สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เจริญวัง
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ก้อนจะรา
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เนียมมะโน
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนัช  รติชินพัฒน์
2. เด็กหญิงประภรรณภษา   ท่างาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสนวงษา
 
1. นางสาวมยุรา  คุุฒแก้ว
2. นางสาววงค์วรัน  เตชะชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงประภรรณภษา   ท่างาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสนวงษา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชื่่นยศ
 
1. นายจีระศักดิ์  แสนใส
2. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทวีศักด์  เนียมมะโน
2. เด็กหญิงปอฝ้าย  แสนหวาน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ห้วยผัด
 
1. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
2. นางสาววาธินี  สมบัติวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทวี  โพธิ์พันธ์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนหวาน
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เนียมมะโน
 
1. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
2. นางสาววาธินี  สมบัติวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนพล  เจริญวัง
2. เด็กชายนันทวัช  เชียงแขก
3. เด็กชายวุฒิชัย  ตาคำ
 
1. นายจีระศักดิ์  แสนใส
2. นางสาววาธินี  สมบัติวงค์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัน
2. เด็กชายศรันย์  สุภาพ
 
1. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
2. นางสาววาธินี  สมบัติวงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  แซ่เถ่น
2. เด็กหญิงทิพานัน  เมืองน้อย
3. เด็กหญิงปริญดา  วังวน
4. เด็กชายปิยพัทร  คำมุดดี
5. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญปาน
 
1. นายวิทศักดิ์  พิทยากิต
2. นางสมศรี  พิทยากิต
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงธนิษฐา  กันฑะวงค์
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  อินแก้ววงษ์
3. เด็กหญิงมาลี  แปงกาด
4. เด็กหญิงศิริจันทร์  ใจยา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  เขียวทะ
 
1. นายวิทศักดิ์  พิทยากิต
2. นางสมศรี  พิทยากิต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปูริดา  กัณฑวงศ์
2. เด็กชายศุภชัย  ใจเพชร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สุขต้อง
4. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่เล็ก
5. เด็กหญิงเพียงหทัย  สุภาพ
 
1. นางสาวมยุรา  คุฒแก้ว้
2. นายวัชรพงษ์  พระสิงห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายจีรายุทธ  บุญขยัน
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ธรรมใจ
3. เด็กชายนันธวัช  เชียงแขก
4. เด็กหญิงพิกุล  เป็งสุก
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุทธิยา
 
1. นายวัชรพงษ์  พระสิงห์
2. นายวิทศักดิ์  พิทยากิต
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  ต๊ะน่าน
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราภา  วิโนสุยะ
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์ติมา  แก้วนารี
2. เด็กชายทัตธน  ทาสา
 
1. นางสาวรินร์ดา  เตจามิตร
2. นางอำนวย  ปัญญา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อยู่สถิตย์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ทำดีแท้
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
2. นางอำนวย  ปัญญา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชนินทร์  ปันโน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดำดี
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
2. นางอำนวย  ปัญญา
 
19 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายจิรายุทธ  บุญขยัน
 
1. นางภัณฑิิลา  เกษอุดมทรัพย์
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวันชัย  ไชยชนะ
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอารียา  กุมมาร
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
22 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายวาวา  เผ่าสุวิมล
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
23 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงอลิษา  แน่นสิงห์
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิชานาฎ  ก้้อนจะรา
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายสมเกียรติ  จ่ามฟอง
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงุสุพัตรา  เพชรเมืองเมย
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
2. นางอำนวย  ปัญญา
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายวาวา  เผ่าสุวิมล
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
28 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แสนติ๊บ
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
29 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ก้อนจะรา
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายคิรินทร  ลาแดง
2. เด็กชายพีระพงษ์  ไชยเมืองชื่น
3. เด็กชายศิริัชัย  หมู่มาก
 
1. นางดวงใจ  ไหม่ธรรม
2. นายวิญญู  ไทยอู่
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์รวี  เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เชียงแขก
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดแก้วเมืองมูล
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
2. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  รัตนเสถียร
2. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
 
1. นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 5 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมยคำ
2. เด็กชายธนธรณ์  ยอดแก้ว
 
1. นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย์
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  วงษ์ขัด
 
1. นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภาชนะ
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองหอม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายอาหมัด  พิมใบ
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองหอม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ต๊ะะแสง
 
1. นางหทัยกาญจน์  ทองหอม
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  บัวบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ขัตติยะ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีศักด์  เนียมมะโน
2. เด็กชายธนพล  เจริญวัง
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารินีย์  วังวน
2. เด็กหญิงอรุณ  เป็งสุข
 
1. นางสาวมยุรา  คุุฒแก้ว
2. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.66 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒินันท์  ชมมณี
 
1. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
43 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  บัวระพา
2. เด็กชายธีรพงษ์  โปร่งหลวง
 
1. นางดวงใจ  ไหมธรรม
2. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
44 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ลาดหาญ
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ต้าวคำ
 
1. นางดวงใจ  ไหมธรรม
2. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายน้ำ  แสนหวาน
 
1. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 6 1. เด็กชายชุติศรณ์  ปันโยวาท
2. เด็กชายทวีชัย  บูรณนัฐ
 
1. นางดวงใจ  ไหมธรรม
2. นางภัณฑิลา  เกษอุดมทรัพย์