หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางมณี พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
2. นางชุลี ระบอบโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเทพพร ฐิตะสารโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวทิตยา ป้องกันโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ฟักทองอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ ไกรกิจราษฏร์โรงเรียนหนองร่มกรรมการ
3. นายโอฬาร เลี่ยมขาวโรงเรียนหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวศศิธร ทุงยูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศาตนันท์ คันธะเนตร์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
2. นางวันเพ็ญ มาหย่อมโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ วัดเก่าโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์โรงเรียนหนองบัวเหนือกรรมการ
5. นางสุพร ธนทรัพย์โรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวประทุม โม้พวงโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางปริญดา อินทร์ยาโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
3. นางประทิน บัวทองโรงเรียนวังน้ำเย็นกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศรีสุขโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นางภรณ์ชนัท ชำนาญโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรำเพย ศิริพุฒโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลี จันทราชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี บรรจงปั้นโรงเรียนอนุบาลร้มฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชลีพร นิลพันธุ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวนวพร เข้มข้นโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาววัญเพ็ญ ต๊ะตาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายบัญชา ผดุงรัตน์โรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
5. นางเบญจา เชียงทาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญเรือง ยมเกิดโรงเรียนชูวิชารษฎร์กรรมการ
2. นางสาววาสนา จินนาโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
5. นางกรองทอง ดำนิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมะลิ พูนขวัญโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ รอดแก้วโรงเรียนธรรมราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพา ภักดีโรงเรียนนาตาโพกรรมการ
4. นายพรพรรณ วงษ์สงวนโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี นวลนิ่มโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางวัชรี ถินบุรินทร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ทองนามอญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางกชกร คัมภีร์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายวัฒนา อิททรสูตโรงเรียนเทศบาลกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ เหล่าสมอคำโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางศันสิตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พรหมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายเอกชัย สีบมีโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
5. นางสาวนฤมล น้ำเงินโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา ไสยวังศ์โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
2. นางสาวบุญชู เครืออยู่โรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นางสุดจิตต์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางนวพรรณ อินต๊ะขาวโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางรัชนี แสงจันทร์โรงเรียนเทศบาล ๓กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เขียนสังข์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางสาวธัญญาทิพย์ บานเพียรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยมโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงนุช อนันตกาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
5. นางสาวจินดา ศรีไม้โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เชื้อต่อมาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสดุดี ถมทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสมใจ ผัดตุ่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว ปันตาโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางวารุณี ตาตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนเพ็ญ แหมาโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิศรางค์ ธังดินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางจันทรี ชัยแก้วโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
4. นายเอกพงษ์ เครือใยโรงเรียนอนุบาลร่มฉัตรกรรมการ
5. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
3. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเยาวเรศ บัวทองโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางจันทรี ชัยแก้วโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
4. นายบุณเย็น สมเครือโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
5. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
3. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ชมชื่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ชมชื่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ใจชื้นโรงเรียนเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิษา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นางสาวฐานิดา อินกรัดโรงเรียนบ้านนาโบสถ์ฯกรรมการ
4. นายชาตรี ภูมิวัชรโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
5. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิติมา บุญมาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
7. นางสาวสไบทิพย์ สาหล้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
8. นางสาวนวินดา ทองคำโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เพชรพินิจโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา บุญเกิดโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นายปรีดา เหลือบแลโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
5. นางสาววัณณิตาร์ กองหินโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
6. นางสาวบุญเรียม พร้อมมูลโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
7. นางทองศรี กลัดทองโรงเรียนเทศบาล3กรรมการ
8. นางสาวพนิดา บุตรทีโรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสังสิทธ์ แสนฤทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวชรพร บุญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นายกวีวุฒิ ก่อตันโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายภควัต ทุชมภูโรงเรียนบัานวังไคร้ฯกรรมการ
5. นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
7. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์บุญโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
8. นางสาวณัฐริน บุณยมณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
9. นางสาวอัมพร บุตรวงศ์โรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอุมา สุภามงคลโรงเรียนวัดปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ โนจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ เพียรนาคโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อะคะปันโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ ทำสุนาโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ นันทวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวสนธยา จันผงโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ตันคำสืบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ชูเมืองโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา สมภักดีโรงเรียนวังหวายวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ วงษ์ลำดวนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางภรณี งาเนียมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางพัฒฐิกาล เพชรดงโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ธรรมขันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบังอร ประเสริฐผลโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วันฟั่นโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางสาวจีรนันทน์ จันทร์สายทองโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วิภา ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางปรารมภ์รัตน์ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ตันยาโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ มั่นแก้วโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
5. นายธวัชชัย อ่อนนุ่มโรงเรียนชูวิชาราษรฎ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประเทือง วงษ์กาวินโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางรวีวรรณ เรืองอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก2กรรมการ
5. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายพิเชฐ พาแพงโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก2กรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ สมจิโนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางเครือนาถ วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นายสุวรรณ ใจเรือนโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายนภดล ปราจันทร์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายเชาวลิตร ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ชูเมืองโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ วงเคราโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองกรรมการ
5. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
3. นางสุพัตรา ปินตาโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก2กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ กล่ำบุตรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา สุภามงคลโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ธรรมขันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตรรอง ผอ.โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศรี คำเกิดนักสื่อสารมวลชน ชำนาญการกรรมการ
3. นายวิรยะ สาระเกตุครูโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
4. นายอรรถพร คำธรสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิรพร ทองใหญ่ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตรรอง ผอ.โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศรี คำเกิดนักสื่อสารมวลชน ชำนาญการกรรมการ
3. นายวิรยะ สาระเกตุครูโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
4. นายอรรถพร คำธรสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิรพร ทองใหญ่ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงค์ศักดิ์ ทิพเนตรรอง ผอ.โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลศรี คำเกิดนักสื่อสารมวลชน ชำนาญการกรรมการ
3. นายวิรยะ สาระเกตุครูโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
4. นายอรรถพร คำธรสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวจิรพร ทองใหญ่ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวจิตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านแมระวานสองแควกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ดีดน้อยโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนรินทร์ฤทธิ์ เถินบุรินทร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านแมระวานสองแควกรรมการ
3. นางสาวจิตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ดีดน้อยโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายประสงค์ เข็มพลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒน์พงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายประสงค์ เข็มพลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒน์พงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายพัฒน์พงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายวัชระ มั่นเมืองโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายประดิษฐ หมวดเมืองโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพัฒน์พงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นายวัชระ มั่นเมืองโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายศิริพงษ์ ภักดีโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
4. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอำนวย สายสดครูโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองครูโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์ครูโรงเรียนตลุกกลางทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอำนวย สายสดครูโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองครูโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์ครูโรงเรียนตลุกกลางทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เรืองศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอำนวย สายสดครูโรงเรียนเด่นวิทยากรรมการ
3. นายรักชาติ บัวทองครูโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวีระยุทธ รอดประเสริฐครูโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์ครูโรงเรียนตลุกกลางทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพิรา สกุลไทยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัษฏาพันธ์ บัวบานข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพัชรี ต๊ะสูงครูโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพิรา สกุลไทยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัษฏาพันธ์ บัวบานข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพัชรี ต๊ะสูงครูโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพิรา สกุลไทยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัษฏาพันธ์ บัวบานข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางพัชรี ต๊ะสูงครูโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาประสาน ธีรภทโทเจ้าคณะตำบลวังประจบ-โป่งแดงประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สนใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพิมพิรา สกุลไทยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกป้อง เมืองไสยครูโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาประสาน ธีรภทโทเจ้าคณะตำบลวังประจบ-โป่งแดงประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สนใจข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพิมพิรา สกุลไทยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรชนก กล่ำแก้วครูโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางศิริปัญญา บุญลือโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นางสุธาธีนี ปาแดงโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นายฤทธิ์ษดี วงษ์กาวินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางศิริปัญญา บุญลือโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นางสุธาธีนี ปาแดงโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นายฤทธิ์ษดี วงษ์กาวินโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสนิท บุญสูงโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางสำเริง แก้วเมืองโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายจิระโรจน์ จอกทองโรงเรียนวัดสามเงากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรลัดดา เย็นจืตรโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
2. นางนฤมล คำปิวทาโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
3. นายสงกรานต์ เครือมิโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศิทัชยา แสนชัยโรงเรียนชูวิชาราษรฎ์กรรมการ
2. นายต่อพงษ์ มาพงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายฆนศัพท์ มาเนตรโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา มังกรแก้วโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตาก2กรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลหาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายวันชัย มีกล่ำโรงเรียนวัดยางโองนอกกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านไหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางดาราพร พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พรหมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาววริษา บุญแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายวิเชียร ภูประเสริฐโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
3. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
2. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรชาติ สุวรรณสถิตย์ศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายศึกดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุริ บงกชจิดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นางภัทรวรรรณ ยลค์ชัยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนอ้ายด้วนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนบ้านชุมชนแม่ระวานกรรมการ
3. นางอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังจ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ สุขชาญไชยโรงเรียนข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายเทเวท ตาติยกุลศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายพิง ศรีเพ็ญโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสายสวาท ปัญญางามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
2. นายถตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาววันทนา เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์กรรมการ
4. นางเสานีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนากรรมการ
4. นายสนั่น พลนาคสพป.ตากเขต 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศึกดิ์ศรี บูญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสายสวาท ปัญญางามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นายเทเวท ตาติยกุลศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
5. นางอรสา จันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายกรูณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายสุริ บงกชจิดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
4. นางศิริวรรณ แสงทองตชด.ค้ายพระเจ้าตากกรรมการ
5. นายจัตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์กรรมการ
2. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังจ้ากรรมการ
3. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสาววริสา บุญแถมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคีกรรมการ
2. นายพิง ศรีเพ็ญโรงเรียนชูวิชาราษฏร์กรรมการ
3. นายวิเชียร ภูประเสริฐโรงเรียนป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นายวรชาติ สุวรรณสถิตย์ศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นายอภิญญา เพิ่มพูนโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนากรรมการ
4. นายสมชาย ยมเกิดโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ พรหมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางเสานีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ สุขชาญไชยข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายธวัชชัย ถาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคามกรรมการ
3. นางดาราพร พันธ์เขียนโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
4. นายสนั่น พลนาคสพป.ตากเขต 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สังสีแก้วโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิริยะ สาระเกตุโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนตืฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายสมมาศ เพชรกำแหงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุน้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ วงษ์ปันโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
3. นางวณปภา สุวรรณทิพเนตรโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางมัลลิกา บัวสำลีโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณ์วัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายอธิพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงษ์พานิช โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสีวิลัย เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย ไชยโย โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสีวิลัย เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หลอมทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคน โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนวังไคร้มิตรภาพ ที่ 102กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หลอมทอง โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคน โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนวังไคร้มิตรภาพ ที่ 102กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย กลิ่นเกษร โรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยเดช โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตา โรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กลิ่นเกษร โรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ชัยเดช โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ยมเกิด โรงเรียนเสริมปัญญาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จรุพงษ์กุล โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางกนกพรรณ แก้วศรี โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
4. นางพนิดา พรพาหาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ยมเกิด โรงเรียนเสริมปัญญาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จรุพงษ์กุล โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางกนกพรรณ แก้วศรี โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
4. นางพนิดา พรพาหา โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนิคม แก้วนาหลวง นายนิคม แก้วนาหลวง แก้วนาหลวง โรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
2. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม แก้วนาหลวง โรงเรียนวังหวายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
4. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสรรสิริ วศินรัตน์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพา เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางชูจิตร จิ๋วเอี้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบูญกิ่ง ซิวตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอรรถพล หม่องสนธิโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสรรสิริ วศินรัตน์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพา เนียมรอด โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
4. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
5. นางชูจิตร จิ๋วเอี้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางนิวา กาวี โรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ภู่คง โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
3. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ม้าชัย โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
5. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนิวา กาวี โรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ภู่คง โรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
3. นางสุพิศ สิงห์สกุลโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดี โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอนุชิดา จันทราวุธโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางอดุลรัตน์ บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นางไกรวัลย์ กัญญา โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอนุชิดา จันทราวุธ โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินา โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางอดุลรัตน์ บุญทศ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นางไกรวัลย์ กัญญาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสรโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวันดี เทภิกัน โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางอารีย์ สิทธิบาล โรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
5. นางสุมาลี คุณชื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสร โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวันดี เทภิกัน โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางอารีย์ สิทธิบาล โรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ม้าชัย โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางชรัญดา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
3. นายพจนารถ รอดอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาววรากร ทองทวีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อ่อนแก้วโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
3. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นางเกศริน ภูทวีโรงเรียนผาผึ่้งวิทยาคมกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุญกิ่ง ซิ่วตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนชุมชนแม่ระวานฯกรรมการ
3. นางสาวสินจัย ริดจันทร์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบุญกิ่ง ซิ่วตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อนโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา คุ้มกล่ำโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ โมพันธุ์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
4. นางสาวสาธิยา ลำดับโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางประกายรุ้ง เพียรมากโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวบุษบา อายุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายภัทรพล ปัญญาจารนุกุลโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสะท้าน สีอ่อนโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวโสมวรรณ ยอดสุวรรณโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอิศรา กรุณามิตรโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสุรภัณฑ์ แสนต่างใจโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ บัวเกตุโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
4. นางสาวประกายทอง ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญกิ่ง ซิ่วตาวงศ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายไมตรี นาคประสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวภัทรพร การะแบกโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายณตพนธ์ มุกสิกปานโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เจนกระบวนหัดโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายผิน ผัดตุ่นโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เผ่ากลินโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ่้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จาดเปรมโรงเรียนผาผึ่้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ่้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใยระย้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ่้งวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ เสรีรัตนเสถียรโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี ตาเปี้ยโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาววรางคณา พิชญ์สังคมโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา เมืองโคตรโรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำโรงเรียนบ้านนาโบสถฺ์กรรมการ
3. นายองอาจ ธรรมศรโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสรี ใจใสโรงเรียนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายอาคม เพ็ชรโตโรงเรียนอนุนาลบ้านท่าปุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา ทองจิตติโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ โสมิญะโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางสาวอินทุอร ดีวังทองโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเรไร โต้ติ้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ์ จันฤทธิ์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาคม มาจันทร์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เสือด้วงโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนประธานกรรมการ
2. นางทัศณัญฆ์ นนทะศักดิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางกรรมการ
3. นางสาวกีรติกร วงศ์รวีกีรติโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกัลยา เพ็ชรชมโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นวลแก้วโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางพิชญาพร เชิญขวัญโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางศุภิสรา อยู่ระหัดโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางปาหนัน น้อยเอี่ยมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชนา เกตุกลมเกลาโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ทองจิตติโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิชญาพร เชิญขวัญโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเรไร โต้ติ้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นางปาหนัน น้อยเอี่ยมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงประธานกรรมการ
2. นางสุมัชญา จะวรรณะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ปาหลวงโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววรางคณา พิชญ์สังคมโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลจันทร์ พัฒนพลาพลโรงเรียนเทศบาล 3ประธานกรรมการ
2. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงกรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนมัธโนทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ ทองดีโรงเรียนเทศบาล 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนมัธโนทัยกรรมการ
3. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายอาคม เพ็ขรโตโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชรโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางสาวอินทุอร ดีวังทองโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำโรงเรียนบ้านนาโบสถฺ์กรรมการ
3. นางปาหนัน น้อยเอี่ยมโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางลาวัลย์ ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับวิทยาลัยเทคนิคตากรองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ด้วงบางวิทยาลัยเทคนิคตากกรรมการ
4. นางยุวดี คุตติวรัญญูโรงเรียนบ้านห้วยนึ่งกรรมการ
5. นางกาญจนพรรณ นุสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการและเลขานุการ
6. นายสุทัศน์ ครองเกษรข้าราชการบำนาญที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวินัย ฉิมชั้นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย เทียนทองวิทยาลัยชุมชนตากรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ศรีวิเศษวิทยาลัยเทคนิคตากกรรมการ
4. นายเอกชัย เฟืองผึ้งวิทยาลัยเทคนิคตากกรรมการ
5. นายคนึงวิทย์ ปล้องแก้วอาชัญย์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพินิจ อำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโบสถ์ฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ัพันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย พบพืชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
4. นายภักดี จันทร์หอมประดิษฐ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากกรรมการ
5. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เกิดนวลโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
2. นายองอาจ ธรรมศรโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางศันติตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา จันทิมาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปักสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เกิดนวลโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
2. นางศันติตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายองอาจ ธรรมศรโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา จันทิมาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปักสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เกิดนวลโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
2. นายพงศธรร ธรรมสอนโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางศันติตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางนิตยา จันทิมาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
5. นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปักสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเสน่ห์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสุมาลี สีอ่อนโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางอรุณี ทิอุดโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สิงหนันท์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชนิดา ลือเฟื่องโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
2. นางสาวศาตนันท์ คันธะเนตร์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ต๊ะตาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ชร มีมาโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางบุญเทียม ลิขิตสถาพรโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางมัลลิกา กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมณี เขียนสังข์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
2. นางนงนุช อนันตกาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
3. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยะธิดา ธิสงค์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เหล็กบุญเพชรโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา เสือด้วงโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ พันธ์ทิพย์กุลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ตาเปี้ยโรงเรียนสว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายภีรพันธ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวจิตรลัดดา เย็นจิตรโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพวงผกา ตาเบ้าโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ดีนิยมโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ภูมิวัชรโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
2. นางสาวนิติมา บุญมาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุตรทีโรงเรียนบ้านท่าเล่กรรมการ
4. นางสาวนวินดา ทองคำโรงเรียนผาผึ้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา สิงห์วีโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านหนองชะลาบกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ คำอุดโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวพิมพา ภักดีโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
4. นางจันทิรา เทพแก้วโรงเรียนบ้านวังไคร้"มิตรภาพที่ 102"กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ทองนามอญโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยมโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นายแสนชล ยินดีโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
4. นางระพีพรรณ คงมีผลโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางกรรณิกา เจิมศรีโรงเรียนผาผึ้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
2. นางสาวธนิตตา คงโพธิ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวเรือนแก้ว ธรรมสอนโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ จันทร์สายทองโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ บุญมาโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวภัคจิรา ม่านเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอรชร มั่นแก้วโรงเรียนกรรมการ
2. นางภุริณี ภู่ระหงษ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา สนศิริโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวอนุศรา วารีกุลโรงเรียนกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนารีรัตน์ หาญกิตติมงคลโรงเรียนกรรมการ
2. นางราตรี เฉยชูโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุธาสินี เศรษฐีโรงเรียนกรรมการ
4. นางอิราพร สานปานโรงเรียนกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เปรมทองโรงเรียนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอุไรวรรณ กันดาโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ติดไชยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวอรณี มีเงินโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสภัสรดา คำพุฒโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุขสบาย สาระกุลโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิกโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้นสกุลโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ต่ายแก้วโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลทิพย์ อมรวุฒิธรรมโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ ชมชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิกโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้นสกุลโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ต่ายแก้วโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลทิพย์ อมรวุฒิธรรมโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ ชมชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรินทิพย์ วิสุทธิวัมมิกโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางทองอินทร์ ทองดีโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ตั้นสกุลโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ต่ายแก้วโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิมลทิพย์ อมรวุฒิธรรมโรงเรียนบ้านสบยมกรรมการ
6. นางสาววลัยลักษณ์ ชมชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านทุ่งกงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ยิ้มเกตุโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
5. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
6. นายภูชิสะ อิทธิโยธินโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านทุ่งกงประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ยิ้มเกตุโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
5. นางชลธิชา อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
6. นายภูชิสะ อิทธิโยธินโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชนิดา ลือเฟื่องโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มากมีโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
5. นางสาวพอตา เชียงทองโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรัญญา ตระกูลชัยโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ พูลเขียวโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางวรรณี บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม่้หว้ากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ อุ่นแสงโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
6. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรัญญา ตระกูลชัยโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ พูลเขียวโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางวรรณี บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม่้หว้ากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ อุ่นแสงโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
5. นายคมสันต์ อุ่นจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
6. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรดา บุญสาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางพิมล แสงทองโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สิงใสโรงเรียนบ้านวังไคร้ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันพุทธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมากรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
6. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันพุทธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมากรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
6. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันพุทธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมากรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
6. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ วันพุทธโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรกฤช สกุลทำมากรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
6. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาถนภา ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา ผลบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
3. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางสาวรัตนา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
5. นายหมั่น มุทธิกาโรงเรียนบ้านวังตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนาถนภา ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชา ผลบุญเรืองโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
3. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางสาวรัตนา อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
5. นายหมั่น มุทธิกาโรงเรียนบ้านวังตำลึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางจีราพร นันตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
5. นางคณัสนันท์ ชำนาญกิจโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชุลี ระบอบโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ฟูเขียวโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดาพัฒน์ ปันอยู่โรงเรียนชุมชนประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมาลิกา วงษ์จ่าโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศุจิรัตน์ บุญเสมโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุขมณีโรงเรียนบ้านท่าปุยตกกรรมการ
3. นางสาวนงนุช เรืองเอกโรงเรียนบ้านแม่สลิดกรรมการ
4. นางสาวดวงรชฏ มหาวงศ์นันท์โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางศยามล วงษ์กาวินโรงเรียนวัดพระธาตุน้อยกรรมการ
3. นางสาวนงนุช คลุ้มขลังโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แรม นิลบุรีโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
5. นางภานินี ปัญญาคมโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางประธานกรรมการ
2. นางศยามล วงษ์กาวินโรงเรียนวัดพระธาตุน้อยกรรมการ
3. นางสาวนงนุช คลุ้มขลังโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แรม นิลบุรีโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
5. นางภานินี ปัญญาคมโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วกัณหาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววชิรภรณ์ นันใจยะโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุภาพ แก้วแสนตอโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส แก้วกัณหาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววชิรภรณ์ นันใจยะโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นายมานพ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโสมงกรรมการ
3. นางอัญชัญ ครุฑแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางสาวภิญญาภัทร รอดสินโรงเรียนบ้านอูมวาบกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โพธิ์วัดโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโสมงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางอัญชัญ ครุฑแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางสาวภิญญาภัทร รอดสินโรงเรียนบ้านอูมวาบกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โพธิ์วัดโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานพ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโสมงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางอัญชัญ ครุฑแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
4. นางสาวภิญญาภัทร รอดสินโรงเรียนบ้านอูมวาบกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี โพธิ์วัดโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีมาศ นันตาโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
3. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
4. นายโอ มินครโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีมาศ นันตาโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
3. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
4. นายโอ มินครโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีมาศ นันตาโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
3. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
4. นายโอ มินครโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุรีมาศ นันตาโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสา หมุดเขียวโรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ
3. นางจันทปภา สืบวงษ์ฟักโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนกรรมการ
4. นายโอ มินครโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวนฤมล โกสุวินโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา กสิณบวรเดชโรงเรียนบ้านหนองกระโห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]