หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 062 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 10 5
2 094 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 0
3 024 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 42 87 65
4 137 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 30 48 29
5 085 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 25 48 26
6 129 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 5 8 6
7 059 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 60 51 35
8 087 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 39 64 50
9 042 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 31 64 41
10 027 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 13 33 25
11 145 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 6 12 6
12 078 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 16 54 18
13 100 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 34 79 41
14 097 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 12 24 16
15 038 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 23 58 40
16 071 โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 1 2 2
17 074 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 4 6 5
18 054 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 5 3 3
19 077 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 7 11 7
20 091 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 9 16 10
21 052 โรงเรียนบ้านจกปก 3 4 4
22 068 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 6 10 9
23 051 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 8 23 12
24 136 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 21 9
25 053 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 2 4 3
26 066 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 6 11 7
27 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 7 27 15
28 123 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 27 57 44
29 020 โรงเรียนบ้านธงชัย 3 9 4
30 099 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 9 26 12
31 149 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 9 21 12
32 064 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 10 19 10
33 073 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 7 14 9
34 088 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 10 25 14
35 007 โรงเรียนบ้านปางส้าน 22 29 27
36 132 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 21 56 33
37 023 โรงเรียนบ้านปูแป้ 7 28 8
38 056 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 20 54 37
39 045 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 16 9
40 070 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 8 18 8
41 057 โรงเรียนบ้านพะละ 4 9 7
42 082 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 13 25 18
43 141 โรงเรียนบ้านมอเกอ 7 20 11
44 134 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1 1 1
45 147 โรงเรียนบ้านยะพอ 11 29 13
46 041 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 24 75 40
47 046 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 6 18 12
48 049 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 10 16 13
49 118 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 14 28 22
50 067 โรงเรียนบ้านวังผา 8 10 8
51 140 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 12 23 19
52 081 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 21 32 19
53 035 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 6 16 11
54 015 โรงเรียนบ้านหนองบัว 28 99 48
55 060 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 7 20 7
56 148 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 2 1 1
57 096 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 8 12 9
58 155 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 22 73 34
59 058 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 41 97 53
60 048 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 17 35 28
61 063 โรงเรียนบ้านห้วยบง 19 40 30
62 014 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 16 40 28
63 114 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 32 21
64 156 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 8 14 8
65 069 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 15 4
66 133 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 7 17 10
67 003 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 14 42 24
68 135 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 62 159 88
69 092 โรงเรียนบ้านเซอทะ 2 4 2
70 090 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 2 4 2
71 080 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 4 15 8
72 083 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 7 11 7
73 150 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 30 48 32
74 151 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 9 15 12
75 127 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 37 109 42
76 130 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 7 10 10
77 128 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 8 12 9
78 044 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 20 44 33
79 120 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 42 72 65
80 084 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 13 26 16
81 093 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 10 21 18
82 089 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 4 7 6
83 025 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 5 15 8
84 152 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 14 25 19
85 153 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 2 4 3
86 154 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 11 17 11
87 013 โรงเรียนบ้านแม่พลู 6 20 12
88 055 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 29 50 29
89 032 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 21 54 35
90 004 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 11 24 11
91 026 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 12 27 15
92 043 โรงเรียนบ้านแม่สละ 20 39 26
93 047 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 8 13 9
94 021 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 18 41 24
95 029 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 12 56 22
96 050 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 6 8 4
97 006 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 19 58 29
98 131 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 46 89 66
99 009 โรงเรียนบ้านแม่โพ 4 7 3
100 018 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 22 84 39
101 072 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 9 20 15
102 011 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 52 196 99
103 144 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 13 29 20
104 142 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 24 90 52
105 143 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 18 75 35
106 017 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 18 59 21
107 139 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 15 23 18
108 030 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 6 15 10
109 005 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 20 13
110 086 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 5 10 5
111 138 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 13 53 19
112 028 โรงเรียนอนุบาล 3 1 1
113 102 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0
114 121 โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี(อบต. โมโกร) 0 0 0
115 065 โรงเรียนอรุณเมธา 33 78 53
116 001 โรงเรียนแม่สอด 52 170 81
117 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 41 84 64
118 061 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 14 32 20
119 075 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 1 1
120 037 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 5 11 5
121 039 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 3 3 3
122 034 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 1 3 2
123 019 โรงเรียนภัทรวิทยา 20 40 21
124 016 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 15 37 20
125 022 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 1 3 2
126 036 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 7 12 7
127 033 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 4 18 4
128 031 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 1 3 2
129 040 โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา 0 0 0
130 012 โรงเรียนอิสลามศึกษา 3 11 3
131 008 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 9 15 12
132 157 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 4 24 7
133 098 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 8 19 14
134 146 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 2 7 3
135 111 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 2 4 2
136 103 โรงเรียน ตชด.จุฬา – ธรรมศาสตร์3 5 8 8
137 106 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1 1 1
138 108 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) 3 9 6
139 101 โรงเรียน ตชด.เทคนิคอาสา 1 2 4 2
รวม 1840 4365 2581
6946

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]