนต๊ะใหม่
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนานนะ
4. เด็กหญิงนพเกล้า  ราชแผน
5. เด็กหญิงพรรณธิภา  บุญมา
6. เด็กหญิงรัชนีกร  พูลพันธ์
7. เด็กหญิงวรนิษฐา  บัวประจิว
8. เด็กหญิงเมฆขลา  หาญลำพัง
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
3. นางอารยา  ปานคง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกชกร  ยาภิรมณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้งิ้ว
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียนเที่ยง
4. เด็กชายณัฐยศ  กาลกุล
5. เด็กชายธนพันธ์  ต่ายมี
6. เด็กชายธีรภัทร  หิปะนัต
7. เด็กหญิงนริศรา  วันทักษ์
8. เด็กหญิงนฤพร  ทองอยู่
9. เด็กหญิงปาณิสรา  วงษ์กล่ำ
10. เด็กชายพฤทธิ์  อ่ำอุ่น
11. เด็กหญิงพิชยธิดา  ถ้วนถี่
12. เด็กหญิงศศิกัญญา  นามมนตรี
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือกลัด
14. เด็กหญิงศุภิสรา  คล่ำคง
15. เด็กชายสมพชร  นามแก้ว
16. เด็กชายสรวิชณ์  กุลธินี
 
1. นางกาญจนา  อ๊ะนา
2. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
3. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
4. นางนภาพร  ติดพรม
5. นายวันชัย  บุญสอง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แช่มช้อย
2. เด็กชายทศพร  อุดสุรินทร์
3. เด็กชายวีระ  แก้วเขียว
4. เด็กชายเจษฎา  โตเขียว
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ฤทธิ์เจ๊กดี
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
2. นายประสพ  แก้วบังเกิด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  กาบัว
2. เด็กชายนวพล  พัดทุ่ง
3. เด็กชายศรายุทธ  คำแดง
 
1. นายรัตน์  กลั่นเรือง
2. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 1. นายวรวิช  อินทร์ลับ
2. นายสิทธิ์พงษ์  เล็กกระโทก
3. เด็กชายสิริชัย  จันทร์เมือง
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
2. นายนิคม  อิ่มหนำ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายธวัชชัย  ภู่จีน
2. เด็กหญิงรัญชนา  เกษร
3. เด็กหญิงอรัญญา  พันมะวงค์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พัดกลม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงทิพานัน  เป่กล้า
2. เด็กหญิงเกศราพรรณ  ทีงาม
3. เด็กหญิงโสรญา  หนานตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฟักอ่วม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ใจดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังฆะสี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  คงนา
3. เด็กหญิงวรินทร  ขำโตนด
4. เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์ยี่
5. เด็กหญิงเกตุวลี  สุวรรณนคร
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองดี
 
1. นางขวัญฤทัย  คำแคว่น
2. นางพรรณี  เขียวเรือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงดวงพร  ขำเพชร
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ปลาพันธุ์ดี
3. เด็กชายรัชรินทร์  เมธา
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  สวนม่วง
5. เด็กหญิงอมิตรา  มั่นสวน
6. เด็กชายไชยา  มั่นสวน
 
1. นายประณต  จันทร์สมคอย
2. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
3. นางสมจิตร  จันทร์สมคอย
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอยทุ่ง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขดี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวสาญัณ  ประจงจีบ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายณัฐชนนท์  เณรพัด
2. เด็กชายศุภกร  บุญเรือง
3. เด็กชายสิรดนัย  โตรี
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายดนุพล  ดำดี
2. เด็กหญิงพิศมัย  สั่งการ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
 
1. นายภิญโญ  เขียวเรือง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายดนุพล  ดำดี
2. เด็กหญิงนันทยา  อยู่เส็ง
3. เด็กหญิงสุริวรรณ์  เสามั่น
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  อยู่นัด
2. เด็กหญิงพริตา  ดวงประพร
3. เด็กหญิงพันธิสา  บุุญค่ำ
 
1. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
2. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หิรัญธนวิวัฒน์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทิม
 
1. นางสาววรัญญา  นันชม
2. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
2. เด็กหญิงฤชุกร  พึ่งพัก
3. เด็กหญิงวรรณพร  อิ่มหนำ
 
1. นางสุดาวัลย์  รู้คุณ
2. นางสาวอมรรัตน์  จันนา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงชาลิสา  เช้าสาคร
2. เด็กหญิงภัทรลดา  แขกใจเย็น
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่านคำเพชร
 
1. นางน้ำทิพย์  แก่นทอง
2. นายวีระ  แก่นทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็นสุข
2. เด็กหญิงทิวทัศน์  แดนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงเมษา  จันผ่อง
 
1. นางพานาลักษณ์  คงคีรี
2. นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เสวียนวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พ่อเพียโคตร
3. เด็กหญิงน้ำมนต์   ปันแสน
 
1. นางกมลวรรณ  ตั้งสุขสันต์
2. นางสาวจุฑามาศ  รอดสิน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กหญิงณัชชา   มั่งคล้าย
2. เด็กหญิงอรอุมา  เทพประทุม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็ชรเอี่ยม
 
1. นางนารีรัตน์  ศรีม่วง
2. นางประจบ  พ่วงคุณานนท์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพยมแย้ม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักเสนาะ
3. เด็กหญิงสมทรัพย์  ใจรักษ์
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมปาน
2. เด็กชายนรากรณ์  ค่ำสว่าง
3. เด็กหญิงอัญชิสา  คำชู
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกันติชา  เพชรไพศาล
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นางสาวเนตรทิพย์  พุ่มสิโล
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  น่วมเจริญ
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  นาสะอาด
 
1. นางกาญจนา  หนูสอน
2. นายศิระ  หนูสอน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศีลสนิด
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เกิดป้อม
 
1. นางสาวมยุรี  สินทูล
2. นางเสริมศรี  อยู่สถิตย์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คีรีวัลย์
2. เด็กชายประสบ  ดีกัน
 
1. นางสาววาริน  คล่ำคง
2. นายเปรม  ศรีนุต
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กชายอมรเทพ  ทับเงิน
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายวัชระ  กรรณิกา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกชนันท์  เถื่อนมิ่งมาตร์
2. เด็กหญิงโชติรส  แก้วมาตร์
 
1. นางสาวคันธนา  กาวิวาส
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  พิลึก
2. เด็กหญิงอธิติยา  สังข์นุช
 
1. นายถนอม  ล้อมเศรษฐี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณพงศ์  ศิรินิรันดร์
2. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายแท้
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายภานุทัต  หลำพรม
2. เด็กชายสรนันท์  ปั้นลี้
3. เด็กหญิงอัญพร  บัวผัน
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายภารดล  คำแล
2. เด็กชายวินัย  เถื่อนมิ่งมาตร์
3. เด็กชายศตพร  ทุยจันทร์
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
2. นายธนวัฒน์  พุดจาด
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  เวฬุวะนารักษ์
 
1. นายสมยศ  ขัดคำวงศ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายญาณวีร์  เรืองปัญญวัฒนา
 
1. MissJordayne  Humfrey
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายนทีธาร  ปัญญากร
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงอารียา  ละออง
 
1. นางสาวทรายแก้ว  รุ่งไทย
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายราเชนทร์  ทองกรณ์
 
1. นางบุญนาค  คชนิล
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายปิยทัศน์  สร้อยวงค์คำ
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทรัพย์รำลึก
 
1. นางนันทพร  โพธิ์นอก
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มั่งมี
 
1. นายชรินทร  มณีภูวนัตถ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  รัตน์บ้านด่าน
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุขำ
3. เด็กหญิงปัณชญา  จันทร์โต
4. เด็กชายมนตรี  จันดาว
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงชาติ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์
2. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสุธิตา  เกตุแก้ว
 
1. Mrs.Li   Xia
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เพชรทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  เจริญโชติสังข์
2. เด็กหญิงสุปรีย์ดา  ทรัพย์รำลึก
 
1. นางวรรณนิภา  ภิงคารวัฒน์
2. นางสาวศุภภัทร์  อุตรพันธ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงนลินี  อ่ำทุ่ง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปานทุ่ง
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
2. นางพรรณี  แห้วเหมือน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กชายธนา  จันแดง
2. เด็กชายธีรวิทย์  ช่างเขียน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บดีรัฐ
4. เด็กหญิงปิตมณี  เนื้อไม้
5. เด็กหญิงมาริษา  อินทพงษ์
6. เด็กชายสิทธิภาคย์  ขอนทอง
 
1. นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง
2. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย์
3. นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กชายจิรายุ  โพธิบัลลังค์
2. เด็กชายธนายุต  อินกรัด
3. เด็กชายธวัชชัย  วัฒโน
4. เด็กชายภูวดล  พลเชี่ยว
5. เด็กชายสานิตย์  บดีรัฐ
6. เด็กชายสิรดนัย  เสาวนิจ
 
1. นายณัฐกิตต์  เป้ทุ่ง
2. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย์
3. นายสมชาย  รอดประดิษฐ์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แสงนาค
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจือจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  สงวนสิน
4. เด็กชายธีระวุฒิ  นกแก้ว
5. เด็กชายพงษ์วัฒน์  พาพันธุ์
6. เด็กชายพิทักษ์  บุญสิงห์
7. เด็กชายมนสิทธิ์  ชะอุ้ม
8. เด็กชายศรันย์  สุทธิวิลัย
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายศรัญญู  อะมะมูล
3. นายอุเทน  ทิพวัน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงรอด
2. เด็กชายก้องภพ  แก้วศรี
3. เด็กชายชัชพงศ์  ม่วงป่า
4. เด็กหญิงณัฐวดี  หยอมแหยม
5. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่งแก้ว
6. เด็กหญิงธนัชพร  นมเนย
7. เด็กชายธีรเดช  แก้วจีน
8. เด็กหญิงนภรักษ์  กร่ำพร้า
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  พันไผ่
10. เด็กชายศราวุฒิ  สีโอ
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
2. นายนเรศ  แก้วทอง
3. นายสุเทพ  ทับจาก
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เวลา
3. เด็กหญิงพนัสดา  บุญเจ๊ก
 
1. นางสาวกัลยา  ราชลำเนาว์
2. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงฐิติมา   ยันป้อม
2. เด็กหญิงมธุริน  รัดบ้านด่าน
3. เด็กหญิงศุลีพร  กันหริ
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรวดี  ศิริรัตนเสถียร
2. เด็กหญิงภัฏฏารินธ์  ไฝ่ทอง
3. เด็กหญิงมณฑนา  คำยวง
 
1. นางกาญจนี  เรืองโต
2. นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงทัดดาว  เพชรถม
2. เด็กหญิงนุดาลักษณ์  เทศนา
3. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นแจ่ม
 
1. นางวาสนา  แสงเงิน
2. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายพงษกร  หนูไทย
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปานขำ
 
1. นางมันทนา  ถึงมี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงพัณณิตา   สวัสดี
2. เด็กชายรชานนท   เปล่งปลั่ง
 
1. นางสาวหรรษา   บุญนายืน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  เปกล้า
2. เด็กหญิงเก็จมณี  สีหานารินทร์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
2. นายสระเกษต์  หนานกุล
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายณัฐวีร์  เนียมมี
2. เด็กชายสหพัทธ์  ภูมิประพัทธ์
 
1. นางศิริรัตน์  กาญจนชม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปั้นคุ้ม
2. เด็กหญิงวาริณี  วัฒทัน
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงกานติมา  เสนารัตน์
2. เด็กชายพิทวัส  อยู่เกษ
 
1. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
2. นางสาวสุกัญญา  เปรมสุวรรณ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชนุตา  พาโพนงาม
 
1. นางวริศรา  สุดโต
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรวิภา  พลเที่ยง
 
1. นางจิตติมา  ขำคม
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงณิชชกานต์  รู้คุณ
 
1. นางสาวอรทัย  ประสงค์
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีวันทา
3. เด็กหญิงวรรณพร  แสนศิลา
 
1. นางสาวนิตษา  โปรยทอง
2. นางสุวรรณ  อนันตะ
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธมวรรณ  ทับทิม
2. เด็กหญิงบุญญาพร  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอพิชญา  นวลไทย
 
1. นางพเยาว์  มั่งจิ๋ว
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญธานี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายนัดทกรานต์  เผือกเปีย
 
1. นางสาวอังสุมา  แก้วนุช
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)    
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินยาง 1. เด็กหญิงอภัตญา  เดชเสถียร
 
1. นางบังอร  เรืองสังข์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงศิริมาลัย  พระบิดา
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงฐิติพร  หลำพรม
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายศุภกร  เชาวลิต
 
1. นางทิพมาศ  มั่นหมาย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขกล้า
2. เด็กหญิงพิจิตรา  กลิ่นนาค
3. เด็กชายวิภากษ์  ทองโตนด
 
1. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
2. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ค้อมทอง
2. เด็กหญิงสโรชา  มั่งคั่ง
3. เด็กหญิงเกวลิน  พละ
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายจุลดิษฐ์  ทองสุข
2. เด็กชายนฤดล  นาขุม
 
1. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
2. นางศุภนิตย์  มิ่งไม้
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลี่ยมเทศน์
2. เด็กชายศุภกิตต์  พุ่มพิศ
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ค้อมทอง
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางยุพา  ไกรกิจราษฎร์
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พยอม
2. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทองอินศรี
2. นายอิศราวุฒ  ส้มซ่า
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายภาคภูมิ  เจริญนนท์ภักดี
2. เด็กหญิงวราภร  วรเนตรสุดาทิพย์
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงนวมินทร์  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายสมภพ  แพรเนียม
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาววิไลลักษณ์  พันธ์พรม
 
202 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงชลฤทัย  ใบทองคำ
3. เด็กหญิงทิพย์สิริ  มากโฉม
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำหมู
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไพรเถื่อน
6. เด็กหญิงวรรษมน  พุ่มพวง
7. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เขียวขาว
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
2. นายสุธน  ทิพวัน
 
203 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายกฤษฎา  สายหล้า
2. เด็กชายชยพัทย์  บุญมา
3. เด็กชายธนากร  ยมโครต
4. เด็กชายพนาวุธ  แร้วเกี้ยว
5. เด็กชายเขมนันท์  เพ็ญริยะ
 
1. นางฐิตินันท์  บุญตั้ง
2. นายวุฒิชาติ  จันทร์ดิษฐ์ิ์
3. นางสุภาลักษณ์  แก้วเคลือบ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กหญิงธารมิกา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวระพีภรณ์  เบ้าทอง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
 
1. นางสาวสุภาพ  บุญมา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หล่อยดา
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงสโรชิณี  สีใส
 
1. นางชบาไพร  พรมวงศ์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธัญญากร  คำยิ่ง
 
1. นางสาวนิตษา  โปรยทอง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า    
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยดา  ปานบุตร
2. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญกรม
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  วรชินา
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  กันหริ
5. เด็กหญิงวริศรา  นันตะพร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงเขียว
2. นางน้ำอ้อย  นกเพชร
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยี่โป้
2. เด็กหญิงจารุมน  แสงสุข
3. เด็กหญิงธันยธรณ์  เหล็กเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แป้นสอน
5. เด็กหญิงสุชาครีย์  หนานตา
6. เด็กหญิงสุวิมล  พูลพันธ์
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
3. นางอารยา  ปานคง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นางมาลี  พัดกลม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงนวรัช  รักคำ
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ขุนใจ
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยิ้มพันธ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยผล
4. เด็กหญิงสวรส  เกิดจรัส
5. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่คา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่คา
 
1. นายพิเชษฐ์  นิลนนท์
2. นางสาววิยะดา  บุญรอด
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองแสง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  อุเทนสุด
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุธี
 
1. นางพานาลักษณ์  คงคีรี
2. นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงภาวินี  สุภัคคี
3. เด็กหญิงศิริพร  ยิ้มพิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โทพันธ์
2. เด็กชายคณิต  วิลาศ
3. เด็กชายอติชาติ  อินตา
 
1. นางพนม  ดีกัน
2. นางรัตนาพร  เภสัชมาลา
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจัง 1. เด็กชายภาคิน  อ้นอยู่
2. เด็กชายภูริณัฐ  อิ่มเทศ
3. เด็กชายเขมรัตน์  บุญชูช่วย
 
1. นางสาวกานดา  ชูเนตร
2. นายชัยวัฒน์  เทศสิงห์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  มั่นแดง
2. เด็กหญิงถนอมพรรณ  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสิทธิพร  มีทรัพย์
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายกฤษดา  ผ่องทอง
2. เด็กชายณัฐนท์  แย้มทุ่ง
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สุวรรณประทีป
 
1. นางจุฑามาศ  นนท์แก้ว
2. นายสมนึก  แจ่มทุ่ง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายบุญธวัช  ปัญจรักษ์สกุล
2. เด็กชายมณชัย  พิโรฤทธ์
3. เด็กชายสหรัฐ  ทักท้วง
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  ดีเหลือ
2. นางสาวสมจิตต์  อินทรพุก
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อริยะวงศ์
2. เด็กชายศุภกร  ไสยาสย์
3. เด็กชายสมประสงค์  ศิริโสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี
2. นางแสงจันทร์  สุปันเวช
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เนียมแสง
2. เด็กชายชินพัตร  อยู่สบาย
3. เด็กชายทิวากร  เนียมแก้ว
 
1. นางพนมวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสุดคนึง  ไกรกิจราษฎร์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทาอุสาห์
2. เด็กชายภาดล  พุ่มพวง
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. นางเปวิศา  ไกรเกษ
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษ์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินต๊ะใหม่
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีพายัพ
3. เด็กชายเจษฎา  สำเภา
 
1. นางนันทิกร  อินทรศิลา
2. นางสาวลันทม  สังจันทร์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนิกร  เจริญเขต
2. เด็กชายยุทธนา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  จั่นจีน
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธนอินทร์  ศรีสถาน
2. เด็กชายธวัชชัย  เย็นฉ่ำ
3. เด็กชายสถาพร  งามพักตร์
 
1. นางนหทัย  โพธิ์แสง
2. นางนันทวรรณ  จันทร์ส่ง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายปัญญา  พันธ์สืบ
2. เด็กชายวันชัย  ปัสสาวะเท
3. เด็กชายวิสนุ๊ก  ม่วงสนิท
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
2. นายสมชาย  ชูเตชะ