หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฉัตรชัย สำรวมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังแร่, บ้านไผ่ตะล่อม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
2 นางสาวสิรภัทร บุญเอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ, บ้านท่าทอง, วัดท่าเกษม คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
3 นางสาววัฒนาพร เปรมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง, มิตรภาพที่ 38 คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
4 นายประภาส เชื้อผู้ดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา, บ้านจันทโรภาส คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
5 นางสุรีรัตน์ น้อยชัยนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคลองกระจง, วัดกรงทอง, วัดไทรย้อย คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
6 นางสาวปกิตตา คนเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา), บ้านวังธาร คณะทำงานฝ่ายทะเบียน  
7 นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
8 นายวรพจน์ สุพรรณ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
9 นายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
10 นายยศพัทธ์ ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
11 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
12 นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
13 นายเยาว์ ด่วนเดิน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
14 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
15 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
16 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
17 นายพิทักษ์ การะแบก หัวหน้ากลุุ่มงานส่งเสริมระบบงานประกันฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
18 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
19 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
20 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
21 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
22 นางอัจฉรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
23 นางสาวนงนุุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
24 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
25 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
26 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
27 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
28 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
29 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
30 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
31 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
32 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผอ.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
33 นายสิทธิวุฒิ เลิศจันทรางกูล ผอ.โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
34 นายจำรัส หาญกล้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
35 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
36 นางอัญชลี คำสุข นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
37 นางสาวคนึง เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
38 นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย ครูโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
39 นางวิไล แก้วเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นายดิเรก คชาธาร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นายประภาส เชื้อผู้ดี ธุรการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาและโรงเรียนจันทโรภาส คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นายนิรุธ หาญกาย เจ้าหน้าที่ ICT คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
43 นางกฤคาภรณ์ คชธาร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
44 นายหรรษา สำอางค์ ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
45 นางประภา คมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
46 นางสาวกุลวดี คงปั้น ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
47 นางพรเกตุ สันแดง ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
48 นางวิไล แก้วเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
49 นางสาวประภา มากรุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
50 นายสิทธิวุฒิ เลิศจันทรางกูล ผอ.โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
51 นายนนท์ สร้อยสวาท รอง ผอ.โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายจรัญ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายประหยัด ปรารมภ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายสมชาติ ตักเตือน ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายภิปราย นักธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายประภาส เชื้อผู้ดี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นางทิพวรรณ นักธรรม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นางอรสา ใจทำดี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นางเพลินพิศ ต่ายเพชร ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นางสาววัชราภรณ์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นางสาวสุพรรณี เรืองพิศาล ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นางนงนุช ภู่ตระกูล ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นางยุพา คงจะดี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายสมทรง มะโนนึก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายธงชัย กังวาล นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายจำรัส หาญกล้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายชาญวิทย์ วงศ์จักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางสุปราณี เสือคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายวีรศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นางชูจิตร สิทธิผล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นางไพรินทร์ สนทิม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผอ.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
78 นางประภา มากรุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
79 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
82 นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
83 นางสุปราณี เสือคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
84 นายวีรศักดิ์ ทองปาน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
85 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
86 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
87 นายพดล ดาวดวง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
88 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
89 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
90 นางวาสนา บัวอ้น ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
91 นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
92 นางพรรณปพร นนทธิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
93 นางสุมิตรา คำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
94 นายสุรินทร์ คำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
95 นางวลัยลักษณ์ ประกิจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
96 นางเย็นตา กองทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
97 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
98 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
99 นายสุธรรม บุตรศรี ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
100 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
101 นางอัจฉรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
102 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
103 นายจรัญ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นายสมชาติ ตักเตือน ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
105 นายชาญวิทย์ วงศ์จักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
106 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
107 นางชูจิตร สิทธิผล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
108 นางไพรินทร์ สนทิม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
109 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
110 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
111 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
112 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
113 นายชยันต์ ยุบล ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์บังคับมือ)  
114 ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
115 นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
116 นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
117 นางยุวดี ลิ้มศิริสถาพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
118 ดร.จันทร์ โกศล ครู โรงเรียนบ้านวังยายมาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
119 นางสาวปราณี เพ็งจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
120 นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
121 นางสาวรจนา จิรเดชประไพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
122 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
123 นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
124 นางสาวณิชาภา รุ่งศิรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
125 นายอิทธิพัทธ์ พลอาสา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
126 นางสาวสุกัญญา พูลศรี อัตราจ้าง สำนักงานลูกเสือฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
127 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
128 นางพรเกตุ สันแดง ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
129 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
130 นางคนึง เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบันทึกภาพสรุปผลการจัดงาน  
131 นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ฝ่ายบันทึกภาพสรุปผลการจัดงาน  
132 นายเมธี จุมพลศรี ผอ.โรงเรียนไชยะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
133 นายอุเทน นะมิตร ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
134 นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ ผอ.โรงเรียนวัดศรีสังวร คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
135 นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
136 นายประดิษฐ์ ถนอมนวล ครูโรงเรียนวัดป่าถ่อน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
137 นายจำรัส หาญกล้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
138 นายเมธี จุมพลศรี ผอ.โรงเรียนไชยะวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
139 นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์ ผอ.โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
140 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผอ.โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
141 ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ จันทร์ชลอ ผอ.โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
142 นายสณรรธช์พงศ์ ฤทธิ์น้ำ ผอ.โรงเรียนวัดศรีสังวร คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
143 นายพฤษภา แก้วภู่ ผอ.โรงเรียนวัดเตว็ดใน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน  
144 นางสาวปราณี เพ็งจันทรา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นางยุวดี ลิ้มศิริสถาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นางบุญสม สุวรรณปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางอนัญญา เบิกบาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นางสุทิน คำปวนสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
152 นางสาวคนึง เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นางสนอง ผาดโผน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวดารุณี ปล้องสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางสาวลักษิกา รัตนวารี ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางสาวสุกัญญา พูลศรี อัตราจ้าง สำนักงานลูกเสือฯ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางบุญสม สุวรรณปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
160 นายชิษณุพงศ์ แสงทอง ช่างไฟฟ้า ช.3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
161 นายสมชัย กำมะหยี่ ช่างสี ช.3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
162 นายบุญนำ คันศร ช่างไม้ ช.3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
163 นายปราโมทย์ หนูเมือง ช่างไฟฟ้า ช.3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
164 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายดูและระบบเครื่องเสียง  
165 นายไพรัช เทียนศรี ครูโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายดูและระบบเครื่องเสียง  
166 นายจำเนียร เกตุชาญ ครูโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายดูและระบบเครื่องเสียง  
167 นายถวัลย์ พรมพุก ครูโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายดูและระบบเครื่องเสียง  
168 นางสาวพรทิพย์ กลมดี ครูโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายดูและระบบเครื่องเสียง  
169 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมรางวัล  
170 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมรางวัล  
171 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมรางวัล  
172 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเตรียมรางวัล  
173 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเชิญรางวัล  
174 นางสาวพรทิพย์ วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนบ้านบึงบอน คณะกรรมการฝ่ายเชิญรางวัล  
175 นางสาวอาลิษา อนันต์ชัยกร ครูโรงเรียนบ้านผาเวียง คณะกรรมการฝ่ายเชิญรางวัล  
176 นางสาวนิตยา อุทรณ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายเชิญรางวัล  
177 นายนเรศ ศรีม่วง ผอ.โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
178 นางกรรณิกา อินปฐม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
179 นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
180 นางนิภาพรรณ กันนา ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
181 นางสมถวิล สอนแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
182 นางสาวมัณฑนา แดนสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
183 นางอุ่นเรือน ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
184 นางสิริลักษณ์ รสลือชา ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
185 นายเยาว์ ด่วนเดิน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
186 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
187 นายทนงศักดิ์ เข็มพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัฒกรรมฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
188 นายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
189 นายพิทักษ์ การะแบก หัวหน้ากลุุ่มงานส่งเสริมระบบงานประกันฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
190 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
191 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
192 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
193 นางอัจฉรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
194 นางอรทัย พุ่มหมัน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
195 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
196 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
197 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
198 นางสาวนงนุุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
199 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
200 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
201 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
202 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  
203 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินนิทรรศการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: prapas.cpd@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]