หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/5 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/5 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.4/3 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/4 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.4/4 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง สมุด 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.1 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.2 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีห้องประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
7 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 อบจ.ตาก โรงยิม อบจ.ตาก 7 ต.ค. 2556 09.00 -เป็นต้นไป
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 อบจ.ตาก โรงยิม อบจ.ตาก 7 ต.ค. 2556 09.00 - เป็นต้นไป
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.5/1 7 ต.ค. 2556 09.00- เป็นต้นไป
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2556 09.00 - เป็นต้นไป
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.5/4 7 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ม.1 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ม.2 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ม.3 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง อนุบาล1 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง อนุบาล2 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.5 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.4 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง วิทย์ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง จริยะ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้องสมุด 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
16 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
22 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
24 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 7 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ป.4-6 ห้อง 09.00-12.00 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องป.6/4 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องป.6/4 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องป.6/5 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องป.6/5 7 ต.ค. 2556 13.00-15.00
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม1 7 ต.ค. 2556 8.30-11.30
10 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม1 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30
11 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม1 7 ต.ค. 2556 08.30-10.30
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง พระพุทธ 7 ต.ค. 2556 8.30-12.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม2 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30
14 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง คอม2 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09:00-16:00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09:00-16:00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/3 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/4 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/5 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 อบจ.ตาก 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 อบจ.ตาก 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 อบจ.ตาก 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจามจุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจามจุรี 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 7 ต.ค. 2556 08.30-16.30
7 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 7 ต.ค. 2556 08.30-16.30
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจามจุรี 7 ต.ค. 2556 08.30-12.30
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจามจุรี 7 ต.ค. 2556 08.30-12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง อ1/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อนุบาล1/3 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อนุบาล2/2 7 ต.ค. 2556 09.00 -12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]