หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นายบุญพร้อม แสนบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายชวลิต เนตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายไพศาล ปันแดน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
6 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
7 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นางรัชนีวัลย์ ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายสุพจน์ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายกรธนา วีรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 นายวันชัย สนปี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายสุรพงษ์ แก้ววรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขัน
16 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่่งขัน
17 นายบุญพร้อม แสนบุญ รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต ๑ ประธานกรรมการดำเนินการ
18 นายสุรพงษ์ แก้ววรรณ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ รองประธานกรรมการดำเนินการ
19 นางกรุณา พยัคฆชนม์ หัวหน้างาน ฯ พัฒนาหลักสูตร ฯ กรรมการดำเนินการ
20 นางสาวศิริวรรณ สมนันชัย หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ฯ เกี่ยวกับการวัดผล ฯ กรรมการดำเนินการ
21 นายนเรศ พันธ์บัว หัวหน้างานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาฯ กรรมการดำเนินการ
22 นายสมยศ ต่ายแก้ว หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ ฯ กรรมการดำเนินการ
23 นางรำเพย อุดมวงษ์ หัวหน้างานเลขานุการ ฯ กรรมการดำเนินการ
24 นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินการ
25 นางสมใจ เอื้อรุ่งเรือง หัวหน้างาน ฯ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กรรมการและเลขานุการการดำเนินการ
26 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการ
27 นางรำเพย อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นางสาวมณฑา อ๊อดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
29 นางสาวชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นายสมยศ ต่ายแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นายอรรถพร คำธร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้lสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
33 นายสุรพงษ์ แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้lสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
34 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นายจิรวัฒน์ รักพ่วง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
36 นางมัณฑนา ทังดิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ
38 นางสาวศิริวรรณ สมนันชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
39 นายนเรศ พันธ์บัว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
40 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
41 นางลัดดาวัลย์ แก้ววรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
42 นางมัณฑนา ทังดิน ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ
43 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
44 นายสมยศ ต่ายแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๑ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
45 นางวรรณศุภางค์ ทาปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
46 นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์ เจ้าพนักธุรการปฏิบัติงาน กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
47 นางสาวกาญจนา คัชมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
48 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
49 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
50 นางสาวคนึงนิจ สายมัน ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
51 นายอภินัยน์ ส่าพอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
52 นางอาภร โพธิ์วัด ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
53 นางสาววรางคณา พิชญ์สังคม ครูโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
54 นางสาวชนิตย์นาถ สุรีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
55 นายคณิศ เนียลเซ็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
56 นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ ครูโรงเรียนบ้านนาตาโพ กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
57 นางสาวทิพย์อาภา เทียนบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
58 นางสาวมนัสนันท์ เมืองซื่อ ครูโรงเรียนตากกวง กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
59 นางสาวกัญญารัตน์ อิ่มอุระ ครูโรงเรียนตากกวง กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
60 นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
61 นางสาวเมธินี เครือเมฆ นิสิตฝึกสหกิจศึกษา กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล
62 นายจง แซ่หลอ นิสิตฝึกสหกิจศึกษา กรรมการดำเนินการลงทะเบียน บันทึกคะแนนและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]