หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   13 ก.ย. 2556   14 ก.ย. 2556   15 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารเยอเซฟ ห้อง ม.6/2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารเยอเซฟ ห้อง ม.6/1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอาหน้าอาคารเยอแซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอาหน้าอาคารเยอแซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอาหน้าอาคารเยอแซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา ลานมาลีอาหน้าอาคารเยอแซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารเยอเซฟ ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารเยอเซฟ ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนภัทรวิทยา ลาน E P หน้าอาคารเยอเซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา ลาน E P หน้าอาคารเยอเซฟ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) หอประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา 15 ก.ย. 2556 09.00-16.30
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) หอประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา 15 ก.ย. 2556 09.00-16.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) หอประชุมโรงเรียนราษฎร์วิทยา 15 ก.ย. 2556 09.00-16.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมโรงเรียนภัทรวิทยา 15 ก.ย. 2556 09.00-16.30
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา หอประชุมโรงเรียนภัทรวิทยา 15 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.2/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.3/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง ม.4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 15 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 2 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 15 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30
44 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 14.00-16.30
45 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 08.30-12.30
46 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 08.30-12.30
47 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 08.30-12.30
48 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 08.30-12.30
49 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
50 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
51 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
52 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เวทีใหญ่โรงอาหาร 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
53 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
54 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด หอประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด ลีลาวดี ห้อง ป.1/1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ลีลาวดี ห้อง ป.1/2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด ราชพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุนตึก 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด ลีลาวดี ห้อง ป.3/1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ราชพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุนตึก 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ลีลาวดี ห้อง ป.3/2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารใหม่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารใหม่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารใหม่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารใหม่ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด โรงอาหารเก่า 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด สัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง หน้าห้องเรียน 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด สัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง หน้าห้องเรียน 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
20 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่สอด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.30
21 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
22 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2556 13.00-16.30
23 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สอด ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 ก.ย. 2556 09.00-12.30
24 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]