หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอโนชา จันทะบุตรโรงเรียนบ้านค้างพิบาลประธานกรรมการ
2. นางรุ้งรดา พรมศรีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑กรรมการ
3. นางปัณฑารีย์ พรมวงษ์ป้อโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพิชญา รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านแม่โพประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางวิเวียน วงษ์นายะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านท่าอาจประธานกรรมการ
2. นางวารุณี เขื่อนแก้วโรงเรียนแม่ละเมากรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมยุรี เรือนมาโรงเรียนบ้านปูแป้ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เกตุสระโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางธณัชพร ยืนวิไลโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุจีนนา แย้มวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา เรือนแก้วโรงเรียนขุนห้วยช่องแคบกรรมการ
3. นางสาวพวงพิศ ทีปะนะโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นางวารีรัตน์ สายทองโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่กรรมการ
3. นางสุภิมล แสนสงสารโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเกสร นาควังไทรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล เตชะพลีโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ กรแก้วโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ อยู่ศรีโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ไทยสายโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
3. นางนันทาศิริ ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัศ คงบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุขโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. ม.ล.สงกรานต์ ศรีธวัชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมโน ยะเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวยุพดี อินทุทรัพย์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางเพาพงา ชิ้นหนึ่งโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ เทศสายโรงเรียนแม่วะหลวงกรรมการ
3. นางเฟื่องพัฒน์ ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายเจิม สิงห์แก้วข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ จันปาลีโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
3. นางยุวดี ไตรทิพย์ชาติสกุลโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาววงศ์วรัน เตชะชัยโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสกลักษณ์ สิงหราชโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุเพียร ฤทธิ์ตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางณิชากานต์ ชุมภูเทพโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุ่นใจโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยฯประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ประกายโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
3. นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางศรีอูน ก๋องมั่งโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แสงแปลงโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางรัชฎากร บุญมาคำโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางญาณิศา ใจยาเก๋โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ หลวงชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นายวรพงษ์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา บุญสำเร็จโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นางเรณู คงคาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ คำแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็งโรงเรียนบ้านพะเด๊ะประธานกรรมการ
2. นายกนกพล นาฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนากร อินทร์มั่งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาคร ประกอบกิจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชา อัครทรงพลโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นายภูรินทร์ ชนิลกุลโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ชะเตโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายโกศล แซ่ลีโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิตษา ใจแปลงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3กรรมการ
3. นายสมหวัง ทำจิตเหมาะโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการ
4. นางเกศรินทร์ สายสกุลโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
5. นางสาวดวงพร ทิพกนกโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ แซ่วื่อโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวดี คำน่านโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี อ้ายมาศน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวนงคราญ หลวงเขียวโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
5. นางสาวปราณี ต๊ะสุโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรัชญา เสมาโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เรืองพิพัฒน์พันธ์โรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา จานะศักดิ์โรงเรียนกลาโหมราชเสนาประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นางอัญชัญ ไทยแท้โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิริศรา บูลย์ประมุขโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ อุดจันทร์โรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา จารสเย็นโรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู แก้วนารีโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวนัสนันท์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นายประภาส แสงทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นายสุริยันต์ อนุวงศ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายผดุง ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ปรางโท้โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายธีรวิศิฎฐ์ วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านร่มเกล้า2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ซันคานโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิดา ใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา ผัดนุ่นโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ แสนเมืองอินทร์โรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
3. นางธัญชนก ใหม่จันทร์แดงโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี หายโศรกโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นายบัญญัติ มนตราโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ กรรมการ
4. นางรุ้ง นอนาโรงเรียนทุ่งมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา จารสเย็นโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร แสงคล้าโรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กันชาติโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการ
4. นางสาวสายใจ มีสวนทองโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นายทศพล ทองกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายชนะมงคล นานาโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายเป็นหนึ่ง อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นายทศพล ทองกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายชนะมงคล นานาโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายเป็นหนึ่ง อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายทวีศิลป์ อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นายทศพล ทองกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายชนะมงคล นานาโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการ
4. นายเป็นหนึ่ง อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นายอภิรักษ์ สาบุ่งโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเราโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
5. นายสุริยา ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเราโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นายยุทธจักร ผาแสนเถินโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ถกลบูชาโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลา พึ่งอ่อนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางนัฎฐิรา คำปาระโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นางสาวสายสวาท เวทย์สกุลพลูสุขโรงเรียนเซอทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประนอม เบหลงตรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธานกรรมการ
2. นายกำธร สงวนสุขโรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขาวแสงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุรดา เกตุรัตน์โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตรโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายพงศกร กรรขำโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. พระปลัดเสน่ห์ จนฺทรํสีเจ้าอาวาสวัดเวฬุวันประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต คำสุขโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสมสกุล ก๋องมั่งโรงเรียนต้นผึ้งกรรมการ
4. นางอัจฉรา โปร่งใจโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการ
5. นางสาวบุปผาวรรณ บุญชูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. พระมหาอุดม อนันตญาโนวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายชนะพงษ์ คงบำรุงโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายคเชนทร์ ธงชัยโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สืบตันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระครูสมุห์ศักดิ์ชัย กตปุญโญเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร์สร วุฒิธรรมมากรณ์โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดสามท่ากรรมการ
3. นางสาววาสนา สาเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการ
4. นางจิรภรณ์ หรั่งมาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุกิจ ราชอุปนันท์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นายพรเทพ สวางแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
6. นายเอกพงษ์ นาลาต๊ะโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุกิจ ราชอุปนันท์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นางวิไลพร จิโนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
4. นายเอกพงษ์ นาลาต๊ะโรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางพรจิตร ตาวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณีย์ ทองเกตุโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นางสาวลัดดา สันโดดวนาไพรโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ นามะกุนาโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางพรจิตร ตาวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณีย์ ทองเกตุโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
3. นางสาวลัดดา สันโดดวนาไพรโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ นามะกุนาโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ อินต๊ะสุโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางรัชนี เกษรพรมโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางประไพ สีใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย พันธุ์ลีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
5. นางเณริศา ดวงใจโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางรัชนี เกษรพรมโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางประไพ สีใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
4. นายเณริศา ดวงใจโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือกรรมการ
5. นายเอกชัย พันธุ์ลีโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัชรี เหล่าทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาหวัน บุยตาเห็นโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นายอัครพล กระแสสิทธุ์สุขสันต์โรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพร้อมพันธุ์ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธานกรรมการ
2. นางพรอนันท์ พูลสุขศรีโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เครืออ่อนโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ กาล้อมโรงเรียนบ้านปู้เต้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิรา วรศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
3. นายสมพร สรณนุกุลโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรสวรรค์ เสาโกมุทโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สิงหบุตรโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
3. นางชื่นชม นาเถินโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอนงค์ ธรรมนิมิตโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เดชชนะรัตน์โรงเรียนบ้านจกปกกรรมการ
3. นางสุกฤตา ง่วนบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางละมัย เพชรปัญญาโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร จิโนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการ
3. นางน้ำอ้อย ใหม่กันโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางจีรนันท์ สุภาโท้โรงเรียนขุนห้วยช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระสุธิน ชวนปญฺโญวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. พระสิทธิกร ธมฺมเตโชวัดโพธิคุณ(ห้วยเตย)กรรมการ
3. นางวัฒนา สุธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหานวปฎล กุสลญาโณเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ(วัดห้วยเตย)ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จงจรูญกิจผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
3. นางนณัฏฐกรณ์ มรรคประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
ประกวดโครงการคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธีเจ้าอาวาสวัดดอนไชยกรรมการ
2. พระชัชวาล ติกฺขญาโณเลขาเจ้าคณะตำบลแม่กาษากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนายปกรณ์ กาญจนคงคา ครูโรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นายนายชูชีพ บึกหาญครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายเจษฎา ม่วงจีนครูโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
4. นางพจนีย์ สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา โนนค้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ กาญจนคงคาครูโรงเรียนบ้านแม่กื๊ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ลายยูงครูโรงเรียนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายสมชาย โตเหี้ยมครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
4. นายทิม เผือกบุญมีครูโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ กลั่นเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประมาณ กุนเกียวครูโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา กาวิน ครูโรงเรียนธรรมวัตรวิทยากรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ อินหมีครูโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ ตาห้วยม่วงครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
5. นายรังสรรค์ วทกุลธรครูโรงเรียนบ้านกล้อทอ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศรีไพร เอี่ยมหุ่นครูโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯประธานกรรมการ
2. นายอมร ชยาภรย์มงคลครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นายอภิชัย อุดบึงครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯกรรมการ
4. นายเกษม ใจสะอาด ครูโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
5. นางสาวลักขณาวรรณ แก้ววิเชียรครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนงนุช เริ่มแรกครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ บุญหลงครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายธงชาติ แซ่ย้างครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา๓กรรมการ
4. นายไมตรี ศิริบุญรอดครูโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่กรรมการ
5. นายพุดชงค์ รอบุญครูโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แสนศรีครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ถาวรอ้าย ครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า กรรมการ
3. นายพิทยา แก้วไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นายกานต์ ช่วงบุญศรี ครูโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ กรรมการ
5. นายธนภัทร บุศย์คำ ครูโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
4. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนเจดีย์โคะกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
4. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ กาญจนคงคาโรงเรียนเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านอู่หู่กรรมการ
4. นางสาวสุวารี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช ณ รับกิจโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช ณ รับกิจโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโชติ กะนะโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัช ณ รับกิจโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. นายวิชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นางพัฒนา จันเอียดโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสันติ ฉ่ำมาลัยโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ คำมูลโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นางปรตา จันทาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางออมสิน คำภีระแปงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายอดิพันธุ์ ยุทธนะพรากูรโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
3. นายสมชัย บุญสมโรงเรียนบ้านกะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมณ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายกรกฏ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายวัชระ อินบิกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมณ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายกรกฏ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายวัชระ อินบิกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมณ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายกรกฏ รวมสุขโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
4. นายวัชระ อินบิกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา อุปการะโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายธนภูมิ ต๊ะสินธุโรงเรียนบ้านแม่ระเิมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
3. นายวันชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
3. นายวันชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจำลอง มั่นเหมาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
3. นายวันชัย ประสงค์เศษโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
4. นายสนธยา สีอ่อนโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรัยนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรา ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทิรักษาโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สมพันธ์โรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวแจ่มศรี องค์การโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายสุทิศ เทศสายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มศรี องค์การโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายสุทิศ เทศสายโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิรวิชญ์ มุสิกวัตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิเชษ เย็นฉ่ำโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบำบัตร ทิยานนท์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นายนิกร ชโลธรโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ฉิมสุด โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางระยับ ดอนโคตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา ทวีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวารี คำปาสังข์โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวารี คำปาสังข์โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวารี คำปาสังข์โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวารี คำปาสังข์โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ รอดเอี่ยมโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
3. นายยาคิม คำเขื่อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายกรกฏ พรมวิหารโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายกรกฏ พรมวิหารโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายกรกฏ พรมวิหารโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูสิทธิ์ ชูสกุลโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ สว่างแก้วโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายกรกฏ พรมวิหารโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ นุตตะโยธินโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ประธานกรรมการ
2. นายรัตนะ รอดคุ้มโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการ
3. นายสุรกานต์ จันณะโรงเรียนบ้านแม่กาษาที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ สุรายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจนกวี ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นายศุภรัตน์ สุรายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจนกวี ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ บุรีเทพโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ บุรีเทพโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สายปานโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นางสมพิศ อินหลวงโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรพิณ ตาขอดโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา นิ่มพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ มงคลเนตร์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นายนัทธชาติ ต้องศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ มงคลเนตร์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา แสงทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นายนัทธชาติ ต้องศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี พฤกษเจริญโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
2. นางประไพ พันธุ์ดีโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายสมพร เตรียมวงษ์โรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายสมพร เตรียมวงษ์โรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นายเงิน จักษุโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ จันตาโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายธนะศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศรัญชัย แสนจุ้มโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางอนามัย ม่วงเมืองดีโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการ
3. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิพิฐชัย จันดีโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลรัตน์ ไชยสัตย์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
3. นางศิริกุล ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธานกรรมการ
2. นายภาษกร จินดาขัดโรงเรียนบ้านทีกะเป่อกรรมการ
3. นางสิวิกา จันตาโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ยศสุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางพรจิตร ตาวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวพวงเพชร ฉิมสุดโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางญาณิน นุรังษีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางสาววีระวรรณ จันเปียงโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ สืบตันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางยุพา เวทมาหะโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาบูรณะพงศ์พันธ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ไชยกาญจน์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชาญศาสตร์โรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นางสาววรสรินทร์ ผดุงรัตน์โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิทศักดิ์ พิทยากิตโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นายไพศาล พิมพ์ชาติโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นางสาวบุษบง ภูกันสาดโรงเรียนญาณวิศิษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ภู่ค้าขายโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ชะมังชัยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรนิภา แก้วเล่อโรงเรียนบ้านห้วยผาลาดประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สิงห์แหลมโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางชฎารัตน์ เวียงดาวโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเทพรัตน์ สุวรรณโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เทพบำรุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ระยับศรีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แห้วเหมือนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ใจยะสิทธิ์โรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส ทวิชาติโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภา อินทฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางน้ำอ้อย ใหม่กันโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เพ็งสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางนิวาส กาญจนคงคาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เบ็ญมาตร์โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยฯประธานกรรมการ
2. นางบุญถม ใหญ่แก้วโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
3. นางพรนภา พรสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางผกากุล ทองเติมโรงเรียนบ้านแม่สละประธานกรรมการ
2. นางสินาเรศ พลงามโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการ
3. นางสาวจอมขวัญ ใจยอดโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พิสาข์ กล่ำคลังโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยฯประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สุวรรณโนภาสโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
3. นางพัชนี จรรยาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา ใบยาโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร์ พูลน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา ใบยาโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร พูลน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1ประธานกรรมการ
2. นายธัชณ์นันธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
3. นางสาวชญานันทน์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ถกลบูชาโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เทพบำรุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นายนุดนัย อ้นอำไพโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุจิรา เรือนเหมยโรงเรียนบ้านแม่กลองเก่าประธานกรรมการ
2. นางปาริชา สุวรรณโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
3. นายกิตติคุณ เทพคำอ้ายโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
4. นางสาวศรีแพร อ้นเกษโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
5. นายคณาธิป สอนเทศโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูมิ ชาญประเทศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายเอกริน ไชยพลโรงเรียนบ้านแม่กุหลวงกรรมการ
3. นางพรรณนา เสมาโรงเรียนบ้านวังผากรรมการ
4. นายนพรัตน์ ริยะนาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
5. นางสาววิริยา พะยอมโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นายอุทัย โมป้อโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการ
4. นางโสรยา ธรรมใจโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิตต์ สิทธิกันโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายวิทยากร คลี่ใบโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
4. นางสาวนพกาญจน์ มั่นอ่วมโรงเรียนบ้านวาเล่ย์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายศักดา พิมพ์บึงโรงเรียนญาณวิศิษฎ์กรรมการ
4. นางสาวอาลิษา เพ็งพีโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชีวิน หน่อแก้วโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายกังวาน สิทธิมาโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ เทียนนาวาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา ยอดแฉล้มโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นายธีรยุทธ คำเรืองโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการ
4. นายสาธิต พรมทับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ นำระนะโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพงษ์อนันต์ คำน่านโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
4. นางสาวอธินา ขัดผาบโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3กรรมการ
5. นายสงกรานต์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ กานดาโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นางวัลยา ดีสีใสโรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการ
3. นายเสกสรร ใจมั่นโรงเรียนบ้านพะละกรรมการ
4. นายณัฐพล สุขเสาร์โรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
5. นายกิตต์วิตต์ อึ้งพนาธิปโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายผจญ ก่าทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4ประธานกรรมการ
2. นายธนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
5. นางอัจฉริยา บุญยืนโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายผจญ ก่าทาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4ประธานกรรมการ
2. นายธนงศักดิ์ จันสมุทรโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นายสันติ กองศรีใจโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
5. นางอัจฉริยา บุญยืนโรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมพงศ์ ระมาดจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
4. นางสุทิศา อินปิกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นายเอกพงศ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
4. นางสุทิศา อินปิกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
5. นายวิชา ใจแก้วทิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสไบทิพย์ สุริยะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ พร้อมญาติโรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการ
3. นางชลดา เข็มทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางรวีวรรณ แก้วกลมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นายสินพสิษฐ์ ใจหล้าโรงเรียนสันถวไมตรีกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ธนภูมิผานิชโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก ฤกษ์หร่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการ
3. นางทิพารัตน์ ล่ำงามโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ แสงอุทัยโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธานกรรมการ
2. นายนพดล จันทร์เทพโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ แสนวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางชลธิชา ลั้วสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายปุณคพัฒน์ สืบภักดีโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือกรรมการ
3. นางสาวรวินทร์อร เมืองง้าโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสมพร ตานิ่วโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ปิดความลับโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี สิงห์ครามโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววรณัน แก้วปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน หน่อท้าวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาวชนนิกาญจน์ ทำนุโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนคงคาโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางศรารัตน์ ยศวงศ์โรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
3. นางอนุลักษณ์ แก้ววรรณโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเกิดผล แสนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นายณวัฒน์เมธัส อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางกนกกานต์ เนตรใสโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธานกรรมการ
2. นางเหลี่ยมทอง ปินตาโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ พรหมงามโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา พลไกรสรโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายภัคภูมิ บุศย์คำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔กรรมการ
3. นางสุไลนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐชรัตน์ ตันพิพัฒนกิจโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายซิงโจว แซ่หวังโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางสาวป๋อเจวียน แซ่เหรินโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญา แตงทองโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายหย่ง แซ่จางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
3. นางเหยียนผิน แซ่หูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เกตุแสงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย กิ่งสกุลโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ เกตุแสงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศมัย กิ่งสกุลโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูลโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว พัดขำโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ซิโนโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายนิรุช ขอสุขโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมณี พัดขำโรงเรียน้บานแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ปุญญพัทธิ์โรงเรียนบ้านพะเ๊ด๊ะกรรมการ
3. นางมาลินี ดอยสกุลไกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสมพิศ แจ้งเพิ่มโรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการ
5. นายอัครพงษ์ รักสีขาวโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภิเษก ดอยแก้วขาวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤตย์ พันธิ์โพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
3. นายพิทักษ์สันต์ ปัญญาโรงเรียนอนุกุลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ืท้อกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย จินะโรงเรียนบ้านปะหละทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ กาวินำโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ืต้านประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ แม่เมยสบโชคโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
3. นายสนธยา ภู่ค้าขายโรงเรียนท่านคุณหญิงวิไลฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวปาริฉัตร พลูน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สมอบ้านโรงเรียนบ้านถ้ำผาโ้ด้กรรมการ
3. นายสุพล สาเป็งโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒ โคตรทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา ใบยาโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นายเสน่ห์ มุ่นอินต๊ะโรงเรียนบ้านยะพอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพรรณิภา ดวงสุภาโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแึควประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จอมประเสริฐโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายธงชาติ สอนคำโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี แซ่ลอโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ ตอพลโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมทรง แป้นน้อยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายวันโชค แสนอินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงโรงเรียนอิสลามกรรมการ
4. นางปานทิพย์ บุญคงโรงเรียนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ พุทธิวงษ์โรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางสุภมาศ เอี่ยมละมัยโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เขียวฉอ้อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
3. นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอนโรงเรียนชุมชนบ้่านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ พักใคร่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3ประธานกรรมการ
2. นางสาววลินดา แซ่เดี่ยวโรงเรียนท่านคุณหญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
3. นางสาวณาตยา อินทสินโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเจริญ วสันต์สุขใจโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คล้ายแจ้งโรงเรียนท่านคุณหญิงวิไลฯกรรมการ
3. นางมาลินี ฟองจางวางโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายคมสัน สุนันทนาการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา อินทิพย์โรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ นิยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ฟองวรรณาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สาว พาชูโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวนันทิตา พิชญาวิรุฬโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพินท์ ธราทองโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ปรือปรังโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นางรานี บัวเรืองโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ เรือนแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร แมลงภู่โรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ภูพานเพขรโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ คำฟูโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพร แผ้วเกษมโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล อิทธิเตชสีโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา จันทร์กลับโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ืท้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์โรงเรียนบ้านเจดีย์โค๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวหัสยา คงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายรังสรรค์ วาทกุลชรโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางประนอม เบหลงตรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ อินหมีโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุกานดา จันณะโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ หอมพิกุลโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ กลิ่นบุญโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ กัทะมู,โรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
6. นางคนึงนิจ มูลวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุทธพร เสนชุ่มโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันเปียงโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการ
3. นางนันทพร เฟื่องจันทร์โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
5. นางอรพินท์ สีตุ้ยโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชรา อังกูรขจรโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธานกรรมการ
2. นายวิสัชกร ธรรมโมโรงเรียนบ้านแม่พลูกรรมการ
3. นางกันตพัฒน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุนีย์ ขอนปงโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
5. นางสรรพมงคล จันทร์ด้งโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางหรรษา ศิริพงษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
2. นางแสงคาร สิงหล้าโรงเรียนบ้นแม่ตาวใหม่กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ จักรแก้วโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทะคำโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ เมามูลโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมศักดิ์ ศรเจียงคำโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ เมามูลโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮงโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เสริมศรีโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวจีรัชยา สมบัติรักษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า4กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทรงอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทรงอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
2. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
2. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณาพร บัวผัดโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการ
2. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทรงอารมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญานี ปัญจานนท์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์กระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นางสาววรวัลล์ ครุชัยวนาสิริโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัคธินี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยประธานกรรมการ
2. นางญาณิน นุรังษีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา แช่มชื่นโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัคธินี ทองนพคุณโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยประธานกรรมการ
2. นางญาณิน นุรังษีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นกรรมการ
3. นางเขมิกา แก่นเมืองโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา แช่มชื่นโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมาโนช หรั่งมาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า4ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ ชาเกาะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้กรรมการ
2. นางสาวปฐมาวดี มูลวันโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวทิพย์หทัย ชัยวังสิงห์โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกประธานกรรมการ
2. นางศิรอินทร์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านร่มเล้า 3กรรมการ
3. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกประธานกรรมการ
2. นางศิรอินทร์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3กรรมการ
3. นางกาญจนา ธนะมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ แสงเงินโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
4. นายธีรวิศิฏฐ์ วงค์บุตรโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีสิน อุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
2. นางสาวสุพรรัตน์ บุญยมะลิโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ แสงเงินโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
4. นายธีรวิศิฏฐ์ วงค์บุตรโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ศรีบัวโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]