หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
2 นายธเนศ เวทมาหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
3 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
4 นายบุญยเกียรติ สงวนไว้ รองผู้อำนวยการ.สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
5 นายสุภาพ เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการ.สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
6 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการ.สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
7 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รองผู้อำนวยการ.สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
8 นายวิจิตร นาควังไทร รองผู้อำนวยการ.สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
9 นายรังสรรค์ สุขโข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
10 นายอุทัย เทพคำอ้าย กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
11 นางพรรณภัทร กองมณี เจ้าหน้าที่ข้อมูล คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
12 นายปฎิวัติ มณีทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
13 น.ส.พิสมัย กิ่งสกุล ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
14 น.ส.วราภรณ์ ตรีธัญญา ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
15 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร ครูโรงเรียนบ้านอู่หู่ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
16 น.ส.ปิลันธ์นี จ๊ะสุนา ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
17 นายสาธิต พรมทับ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
18 น.ส.ปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัย ครูธุรการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
19 นายนุสา แสนทะวัง ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
20 นายทวีศักดิ์ อินทะปัญญา ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวง คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
21 นายธัชญ์นันธร รัตนโชติ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
22 น.ส.ณัฐกานต์ กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
23 นายอนุภาพ ครูโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
24 นายวุฒิกร สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
25 น.ส.เยาวภา ดวงคำวัน ครูโรงเรียนบ้านสามหมื่น คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
26 นายศุภกิจ ภู่จันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๒ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
27 นายพัชรพงศ์ คำฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ตาก เขต ๒ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
28 นายสมพงษ์ ระมาดจาย ครูโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
29 นางสาวภัคนิจ นารีรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ละเมา คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
30 นางสาวสุภาภรณ์ ฉายหนู ครูโรงเรียนบ้านปูเต้อ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
31 นายชำนาญ ธนะมั่น ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
32 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอู่หู่ คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
33 นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต ๒ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
34 นางพัชรี เหล่าทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านแม่จะกาษา คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1 - 3  
35 นางสาวดาหวัน พูลสุขศรี ครูโรงเรียนอิสลามศึกษา คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1 - 3  
36 นายอัครพล กระแสสิทธุ์สุขสันต์ ครูโรงเรียนบ้านแม่อมกิ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1 - 3  
37 นางพร้อมพันธุ์ อ่อนนุ่ม ครูโรงเรียนบ้านค้างภิบาล คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 4 - 6  
38 นางพรอนันท์ พูลสุขศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่สละ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 4 - 6  
39 นางสาวรุ่งรัตน์ เครืออ่อน ครูโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 4 - 6  
40 นางอรวรรณ กาล้อม ครูโรงเรียนบ้านปูเต้อ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1- 3  
41 นางสาวกษิรา วรศาสตร์กุล ครูโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1- 3  
42 นายสมพร สรณนุกูล ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง คณะกรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม. 1- 3  
43 นางพรสวรรค์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 1 - 3  
44 นางพัชรินทร์ สิงหบุตร ครูโรงเรียนบ้านปะหละทะ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 1 - 3  
45 นางชื่นชม นาเถิน ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 1 - 3  
46 นางสาวอนงค์ ธรรมนิมิต ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาว คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 4 - 6  
47 นางสมสกุล ก๋องมั่ง ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 4 - 6  
48 นางสุกฤตา ง่วนบรรจง ครูโรงเรียนบ้านห้วยนกกก คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 4 - 6  
49 นางละมัย เพชรปัญญา ครูโรงเรียนแม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1 - 3  
50 นางวิไลพร จีโน ครูโรงเรียนบ้านห้วยนกกก คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1 - 3  
51 นางจีรนันท์ สุภาโท้ ครูโรงเรียนขุนห้วยช่องแคบ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม. 1 - 3  
52 พระมหาสุธิน ขวนปญฺโญ วัดดอนไซย อำเภอแม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษา  
53 พระสิทธิกร ธมฺมเตโข วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษา  
54 นางวัฒนา สุธรรม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษา  
55 พระมหานวปฎล กุสลญาโณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
56 นางศิริพร จงจรูญกิจ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
57 นางณัฎฐกรณ์ มรรคประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป. ตาก เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
58 นางรัชนี เกษรพรม ครูโรงเรียนอรุณเมธา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  
59 นางประไพ สีใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  
60 นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะ ครูููโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  
61 นายเอกชัย พันธุลี ครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียน คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  
62 นางเณริศา ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  
63 นางรัชนี เกษรพรม ครูโรงเรียนอรุณเมธา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
64 นางประไพ สีใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
65 นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
66 นางเณริศา ดวงใจ ครูโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
67 นายเอกชัย พันธุลี ครูโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
68 นายวุฒิกร สวัสดี ธุรการโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  
69 นางสาวเยาวภา ดวงคำวัน ธุรการโรงเรียนบ้านสามหมื่น คณะกรรมการฝ่าย เกียรติบัตร ประเมินผลและส่งข้อมูล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]