หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมะลิ ปัจฉิมโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกประธานกรรมการ
2. นางสุดยินดี ปานสีดาโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางทองจันทร์ เข็มทองโรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายมณเฑียร จันทร์น้อยโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุรินทร์คำโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
3. นางสุวรรณา บุญไทยโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางหฤทัย บุญประดับโรงเรียนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จับคล้ายโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสวงษ์ แก้วเกตุโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัชภร กำทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนระเบียงประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ คำอ้ายล้านโรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางลดาวัลย์ ช่วยยาโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวาเนตร ดอกดินโรงเรียนบ้านป่ายางประธานกรรมการ
2. นางพิชามญชุ์ เหมือนเพชรโรงเรียนบ้านนาพงกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ เหมือนชูโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉริยาภรณ์ บุญลอยโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน วรรณสุผลโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายชูชาติ นามกรณ์โรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายรุ่ง ลอยเลิศโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์สิริล อินทะวิชัยโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นางแสงอรุญต์ รอดสถิตย์โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน หนองรั้งโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เรืองวิทยาวุฒิโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ มีศรีโรงเรียนบ้านบุ่งสักประธานกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ สารกูลโรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
3. นางอามร สุขแจ่มโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางบุญทวน พูลศรีโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพันทิพา โกญจนาทโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางสาวยุภารัตน์ เนืองนิตย์โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางธนาทิพย์ เกิดผลโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นางอำนวย โต๊ะถมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ชมภูโรงเรียนบ้านวังแร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางสาวดารณี สมเพทโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประจวบ ทองดีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ จันทีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นายนิกร อินปฐมโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ เกตุเนียนโรงเรียนบ้านห้วยเจริญประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พรมสุวรรณโรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พุ่มรสโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา แก้วทองโรงเรียนบ้านดงคู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนที บริบรูณ์โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นางสุคนทิพย์ เขตวิทย์โรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายพิสัย พรหมมาศโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
4. นายนิมิตร ปิ่นทองโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
5. นางบุุษณีย์ บึงกาโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
6. นางจารุวรรณ จันธิดาโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
7. นายประกิจ แย้มปั้น โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายพิสัย พรหมมาศโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
4. นายนิมิตร ปิ่นทองโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
5. นางบุษณีย์ บึงกาโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
6. นางจารุวรรณ จันธิดาโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
7. นายประกิจ แย้มปั้น โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายพิสัย พรหมมาศโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
4. นายนิมิตร ปิ่นทองโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
5. นางบุษณีย์ บึงกาโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
6. นางจารุวรรณ จันธิดาโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
7. นายประกิจ แย้มปั้น โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายพิสัย พรหมมาศโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
4. นายนิมิตร ปิ่นทองโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
5. นางบุษณีย์ บึงกาโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
6. นางจารุวรรณ จันธิดาโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
7. นายประกิจ แย้มปั้น โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุชานนท์ ดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้ประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นายมานพ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านสารจิตร กรรมการ
4. นางสาคร แก้วจาเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางเกษรทิพย์ แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นายสุรพล ทรวงโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา บัวงามโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
8. นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชานนท์ ดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้ประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นายมานพ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
4. นางสาคร แก้วจาเครือโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางเกษรทิพย์ แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นายสุรพล ทรวงโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา บัวงามโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
8. นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม เขตบรรพตโรงเรียนวัดแสนตอประธานกรรมการ
2. นายกมล ปิยารมย์โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางสุวารี หาญณรงค์โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นายบุญศรี คำภิระยศโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ตาคำชัย โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นางโสภา กังวาลโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางปรัชญาภรณ์ เขตบรรพตโรงเรียนบ้านดอนระเบียงกรรมการ
4. นางมณฑา พละทรัพย์โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสมสมัย จุมพลศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นางพิมล อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
7. นางมะปรางค์ ตาคำชัย โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
8. นายจรุง ขำพงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางลำพรวน มะลิวัลย์โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
3. นางเพ็ญวิภา กล่ำบุตรโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นายสุพรรณ ฑิฆัมพรธีรวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปุญญาพร เครืออยู่โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายคำรณ มีรอดโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
3. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
4. นางปาริชาต สอนวิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
5. นางสาวป้อม แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบังอร ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ นิลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
4. นายวิรัตน์ กมลโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นายชวลิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์วิเศษโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล สอนแจ่มโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
3. นางอรุณกมล หอมเย็นโรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
4. นางสุรางค์ จีนเชื้อโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ปานธูปโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
6. นางโสภา จันทิมาโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงศ์วิเศษโรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล สอนแจ่มโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
3. นางอรุณกมล หอมเย็นโรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
4. นางสุรางค์ จีนเชื้อโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ปานธูปโรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
6. นางโสภา จันทิมาโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ติยะคุณโรงเรียนวัดคลองกระจงประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์เดชโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางละเอียด ติยะคุณโรงเรียนวัดคลองกระจงประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์เดชโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
5. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวินัย เพชรแบนโรงเรียนบ้านแม่รากประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เขตบรรพตโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายวัลลภ นิคมโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวินัย เพชรแบนโรงเรียนบ้านแม่รากประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เขตบรรพตโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นายวัลลภ นิคมโรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายโสภณ ปุณณประดับกิจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ บวบดีโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางศิราณี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายประหยัด ปรารมย์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนรินทร์ อินทะนักโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ บวบดีโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
3. นางศิราณี อินทร์ทองโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
4. นายประหยัด ปรารมย์โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนรินทร์ อินทะนักโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอนุชิต กมลโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายอำนาจ ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
7. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
8. นางสาวบุญญาภา จีนะวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
9. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต กมลโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายอำนวย ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
7. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
8. นางสาวบุญญา จีนะวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
9. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต กมลโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึกฯกรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกกรรมการ
6. นายอำนาจ ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
7. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
8. นางสาวบุญญา จีนะวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
9. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต กมลโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึกฯกรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลกกรรมการ
6. นายอำนาจ ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
7. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
8. นางบุญญา จีนะวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
9. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต กมลโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ชูจิตร์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทูลย์ พระริตโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีกรรมการ
4. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
5. นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายอำนาจ ใจไหมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
7. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
8. นางสาวบุญญา จีนะวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
9. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายรังสรรค์ วิจิตรโรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์โรงเรียนวัดภูนกรองประธานกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชาโรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นายพายัพ รู้สมัยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ วิจิตรโรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์โรงเรียนวัดภูนกรองประธานกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชาโรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นายพายัพ รู้สมัยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ วิจิตรโรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายงาน พลฤทธิ์โรงเรียนวัดภูนกรองประธานกรรมการ
3. นางพัชณี รสลือชาโรงเรียนบ้านตาลพร้ากรรมการ
4. นายพายัพ รู้สมัยโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นายณรงค์ สังข์ทองโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ สุขทองโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายระเวง กรณีย์โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
3. นางสุมาลี ภู่ตระกูลโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิเศษ สุขทองโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ รู้สมัยโรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการ
3. นางสุมาลี ภู่ตระกูลโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บุตรลพโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 155)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
6. นางวาสนา กันทะชมภูโรงเรียนหนองผักบุ้งกรรมการ
7. นางดวงมณี ยุรยาตรโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
8. นางสาวประไพ มะริตโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
9. นายวีระชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บุตรลพโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 155)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
6. นางวาสนา กันทะชมภูโรงเรียนหนองผักบุ้งกรรมการ
7. นางดวงมณี ยุรยาตรโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
8. นางสาวประไพ มะริตโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
9. นายวีระชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร นาคนาคินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางราตรี บุตรลพโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 155)กรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
6. นางวาสนา กันทะชมภูโรงเรียนหนองผักบุ้งกรรมการ
7. นางดวงมณี ยุรยาตรโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
8. นางสาวประไพ มะริตโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
9. นายวีระชัย น้อยเขียวโรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก จุดกันทาโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่งกรรมการ
3. นางจงลักษณ์ จิตดี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชา วงศ์เทพนิวัตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางฉลาด พันธุ์แก้วโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นางลัดดา ลอยเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประชา วงศ์เทพนิวัตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางเย็นตา กองทองโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นายบุญชู พวงกุหลาบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ .วัดสวรรคารามประธานกรรมการ
2. พระมหาดวง อำนาจ สิริมงฺคโล .วัดสวรรคารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ รสลือชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ .วัดสวรรคารามประธานกรรมการ
2. พระมหาดวง อำนาจ สิริมงฺคโล .วัดสวรรคารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ รสลือชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญชู เหมันต์โรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายพลอย ขุมเพ็ชรโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
3. นางมลทิชา ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านหมอนสูงกรรมการ
4. นายสุธรรม บุตรศรีโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นายศักกริต จิตรหาญโรงเรียนเชิงผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เหมันต์โรงเรียนวัดโบราณหลวงประธานกรรมการ
2. นายพลอย ขุมเพ็ชรโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการ
3. นางมลทิชา ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านหมอนสูงกรรมการ
4. นายสุธรรม บุตรศรีโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นายศักกริต จิตรหาญโรงเรียนเชิงผากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายมาณพ กาวิละปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ แสนคำโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นายชิตพงษ์ ภูทวีโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นายชาญชัย ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ กลั่นสมจิตต์โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศกรรมการ
6. นายถาวร บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมาณพ กาวิละปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย รีฮุงโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ แสนคำโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
4. นายชิตพงษ์ ภูทวีโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นายชาญชัย ช่วยเพ็ญโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
6. นายถาวร บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เล็กอรุณโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรลพ เกิดผลโรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
3. นางสุรินทร์ โกธรรมโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เขาดีโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ลำเนาว์โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการ
3. นายพลทร ชัยพิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญฉลอง กลั่นกลิ่นโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร บินทจรโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นางวาสนา ท้าววงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสิริ โสรัจประสบสันติโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดามังโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นายดิเรก ขวยเขินโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา บรรดาจันทร์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นายรัง อนุเคราะห์โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ เพ็งปรางค์โรงเรียนบ้านวังธารประธานกรรมการ
2. นางกันยา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
3. นายสุรพล หวังประเสริฐโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาคร เชยวัดเกาะโรงเรียนวัดตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสมพร ทะสุใจโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นายประพันธ์ ตุนาโป่งโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมัณฐเศรษฐ์ เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านปากสิน (ต้นประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
3. นายนอม แสงเงินโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอรรจน์ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นายชวน บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ทะสุใจโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา น้อมเศียร โรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นายนิวัติ ประหลาดเนตรโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอาทิตย์ คงกระพันธ์โรงเรียนป้วยมิ้งประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ประดับ คำรามโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
3. นายสมชาย เขียนทองโรงเรียนบ้านตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ หวลหอมโรงเรียนวัดคลองกระจงประธานกรรมการ
2. นางราศี ดวงศรีสกุลโรงเรียนบ้านแม่ทุเลากรรมการ
3. นางสิตานันท์ มานามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ หวังประเสริฐโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายสุริยา คงวุธโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายวีระ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายธราดล เลิศวิมลรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการ
3. นางสาวมาลินี พงษ์ประยูรโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายวีระ บุณยศิวาพงศ์โรงเรียนวัดเกาะน้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุณวาทย์โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สันครองโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สำอางค์โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุริยน ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายวีระ บุณยศิวาพงศ์โรงเรียนวัดเกาะน้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุณวาทย์โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สันครองโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สำอางค์โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายวีระ บุณยศิวาพงศ์โรงเรียนวัดเกาะน้อยกรรมการ
3. นายประเสริฐ รุณวาทย์โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สันครองโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สำอางค์โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
8. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
9. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
10. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
7. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนิติ เอมโอดวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
3. นายพงษ์ศรี แก้วรัตน์ศรีโพธิ์วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยกรรมการ
4. นายเฉลียว มารอดโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
5. นายพศิน อยู่คอนโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)กรรมการ
6. นายคนึง ศรีสวัสดิ์โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
7. นายพานิช ลิ้นจี่โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
8. นางรำพวง จันทร์เดชโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการ
9. นางเพชรรัตน์ ชูประยูรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)กรรมการ
10. นายวัลลภ แก้วเนตรโรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการ
11. นายสุขุม เทียนสุขโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ยิ้มแย้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปัญจาคะโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางธนภร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาววารี องอาจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ยิ้มแย้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปัญจาคะโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางธนกร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาววารี องอาจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ยิ้มแย้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปัญจาคะโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางธนกร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาววารี องอาจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ยิ้มแย้มข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสงกรานต์ ปัญจาคะโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
4. นางธนกร ปรัชญาสุขสบายโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาววารี องอาจโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ประธานกรรมการ
2. นางกุลฌลา ยันต์วิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางศิรินาถ คำชู โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอารี จุ้ยต่ายโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
5. นางจิราวรรณ คนตรงโรงเรียนวัดแสนตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ โรงเรียนวัดบ้านกรุประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุคนธ์ กันทะชุมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
6. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ โรงเรียนวัดบ้านกรุประธานกรรมการ
2. นางสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุคนธ์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
6. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ โรงเรียนวัดบ้านกรุประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุคนธ์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
6. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ แสงสังข์ โรงเรียนวัดบ้านกรุประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุคนธ์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกุลวดี คงปั้นโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
6. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
3. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนิภาพร คงวุธโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นรากรณ์โรงเรียนวัดภูนกกรรมการ
3. นางกมลวรรณ คีรีวัลย์โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
4. นางกัญญา ส้มเพ็ชรโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
5. นางจุรีย์ บัวเข็มโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปิยวัชร กันหาคำ โรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษราโรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4. นางสมพร ใจหาร โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ กรรมการ
5. นางเชน มีแก้ว โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปิยวัชร กันหาคำโรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษราโรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสมพร ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายหาญ นันทะชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายหาญ นันทะชัยโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3. นายพินิจ ซับซ้อนโรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิธย์ เลิศศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
3. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางสังเวียน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางอาภา ล่องชูผล โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางศุภนิธย์ เลิศศรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
3. นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางสังเวียน สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางอาภา ล่องชูผลโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ อินกล่ำโรงเรียนดงย่าปากรรมการ
6. นายบุญชอบ เอื่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
7. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ อินกล่ำโรงเรียนบ้านดงย่าปากรรมการ
6. นายบุญชอบ เอื่ยมนุ้ยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
7. นายสุภชัย ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางเมธาวี สวัสดิรักษาโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
5. นายประสงค์ ระวังการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นายสลุต อ่วมศรี โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางเมธาวี สวัสดิรักษาโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
5. นายประสงค์ ระวังการ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นายสลุต อ่วมศรี โรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางยุพิน คำพวงโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นางสนทอง ผาสุกูลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
6. นางเกษร ขำพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวลิต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสพป.สุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางยุพิน คำพวงโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นางสนทอง ผาสุกูลโรงเรียนบ้านวังยายมากกรรมการ
6. นางเกษร ขำพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทองกรรมการ
5. นางพรมมา แก้วเกตุโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นางสุธิตา ขุณิกากรณ์โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางนางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง กรรมการ
5. นางพรหมมา แก้วเกตโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นางสุธิตา ขุณิกากรณ์โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง กรรมการ
5. นางพรหมมา แก้วเกตโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นางสุธิตา ขุณิกากรณ์โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางงามตา พึ่งเงินวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
3. นางวรนุช ยมวันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยกรรมการ
4. นางบัวขาว เลี่ยมตระกูลโรงเรียนบ้านท่าทอง กรรมการ
5. นางพรหมมา แก้วเกตโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
6. นางสุธิตา ขุณิกากรณ์โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
7. นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา หมื่นวงษ์เทพวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางพรมานี บัวแก้ววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางรัติญภร สันติธรรม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา หมื่นวงษ์เทพวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางพรมานี บัวแก้ววิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางรัติญภร สันติธรรมโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางปิยวรรณ ธูปเมฆโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
6. นางสาวปทุมพร นาจรัสโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑุรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวยาฏชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
8. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
10. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
11. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
12. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
13. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
14. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมุทร เกิดมีโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการ
3. นายเสกสรร คำไพเราะพันธ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการ
4. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
5. นางวิไล แก้วเนตรโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
6. นายชวริต สุวนาริดโรงเรียนวัดศิริบูรณารามกรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เพ็งศรีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
9. นายชาญวิทย์ แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
10. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
11. นายจง หาญกล้าโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
12. นางสาวไพริน น้อมเศียร โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
13. นายเสกสรร อินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
14. นายนิรุธ หาญกายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
15. นายถาวร จรลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2กรรมการ
16. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายบัญชา สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นางสีแพร แสงเงินโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นายชูศักดิ์ เจริญดีโรงเรียนอนุบาลศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณอร มหาธนกุลโรงเรียนบ้านคลองตาลฯประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ กึกก้องโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นางสาววาสนา อ่ำทองโรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ดร.จันทร์ โกศลโรงเรียนบ้านวังยายมากประธานกรรมการ
2. MissLarisa Ricado Martinquillaโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการ
3. นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้กรรมการและเลขานุการ
4. นายอัศพงษ์ ชุมดวงโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางลัดดาวัลย์ เหล็กมั่นโรงเรียนบ้านดงคู่ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา พูลเพิ่มโรงเรียนวัดหนองโว้งฯกรรมการ
3. นางอัมพิกา สังเกตุใจโรงเรียนบ้านคลองสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวภา จันทร์ส่งโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นางนฤมล พงศ์สุพจน์โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวรจนา ขันทะเสนโรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุวพัชร ศรีดีโรงเรียนบ้านสันหีบประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ขันสีมลโรงเรียนบ้านร้องตลาดกรรมการ
3. นางมาลี จุ้ยคลังโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางประไพศรี เอี่ยวเฉยโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางจำปา สอนสอาดโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วสุวัฒนศรีโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางวารี คำทองโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางประไพศรี เอี่ยวเฉยโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางจำปา สอนสอาดโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ วสุวัฒนศรีโรงเรียนบ้านไทยชนะศึกกรรมการ
4. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางมาลัย กระจ่างยุทธโรงเรียนบ้านสารจิตรประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ กาวินเครือโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิกโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางประไพ เชื้อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นางสาวกมลณัฐ ดีธงทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางมาลัย กระจ่างยุทธโรงเรียนบ้านสารจิตรประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ กาวินเครือโรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิกโรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
4. นางประไพ เชื้อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
5. นางสาวกมลรัฐ ดีธงทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางยุวดี ลิ้มศิริสถาพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอวิกา ด้วงบ้านยางโรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางวรรนิดา นวฤทธิ์โลหะโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยประธานกรรมการ
2. นางมยุรี มูลเดชโรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการ
3. นางอุ่นเรือน ขันแก้วโรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
4. นางกัลยาณี สิงห์เรืองโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นางเสวภา กันนิยมโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองดี สุริยะลังกาโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
3. นายมานพ หลงแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นายอำนวย อยู่คอนผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นายสมคิด วงศ์สวรรค์โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ วันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พงษ์สังกาโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายศุภกร ไชยพัชรพรโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
5. นายกรีฑา บุญประดับโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่าปา ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉายโรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวสมคิด บุญบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาประธานกรรมการ
2. นางมณี ดีแจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ถาวรธรโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันทิตา รจนาโรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ กสิรักษ์โรงเรียนเชิงผากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ม่วงเย็นโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา บัวเพ็งโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ศุภกาโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายไพบูลย์ หวลหอมโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นางวันทนี หลำเจริญโรงเรียนบ้านพระปรางค์กรรมการ
5. นางนิลวดี จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
6. นางอรอุษา วงษ์ยะลาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายประกิตติ์ สารกูล โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา บัวเพ็งโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ศุภกาโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายไพบูลย์ หวลหอมโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นางวันทนี หลำเจริญโรงเรียนบ้านพระปรางค์กรรมการ
5. นางนิลวดี จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
6. นางอรอุษา วงษ์ยะลาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายประกิตติ์ สารกูลโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ประทานโรงเรียนวังแร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา กล่อมกมลโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางศิริธร วงษ์งามโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ รสลือชาโรงเรียนบ้านขอนซุงประธานกรรมการ
2. นางบุญเทียม ตุ้ยหล้าโรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
3. นางมานี หัสคอนบุรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายธวัช สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พูลเพิ่มโรงเรียนวัดหนองโว้งกรรมการ
3. นายนิจสันต์ จันธิดาโรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
4. นายเสวกต์ แจ่มศรีโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
5. นางนิตยา วรรณศิริโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายธวัช สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา พูลเพิ่มโรงเรียนวัดหนองโว้งกรรมการ
3. นายนิจสันต์ จันธิดาโรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
4. นายเสวกต์ แจ่มศรีโรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
5. นางนิตยา วรรณศิริโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา บัวเพ็งโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ศุภกาโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายไพบูลย์ หวลหอมโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นางวันทนี หลำเจริญโรงเรียนบ้านพระปรางค์กรรมการ
5. นางนิลวดี จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
6. นางอรอุษา วงษ์ยะลาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายประกิตติ์ สารกูลโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา บัวเพ็งโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ศุภกาโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายไพบูลย์ หวลหอมโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นางวันทนี หลำเจริญโรงเรียนบ้านพระปรางค์กรรมการ
5. นางนิลวดี จันทรวิมูลโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
6. นางอรอุษา วงษ์ยะลาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
7. นายประกิตติ์ สารกูลโรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประยูร พรมพุกโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นายสืบวงศ์ วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นายนิกร ลี้สกุลโรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุนัน สมพมิตรโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นางลำพา ภูผาโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประยูร พรมพุกโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นายสืบวงศ์ วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
3. นายนิกร ลี้สกุลโรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุนัน สมพมิตรโรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นางลำพา ภูผาโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางบุษบา จั่นเพชรโรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 155)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง พิมสารโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์ดีโรงเรียนบ้านนาพงกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรเกตุ สันแดงโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศรีละโพธิ์โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ยโรงเรียนมิตรสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัยประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ชำนาญณรงค์โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
3. นางนุชนาถ พรศิริโชติรัตน์โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ทองดีโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร อินปฐมโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ทองปานโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ จันทีโรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญชู เหมันต์โรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม บุตรศรีโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
3. นายพลอย ชุมเพิศโรงเรียนวัดป่าท่อนกรรมการ
4. นางมลทิชา ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านหมอนสูงกรรมการ
5. นายศักกริต จิตรหาญโรงเรียนเชิงผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยวัชร กันหาคำโรงเรียนบ้านโซกม่่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษราโรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสมพร ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยวัชร กันหาคำโรงเรียนบ้านโซกม่่วงประธานกรรมการ
2. นายสว่าง บุษราโรงเรียนบ้านปากสานกรรมการ
3. นางสุวรรณา บวบขมโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสมพร ใจหารโรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการ
5. นางเชน มีแก้วโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางเมธาวี สวัสดิรักษาโรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
5. นายประสงค์ ระวังการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
6. นายสลุต อ่วมศรีโรงเรียนบ้านดงจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: prapas.cpd@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]