รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บัวศรี
 
1. นายรุ่ง  ลอยเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑมี
 
1. นางสุรันทร์   กมลอารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เฉลยสาร
 
1. นางสาวจุฑาพร  จุมปาเครือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เศษจัตุรัส
 
1. นางสาวทิพยวรรณ  ทะบาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เทพสุทธิ
 
1. นางมณีรัตน์  เหมือนชู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิกา  ปิ่นทอง
 
1. นายจง  หาญกล้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายเมฆา   จุฑาเศวต
 
1. นางรักษ์ตะวัน   อุดมวัฒนกูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุวรรณบุตร
 
1. นางสุนันทา  ปริษาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เถาวัลย์
 
1. นางอามร  สุขแจ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันน้อย
 
1. นางสาวธัญวรรณ  เถาโพธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 1. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจปิติ
 
1. นางณัฐนันท์  ปัญญา
2. นางเถาวัลย์  มงคลกาวิล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงชนาภา   หินอ่อน
2. เด็กหญิงอารีญา  จันทัส
 
1. นายธีรวัฒน์  ทักษิณ
2. นางศิริพร  รมณียกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจารุชา  พุทธรักษ์
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธนิส  พฤกษิกานนท์
 
1. นางสุรางรัตน์  ศุภธนสินเขษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายอานนท์  อินทะอุ่นวงศ์
 
1. นายมานพ  ยอดเกตุ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลักฐาน
2. เด็กหญิงมาริษา  บุญเรือง
3. นางสาวสุนิสา  กันพงษ์
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พละทรัพย์
2. เด็กหญิงธันยพร  สุมิตรสวรรค์
3. เด็กหญิงรัตนพัฒน์  พละทรัพย์
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ทองมี
2. เด็กหญิงนิชาภา   น้อยอิน
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   พงษ์ทิตย์
 
1. นายนภดล   ชัยมงคล
2. นางสาวสิตณัชช์   โพธิขำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายพิชญต์  เหรา
2. เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ตองอ่อน
2. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  ยิ้มจูงนาง
2. เด็กชายอชิระ  อาจรอด
 
1. นายจง  หาญกล้า
2. นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุฒฤทธิ์
 
1. นางมัทนา  สุขเทศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายสุรเสกข์   ทูนมาก
 
1. นายอนันต์   แก้วเปี้ย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ซาซง
2. เด็กชายทศพล  สมพันธ์
3. เด็กชายเมธวัฒน์  สายธงแก้ว
 
1. นางจันทร์ทิพย์  คำวัฒนา
2. นางสุรีพร  จิตต์ซื่อ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะ  ไกรป๊อก
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงวิภาวัส  พยัฆวรรณ์
 
1. นางจรรยา  ชาญตระกูล
2. นายบุญชู  อนุรักษ์พิทักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ยอดดี
2. เด็กหญิงวรดา  ศรีภิรมย์
3. เด็กหญิงสารยา  ทั่งเรือง
 
1. นางจันทร์ทิพย์  คำวัฒนา
2. นางสุรีพร  จิตต์ซื่อ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงปัณจพร  พรมษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เปี้ยปินวงศ์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  แสนสุข
 
1. นายอัศพงษ์  ชุมดวง
2. นางโสภา  จันทิมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  หลักหลวง
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ยานะเครือ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ปะโพทะกัง
 
1. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงมัลลิตา  ชาวใต้
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญทะปัญญา
3. เด็กหญิงอนัญญา  อิ่มเพ็ง
 
1. นายธีรารัตน์  เกตุดำ
2. นางสาวอภิฤดี  นวลหงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  พึ่งกริม
2. เด็กหญิงจิตร์วฏี  ฉุยฉาย
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  วงศ์โห้
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นางสาวศรีพันธ์  สุขสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธนากร  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทนา  อินทร์ช่วย
3. เด็กหญิงพรอนันต์  ทับนาค
 
1. นางตุลา  สุขสัมพันธ์
2. นางหฤทัย  บุญประดับ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงกนิศ  ยะโพ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินทะวงศ์
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์เกตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงรัตนกมล  นันไชย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกิดที่สุด
 
1. นายวิรัตน์  กมล
2. นายวุฒวินัย  หงษ์บุญมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เห็นสม
2. เด็กชายศิววงษ์  เปลี่ยนพิทักษ์
 
1. นางวรวรรณ  สุจริต
2. นายสุทัศน์  สุดใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธนันชัย  มิดชิด
2. เด็กชายนฤเดช  แก้วนาค
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์จักร
2. นางสาวรุ่งนภา  น่าดู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กชายชลธร  อรัญญาเกษมสุข
2. เด็กหญิงภาพพิมพ์  ประจักษ์จิตร
 
1. นายสมพงษ์  มัจฉิม
2. นายเฉลิมพงศ์  หวลระลึก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายนันทวุฒิ  หอมเย็น
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นายโยสิงห์  สวัสดิ์รักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงห์วะราช
2. เด็กหญิงทักษพร  พุฒลบ
 
1. นายธนพล  จุ้ยคลัง
2. นางสาวสาริณี  ขำจันทร์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กหญิงกฤติยา  เมืองแพน
2. เด็กหญิงธนัญญา  นาโสก
3. เด็กหญิงภูษณิศา  แก้วมหาวงศ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  วันดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยเมือง
 
1. นายรังสรรค์  วิจิตร
2. นางศิริวรรณ  วิจิตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงฉัตรฤทัย  สักขี
3. เด็กหญิงพัชราภา  จัทร์สว่าง
4. เด็กหญิงวรรณภา  หนูมาก
5. เด็กหญิงศรัญญา  เพ็งจันทร์
 
1. นางพัชณี  รสลือชา
2. นางสมพิตร  ตาคำชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  นาคอิ่ม
2. เด็กหญิงปราถนา  โตจริง
3. เด็กหญิงศวรรยา  พันธ์แก่นเพชร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สินนาค
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สัมพันธ์
 
1. นางสุชีลา  ชูหน้า
2. นายไพรัตน์  เทียนศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  สวนแสน
2. เด็กหญิงดาวมณี  แช่ฟ่าน
3. เด็กหญิงธารทิพย์  สร้อยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงปริณดา  ครุฑอ่ำ
5. เด็กชายพัชรพล  เทพา
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวทุติยาภรณ์  เกิดผล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกิตยาภรณ์  พรายพร
2. เด็กหญิงชนินาฎ  วิริยะดิลก
3. เด็กหญิงวณิชพรรณ  แสนจุ้ย
4. เด็กหญิงศุภานัน  กาญชนะ
5. เด็กหญิงหฤทัย  เมฆอับ
 
1. นางนิยม  กำมะหยี่
2. นางวรรณรัตน์  จอนคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชินวัตร  ปันดิ
2. เด็กหญิงผัดไทย  พันธ์น้อย
3. เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์ปัญญา
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  ขัดใส
5. เด็กหญิงสุนิสา  กันพงษ์
 
1. นางมาลัย  แขกเมือง
2. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงขนิษฐา   จงบริบูรณ์
2. เด็กชายธนภัทร   ณ หนองคาย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   มนาคม
4. เด็กชายระพีพัฒน์   ปานศรี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สีมัน
 
1. นางสาวกฤติวรรณ  เพ็ชร์แบน
2. นางสาวขวัญเรียม   เจ็ดคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงกาบแก้ว  พาดี
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  บำรุงการ
3. เด็กชายนัฐกานต์  พูลลาย
4. เด็กชายพิทวัส  รุ่นเจริญ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เที่ยงเดช
 
1. นางวารินพร  เพชรแบน
2. นางอรีรัตน์  พระริต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงศุภสิริ  จั่นจีน
 
1. นางราตรี  บุตรลพ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์เจาะ
 
1. นายวีระชัย  น้อยเขียว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. นางสาวพริมวลี  รัตนวงค์
 
1. นายนิคูณ  ทะนันใจวิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิจภูธิป  ยาวิลาด
2. เด็กหญิงประภานิช  อินพลั้ง
 
1. นางสาวนิตยา  ละออง
2. นางสาวบุญนำ  แก้ววิเชียร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ผูกพันธ์
2. เด็กชายโชคอนันต์  จันทร์สา
 
1. นางลัดดา  ลอยเลิศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีสุตา
2. นางสาววราพร  พลนรส
 
1. นางสาวกุลวดี  คงปั้น
2. นางเย็นตา  กองทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลำดับ
2. เด็กหญิงขวัญนภา  นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เลื่อนลอย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาฝาก
5. เด็กหญิงปยะฉัตร  ประกาศพิภาค
6. เด็กหญิงภรรคพรรณ  สุขอร่าม
7. เด็กหญิงรัฎศมล  น่วมนวล
8. เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณวงศ์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นาหุ่น
10. เด็กหญิงสุพัตรา  รู้ธรรม
 
1. นางสาวจรินทร์  เวทยพงษ์
2. นางสาวมัณฑนา  วิภาตะภูติ
3. นายวันชัย  เอี่ยมสืบทับ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ไฉนหนอ
2. เด็กชายจิตรภานุ   เย็นคงคา
3. เด็กชายชัยณรงค์   ฉลวย
4. เด็กหญิงปนัดดา   เผือกบุตร
5. เด็กชายพงศธร   ทองชื่น
6. เด็กชายพีรพัฒน์   เชื้อหมอ
7. เด็กหญิงวนิดา   เก็บนาค
8. เด็กชายวรวิช    วินิจ
9. เด็กหญิงวรามณี   ละม้าย
10. เด็กหญิงวิภา   ไชยวงค์
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์   พึ่งสถิตย์
12. เด็กหญิงสิรามล   ทับรอด
13. เด็กชายสุธี   หอมบุปผา
14. เด็กชายสุนทรพจน์   อำนวยโชค
15. เด็กชายเอกลักษณ์  นนทประศาสตร์
 
1. นางพันทิพา   โกญจนาท
2. นางภานุมาศ   เขตบรรพต
3. นางสาววรรณภา   อ่องเมือง
4. นางสาวสงกรานต์   กุศล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายจตุรวิทย์   สุดใจ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ไฉนหนอ
3. เด็กชายณัฐพล   ทับแว่ว
4. เด็กชายธนวัฒน์   ขุนเพ็ชร
5. เด็กหญิงธัญพิมล   เอี่ยมโอน
6. เด็กชายธีรวุฒิ   พวงแก้ว
7. เด็กหญิงนรีกานต์   อ่อนละมูล
8. เด็กหญิงสนธยา   คงทน
9. เด็กชายสมาน   เขาเหิร
10. เด็กชายสิทธิพร   บุญศรีกูล
11. เด็กชายสุธาวี  หอมบุปผา
12. เด็กชายสุรศักดิ์   ชัยมัง
13. เด็กชายอนุพงษ์   เจริญทอง
14. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ศรีสงคราม
15. เด็กหญิงเบญญาภา   สิทธิ
 
1. นางพันทิพา   โกญจนาท
2. นางภานุมาศ   เขตบรรพต
3. นางสาววรรณภา   อ่องเมือง
4. นางสาวสงกรานต์   กุศล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจิราพร  กอไม้
2. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดป้อม
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางวรรณา  วงศ์ไชวะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงพันทิลา  มากหลาย
2. เด็กหญิงวิลัยวัลย์  พุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ชะโลมกลาง
 
1. นายจณะศักดิ์   คำแสน
2. นางดวงใจ  โต๊ะถม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงนาฏนภางค์  ส้มกลิ่น
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตุ้มต้อ
 
1. นายชิตพงษ์  ภูทวี
2. นายอภิชัย  รีฮุง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวัตร  ภูทวี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์พิศ
 
1. นายชวน  บวบขม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำจันทร์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงสุภาสินี  สุดจิตร์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุฒซ้อน
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สภาภักดิ์
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีนิล
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงปวีสุดา  คลังมูลตรี
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต่วนจันทึก
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงพรธวัล   ลำดับ
2. เด็กหญิงอริสา   ศรีเงิน
 
1. นางสมัย   รุ่งเรือง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตนิยม
2. เด็กหญิงรัตนมน  แรงทอง
 
1. นางสาวธัญสินี  สุวรรณรัตน์
2. นางวารี  คำทอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 1. เด็กหญิงนราภรณ์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  บุตรลพ
 
1. นายบุญสืบ  วัฒนะ
2. นายประวิทย์  บุญคล่ำ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุธากร  ลำใย
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงพรกนก  ศรีภูมิ
2. เด็กหญิงศิราพร  ชินสอน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกตุบาง
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  มากมี
2. เด็กชายวีรพล  บุญมา
3. เด็กชายสุเมธ  นุ่นสุข
 
1. นางถนอมศรี  ทองสิทธิ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ศรีมาลา
2. เด็กชายพิชัย  ยอดแสง
3. เด็กชายภานุเดช  ท้วมเลิศ
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นายสุรพล  หวังประเสริฐ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุทธหทัย  ศึกษา
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายศักดิกร  สายพันธ์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงเกศกมล  พรมพรายแก้ว
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงสิริมล  โถปิก
 
1. นายคนึง  ศรีสวัสดิ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กมลาศน์
 
1. นายวัลลภ  แก้วเนตร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายธัชชัย  ใจอาสา
 
1. นายนนท์  สร้อยสวาท
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
 
1. นายภิปราย  นักธรรม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงปณาลี  พลอยมั่น
 
1. นางทิพวรรณ  นักธรรม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  แท่นมณี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 1. เด็กหญิงนภาพร  เพ็งจันทร์
 
1. นางเพชรรัตน์  ชูประยูร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1. เด็กหญิงสรชา  แก้วจินดา
 
1. นายสุเทพ  แก้วจินดา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงมณีมณฑ์   อามาตมนตรี
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 1. เด็กหญิงปลายฝน  เพ็ชรครุฑ
 
1. นางนารีรัตน์  เพชรทูล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายนิธิกร   น้อยอิน
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   แสงสุวรรณ
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงวรนัญ  อิทธิภาพ
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สงนา
2. เด็กชายธนรัตน์  จันทร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่อนหัด
4. เด็กหญิงปภาพินท์ฺ  น้อยลา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชโย
6. เด็กหญิงวรินรำไพ  ฟักเจริญ
7. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พรหมสุข
8. เด็กชายศิระ  มีใจ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  กงซุย
2. นายสมชาย  ประทาน
3. นายสุธน  ไต่ถาม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายกิตชนะ  เพ็ชดี
2. เด็กชายชนะชัย  พูลเลิศ
3. เด็กชายธนดล  คุ้มครอง
4. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเพ็ง
5. เด็กชายธีรพล  เมโรนิตย์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็งสุวรรณ์
7. เด็กชายนพชัย  บุญเม่น
8. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
9. เด็กชายนเรศ  มิ่งเมิตร
10. เด็กชายภานุวัฒน์  จงแจ่มฟ้า
11. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
12. เด็กชายวรวิช  ศิริเวช
13. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
14. เด็กชายอนิรุต  ผลอุบล
15. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นายนนท์  สร้อยสวาท
3. นายประหยัด  ปรารมย์
4. นายภิปราย  นักธรรม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ญาณปัญญา
2. เด็กหญิงธนาภา   สนั่นนารี
3. เด็กชายธวัชชัย   วันเอ้ย
4. เด็กชายธีรโชติ   สุทธิประพันธ์
5. เด็กชายนิธิกร   น้อยอิน
6. เด็กหญิงมณีมณฑ์   อามาตมนตรี
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   เกรียงแก้ว
8. เด็กชายฤทธิพงษ์   บุญนาค
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
10. เด็กชายลัทธพล   ทิมทอง
11. เด็กชายศิวนนท์   ยิ้มขลิบ
12. เด็กชายสุธา   โยนยาน
13. เด็กชายอนุชา   ทรงพระทัย
14. เด็กชายอมรเทพ   ดีเอี่ยม
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน   พันแพง
 
1. นายจรัญ  ทรัพย์สิน
2. นายสุขุม   เทียนสุข
3. นายอินทร์ถา    อุดมวัฒนกูล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายชุติมณฑน์  วิบุตร
2. เด็กชายทศพล  เริ่มจำ
3. เด็กชายทิวากร  เลิศล้ำ
4. เด็กชายธนชัย  พนาสันต์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  เปียสาตร์
6. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
7. นายวันชัย  บุญญา
8. เด็กชายศราวุฒิ  โตศรี
9. เด็กชายศักดิกร  สายพันธ์
10. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
11. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  กมลาศน์
 
1. นางคมคาย  ยาพรม
2. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
3. นายวัลลภ  แก้วเนตร
4. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ภู่แก้ว
2. เด็กหญิงชลธิฌา  พรมชาติ
3. เด็กชายชิตพงศ์  บัวกลิ่น
4. เด็กหญิงชุตินันท์  นิลจันทร์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
6. เด็กชายตฤณพรรดิ์  สุทธานุกูล
7. เด็กชายธนวัฒน์  ไก่แก้ว
8. เด็กหญิงธนัชชา  คุ้มโต
9. เด็กชายบุรินทร์  รู้บุญ
10. เด็กหญิงพัชรพร  ท้วมอยู่
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยิ้มประดิษฐ์
12. เด็กหญิงวิราวรรณ์  อุดม
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  กวี
14. เด็กชายสิทธิชัย  พันธุ์สวัสดิ์
15. เด็กหญิงสุจิรา  ทัดกาหลง
16. เด็กหญิงสุภาวดี  นิลจันทร์
17. เด็กหญิงอรพินท์  กระแสร์
18. เด็กชายอริยะ  รักแย้ม
19. เด็กหญิงเกศราพร  ไมวรรณ์
20. เด็กหญิงเนตรนภา  น้อยหล่อง
21. เด็กชายเมธี  โพธิ์เรือง
 
1. นางฉลวย  มะเฟือง
2. นางสาวชนนิกานต์  พวงทอง
3. นายธนู  มะเฟือง
4. นางพงษ์ลดา  ทองดี
5. นางลำดวน  เกิดศรี
6. นางองุ่น  ฮ่วนสกุล
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงจารวี  ต๊ะเทียน
4. เด็กหญิงชฎาพร  กองพร
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงตุลยา  สายคำมูล
7. เด็กชายทัตพงษ์  มิ่งมิตร
8. เด็กชายธนโชติ  เขียวพุฒิ
9. เด็กหญิงนัฐรวีร์  อุทา
10. เด็กหญิงบัว  ศิลธรรม
11. เด็กหญิงปาลิดา  อินทร์พล
12. เด็กหญิงพรวิลัย  พรมเมือง
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ตากัน
14. เด็กชายมุกจรินทร์  คำหล้า
15. เด็กหญิงละออ  นาคบุญธรรม
16. เด็กหญิงวารุณี  เคหะบุตร
17. เด็กหญิงวิภาพร  ขำเน่า
18. เด็กหญิงสุจิตรา  ทาจันทร์
19. เด็กชายอินธร  เครือวงศ์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาสุข
21. เด็กชายโอสธี  คำภิระวัน
 
1. นายบุญเด็ช  มงคลกาวิล
2. นายประสงค์  ระวังการ
3. นางพิษณุ  ปลูกสร้าง
4. นายยุทธนันท์  จันทร์เดช
5. นางรำพวง  จันทร์เดช
6. นายสืบวงศ์  วงศ์วิเศษ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายนราเชษฐ์  รอดเมือง
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายพงศธร  บัวนาค
 
1. นายไพฑูรย์  ยนต์นิยม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเตว็ดใน 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงเจี้ยม
 
1. นางลำดวน  พรมพุก
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงศิวาพร  ต๊ะเทียน
 
1. นายสมเจตน์  เกตุขาว
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายมงคล  วชิระพาหุ
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงชุติชนม์  กัลยาณมิตร
 
1. นางกุลฌลา  ยันต์วิเศษ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายภราดร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสรัลนุช  น้อมเศียร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงดุษฎีพร  พันธุ์เรือง
 
1. นายชูศักดิ์  อ่วมแก้ว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายนฤวร  ศิริตา
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรัศมี  แซ่เฮ้อ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   บุญเทพ
 
1. นางธนภร  ปรัชญาสุขสบาย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรศรี
 
1. นายสม  คงกระพันธ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทับเทศ
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองสามงาม
 
1. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงทองกนก  เอี่ยมสาย
 
1. นางสาวกุลวดี  คงปั้น
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตึก 1. เด็กชายกีรติ  พุ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ล้วนสุคนธ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เลื่องลือ
4. เด็กหญิงณัฐวรา  สีขาว
5. เด็กชายทิวัตถ์  หอมหวล
6. เด็กชายธนากร  คุ้มคุด
7. เด็กชายธวัชชัย  ลิขิต
8. เด็กหญิงนพรัตน์  พลฤทธิ์
9. เด็กหญิงปัญจมา  ล้นเหลือ
10. เด็กชายสราวุธ  ทองแหยม
 
1. นางทองจันทร์  เข็มทอง
2. นางวิลาวรรณ  ทองแจ้น
3. นายอภิชาติ  อมรมุณีพงศ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทุม
2. เด็กชายจักรกฤษ  กระเซ็น
3. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  แก้วจวนตา
4. เด็กชายธนพรต  ทองคำ
5. เด็กหญิงบุณยาพร  เจือจาน
6. เด็กหญิงมลฑิรา  คงพอน
7. เด็กหญิงวราพร  ทับชู
8. เด็กชายวิทยา  แก้วกลิ่น
9. เด็กชายสงกรานต์  ธัญเจริญ
10. เด็กชายสิทธิพงศ์  ดอกจันลี
 
1. นางสาวมาลินี  ดอนไพรเมือง
2. นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
3. นางอรวรรณ  ชมภู
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงชฎาพร  รอดทอง
2. เด็กหญิงมยุรา  เตือนสติ
3. เด็กหญิงฤทัยชนก  บานแย้ม
4. เด็กหญิงศศิธร  เขียวสี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวสี
6. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญยืน
7. เด็กหญิงอารีญา  พลธีระ
 
1. นางสาวจินตนา  ถนอมนวล
2. นางมารี  รัตนวารี
3. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
 
119 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เอกภาพันธ์
2. เด็กหญิงปณชัย   มั่นจอง
3. เด็กชายปริชาติ  ยะโพ
4. เด็กชายยุทธนา  กิติวงศ์
5. เด็กชายเมธิไช  บัวหลวงงาม
 
1. นางกัลยาณี  สิงห์เรือง
2. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายกิตติพร  ผลจัตุรัส
2. เด็กชายจักรกฤตย์  ดอนพันพล
3. เด็กชายโกวิท  ลาโสพันธ์
 
1. นายเพชร  ทิวงศ์ษา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  พุ่มบุตร
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ชิงชัย
3. เด็กชายสุริยา  ธรรมสิทธิ์
 
1. นายประหยัด  ปรารมย์
2. นายศรศักดิ์  พรมเกตุ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจีรภา  ด้วงบาง
2. เด็กชายธนพนธ์  เป็นสุข
3. เด็กหญิงธนพร  อินทร์สอน
 
1. นายประกิจ  แย้มปั้น
2. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุชาดา  คมปรารภ
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงแววดาว  เนียมเอม
 
1. นางสุทัชชา  แย้มปั้น
2. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงธนิดา  กลุ่มพุทซา
3. เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
4. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
5. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
3. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เวียนระวัง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุรวิทย์
4. เด็กหญิงบุปผา  จั่นเพชร
5. เด็กหญิงระวิวรรณ  ไขแจ้ง
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เริ่มหาสุข
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางปิยะพรรณ  นิลทะกาล
3. นางเจริญ  ทองแท้
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ   แป้นกล่ำ
2. เด็กหญิงพัชรี   อิ่มสมบัติ
3. เด็กหญิงอารียา  ทองยัง
 
1. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงติมาภรณ์   ทรัพย์แย้ม
2. เด็กหญิงธัญจิรา   เนืองอุดม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   การะบุญ
 
1. นางสาววฤนดา   สืบสุยะ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ทับเปียง
2. เด็กหญิงสุทธิดา   แกล้วกล้า
3. เด็กหญิงโชติกา   สีกาวี
 
1. นางสาวขวัญเรียม   เจ็ดคำ
2. นางนิษฐ์พัชก์   จันทร์เกษม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงศิริเบญจวรรณ   นิคม
2. เด็กชายอนุศิลป์   ทิพย์สังข์วงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ผ่านพบ
 
1. นางทักษร   ถือแก้ว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ธรรมเจริญ
2. นางสาวนิลาวัลย์   ธูปน้ำคำ
3. เด็กหญิงสาวิตรี   ปันติ
 
1. นางกัลยา   กุลกาศ
2. นางนิษฐ์พัชก์   จันทร์เกษม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายธนากร  มาคง
2. เด็กหญิงพรปรียา  แพวกิ่ง
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ตองอ่อ่น
2. นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1. เด็กหญิงจีลัดดา  สวัสดี
2. เด็กหญิงยุพาวัลย์  แก้วตะคุ
3. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
 
1. นางจุรีย์  บัวเข็ม
2. นายถาวร  บัวเข็ม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็งยิ้ม
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลอยมณี
3. เด็กหญิงอุษณา  แก้วนาค
 
1. นางบัวขาว  เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน  เขาเหิน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ผูกพัน
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  มูลฝุ่น
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แก้วขุนทอง
 
1. นางมณฑา  เต็งแย้ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ตาเปี้ย
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สันตา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ต๊ะเปี้ย
 
1. นางกฤษณา   อินต๊ะสงค์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอนโต
2. เด็กหญิงประภาศรี  สนสุด
3. เด็กชายปรัชญา  ม่วงทุ่ง
 
1. นางกนกพร  เกิดทวี
2. นางรัตนาภรณ์  จุลเกตุ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ลบช้าง
3. เด็กหญิงเกศินี  ประมาณ
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลท้าว
2. เด็กชายอรุณรุ่ง  กล่ำแกล้วกล้า
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตั้งมั่น
 
1. นางรัชณี  อยู่สำราญ
2. นายสมบัติ  ทรัพย์ศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงพรนภา  นพนรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  อุ่นเรือน
 
1. นายมานพ  หาญณรงค์
2. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายทินภัทร  อินทร์ยะ
2. เด็กชายพงศกร  กอกุม
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายพีรณัฐ  นามกรณ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  นามกรณ์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ตองอ่อน
2. นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุข
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงกฤติมา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงบุญนิสา  มาไลหอม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เดชะวงศ์
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
2. นายสมชาย  สุขแจ่ม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายธนกฤต  สิริวงษ์
2. เด็กชายพงศธร  ทรายคำ
 
1. นางสาวประภา  มากรุ่ง
2. นายภานุพงศ์  สิงห์คราม
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ขัดมูล
2. เด็กชายเทียนชัย   วงค์คำวัง
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายกลพัฒน์  นนทโคตร
2. เด็กหญิงพันธิตา  นาคประเสริฐ
 
1. นางวิไล  แก้วเนตร
2. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูจอมเพชร
2. นายภัควัฒน์  อยู่ชิด
 
1. นายวิเศษ  สุขทอง
2. นายโสภณ  ปุณณประดับกิจ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายพรพิสิฐ  เพ็ชรร้อน
2. เด็กชายมงคล  เขียวโพธิ์
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองใบ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสงทอง
 
1. นายมานพ  หาญณรงค์
2. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายนพเก้า  เพ็ชรกูล
2. เด็กชายปนวัฒน์  นิตรา
3. เด็กชายสมศักดิ์  จงบริบูรณ์
 
1. นางจิตติมนต์  อัครจรัญรัตน์
2. นายวินัย  เพชรแบน
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชัยณรงค์  เพชรยอด
2. เด็กชายชาคร  เกตุขาว
3. เด็กชายทองพูน  จุ้ยขุนทอง
 
1. นายจณะศักดิ์   คำแสน
2. นางดวงใจ  โต๊ะถม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอัศวิน  ชำนาญ
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธัญรดี  ลี้เจริญรักษา
 
1. นางสุภีร์  อำพนนวรัตน์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรมวิชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษดา  อภิโล
 
1. นางศิริธร  วงษ์งาม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธนกฤต  อินเจือจันทร์
 
1. นางนฤมล  พงษ์สุพจน์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายนพรัตน์   โกษา
 
1. นางสาวพาทินี   ยกตรี
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชมกลิ่น
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงวิลัยพร  แผ่จิตร
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
 
1. นางสาวพรรณอร  มหาธนกุล
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงกมลพร  คำหล้า
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช   หลวงนา
2. เด็กหญิงจินตนา  นิมานะ
3. เด็กชายพงศกร  พริ้งประสริฐ
4. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวนา
5. เด็กหญิงสุชัญญา  คำวัน
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วังมูล
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงไพลิน  แซ่จาง
 
1. นางสาวรัศมี  แซ่เฮ้อ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์พรพัฒน์
2. เด็กชายพงศ์ประเสริฐ   สิทธิวงศ์
 
1. นางศิริธร  วงษ์งาม
2. นายสุรเชษฐ์  โฉมยงค์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงกันทิมา  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงวิรากานต์  วงศ์หนังสือ
 
1. นายประสงค์  ระวังการ
2. นายสืบวงศ์  วงศ์วิเศษ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน 1. เด็กหญิงปนัดดา   เขียวเมือง
2. เด็กชายพงศธร  ชูวิทย์
3. เด็กหญิงมาลินี   เอี่ยมคำจันทร์
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  ธนูเสริม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสิงห์
6. เด็กหญิงเก็จเกล้า  สุวรรณเสงี่ยม
 
1. นายนายกี   จรลี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 1. เด็กชายชยากร  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐกาล   จันทราช
3. เด็กชายณัฐกิตติ์   ปานดำ
4. เด็กชายนุกูล   คำลือ
5. เด็กชายพัชรพล   ครุธโม
6. เด็กชายศุภสิน   พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจินตนา  บำเพ็ญ
2. นางสาววิภาดา  บริสุทธิ์
3. นางศิริเพ็ญ   กลั่นสมจิตต์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายพงศธร  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายวรวิช  สืบสม
3. เด็กชายสถิตคุณ  สว่างศรี
4. เด็กชายสามารถ  แซ่เติ๋น
5. เด็กชายสุวรรณ  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายเก๊าจ้อย  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายเนติพงษ์  เนติธรรมรัตน์
8. เด็กชายเอนก  แซ่เติ๋น
 
1. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
2. นายศุภกร  ไชยพัชรพร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวคำ
2. เด็กหญิงจิราภา  พรมนา
3. เด็กหญิงช่อผกา  ครุธชาติ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียรทอง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภู่เผือก
6. เด็กหญิงบุญยนุช  ตุ้มบุตร
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินกอง
8. เด็กหญิงวรรณนภา  พุฒนาค
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมพุก
10. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์ละคร
 
1. นายบุญทวน  บัวจันทร์
2. นายบุญสืบ  วัฒนะ
3. นางสาวยุพิน  วรรณสุผล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกานติมา   เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ฟังอารมณ์
3. เด็กหญิงดุสิตา   ศรีสกุลวลี
4. เด็กหญิงทักษพร   แซ่เตน
5. เด็กหญิงนงนุช   วงค์คำวัง
 
1. นางสาวการะเกด   คุณาจันทร์
2. นายประสงค์   นามกรณ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคชม
2. เด็กชายรชตะ  ดีสังข์
3. เด็กหญิงวรางคณา  ปรุงศักดิ์
 
1. นางมณี   เผือกใต้
2. นางไพรินทร์  สนทิม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แหลมหลัก
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุริยันต์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ฟักอ่อน
 
1. นางสาวดารณี  สมเพท
2. นางสาวรจนา  ใจทิม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกอร  อินผูก
2. เด็กหญิงณัฏนรา  กุลทนาวงษ์
3. เด็กหญิงภูริดา  มากมิ่ง
 
1. นางกฤตาภรณ์  คชาธาร
2. นายดิเรก  คชาธาร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายธนดล   บัวนาค
2. เด็กหญิงธิดา   เทียมยศ
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ขุนบุญ
 
1. นายสุนทร   ชมชิต
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงชนกานต์  ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพันธ์  ประสพ
 
1. นางมาลัย  กระจ่างยุทธ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  บุญทะปัญญา
2. เด็กหญิงปราณี  ศรีเงิน
 
1. นางพรทิพา  เรียบร้อย
2. นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขุนนคร
2. เด็กชายยุทธนา  ลาดอก
 
1. นายนิกร  จันทรสงเคราะห์
2. นางนิตยา  วรรณศิริ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนารากร  สีราพัฒน์
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  มาลัยหวล
 
1. นายบุญชู  สินค้างาม
2. นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายกิตติภณ   นวลมูล
2. เด็กหญิงมารุณี   สินเสร้า
 
1. นายสุนทร   ชมชิต
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองหล่อ
2. เด็กชายสหรัฐ  รัตนแย้ม
 
1. นางวันเพ็ญ  ม่วงเย็น
2. นางศิริลักษณ์  ชัยรัตน์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงสุวิชชา  ทิพวัน
 
1. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรางค์ทิพย์
 
1. นางสมนึก  ฉิมอ่ำ
 
184 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงภัคพร  แสงอุ่น
 
1. นางนพวรรณ  คำไพเราะพันธุ์
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  ลุงคะ
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  สิงห์เทพ
3. เด็กหญิงหลินจี้  ลุคะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงนันทวัน  ธีรกีรยุต
2. เด็กชายพรรณศักดิ์  กลิ่นเคล้า
3. เด็กชายอัครวิชญ์  ขลัง
 
1. นางสาวฐิตินาท  ทองเจริญ
2. นางสาวนาตยา  บุญสม
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มใจ
 
1. นางเบญจพร  ศรีนุต
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายสุมินทร์  นุภาพ
 
1. นางสาวศรีไพร  ประหยัด
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกวินทร์  สำเนียง
 
1. นางสาวเฉลิมรัศมิ์  กำมะหยี่
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายวรวิช  แซ่เฮ้ง
 
1. นางรัชฎาพร  สีแก้วเขียว
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กชายอนุพงษ์  มีเกิด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร  สันทัดงาน
2. เด็กหญิงกันญาณี  แกล้วกล้า
3. เด็กชายโอภาส  พลอยท้วม
 
1. นางสาวอรสา  คำบุตร
2. นางเพียรบุญ  เข็มปัญญา
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เมืองมูล
2. เด็กชายอนุรัตน์  คำยวง
 
1. นางเรณุกา  ฉวีวรรณ์
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองนุ่ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  งามวิลัย
 
1. นายณรงค์  สังข์ทอง
2. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กังวาน
2. เด็กชายวสันต์ชัย  หมื่นพุ่ม
 
1. นายณรงค์  สังข์ทอง
2. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงรำเพย  พนม
2. เด็กชายอนิวัติต์  ถ่ายถอน
 
1. นางสาวกรภัทร์  หมอนดี
2. นายธีรวัฒน์  ทักษิณ
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไทยลี่
2. เด็กหญิงดารินทร์  เกิดพุ่ม
 
1. นางสุนันทา  พิชยานนท์
2. นางอำนวย  ดีสังข์
 
200 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อบหอม
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  อ่ำจันทร์
3. เด็กชายภูริภัทร์  รามมะเริง
4. เด็กหญิงมาริสา  อิ่มหิรัญ
5. เด็กชายรังสรรค์  ฉายชม
6. เด็กชายอนุวัตร  ประชัน
7. เด็กชายอาณาคิณ  โทนสังข์อินทร์
 
1. นางวรรณา  วงศ์ไชวะ
2. นางสาวสุดา  แจ่มศรี
3. นางสาวอรุณี  พิมพ์น้อย
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกตุขาว
 
1. นางธานี  จับคล้าย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายธนพล  เลิศฤทธิ์สัมพันธ์
 
1. นายบันเทิง  อมรมุนีพงศ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  สำรวล
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กหญิงภารดา  ทาวงค์ษา
 
1. นางนงเยาว์  กสิรักษ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางกันยา  ส้มเพ็ชร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายปิยพนธ์  คล้ายเชียงราก
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กหญิงขจรนาม  ปถุมวัลย์
2. เด็กหญิงจันทนิภา  พันจันทร์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แถมศรี
4. เด็กหญิงลำไย  กองราชา
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แถมศรี
 
1. นางราตรี  สุวรรณบุตร
2. นางสายฝน  ติ๊บปินวงศ์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายฐานทัพ  เอี่ยมทศ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  แหลมหลวง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงรุจิภา  มุ้งอย่าง
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธ์  มีผล
 
1. นางจำรัส  วงษชิต
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  วราชิต
2. เด็กชายมงคล  เกตุห้อ
3. เด็กชายอานนท์  พลไกล
 
1. นางจันทร์ลอน  วัฒนวงศ์สุโข
2. นางวัจนา  สำอางค์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายจีรนัย  พุกำพันธ์
2. เด็กหญิงทิพาพร  พิณแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชลี  จ้อยนิล
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนันทกา  พฤติวรรณ
2. เด็กชายอดิศร  หลักไหล
3. เด็กชายอิทธิกร  ตองอ่อน
 
1. นางสาวสรัลนุช  น้อมเศียร
2. นางอรีรัตน์  พระริต
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายทวีชัย  พุฒลพ
2. เด็กชายสมหวัง  ชูวิทย์
3. เด็กชายโภคิน  ประจง
 
1. นางสมพร  ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษยามาส  ตาหนี้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางมาลา  สะพรั่ง
2. นางอาภา  ล่องชูผล
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชูโฉม
2. เด็กหญิงสุภมาศ  มะลิวัลย์
 
1. นายวัลลภ  ทองพูน
2. นางสุนันทา  พิชยานนท์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พลราช
2. เด็กชายอชิรวิทย์  จอมประเสริฐ
 
1. นายชูศักดิ์  ขอบคุณ
2. นายวินัย  เพชรแบน
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  กุหลาบ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นายนิมิตร  ปิ่นทอง
2. นางวิลาสินี  ปิ่นทอง
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายอมรเทพ  โกสินทร์
2. เด็กชายอัยยะ  เหลี่ยมอุไร
 
1. นายชาญวิทย์  แสงเงิน
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงวาสนา  อะโนชัย
2. เด็กชายศิริพงศ์  ไชยะ
3. เด็กชายเอกชัย  ศึกษา
 
1. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ผาด่าน
2. เด็กชายนพดล  เหล่าว่าง
3. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวสรัลนุช  น้อมเศียร
2. นางอรีรัตน์  พระริต