รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีจริยา
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ฆ้องนอก
 
1. นางสาคร  ใสวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี
 
1. นางสาวจินดา  ศรีไม้
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงฐิดากร  เขียวแก้ว
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินแก้ว
 
1. นางศันสิตา  คงปาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ปุ่ม
 
1. นางศิริรัตน์  เนื้อไม้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนิธิภูมิ  แสนแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ยมเกิด
 
1. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. นายสาธิต   สมบูรณ์
 
1. นางสาวธนัชญา   บุญเปี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิด 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สังข์คำ
2. เด็กหญิงอารดา  เรืองเอก
 
1. นางมาลี  จันทราช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ชัยสีหา
2. เด็กหญิงรัตนา  โมลา
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
2. นายเสริมศักดิ์  ญาณกิจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หล่อวิมงคล
 
1. นางยุพา  บัวอ่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายณัฐภัทร  เมืองโคตร
 
1. นางเนาวรัตน์  ทุมวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นุชน้อมบุญ
 
1. นางศรีสุวรรณ  พาหวิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมพฤฒินันท์
2. เด็กหญิงนุชจรี  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอาทิตยา   เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวกรรณิการ์   จันมา
2. นางสารินี   บุญยะทิม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายคเชนทร์  ชายศักดิ์
2. เด็กชายจักรพันธ์  วงษ์มหาวรรณ
3. เด็กหญิงประภาสิริ  โฉมฉิน
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางไกรวัลย์  กัญญา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ยิ้มสิน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แหวเมือง
 
1. นางสาวณัฐริน  บุณยมณี
2. นางสาวสไบทิพย์  สาหล้า
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  พฤกษโชติ
2. เด็กชายศุทธวีร์  จันทร์สุกปลั่ง
 
1. นางดาวรุ่ง    ขุขันธิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายศุภกิตต์  แซ่ย่าง
 
1. นางปราณี  แหวเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายเพล์รวี  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางเนาวรัตน์  ทุมวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ธังดิน
 
1. นายอุทัย  บุญจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกัมปนาท  จี๋คีรี
2. เด็กชายคณิศร  เพ็ชรพินิจ
3. เด็กหญิงฐานุตรา  ศิลป์สอนแก้ว
 
1. นางบังอร  ประเสริฐผล
2. นางวันทนีย์  ปรมาริยะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วิเศษศักดิ์ศรี
2. เด็กชายรัชทานต์  จันทร์สายทอง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  เกาะน้อย
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พิมสาร
2. เด็กชายภคิน  กูลศิริศรีตระกูล
3. เด็กหญิงภัทรวี  อินทรกุญชร
 
1. นางบังอร  ประเสริฐผล
2. นางวันทนีย์  ปรมาริยะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงณัฐชนา  นกพุ่ม
2. เด็กหญิงรัตรนกร  ศรีพัฒน์
3. เด็กหญิงเขมิกา  ศิลานุสรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ธรรมขัน
2. นางสาวเสาวณีย์  ยิ้มขาว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธ์   จันหมวก
2. เด็กชายศิริโชค    สาคร
3. เด็กหญิงแพรพิลาศ   แสนเปียง
 
1. นายกรกฎ  กล่ำบุตร
2. นางบุญนิ่ง  จะบัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพิทักษ์  คีรีประภพ
2. เด็กชายฤทธิไกร  ศรีวนาตระกูล
3. เด็กชายสุรชัย  นวลแขธารา
 
1. นางสาวสุนิศา  นิลขลัง
2. นางสุนิสา  นวลละออง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชาย.กิตติภูมิ   แดงสากล
2. เด็กหญิงกรกนก   แก้วคง
3. เด็กหญิงธิติมา   สกลรักษ์
 
1. นางชนินทร์ธร   พงษ์กัณฑา
2. นางสาวพัชรภรณ์  ภู่คง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพจนา   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    โภคา
3. เด็กชายวรรณวิภา   ม่วงอ่อน
 
1. นางจิราภรณ์   อินทร์พรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธรรมสรณ์   บัวประเสริฐ
2. เด็กชายวงศกร  เพชรรัตน์
 
1. นางคณารัตน์    คุณชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงธนพร  คำเจ๊ก
 
1. นางประเทือง  วงษ์กาวิน
2. นายอภิชาติ  ขยันเกตุการณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายตะวัน  นาครอด
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำปิ๋ว
 
1. นายมาโนช  สุขสบาย
2. นายสนิท  บุญสูง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 1. เด็กชายธนญ  สมงาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตุดร
 
1. นางมณี  ทิพเนตร
2. นางอโนชา  ฮวบน้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายทรงพล  เชื้อสีดา
2. เด็กชายธนกร  เอกจีน
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ภู่คง
2. นายสุพจน์  หินทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายปริญญา  ไทยแท้
2. เด็กชายศาสตรา  คงทิม
 
1. นายนายฉัตรชัย  งาเนียม
2. นายแสนชล  ยินดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ตุ้นคำ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เรืองเกตุ
 
1. นายสมเกียรติ  ชูเมือง
2. นางสายสุธา  อิ่มทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล   ใจทอง
2. เด็กหญิงปัทมพร   สนคง
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  คำสวรรค์
4. เด็กหญิงสิริญากร  ชำนาญบึงแก
5. เด็กหญิงหทัยชนก   ด้วงนา
 
1. นางชไมพร    บุญไทร
2. นางสาวพันธกานต์    เหลืองศิริวัฒนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มณีเขียว
2. เด็กหญิงจันจิรา  วิระบุตร
3. เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรียานนท์
4. เด็กหญิงปวีณา  สายเมฆ
5. เด็กหญิงเมธิกา  หมื่นทุม
 
1. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงฐานมาศ  แทนถึง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เตสุ
3. เด็กหญิงวิภาวี  ดีพิมาย
4. เด็กหญิงสุพิชา  สุวรรณ
5. เด็กชายหฤษฎ์  ตุ่นตา
 
1. นายประทีป  เนตรสุวรรณ
2. นางปิยวรรณ  เนตรสุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิง ธมน  เพชรเจริญ
2. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญมา
3. เด็กหญิงปฏิญญา  อุ๊ดจิ๋ว
4. เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
5. เด็กหญิงอภิชญา   จำปาแดง
 
1. นางนันทยา  อุ๊ดจิ๋ว
2. นางสาวเจริญ  ชูเกียรติตกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกรรณิดา  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสายบัว
3. เด็กชายวีรศักดิ์  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงศศิพร   บุตรพรม
5. เด็กหญิงสมฤดี  ผิวชะอุ่ม
 
1. นายนรพนธ์  จันชูศรี
2. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนพร  พันธ์ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  แสงผาบ
3. เด็กหญิงสทพิศ  สายโสภา
4. เด็กหญิงอรทัย  คะเนนอก
5. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
 
1. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายกานต์  ตั่นแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงวนิดา  มงคล
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยาหมอก
5. เด็กหญิงเมทิณี  ภูวดลสุวรรณ
 
1. นายกตณพล  สอนไว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วัดทอง
2. เด็กชายฐิติยา   แซ่ลี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทาจันทร์ดี
4. เด็กหญิงณัฐนรี   จีนะไชย
5. เด็กหญิงอัชชญา  คงดี
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นางสาววารุณี   บุญมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  กองพล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   พูวอน
3. เด็กชายชัยปิติ   มีชัย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองอ่ำ
5. เด็กชายณัฐวัตร    สอนแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  มีห่วง
7. เด็กหญิงธนพร  วรรณศรี
8. เด็กหญิงนลพรรณ   คำใจ
9. เด็กชายประพนธ์  สืบซาว
10. เด็กหญิงพัชรพร   ถนอมจิตร
11. เด็กชายวรพล    ใจครอง
12. เด็กชายวรัญญู   มีศรี
13. เด็กชายศรัณย์  วงศ์เมือง
14. เด็กหญิงศศิธร  ประเสริฐ
15. เด็กชายสหรัฐณ์   สุภาเนตร
16. เด็กชายสุธิพงษ์  แหงงาม
17. เด็กชายอนุชา   วงษ์คำ
18. เด็กชายเจษฎา  ช้างเนียม
19. เด็กชายเฉลิมลักษ์   แซ่ซ้ง
20. เด็กชายเศรษฐา   วงศ์เมือง
 
1. นายจิตรกร   คงผึ้ง
2. นางนที   อ่อนทอง
3. นายนนทวัฒน์   มณีงาม
4. นางสาวสุนันทา   มากมี
5. นางสุภาพร ชัยศรี  ชัยศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แซ่กือ
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
4. เด็กชายวรชิต  ยังพงพันธ์
5. เด็กชายวรายุทธ  จิรวัฒนกูลชัย
6. เด็กชายวิฆเนศ  แซ่ว่าง
7. เด็กชายวิหก  ยืนยงคีรีมาศ
8. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
9. เด็กชายสมคิด  แซ่ว่าง
10. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ย่าง
11. เด็กชายอนุชาติ  ยืนยงคีรีมาศ
12. เด็กชายอนุชิต  ฉิมสุด
13. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ว่าง
14. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
15. เด็กชายเทพศุกร์  แซ่ย่าง
16. เด็กชายเน้ง  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
18. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไชยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางนันทนา  มูลงาม
3. นางประกายรุ้ง  เพียรมาก
4. นางปราณี  แหวเมือง
5. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายวรนพ  แก้วสุติน
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทวิกา  วงษา
 
1. นางอาทิตา  ดีนิยม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงพันธิดา  คำอินต๊ะ
 
1. นางสาวนภวรรณ  สายเขียว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกณวรรธน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
 
1. นางนวมาศ  เปรมปรี
2. นายรักชาติ  บัวทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  แซ่ยั้ง
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทีศรี
 
1. นางสาวภูเงิน  ฉิมอยู่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงจันทรกานติ์  กงศูนย์
2. เด็กชายณัฐพล  ปะตินังเต
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
2. นายสมศักดิ์  แสนพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  โกฏน้อย
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ชมภูมี
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักษาภักดี
4. เด็กหญิงถิรพร  มูลแก้ว
5. เด็กหญิงธัญรดา  ทำสีนาค
6. เด็กหญิงพรพิมล  พิชัยช่วง
7. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มณีสด
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยมีเขียว
9. เด็กหญิงอนันตญา  ยิ่งยง
10. เด็กหญิงอรนุช  อันทรง
 
1. นางกุสุมา  ศรีสำโรง
2. นางสุจินตา  แก้วเมือง
3. นางสาวสุณิสา  พ่อยะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณิชกุล    อาชาวัฒนกุล
2. เด็กหญิงดาริน  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงนภาพร   พศิพนา
4. เด็กหญิงนลิน    แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนัฐธิดา   สว่างเดือนฉาย
6. เด็กหญิงปภาดา   แซ่ม้า
7. เด็กหญิงประภัสสร    สว่างเดือนฉาย
8. เด็กหญิงปิยาพัชร   แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวิมล   แซ่กือ
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พันธกิจพาณิช
11. เด็กหญิงสลินทิพย์    แซ่ม้า
12. เด็กชายอนุศิษฏ์    แซ่หมี
13. เด็กหญิงอารียา   แสงว่าง
14. เด็กหญิงเกี๊ยว  เอื้อกูลกานต์
15. เด็กหญิงเยอ  แซ่ว่าง
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีบัว
2. เด็กหญิงจิรานนท์  เนื้อนิ่ม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณเชษฐ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  อินแตง
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชร์ประดับ
6. เด็กชายธีรวุฒิ  มีทรัพย์
7. เด็กหญิงพลอยสวย  พลโต
8. เด็กหญิงพัชรพร  คำภีระ
9. เด็กหญิงมนัสวี  เสือวรสิงห์
10. เด็กชายวรากร  สุทา
11. เด็กหญิงสิตาพร  ใบบัว
12. เด็กหญิงอติพร  แซ่ตัน
13. เด็กหญิงอัญชิสา  สีมี่
14. เด็กหญิงอุริศยาภรณ์  สายตรง
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุ้มภัย
 
1. นางไพลิน  จารี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1. เด็กหญิงฐาริณี  บกแก้ว
2. เด็กหญิงมยุรา  ติ่งสุข
3. เด็กหญิงอติลักษณ์  วงษ์พวง
 
1. นางอัญชนา  เกตกลมเกลา
2. นางอาภาพร  จันเผือก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงปารมิล  วรรณขันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญพงษ์
3. เด็กชายโสภณ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
2. นายเสาร์คำ  เชียงทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมปัญญา 1. เด็กชายชินวัตร  แลงแก้ว
2. เด็กหญิงอาริสา  ทักษิณ
 
1. นายสุรชัย  การกล้า
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. นางสาวดารุณี  เตจ๊ะ
2. เด็กชายอานนท์  คำกุ้ม
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา    ยมลำภู
 
1. นางอภิญญา    เพิ่มพูน
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกิตติกา  วงษ์กาวิน
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พระสิทธิเกตุกัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงภิญญาพัีชญ์  หนชัย
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภยุภัทร   จันทร์กระจ่าง
 
1. นางอภิญญา   เพิ่มพูน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงประภัสสร  สัมโย
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวนิตยา  สังคะพัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาวชัญญานุช  แป้นรักษา
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
2. เด็กชายอนุพงษ์  แซ่ว่าง
 
1. นายนิทัศน์  ชุ่มจิตร์
2. นางภาวิณี  มงคล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โอจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากรณ์  แก้วสุติน
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
2. นางวันเพ็ญ  มาหย่อม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. นางสาววนิดา  แซ่ย่าง
2. นางสาวแสงทิพย์  นิธิเมธา
 
1. นางปริศนา  รอดอ่อง
2. นายพจนารถ  รอดอ่อง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำประสิทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ์  จันฤทธิ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 1. เด็กชายพงศธร  อุ่นเรือง
2. เด็กชายยุทธิชัย  บุญญา
3. เด็กหญิงอัญชัน  กาละ
 
1. นายปราโมทย์  ราชชมภู
2. นางสาวปวีณา  เฟื่องฟู
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญทิม
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงรินรดา  แสนเมือง
 
1. นางนวลฉวี  สัจสัญญาวุฒิ
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นายณัฐวัตร  ตาเพชร
2. นายวิริยะ  คุณสันเทียะ
3. นายสงกรานต์  สุขสาตร์
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 1. เด็กชายกรวิชญ์   มาวงค์
 
1. นางสกุณา   กันคุ้ม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สำอาง
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   เครือใย
 
1. นายนพดล   เพ็งอำไพ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรากร   มนเดช
 
1. นายนพดล    เพ็งอำไพ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภชัย   พวงเงิน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต   โทนสังข์อินทร์
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายมานนท์  ตามูล
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัณฑสูติ   ทำสีนาค
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรเกษม
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงชนิภา  เครือยา
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย    เฟื่องฟอง
 
1. นายสมชาย  รอดคุ้ม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพรชนก  ศรีสำโรง
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงกนกอร  สินพรมมา
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวัฒนา  ปัญญาถา
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงศ์ศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงดาดา   วนาเฉลิมเขต
 
1. นายชูศักดิ์   สังสีแก้ว
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกนก  ปรีชา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
4. เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม
5. เด็กหญิงพรรณพร  ขันธเลิศ
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรเกษม
7. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงไหม
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
2. นายโชคชัย  สุขหัส
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โลหะเวช
2. เด็กชายกันต์ไชย  คำญาติ
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  นิลประดับ
4. เด็กหญิงจิรัชยา  มูลรัตน์
5. เด็กชายชินโชติ  ไชยคำพันธ์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สงเปรื่อง
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
8. เด็กชายทวิชาติ  ปรีชา
9. เด็กชายพสิษฐ์  คำหล้า
10. เด็กชายยศกร  พันธุ์ทอง
11. เด็กชายรชต  ว่องไว
12. เด็กชายอัฑฒ์  วิจารณ์พล
13. เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม
14. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางสาวอาทิตย์ติยา  ใจเย็น
2. นายโชคชัย  สุขหัส
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วกลม
2. เด็กชายกฤษฏิ์    ทองศร
3. เด็กชายกัณฑสุติ  ทำสีนาค
4. เด็กชายกิตติ  สอนคุ้ม
5. เด็กหญิงขนิษฐา   สงนอก
6. เด็กหญิงคฑามาศ  เซซัง
7. เด็กชายจตุรงค์  ใจงาม
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานชื่น
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิงเมือง
10. เด็กหญิงณัชชา  ม่วงเขียว
11. เด็กชายณัฐพล  จุ้ยชำนาญ
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  มีห่วง
13. เด็กชายธนทัต   จันทร์ฤทธิ์
14. เด็กชายธนพล  พันสมุทร
15. เด็กชายธนวัฒน์  แสนใจ
16. เด็กชายธเนศ  สัตย์ธรรม
17. เด็กหญิงนราภรณ์   เครือเมฆ
18. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชื่นรอด
19. เด็กชายภูสิทธิ์  ออสถิต
20. เด็กชายมิตรภาพ  ชากัณฐ์
21. เด็กชายรุ่งโรจ  เกิดป้อม
22. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์จิตร
23. เด็กชายวัชรากร  มนเดช
24. เด็กชายวิศิษฏ์  ปัญญามูล
25. เด็กหญิงศรัญญาพร  สังขบูรณ์
26. เด็กชายศุภกิตติ์   หล้าเตจา
27. เด็กชายสมเจตน์  กฤษฎี
28. เด็กชายสรวิศ   ทับอินทร์
29. เด็กชายสิทธิพร  อินทรฉิม
30. เด็กชายสิทธิพล  มูลเพ็ง
31. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
32. เด็กหญิงสุธิตา  มะโนศิลป์
33. เด็กชายสุริยา  สุขแพทย์
34. เด็กชายสุเมธ  จันทร์ฉาย
35. เด็กชายอธิป  เครือเถื่อน
36. เด็กชายอนุพงษ์  ศิลพร
37. เด็กชายอภิรักษ์   ใจพาชิด
38. เด็กชายอภิลักษ์  หลำคำ
39. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
40. เด็กหญิงอาทิตยา  ยศเดช
 
1. นายจิตรกร    คงผึ้ง
2. นางจิรพร   ทองใหญ่
3. นายธนวัติ   ทรัพย์อุปถ้มภ์
4. นางนที   อ่อนทอง
5. นายนนทวัฒน์   มณีงาม
6. นายนพดล  เพ็งอำไพ
7. นางสาวสุนันทา   มากมี
8. นางสุภาพร   ชัยศรี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกอแก้ว  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงกันยา  จันทรมณฑล
4. เด็กชายจิรเดช  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงฉันทนา  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กชายชัยธวัช  แสงท้าว
7. เด็กหญิงดรุณี  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงว่าน
9. เด็กชายธนกร  แซ่ย่าง
10. เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงธารวารี  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แซ่ย่าง
13. เด็กชายบัณฑิต  แซ่ย่าง
14. เด็กชายบารมี  นิธิเมธา
15. เด็กหญิงปิยมาศ  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงป่าง  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ว่าง
18. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แซ่ว่าง
19. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
20. เด็กหญิงวิยะดา  เลาว่าง
21. เด็กชายวิเชียร  แซ่ว่าง
22. เด็กชายศตวรรษ  วชิรศศิมณฑล
23. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ว่าง
24. เด็กชายสมศักดิ์  แสงท้าว
25. เด็กหญิงสายพิมพ์  แสงท้าว
26. เด็กหญิงสาวิตรี  แซ่ย่าง
27. เด็กหญิงสุดา  แซ่เฒ่า
28. เด็กหญิงสุนารี  แซ่ว่าง
29. เด็กหญิงสุภร  แซ่ย่าง
30. เด็กชายสุรเดช  แซ่ว่าง
31. เด็กชายสุวัฒน์  แซ่ย่าง
32. เด็กชายสุวัฒน์  แสงท้าว
33. เด็กชายอดิศักดิ์  แซ่ย่าง
34. เด็กชายอนุเวช  อภิรัตยากุล
35. เด็กหญิงเดือนฉาย  แซ่ย่าง
36. เด็กชายเทวัญ  แซ่ย่าง
37. เด็กชายเทวินทร์  แซ่ว่าง
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่ย่าง
39. เด็กหญิงแสงทิพย์  นิธิเมธา
40. เด็กชายไกรยุทธ  แซ่ว่าง
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นายธนพัฒน์  วงษ์พานิช
3. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
4. นางประกายรุ้ง   เพียรมาก
5. นางสาวพจนา  นาคปูน
6. นางสาวพุทธชาติ   ใจใส
7. นายสัญญา  วงษ์พานิช
8. นางสุภารัตน์  มั่นคง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสัก 1. เด็กชายภัทรพล  เสือบุญมี
 
1. นางดาราพร  พันธุ์เขียน
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธวัช  วงษ์โคคุ้ม
 
1. นางมยุรี  มณีขัติย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนคล้อย
 
1. นายธนกร  มลิต
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  อ่อนบุญ
 
1. นายอนุเชาว์   เหง้าพรมมินทร์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตากกวง 1. เด็กชายพัชรพล  กันย์บุรี
 
1. นายพลากร  ทารักษ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล   ชุมพล
 
1. นายปรีชา  เครืออิ่ม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายตุลา  มีใจดี
 
1. นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุมินตรา  โคกขำ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หนองต๊ะ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  แก้วกันหา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายวงศกร   อารีรักษ์
 
1. นางจิรพร    ทองใหญ่
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรธิณัตดา  ส่องแสง
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  แก้วกันหา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายบุญหลง  ทองพิจิตร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1. เด็กชายสุชาครีย์  ศรีสุุวรรณ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  วงค์ภักดิ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายธนพล  ครุฑจับนาค
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงกิตติพร  บุญทองอ่อน
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดีเด่นเป็นผล
 
1. นายรชต  จันทร์เจนจบ
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หมื่นทุม
2. เด็กชายกิตติกร  จันทร์ฉาย
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  รองบุตรศรี
4. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
5. เด็กชายจรัญชัย  วิระบุตร
6. เด็กชายจาตุรงค์  ภูคำวงษ์
7. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
8. เด็กหญิงจุฑามณี  เหยี่ยงสาด
9. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
10. เด็กชายชัยยุทธ  ต้นนามล
11. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
12. เด็กหญิงณัฐพร  พลนงค์
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาดเหลา
14. เด็กชายทักษิณ  บุญเสริม
15. เด็กชายธนพล  แดงนา
16. เด็กชายนนทกานต์  กุลรัตน์
17. เด็กหญิงนุชรี  โสมา
18. เด็กหญิงปาณิศา  นันทกุล
19. เด็กชายพันธวัฒน์  ตะพานแก้ว
20. เด็กหญิงมณธิราลัย  เสมียนกุล
21. เด็กชายมนัส  แดงนา
22. เด็กหญิงมัชฌิมา  อิ่มเอี่ยม
23. เด็กชายยุทธพิชัย  บางยิ้ม
24. เด็กหญิงวรรณภา  คำเมือง
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขพงศ์พันธุ์
26. เด็กหญิงศักดิ์ศิวิมล  พูลเขตกิจ
27. เด็กชายสมศักดิ์  สมฤทธิ์
28. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
29. เด็กหญิงสาวิตรี  ราชสุนทร
30. เด็กชายสิทธิพร  ธรรมสิงห์
31. เด็กหญิงสิรินทรา  สาริยา
32. เด็กหญิงสุนันทา  จุฑาขันธ์
33. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
34. เด็กหญิงหยกมณี  ชนะพรม
35. เด็กชายอดิศร  ขัตเนตร
36. เด็กชายอรุณ  ศรีบรรเทา
37. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
38. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองภู
39. เด็กชายโชคศักดิ์  วิเศษศักดิ์
40. เด็กชายโชติพัฒน์  อิ่มเอี่ยม
 
1. นางสาวธัญญาทิพย์  บานเพียร
2. นางพรทิพย์  ยาวิไชย
3. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
4. นางสรวงสุดา  หม่อมแปง
5. นายสาธิต  ล่ามูล
6. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
7. นางอำนวย  สุดเฉลียว
8. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วงษ์
2. เด็กชายกฤษณะ  ชัยมัง
3. เด็กชายคณิตพันธ์  โสภา
4. เด็กชายจิตรทิวัส  อ่อนน้อม
5. เด็กชายชัยวุฒิ  คำวัน
6. เด็กหญิงญาณิศา  ยอดบุญเรือง
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สืบเจ็ก
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจงาม
9. เด็กชายณัฐพนธ์  เรือนสิทธิ์
10. เด็กชายณัฐภูมิ   ประทุมวงศ์
11. เด็กหญิงณัฐมล  บุตรโยจันโท
12. เด็กชายดนัย  คำเหล็ก
13. เด็กชายทวีศิลป์   ศรีสุราช
14. เด็กชายทักษิณ  อินทน้อย
15. เด็กชายธนธรณ์  ตุ่นคำ
16. เด็กชายธวัชชัย  ทองพิราม
17. เด็กหญิงน้ำฝน  ยิ้มมี
18. เด็กหญิงปริญดา  ชาวสวน
19. เด็กชายพงศกร  สาระแนม
20. เด็กชายพรชัย  หรี่วงษ์
21. เด็กหญิงพิมรพัฒน์  เพชรจินดา
22. เด็กชายพิษณุ  บุญทอง
23. เด็กชายยุทธการ  แพงงาม
24. เด็กหญิงรัตติกานต์  แป้นพรม
25. เด็กชายวันเฉลิม  พึ่งอินทร์
26. เด็กหญิงศกลวรรณ  ปะธิปะ
27. เด็กชายศราวุธ   ดีอ่ำ
28. เด็กชายศุภกฤต  กันหะ
29. เด็กหญิงศุภสุตา  ทิมทอง
30. เด็กหญิงอพิณญา  มุงคุณ
31. เด็กชายอมรเทพ    ฟักนาค
32. เด็กชายอรรถวิท  ทองใบ
33. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปุ๊ดถา
34. เด็กหญิงอุษา  เจริญศรี
35. เด็กชายเอกสิทธิ์  คงพันธ์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สายมัน
2. นายจักรพรรณ์   พุ่มพวง
3. นายพยนต์  สืบรอด
4. นางสาววารุณี  บุญมา
5. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
6. นายสุชาตื  ชัยแจ้ง
7. นายอนุเชาว์   เหง้าพรมมินทร์
8. นางเรณู  จุฑาคุปต์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ   แย้มเกตุ
2. เด็กหญิงจตุพร    วนอัน
3. เด็กชายจีระพล   เทียนสว่าง
4. เด็กชายณัฐพล   ด่านกระโทก
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงแก้ว
6. เด็กชายปฏิพาน   สิทธิเจริญ
7. เด็กชายมงคลศักดิ์  แสงจิตร์
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์   สุดสวาด
9. เด็กชายสุภชีพ   บุตรเสือ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์   วรรโณภาศ
 
1. นางสายพิณ   เมฆหมอก
2. นางสุภาพร   ชัยศรี
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คงนิล
2. เด็กชายณัฐพล   ภู่แขวงแสง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์   คำเอื้อ
4. เด็กชายภานุวัฒน์   วงษ์คำ
5. เด็กชายมนตรี  รินรส
6. เด็กชายสัญชัย   อร่ามสกุล
7. เด็กหญิงสุภรัชต์   เครือแขม
8. เด็กหญิงอัญชลีกร  คุ้มมี
9. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นภักดี
10. เด็กชายไตรภพ   เนื่องมี
 
1. นายธีรชัย   ชัยหมอน
2. นางสาววิภาดา  ต๊ะวงศ์
3. นายอรุณ  พืชเขียว
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร   พุทธวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร   บุญยงค์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ใจบุญ
4. เด็กหญิงวรวัลภ์   นิตยระวีวาร
5. เด็กหญิงสุทธิดา   เกิดแสง
6. เด็กหญิงสุพิชญา   นพวงศ์
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
2. นางสุภาพร    ชัยศรี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐา  พันธ์โสภา
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไสยวรรณ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่นทะยา
4. เด็กหญิงสุนิตา  เสืออินทร์
5. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยสุข
6. เด็กหญิงเนตรนภา  วุ่นแม่สอด
 
1. นายจิตรกร  คงผึ้ง
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวสุนันทา  มากมี
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงนงนุช    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงปริชาติ    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปาลิดา   เจริญผลิตผล
4. เด็กหญิงพิมพร    แซ่กือ
5. เด็กหญิงพิราอร    แซ่กือ
6. เด็กหญิงศลิษา   มหาสถาพร
7. เด็กหญิงอริษยา    แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์    พจนพุทธิโชติ
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรกร  แก้วกลม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีระบาย
3. เด็กหญิงถวัลรัตน์  บัวเปิง
4. เด็กหญิงนิสา  ปันคง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เกศแก้ว
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสาวสุนันทา  มากมี
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายฐากร  ยุวคูณชิตา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มากมี
3. เด็กชายธนดล  ธนาเกียรติภิญโญ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  พันมีทอง
5. เด็กหญิงธัญชนก  กุตระแสง
6. เด็กหญิงนาเดีย สโรชา  เดรเยอร์
7. เด็กชายปัญญาพล  อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงพัตรพิมล  ดวงหยี่หวา
9. เด็กหญิงลัทธวรรณ  แย้มหมื่นอาจ
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บางฤทธิ์
11. เด็กหญิงสกุลเพชร  ขัติวงษ์
12. เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์เตียน
13. เด็กหญิงอภิษฎา  คุ้มฤทธิ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนทวีสุข
15. เด็กหญิงเครือวัลย์  กันแก้ว
16. เด็กหญิงเพชรติกานต์  สุขอยู่
 
1. นางกาญจนา  ราชบุตร
2. นางสาวชุลีพร  จ๊ะสุนา
3. นายศุภกฤต  บุญจินนา
4. นางสมใจ  ผัดตุ่น
5. นางสาวเจริญ  ชูเกียรติตกุล
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์   แสนใจ
2. เด็กชายวิศิษฎ์  ปัญญามูล
3. เด็กชายสมเจตน์  กฤษฎี
4. เด็กชายสิทธิพร  อินทรฉิม
5. เด็กชายอาชวิน  จิ้วศรีอุดมกุล
6. เด็กชายเกรียงไกร  บัวเงิน
7. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุ้มเณร
 
1. นายจิตรกร  คงผึ้ง
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวสุนันทา  มากมี
 
125 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย   วรรณแสง
2. เด็กชายณัฐพล   ปลิ่นทอง
3. เด็กชายณัท  ศรีธรรม
4. เด็กชายรณฤทธิ์   ยาสกุล
5. เด็กชายอนันต์   นะวัน
 
1. นางกลิ่นหอม  เข็มพล
2. นางสาวมณฑิตา   สืบเจ๊ก
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดวงเล็ก
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ริดอินทร์
 
1. นางกนกพรรณ  แก้วศรี
2. นางดรุณี  ภู่คง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. นายณรงค์  บุญเสริม
2. นายรุจิภาส  พาราศรี
3. นายศรายุทธ  เทียบสา
 
1. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
2. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงทวีติยา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลำพัว
 
1. นางมลิวัลย์  โนจิตร
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงนันทนา  โมมีเพชร
2. เด็กชายวุฒินันท์  เขียวสีทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วอยู่
 
1. นางมลิวัลย์  โนจิตร
2. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  จุ๋ยมา
2. เด็กชายผดุงเดช  จ่อนแดง
3. เด็กหญิงวิรงรอง  สวนสี
4. เด็กชายสืบพงษ์  บกแก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงใส
6. เด็กหญิงอิสิริญา  จินาเขียว
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวรัชนี  มูลงาม
3. นางอุไรวรรณ  กันดา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพร   นามกร
2. เด็กชายสิทธินนท์   ปานเกิด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ต่อกร
4. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็ชรสาย
5. เด็กหญิงสุวิษา    ช้างคู่
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สืบเนียม
 
1. นางสรรสิริ    วะศินรัตน์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงพฤกษา  ระมั่ง
2. เด็กหญิงวรารัตน์  หยุบด้วง
3. เด็กหญิงวิชิดา  ศิลปางกูร
 
1. นางสาวรวิษฎา  สมเพียร
2. นางเอื้อมพร  ศรีดารา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธ์พืช
2. เด็กชายธีระศักดิ์  อินตุ
3. เด็กชายภาคภูมิ  หมวกคำ
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางรัชดาวรรณ  กลิ่นศรีสุข
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขวัญลอย
3. เด็กหญิงยุวดี  เหลี่ยมบาง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. นางยุพิน  ประดีจิตต์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปานยิ้ม
2. เด็กชายธาดา  อินทร์สุวรรณโณ
3. เด็กชายพงศกร  สืบปาน
 
1. นายประสาท  โตพันธ์
2. นายวิโรจน์  พลหาญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงวรรนิษา  ช้อยฉิมพลี
2. เด็กหญิงวิภาพร  ได้วงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  โคสอน
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางนงลักษณ์   ยมลำภู
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญมี
2. เด็กหญิงวริศรา  อังอดุลย์
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชุมภูวัน
2. เด็กหญิงสิธิภรณ์  อิ่มอ้น
3. เด็กชายอลงกรณ์  เนียมรอด
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  สะอาดม่วง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  เครือเมือง
2. เด็กหญิงปราญชลี  ปิ่นเฉลียว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สนเอี่ยม
 
1. นางชูทิพย์  ใบทอง
2. นายศุภกฤต  บุญจินนา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันสิงหา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ระบาล
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญดี
 
1. นายธีระพงษ์  คลังศรี
2. นางศริยา  คลังศรี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา   ปุ่มประโคน
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  โภคาพานิช
 
1. นางสุจิตรา  เสือด้วง
2. นางอรุณี  เรือนคำจันทร์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงรุจิรา  วิชยาภัย
3. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นางสาวอินทุอร  ดีวังทอง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร   เครือเอี่ยม
2. เด็กชายธนากร   พิมมัชฉา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เส็งเพิ่ม
 
1. นางสาวกาญจนา  อ๋อดี
2. นางสาวเบญจพร   ภิญโญ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์วานศิริ
2. เด็กหญิงนิดา  ภูมิวงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงปราณี  แซ่เถา
 
1. นางชนาภัทร  โมรีชาติ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กชายวศิน  สายรัศมี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังเสนา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายศุภชัย  สุวรรณโฉม
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  นบนอบ
 
1. นางสาวกรรนิการ์  น้อยสุวรรณ
2. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ม่วงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ดีสลิด
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  หลินภู
2. เด็กชายเจษฎา  มามั่น
 
1. นางสาวเบญจพร  ขำทอง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ปุกแก้ว
2. เด็กชายศิลป์ไทย  ไชยบุญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำจริง
 
1. นางสาวกฤติยา  ธนินสิริกุล
2. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คณานันท์
2. เด็กชายรชภล  ศิริฐิติญานนท์
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงดวงธิดา  แสนสุข
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสงประชุม
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กชายธนภัทร  อัศวิกุล
2. เด็กชายอินทรนนท์  ไชยเมืองชื่น
 
1. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายฐิติกร  อยู่นัด
2. เด็กชายวุฒิชัย  พันธุ์แตง
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  เฟื่องฟู
2. เด็กชายจิรเมธ  จันทร์จุ้ย
 
1. นางสาววิยะดา  พลคิด
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายนพกร  เสทะสิงห์
2. เด็กชายพิทยา  ถาวรอ้าย
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายธีรภัทร  อยู่สวัสดิ์
2. เด็กชายสาธิต  นิ่มมั่ง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองโม้
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  พรมบุญชู
2. เด็กชายสุภัทร  นุ่มปรางค์
3. เด็กชายอนุวัต  มั่นมณี
 
1. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งอินทร์
2. เด็กชายพงศธร  เส็งเหี่ยว
3. เด็กชายอิทธิกร  ขำมี
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายวัชรกร  เขียวสีทอง
2. เด็กชายวันชัย  ดิษฐ์นุ่ม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำเกิด
 
1. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
2. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง
 
1. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จึงสำเร็จการ
 
1. นางวาสนา  บัวงาม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงณัชชา  สินสอน
 
1. นางสาวอรวิรา  แหกาวี
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงพีรดา  ทัพผึ้ง
 
1. นางสาวณิชภัค  ปานพลับ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณิชมน  กาวี
 
1. นางกัญญา  เพ็ชร์ชม
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กชายศุภชัย  สอนไว
 
1. นางชมพูนุช   สอนไว
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บัญญัติ
 
1. นางวาสนา  บัวงาม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงสุชัญญา   ตันมณีวัฒนา
 
1. นางสาวสุภาพร  ปรีดา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงเลโมนี  เลโอนฮาร์ด
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงสุข
2. เด็กชายชนะศักดิ์  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐพล  เกตุกลมเกลา
4. เด็กชายธนพงษ์  ลือสันเทียะ
5. เด็กชายพร้อมพงศ์  จิ๋วปัญญา
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาไว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงกมัยธร  เงินแย้ม
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มััธโนทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา  หม่อมแปง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญมั่น
2. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทะโพธิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไคล้คง
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1. เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง
2. เด็กหญิงวรางคณา  ยะนาวงศ์
 
1. นางภัทริน  แสนเมือง
2. นายสุกิจ  อภิวงค์งาม
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มนตรี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมนก
3. เด็กหญิงนิษาชล  ระหงษ์
4. เด็กหญิงศวาพร  หวังแหวกกลาง
5. เด็กชายสพล  ศิริตา
6. เด็กชายเดชพนต์  วันเสี้ยน
 
1. นางวรรณชนก  เดิมสมบูรณ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายครีมสันต์  จันซิววงค์
2. เด็กชายจารุพงศ์  อิ่มสวาสดิ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  เมืองโคตร
4. เด็กชายทศพร  รำมะนา
5. เด็กชายธนภัทร  ภู่ประเสริฐ
6. เด็กชายปริญญา  อุ่นสาม
 
1. นายอภิชาติ  ขยันเกตุการณ์
2. นางสาวเรณู  ทับหั่น
3. นางเสาวลักษณ์  วงษ์แก้ว
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1. เด็กชายจีรพงศ์  พิมเสน
2. เด็กชายชินาพันธ์  จันทะโพธิ์
3. เด็กชายทัตพงศ์  ตารินทร์
4. เด็กชายธนกร  วุฒธิ
5. เด็กชายธนวัฒน์  เฉยสวัสดิ์
6. เด็กชายประมุข  ปาเปี้ย
7. เด็กชายพุฒิพงษ์  ปาเปี้ย
8. นายอิษฎา  ดุลยกนิษภ์
 
1. นายวัชรินทร์  ตาเปี้ย
2. นายวิทยา  อินทร์พรหม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชลสิทธิ์   นิลสนิท
2. เด็กชายพีระพล   ฉายาเวท
3. เด็กชายภาคภูมิ   หอมลำดวน
4. เด็กชายภูวนัย   เชียงอินทร์
5. เด็กหญิงรสริน   จันน้อย
6. เด็กชายวัชรินทร์    บุตตชา
7. เด็กชายสรภพ   เพิ่มเขียว
8. เด็กชายสรสิช  ฉิมสุด
9. เด็กหญิงสุนิษา  เกษสายกร
 
1. นายสมศ้กดิ์  ใจจันทร์
2. นายเอกชัย   ศรีลิมปนนท์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชนิกา   กิตตะวงศ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    หาญเมืองใจ
3. เด็กหญิงกิตติพศ  ทิพย์อาทิตย์
4. เด็กหญิงคุนัญญา    เผือกผ่อง
5. เด็กหญิงฐานมาศ  อุ่นเรือน
6. เด็กหญิงณัฐนันท์    เครือมี
7. เด็กหญิงธนภรณ์    สาขา
8. เด็กหญิงวิรัลยา  บางฤทธิ์
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เครือเม่น
10. เด็กหญิงสาวินี  ทับประดิษฐ์
 
1. นางสาวดวงเดือน   วิรุณทอง
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ภู่คง
3. นางสาวอัญชลี   เนียมสิน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรกรมาลี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เสมบาง
3. เด็กหญิงสุชาวลี  นินบุรี
 
1. นางจินดา  เกษวงศ์รอต
2. นางมยุรี  สิทธิกัน
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ไว
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำพ่วง
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  เพินงาม
 
1. นางกมลพร  สาลี
2. นางชนิดา  ลือเฟื่อง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กหญิงธนาภา  สารเขียว
2. เด็กหญิงปาลิตา  ตามะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หวายแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  พานิชกิจ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชไมพร    สรรค์วรรธนะ
2. เด็กหญิงวัลลภา    แย้มจับ
3. เด็กหญิงสุชัญญา    ชากัณฑ์
 
1. นางสาวณัชรัตน์   บุญชู
2. นางสาวนิตยา  โมมีเพชร
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กอสัมพันธ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  วิสาลี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์สีดา
 
1. นางสุจิตรา  เสือด้วง
2. นายอรรถพล  หม่องสนธิ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชวลิต  แซ่ย่าง
2. เด็กชายประจวบ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจิรดา  บุญเกิด
2. นายบุญญาฤทธิ์  สาระวรรณ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีขุนด่าน
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญลือ
 
1. นายชาตรี  ภูมิวัชร
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีสุภาจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์โต
 
1. นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง
2. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กชายประสิทธิ์  เตปิน
2. เด็กหญิงวริยา  ปิ่นมณี
 
1. นางสุจิตรา  เสือด้วง
2. นายอรรถพล  หม่องสนธิ
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสิรภัทร  วงษ์จ่า
 
1. นางนิติมา  บุญมา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงจันทร์เดือน  กล่อมดวงใจ
 
1. นางอรวรรณ์  พันธ์พืช
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เจนกระบวนหัด
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นิลขลัง
2. เด็กหญิงณภัทร   สุขเลิศ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   อิ่มเอี่ยม
 
1. นางปุณนภา   พรมหาญ
2. นางวราภรณ์  รวมชัย
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน
3. เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล
 
1. นางจำลอง  ใจเอี่ยม
2. นางจิราภรณ์  กลิ่นเกษร
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายวรพลสุวรรณ  มุ่ยทุม
 
1. นางสายทอง  เวียงศิริ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายชูชาติ  สกุลทิพยเดชา
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายทัพเทวา  ไผ่เรือง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แก้วชัย
 
1. นางสาวนงเยาว์  เงินดี
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกฤตนัย  แซ่ม้า
2. เด็กชายธนกร  แสงช้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จันมา
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานสาง 1. เด็กหญิงกิตติมา    ครองเครื่อง
2. เด็กชายปิยพงษ์    กระต่ายทอง
 
1. นางนางพจนีย์   อุทจักร
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงปณิดา  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวนางสาวอมรรัตน์  อรุณเจริญ
2. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงธิดา   แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยอดคีรียง
4. เด็กหญิงพิศสมัย  คำแก้ว
5. เด็กหญิงภาวิตา  แซ่ซ้ง
6. เด็กชายวุฒิชัย   แซ่ย้า
7. เด็กชายสมชัย  แซ่จ๊ะ
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวประภา  จำปาแดง
3. นางสาวพาณี  พูนธนะ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพรธิรา  คำภิโล
 
1. นางเพียงใจ  งามวงศ์ทอง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมโพธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  แสนรู้
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือยฝน
 
1. นางประนอม  ดีวังทอง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายปรมี  ภู่เพ็ง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันท์ศึกษา
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กชายพิมาน  สิริสาริกัน
 
1. นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วันฟั่น
2. เด็กหญิงคนิดา  น้อยด้วง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหล็กเพ็ชร์
4. เด็กหญิงนภาพร  ประสมทอง
5. เด็กหญิงพิชชากร  มากมี
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์หาญ
 
1. นางชนม์ชนก  คุ้มครอง
2. นางสาวบุญทิน  บุญมา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  โคสอน
2. เด็กชายธเนศพล  ถายะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  นาวีเสถียร
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางจินดามณี  บุญมาลีรัตน์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กชายบริพัตร  สืบอ่อน
2. เด็กชายพรพนาสรรค์  ทองเครือ
3. เด็กหญิงเมธาวี  สืบเจ๊ก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยม 1. เด็กชายณภัทร  ชูกำลัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาดี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขเกษม
 
1. นางดรุณี  ภู่คง
2. นางอวภาส์  ลายอด
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายบุลากร  แซ่ม้า
2. เด็กชายศิลาชัย  ผดุงพงษ์พนา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจพัฒนา
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ปุดราช
2. เด็กชายปติภูมิ  มาเกิด
3. เด็กชายไพศิษฐ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวดอกอ้อ  สมศรี
2. นายพัฒนพงษ์  ไกรแสง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยปัญหา
2. เด็กชายภูธร  สละผัน
3. เด็กชายสรรเสริญ  พันศรีรัตน์
 
1. นางอำนวย  สุดเฉลียว
2. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายธนกร  งามเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิเศษเขตกัน
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายจตุรภัทร  พรมบุญชู
2. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
2. นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 1. เด็กชายกมลกร  พรมปิก
2. เด็กชายกรวีร์  กางถิ่น
 
1. นายจักรกฤช  สกุลทำมากรณ์
2. นายสุทน  ใจคำ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คำชุ่ม
2. เด็กชายนภดล  ขัดเสาร์
3. เด็กชายพันธ์ชม  ดีสวัสดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางปวีณพร  บุญฟู
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายพลวัตร  ศรีวนาตระกูล
2. เด็กชายเกรียงไกร  ธนกุลคีรี
3. เด็กชายเอกมงคล  อมตะภิรมณ์
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  อยู่รัมย์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายดนัย  กองละคร
2. เด็กชายร่มฟ้า  พันธ์บุญ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  คำปลิว
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางปวีณพร  บุญฟู
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายปกรณ์  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กันไร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสีนวล
 
1. นางสาวพอตา  เชียงทอง
2. นายวิโรจน์  พลหาญ