หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/1 ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.3/5 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/5 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/1 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/3 ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.4/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ป.4/4 ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.4/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง คอม 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้อง คอม 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 อบจ.ตาก โรงยิมเนเซี่ยม 1000 ที่ นั่ง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อบจ.ตาก โรงยิมเนเซี่ยม 1000 ที่ นั่ง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อบจ.ตาก โรงยิมเนเซี่ยม 1000 ที่ นั่ง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อบจ.ตาก โรงยิมเนเซี่ยม 1000 ที่ นั่ง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อบจ.ตาก โรงยิมเนเซี่ยม 1000 ที่ นั่ง 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 08.30-16.00
2 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง เตรียมอนุบาล1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง เตรียมอนุบาล1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง เตรียมอนุบาล1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง เตรียมอนุบาล1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง อนุบาล1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง อนุบาล1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตึกอนุบาล ห้อง อนุบาล1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 1/3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
14 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อนุบาล ห้อง อนุบาล 2/2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
16 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
21 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
22 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ เวทีใหญ่ ห้อง เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องสมุด ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น ป.4-6 ห้อง 09.00-12.00 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13.30
12 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13.30
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13,30
15 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30
16 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30
17 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 8.30-9.30
18 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 9.30-10.30
19 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
20 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-16.00
2 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุมชั้น 1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09:00-16:00
3 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-16.00
4 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-16.00
5 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-16.00
6 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารแม่ 80 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมจามจุรี 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ห้อง ประชุมจามจุรี 8 ต.ค. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง บริเวณหลังห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง บริเวณหลังห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
3 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง บริเวณหลังห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง ประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง เรียนชั้น ป.3 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 139 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า -บริเวณหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อาคาร1 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า เวทีใหญ่ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
4 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
5 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
6 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
7 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
8 214 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
9 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
10 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
11 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
12 229 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00
13 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2556 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]