รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงภรอร  ประยืนยง
 
1. นางรัตนา  ศรีคำลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มิฟองฟู
 
1. นางดาวเรือง  นันตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธรัตน์
 
1. นางอาภรณ์  บุญญฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรรวิพา  หน่อคาสุก
 
1. นางทับทิม  บางทิพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงอลิสา    สันติดงสกุล
 
1. นายอนันต์   เฮือนแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงนุชบา  เนตรนิรันดร
 
1. นางรุ่งทิพย์  ไชยชนะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  วงษ์หมื่น
 
1. นางทับทิม  เทพคำอ้าย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายธีรพงศ์  ก่ำใจ
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงมัตติกา  ปิ๋วคำแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายสรชาติ  จันตาแก้ว
 
1. นายเอกพงษ์  นาละต๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงพรประภา  คำปัน
2. เด็กหญิงเพทาย  ใจสีคำ
 
1. นางธณัชพร  ยืนวิไล
2. นายเกรียงไกร  ก๋องแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  สีวิชัยปู่
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายวีรภาพ  -
 
1. นางสุเพียร  ฤทธิ์ตา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายวิชัย  แซ่ม้า
 
1. นางนภา  กำเนิดบรรพต
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงผานิต  แซ่กือ
2. เด็กหญิงวันดี  พิทักษ์พงศ์วารี
3. เด็กหญิงอนันตญา  สว่างประจิม
 
1. นายศิริวัฒน์  แก้วกันหา
2. นางสาวสุนทรี  แสนอินภิบาล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกาญจนา  อาชาวัฒนากุล
2. นางสาวชนาพร  ศิริวราพงศ์
3. นางสาวสุทินา  เจริญผลิตผล
 
1. นายสุรสิทธิ์  วงษา
2. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงพรไพลิน  บัวบาน
2. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญหลง
3. เด็กชายอาณัฐ  -
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธเตชสี
2. นางวารี  คำปาสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกุลนิภา  เพชรสกุลไพร
2. นางสาวธิดา  กึกก้องโลกา
3. นางสาวนิภา  แสนหาญชัย
 
1. นางสาวจีรพร  สนิท
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายพีรวุฒิ  รินคำ
2. เด็กชายภูมิภัทร  จันตา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เพียงเพ็ญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายกลวัชร   ศรีอำไพเลิศ
2. นายภาษิต   เกษตรไพร
 
1. นายปิยะ   โชติอมรรัตน์
2. นางศิริรัตน์   คำแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายธีรพล  คำอ่อน
 
1. นางสาวดลณพร  แผ้วเกษม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายดิถดนัย  ปานแม้น
 
1. นางจีรวรรณ  ใจงาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงสุวณี  ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวศิวพร  ชัยหมอน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงนิโลบล  บัวแดง
2. เด็กชายรุจิวิชญ์  จิววิจิตต์
3. เด็กชายเผ่าไท  ทุ่งเจ็ด
 
1. นางประภาศร  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงดอกไม้  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางสุรีรัตน์  ซันคาน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายจิรายุส  เสนาทัศนเสถียร
2. เด็กชายชยันต์  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ว่าง
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์
2. นายไกรศักดิ์  มีวรรณสุขกุล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนฤชา   จาริกคีรี
2. เด็กชายพงศกร   ลิมปชัย
3. เด็กชายอนุชา   บุญถิ่น
 
1. นางสาวจิราพร   คำเชื้อ
2. นางสาวนัฐธิดา   ใจคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายธีรภาพ  เต้อแก้ว
2. เด็กหญิงปฐมา  สีวิใจลำพัน
3. เด็กชายสหรัถ  ภัสสรวิเชียร
 
1. นางสาวชาลิสา   ยาเถิน
2. นายวินัย  ทาพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
2. เด็กหญิงมลธิดา  นวลพยอม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคัทลียา  คำจันทร์
2. เด็กหญิงอริสา  ปัญญา
3. เด็กหญิงอลิษา  แจ่มวงษ์อินทร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  ใจอินถา
2. นางนิฎตินาฎ  จันทร์โท
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงณัฐกร  ดิลกโรจน์
2. เด็กหญิงนอพอซี  -
3. เด็กชายสมัชญ์  นิกุลพินิจ
 
1. นางสาวณัฐชา  โคยามา
2. นางสาวปวิตา  ขุนชุ่ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวรินทร์  วิญญา
2. เด็กชายเชิดชัย  ทวิวงศ์กำธร
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นางสุรีรัตน์  ซันคาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายบุญชัย  เชื้อตะวันงาม
2. เด็กชายวันชัย  กลีบดอกแย้ม
 
1. นางศิริรัตน์  ชาญศาสตร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายชาลี  -
2. เด็กชายศรราม  พัฒนาชลธี
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจอซะเย   -
2. เด็กชายพากะดา  -
 
1. นายทศพร  ทองกร
2. นายวิชา  ใจแก้วทิ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายปานเทพ  จันปัน
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายยุทธจักร์  ผาแสนเถิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายจอลาเซ่  -
2. เด็กชายเตชทัช  พลอยปราโมทย์
 
1. นางสาวรสรินทร์  ผดุงรัตน์
2. นางสาวสุพรรษา  กล้าหาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกิตติพงษ์  ทรงกิตติกุล
2. นายสิรวิชญ์  ศิริยั่งยืน
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญาคำ
2. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจแก้วทิ
2. เด็กหญิงธนัญญา  รักประชา
3. เด็กหญิงศิรดา  สุภาวดีสกุล
4. เด็กหญิงสุทธิษา  ล่อกา
5. เด็กหญิงอริศรา  คำแปง
 
1. นางสาวภคินี  มีวารา
2. นางรัชนีวรรณ  ตาลาว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกชพร  เตจะจา
2. เด็กหญิงทิพนภา  สร้อยเศษ
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงบุษยา  ชมภู
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชมภู
 
1. นางสุรดา  เกตน์รัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ก้อนอิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  กันทะจ๋อม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปันสีคำ
4. เด็กหญิงวิภาพร  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงอริษา  หมื่นจินะ
 
1. นางสุรดา  เกตน์รัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคเชนทร์  อนุภา
2. เด็กชายยศพล  สุรางวัด
3. เด็กหญิงวริศรา  อุตติ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สุภา
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์อำนาจ
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางมาลี  สมเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายชาติทัย  -
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  -
4. เด็กหญิงสายป่าน  -
5. เด็กหญิงอรพินธ์  ติต๊ะ
 
1. นางธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกิตติวินท์  ใจยา
2. เด็กหญิงธัญธร  สุยะพรม
3. เด็กชายสหรัช  แก้วสม
4. เด็กหญิงสายทิพย์  นาม่วงอ่อน
5. เด็กชายเดชาวัต  ม่วงประอินทร์
 
1. นายสุกิจ  ราชอุปนันท์
2. นายโชติ  กะนะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงน่อแอ๊ะทู  -
2. เด็กชายประเสิรฐ  อมรเลิศไพบูลย์
3. เด็กหญิงพัชระ  มันตาธรรม
4. เด็กหญิงมะลิวรรณ  -
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำอ่อน
 
1. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
2. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
2. เด็กหญิงฐายินีย์  แก้วยะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตอาคะ
4. เด็กหญิงลลิตา  -
5. เด็กหญิงสุนทรา  ปุ๊ดตัน
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางนิตยา  อินหว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. นายกาจพล  รุ่งเรืองห้วยแป
2. เด็กหญิงจันทนี  วงศ์บุปผาชาติ
3. นายจิตรพนธ์  -
4. นางสาวชะโพ  เสือบัญชา
5. นายชาลี  -
6. เด็กหญิงดวงตะวัน  เวียงวิชชา
7. นางสาวนิภา  บุญเกิดวนา
8. เด็กหญิงนีรนุช  สันทัดพนาไพร
9. เด็กชายบัญชา  เทียมพิมานคีรี
10. เด็กหญิงประกายดาว  จอมวิลาส
11. เด็กหญิงปราณี  เสือแสงเสริม
12. เด็กหญิงปวีณา  วิเชียรชัยคีรี
13. นายพรมมา  มิเง
14. เด็กหญิงมยุรี  ไพรอำนวยเพชร
15. นายวันชัย  พ้นโรคภัย
16. นายศุภชัย  เสมาคีรีกุล
17. นายสมชาย  รักสดใส
18. เด็กหญิงสิริมา  วนาเฉลิมสิทธิ์
19. นางสาวแปร่พอ  -
20. เด็กชายโพควาเล  -
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นางปรียานุช  ธารน้ำเดชา
3. นางสาววิภูษณา  ปราจันทร์
4. นายอัครพล  กระสินธุ์สุขสันต์
5. นายเจริญ  เทพธรรม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเยอะกู่
2. เด็กชายจะลอ  ใจคำ
3. เด็กหญิงจันทภา  เบทุกู่
4. นายชาติชาย  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงประภา  แซ่เฮ่อ
6. เด็กชายภัคพล  แซ่ฟุ้ง
7. เด็กหญิงรัชนี  หลินจ๊ะ
8. เด็กหญิงวิภาวิณี  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงศศินา  พุฒิไชยเศรษฐ์
10. เด็กชายสงกรานต์  มาเยอะกู่
11. นายสมชาย  เชอมึกู่
12. เด็กหญิงสาธิณี  สมบัติรักษา
13. เด็กชายสิทธิชาติ  แสงสี
14. เด็กชายสุชัย  เบซึกู่
15. เด็กชายสุชาติ  แลเชอกู่
16. เด็กหญิงอชิรณา  ป้อปาง
17. เด็กชายอนุวัต  อนนทรัพย์
18. เด็กชายอภิวัฒน์  ลีทรัพย์เจริญ
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตาคำ
20. เด็กชายแม้หนั่ง  หม่อแลกู่
 
1. นางจารึก   พลายชุม
2. นายธีรวิศิฏฐ์  วงค์บุตร
3. นางสาวพรรณนิภา  ทิพย์ปิยสกุล
4. นายศิริชัย  ศิริ
5. นายเจริญ  วสันต์สุขใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกิติภพ  เลิศล้ำสุริยา
2. เด็กชายซอปะเซ  -
3. เด็กชายณัฐชัย  จอมนภา
4. เด็กหญิงดวงเนตร  เกษมธัญญกิจ
5. เด็กชายธรพล  เกษมธัญญกิจ
6. เด็กหญิงนาตยา  หนึ่งวนา
7. เด็กหญิงนิธิวรรณ  หนึ่งพงษ์ไพร
8. เด็กหญิงปทุมพร  ศรีรักษ์
9. เด็กชายประวิทย์  ไกรกันทร
10. เด็กชายปิยพงษ์  หนึ่งวนา
11. เด็กชายพิชัย  วนาเฉลิมศรี
12. เด็กชายพิทักษ์  คลองแดนพนม
13. เด็กชายพีรพงษ์  คีรีคัมภีรภาพ
14. เด็กชายวันชัย  รักแผ่นดิน
15. เด็กชายวีรศักดิ์  บุญคุณยิ่งทวี
16. เด็กชายศิวะ  กวางเนตร
17. เด็กชายสุรพงษ์  นาคาม้วนหาง
18. เด็กชายอนันต์  สันติดงสกุล
19. เด็กหญิงอำไพ  ไพโรจน์วิรุฬห์
20. เด็กชายอุทัย  อัศวินภูเขา
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นายภานุพงษ์  แม่เมยสบโชค
3. นายยุทธชัย  เจริญผลิตผล
4. นายวรวิทย์  โคตรศรีหา
5. นายสมนึก  เพียเพ็ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนรภัทรพิมล  ก่อเกียรตินพกุล
 
1. นางสมศิริ  แก้วทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกชนันท์  -
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ยาเถิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวอภิรุจี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวอัญชลี  เกตุนอก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายนพรัตน์  สุวรรณชมพู
2. เด็กหญิงนิสาชล  แก้วเฝือ
 
1. นางนิตยา  อินหว่าง
2. นางนิภาพันธ์  อนุภา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
2. เด็กหญิงอภิรดา  -
 
1. นางจุไรพร  ช่างสมบุญ
2. นางสาววาสนา  สีรังกา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สีใจ
2. เด็กชายสุรนนท์  แก้วกันยา
 
1. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
2. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชบา   เจริญมิตรญาติ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ทองภู
3. เด็กหญิงนกน้อย   แพรขาว
4. เด็กหญิงปราณี   วงษ์คำเครือ
5. เด็กหญิงปวีณา   แสงอุทัยทิพย์
6. เด็กหญิงพัชราภา   ใจมิภักดิ์
7. เด็กหญิงภัทรมน   ทองปาน
8. เด็กหญิงอัญชลี    แสนชุ่ม
9. เด็กหญิงอารียา   มูลหลวง
10. เด็กหญิงแนน   ดวงทา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
2. นางละมัย  เพชรปัญญา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สุแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา   สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    เงาศรี
4. เด็กหญิงจิตรตรา   จินตนานุช
5. เด็กหญิงจุฑาพัชร   ขัดแพร่
6. เด็กหญิงจุฑาเพชร    ขัดแพร่
7. เด็กหญิงพรนับพัน  พรเจริญ
8. เด็กชายภูวมินทร์  ธรรมใจ
9. เด็กหญิงสุจันทรา   อ่อนหวาน
10. เด็กหญิงอั้ม  -
 
1. นางกาญจนา  พันธ์กอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกวดโครงการคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4   1. นายปกรณ์  พูนใจสม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงกันติยา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงกันยา  เนรีติกุล
3. เด็กหญิงดุษฎี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงธีมา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนภาพร  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงนุจี  แซ่ซ้ง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่จ๊ะ
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  แซ่ลี
9. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงลักษิณา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. เด็กหญิงวรรณาลี  แซ่วื่อ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ซ้ง
13. เด็กหญิงเกตนิภา  แซ่วื่อ
14. เด็กหญิงเพ็ญชีพ  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงเสาวภา  -
 
1. นางสาวธนัชพร  หายโศรก
2. นายพิศุทธิ์  ขัติศรี
3. นายวิรัตน์  ยาสอน
4. นายสมจิต  หล้าสอด
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจริยา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  โอบกิจเจริญชัย
3. นางสาวจิราภา  จันทรมณฑล
4. เด็กหญิงดาริกา  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงธมล  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงพรวิมล  วนาจรูญ
7. เด็กหญิงพิมพา  กวินยรรยง
8. เด็กหญิงภาวินี  เจริญผลิตผล
9. เด็กหญิงวทันยา  วิลาสสูงไกล
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณศิริประภา
11. เด็กหญิงสุนิษา  วิลาสสูงไกล
12. เด็กหญิงสุภัสสร  ก้องพนาไพรสณฑ์
13. เด็กหญิงสุรัญชนา  แซ่ว้าน
14. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ว้าน
15. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวทิวาพร  ต่วนเอี่ยม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
3. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายธีรทัตน์  ดอกไม้ช่อวิไล
2. เด็กหญิงพัชรี  เวียงวิชชา
3. เด็กชายพีรพงษ์  ตรีสุรผลกุล
 
1. นางสาวนิชานาถ  บงกชฤดี
2. นายวิชญ์สรัช  กลุ่มเหรียญทอง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนันทนา  ขันแก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วราห์คำ
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พรหมสุรินทร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญหลง
2. นางสาวปิลันธน์  จ๊ะสุนา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ธันยชนกกุล
2. เด็กหญิงวาสนา  กมลปราณี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิรันดรวงศ์คีรี
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชำนาญคีรี
 
1. นางสาวออมสิน  คำภิระแปง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายเลเล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรายุ   วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเม๊ะเม๊ะจี่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางปรตา  จันทาวงศ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงลี  แซ่ย่าง
 
1. นายภานุเดช  ปีภา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายเขมทัต  พิพัฒน์ชัยยากุล
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงสุรุดี  -
2. เด็กหญิงอารีย์  แซ่ฮ่าง
 
1. นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์
2. นางสาวอรทัย  ใจเถิน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงชลิตา  กมลพิราม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงชนาพร  กวินไพรสนธ์
2. เด็กหญิงเคียงดาว  แซ่เกอ
 
1. นางศศิประภา  อินริราย
2. นางอุบลรัตน์  ละมุลตรี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายนิทัศน์   แสงสิงห์เพชร
 
1. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายกิตติธร  แซ่กือ
2. เด็กชายวิกรานต์  แซ่ม้า
3. เด็กชายศุภทิน  วดีสุขเกษม
 
1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายการัณย์  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุรชาติ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจักรกฤษ  กาบุตร
2. นางธัชฎาภรณ์  วิชาดี
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. นายจำรัส  นาวาสายชล
2. นายธนะชัย  ท้องฟ้าชวาล
3. นางสาวมึเชอร์  ชาญชัยศุภสกุล
 
1. นายอภินันท์  ปริษาวงค์
2. นายไมตรี  จินะ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงอินธิพร  กุณาวงษ์
 
1. นางเณริศา  พสุกลมาศ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ปัญญาภิบาล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายธนากร  กื้ดหมื่น
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายพจนินท์  วันดี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายกล้าหาญ  ปวงคำอ้าย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายวายุ  ลาดปาละ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงวรานุช  คำแปง
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงนารี  เด่นยอดคีรี
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ม่อนใหญ่
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงพัชรี  ท้องฟ้าโฆษิต
 
1. นายจักรา  ฉิมพาลี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกฤษฎา  เกษร
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปัญญาพร  โกศัย
 
1. นางสาวสุฑรัตน์  โสพักตร์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิรดี  ดอยสกุลไพร
 
1. นายวิเชษ  เย็นฉ่ำ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลพร  ปวงคำ
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายธนกิจ  หมื่นสิทธิแพร่
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  แดงสันเทียะ
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงจริญพร  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  สมพันธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชยากร  กรินีตระกูล
3. เด็กชายชัยพล  กรินีตระกูล
4. เด็กชายซาหน่ายเว  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายบรรจง  ไม่มีนามสกุล
7. เด็กชายบัวคำ  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงปองขวัญ  รุ่งเรืองปทุม
9. เด็กชายปีเตอร์  พิชิตโชคพนา
10. เด็กชายพะลูซะ  ไม่มีนามสกุล
11. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
12. เด็กหญิงมะละนวย  ไม่มีนามสกุล
13. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กหญิงมะเต่เว  ทรัพย์สินพนาไพร
15. เด็กหญิงมึเลละ  ไม่มีนามสกุล
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สิงห์สิทธา
17. เด็กชายสมชาย  แสนใจ
18. เด็กหญิงสะซุย  ไม่มีนามสกุล
19. เด็กชายสุมล  กิจวัตรวาที
20. เด็กหญิงเหย่เม  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกัลลญา  แก้วมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
3. นายมนตรี  เงาแสง
4. นายอภิรักษ์  สาบุ่ง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกัลยา   ใจยอด
2. เด็กหญิงกิตติยา   ใจยวง
3. เด็กชายคชพฤษณ์   ปัญญาทา
4. นายจักรฤษณ์   มูลต๋า
5. นายจิรวัฒน์   ขึ้นเอื้อย
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีทา
7. นายชยานันท์  หมูโพธิ์
8. เด็กชายชาญวิทย์   ตุ๋นคำแดง
9. นางสาวช่อทิพย์   โนคำ
10. เด็กหญิงญาณิศา  ขุนสิงห์
11. เด็กหญิงญาดา  โรจุยะ
12. นายถิรวัฒน์   พรมปิง
13. นางสาวทิพย์ธัญญา   แสนจุ้ม
14. เด็กชายธนากร  วงษ์มาต
15. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุทธิโพธิ์
16. เด็กชายนพรัตน์  ขัตติวงศ์
17. นางสาวปาเจรา   รัตน์วงค์
18. เด็กหญิงปิยธิดา   ชัยขุนพล
19. เด็กหญิงพัชชาพร   เมืองนัน
20. นายพุฒิเมธ   พลับผล
21. เด็กชายภาณุพงษ์   ชมอ้าย
22. นายภานุพงศ์   เจษฎาอนุพงศ์กูล
23. นางสาวภาวิดา    เถ้าปาลี
24. เด็กหญิงมณีรัตน์   วารินสุก
25. นางสาวมีนา   ท้าวบุญยืน
26. เด็กหญิงลลิดา   สีดา
27. นางสาววนิดา   โพธิ์แสนหลี
28. นางสาววิลาวัลย์   สีมา
29. นางสาวศิริประภา    พวงจันทร์
30. นางสาวสมหญิง   ตั้งสกุลไพล
31. เด็กชายสรรฐะสิทธิ์   อ้อมแก้ว
32. เด็กหญิงสุกัญญา   อุตทาสา
33. เด็กหญิงสุภาพร   ไชยปัดถา
34. เด็กหญิงสุภาวดี   ชัยชนะศึก
35. นางสาวสุรพร    วนาเกิดสิริ
36. นายอดิสรณ์   ปรีชา
37. เด็กหญิงอริษา   แสนคำลือ
38. นายอิทธิพันธ์  โสธรา
39. เด็กหญิงเจนจิรา    ม่วงปาอินทร์
40. เด็กหญิงไพลิน   คงศรีทาน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กาญจนคงคา
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
3. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
4. นางสุกานดา  จัณนะ
5. นายสุรเดช  จันณะ
6. นายสุเมธ  ทับประดิษฐ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายวรวุฒิ  ดารากมล
 
1. นางนุชรินทร์  ก่อพาราภิรมย์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพีรพล  สุวรรณยาน
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1. เด็กหญิงสุภาพร  กาญจนพันธุ์บุญ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สืบพงศ์ตระกูล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงปภาณิน  คีรีถิรกุล
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายศิกษก  ลังการ์พินธ์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงยุวดี  แสนคำลือ
 
1. นางจิตติมา  จันจู
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายปุณณบุตร  แก้วทิ
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงปานชนก  สุดก้องไพร
 
1. นายวิชญ์สรัช  กลุ่มเหรียญทอง
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1. นายอนันต์  คีรีมาลี
 
1. นายมนตรี  เบิกบาน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วงษ์อำนาจ
 
1. นางมาลี  สมเพชร
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายศิกษก  ลังการ์พินธ์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพีรพล  สุวรรณยาน
 
1. นายศุภรัตน์  สุราย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงวรนาฏ  ราชจริต
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงชุติกา  เสวนาไพเราะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  -
2. เด็กชายก้องภพ  -
3. เด็กชายคราวดี้สกาย  -
4. เด็กชายจันผา  -
5. เด็กหญิงชมพู่  -
6. เด็กหญิงชไมพร  -
7. เด็กชายซอลื่อลา  -
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  -
9. เด็กชายธงชัย  -
10. เด็กชายธนกฤต  -
11. เด็กชายธนพ  -
12. เด็กชายธนวัตร  -
13. เด็กหญิงนฤมล  -
14. เด็กชายบุญชู  -
15. เด็กชายปณิธาน  -
16. เด็กหญิงปราณี  -
17. เด็กหญิงพสิกา  -
18. เด็กหญิงมาลิณี  -
19. เด็กหญิงรจเรศ  -
20. เด็กหญิงวรรณิกา  -
21. เด็กชายวินัย  -
22. เด็กหญิงวิภา  -
23. เด็กหญิงวิไลพร  -
24. เด็กหญิงศศิธร  -
25. เด็กหญิงศิริประภา  -
26. เด็กหญิงสิริญญา  -
27. เด็กหญิงสุดาพร  -
28. เด็กชายสุทิน  -
29. เด็กชายสุวิทย์  -
30. เด็กชายอนาวิล  -
31. เด็กชายอนุชิต  -
32. เด็กหญิงอิสรา  -
33. เด็กชายอุดม  -
34. เด็กหญิงเข็มทอง  -
35. เด็กหญิงเข็มนิจ  -
36. เด็กชายเอกภาพ  -
 
1. นายซอคูณจ่อลวิน  -
2. นายซอบะหมู่ทู  -
3. นายซอเป่งโด้  -
4. นายเอ็มมานูแอล  ตาดิ
 
117 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันตยา  แซ่ยั้ง
2. เด็กหญิงกันยา  แซ่ย้าง
3. นายชัย  กาวา
4. เด็กหญิงณัชชา  เจริญทองมั่นคง
5. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญกุลชัย
6. เด็กชายธรรมศาสตร์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงนลัท  แซ่เกอ
8. นายประชาคม  แซ่หมี
9. เด็กหญิงปราณี  แสงท้าว
10. เด็กหญิงปวีณา  อาชาคีรี
11. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เฮ่อ
13. เด็กหญิงพิจิตรา  สินวิริยะนนท์
14. เด็กหญิงพิมพิไล  เลาว้าง
15. เด็กหญิงพุธิตา  แซ่ม้า
16. เด็กชายยงยศ  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่ม้า
18. นายลู่  แซ่ย่าง
19. เด็กหญิงวทันยา  ขวัญวารี
20. เด็กหญิงวรกา  อย่างยอดเยี่ยม
21. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ย่าง
22. เด็กหญิงวริษา  สริตะ
23. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
24. เด็กหญิงวิรดี  แซ่ว่าง
25. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
26. เด็กหญิงศตพร  จงเจริญกุลชัย
27. เด็กหญิงศศิภา  กิตติยังกุล
28. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
29. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
30. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
31. เด็กชายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
32. เด็กหญิงอณุภา  แซ่กือ
33. นายเดชาวัต  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจันทรา  เวียงจันทร์
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
4. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
5. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจุฑาทิพย์  สุภาโท้
2. เด็กชายธนกร  เจนกานต์
3. เด็กหญิงนนทพร  พันธุ์รัตน์
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์   -
5. เด็กชายวิฑูรย์  เรืองใจ
6. เด็กชายศุภวิชญ  กันธวัง
7. เด็กชายอนุรักษ์  ตาลาว
8. เด็กหญิงอารัตน์  กลิ่นหอม
9. เด็กชายเจตนิพิฐ  ไชยา
10. เด็กหญิงเอกนารี  โพธิยา
 
1. นางสาวมธุลดา  หน่อแก้ว
2. นางรัชนีวรรณ  ตาลาว
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชนิดาพงศ์พันธุ์
2. นายชัย  กาวา
3. เด็กหญิงณัชชา  ศิริยั่งยืน
4. เด็กหญิงธีราพร  ย่างเจริญคีรี
5. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยรัตนกุลเดช
6. เด็กชายนิบุณ  แซ่ม้า
7. เด็กชายนิรัช  แซ่ย้าง
8. นายศตายุ  แซ่มี
9. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ม้า
10. เด็กชายเดชาวัต  จิตแจ่มแจ้ง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางสาวสุกัญญา  บุญนก
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกัลยา  กวินยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงชุติมา  วิสุทธิกุลชัย
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  วงศ์เจริญยิ่งโต
4. เด็กหญิงนาฏศิลป์  เทพา
5. เด็กหญิงฟารีดา  แซ่ว้าน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทรมณฑล
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เกอ
8. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทรมณฑล
 
1. นางสาวศิริพร  ใจใส
2. นางสาวอรพิณ  ตาขอด
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงณัฐชา   วรางค์กรณ์ธาดา
2. เด็กหญิงณัฐพร   คำแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะวัลย์   คำแก้ว
4. เด็กหญิงพรทิพย์   บ้านนาเจริญ
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    นุธิกูล
6. เด็กหญิงมิลทรา   สุริยะวงศ์
7. เด็กหญิงวรรณดี   โสภาวนามาศ
8. เด็กหญิงอัจฉรา   ธนพลเสถียร
 
1. นางสาวจันทนา  นิลภา
2. นางสาวรัชนก   วงษ์หนองแวง
3. นางสาวสไบทิพย์  สุริยะวงศ์
4. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงณิชกมล  แสงสี
2. เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงนานุช  ปอคำ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มพร้อม
5. เด็กหญิงบู๊หมี  หม่อแลกู่
6. เด็กหญิงรังสิมา  แซ่ฟุ้ง
7. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  จะอื่อ
8. เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่เฮ่อ
9. เด็กหญิงวีรดา  สมบัติรักษา
10. เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิกุล
11. เด็กหญิงสุจันทรา  อิสลาม
12. เด็กหญิงสุนิษา  รอชา
13. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่จ๋าว
14. เด็กหญิงอังคณา  แซ่พ่าน
15. เด็กหญิงโชติกา  แซ่ม้า
16. เด็กหญิงโบโบ  -
 
1. นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่
2. นางสาวนันทนา  แสงทอง
3. นางศรีไพร  เพชรปัญญา
4. นางสุมิตรา  สิทธิมา
5. นางอังคะนา   เกษแก้ว
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชนาคีรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ตาเสนา
3. เด็กหญิงณิชา  --
4. เด็กหญิงนุชรี  นิลสม
5. เด็กหญิงมาลัย  --
6. เด็กหญิงวรนุช  ซ้อนต่า
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ผิวสวย
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทาเปรว
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจดี
10. เด็กหญิงอรนุช  พุทธิวงศ์
11. เด็กหญิงอารีย์  ชุปทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
2. นายนัทธชาติ  ต้องดี
3. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
4. นางสุจีนนา  แย้มวงษ์
5. นางหรรษา  ศิริพงษ์ไทย
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงน่อชอเอ้  -
2. เด็กชายพาจู่  -
3. เด็กชายมานพ  -
4. เด็กหญิงมานีซอ  -
5. เด็กหญิงสุมาลี  วนาอาทิตย์
 
1. นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม
2. นายอานนท์  ศรีบุตร
 
125 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นายชาติไทย  แซ่กือ
2. นางสาวยุพิน  แซ่ว่าง
 
1. นายกิตติคุณ  เทพคำอ้าย
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กชายณัฐพล  วาสีมีศักดิ์
2. เด็กชายทนุ  สูงเนินคีรี
3. เด็กชายภาณุพงษ์  -
 
1. นางสุภาพร  เกิดศาสตร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายจันทร์ดี  พัฒนาพฤกษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธารทองคีรี
3. เด็กชายอติชาติ  หทัยผ่องใส
 
1. นายประธาน  เทพคำอ้าย
2. นายภานุพงษ์  คำขาม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายมือกอปอโด้  -
2. เด็กชายอนุชา  วนาวิเศษศรี
3. เด็กชายเกอมูเปอ  -
 
1. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
2. นายอนันต์  พนาลีสงบ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายสมัคร  เกตุหอม
2. เด็กชายสุริวงค์  ไม่มีนามสกุล
3. นายเอกภพ   ภมรหิรัญ
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางเบญญาภา   อยู่ดี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายธนิษฐ์  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงวรินทร  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงศิวิกา  แซ่ม้า
5. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่กือ
6. เด็กหญิงเก็จมณี  แซ่กือ
 
1. นางสาวพรทิพย์  พักใคร่
2. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. นายขจรยศ  มังกรอัศว
2. นายจิตรภณ  แซ่ว้าง
3. นางสาวทิวารัตน์  แซ่ย่าง
4. นางสาววนันพร  แซ่ย่าง
5. นายวีรากร  แซ่ม้า
6. นายเกษม  แซ่ม้า
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ปันอิน
2. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงทราย  เย็นเอ้ย
2. เด็กหญิงนันดา  ธารา
3. เด็กหญิงเย็นตรา  สีมี
 
1. นางลัดดา  เบ็ญมาตร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ภูมิเส็ง
2. เด็กหญิงชลธิรศน์  อ้ายฝอย
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีแก้ววงษ์
 
1. นางพัชนี  จรรยา
2. นางสาวภัทราภรณ์  ยอดบุญยืน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาววันทนีย์  ยอดคีรีวรรณ
2. นางสาวสุพรรณี  แซ่ม้า
3. นางสาวเพ็ญศรี  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงกันยา  ตระกูลดิฐธรรม
2. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ตระกูลวนาภัทร
3. เด็กหญิงวรรณภา  กุลสัมพันธ์ชัย
 
1. นายกรรไกร  ก้อนแก้ว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  แซ่ลี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงรักต์กันท์  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวชนนิกาญจน์  ทำนุ
2. นางมะลิ  กุยสุวรรณ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายปรัชญา  -
2. เด็กหญิงพอแอ้วา  -
3. เด็กชายวรเมธ  ชัยนทีนาวิน
 
1. นางพรพิมล  ศรีสังข์งาม
2. นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีภักดิ์
2. เด็กหญิงอารียา  ใจตา
 
1. นางสาวรัตติกาล  สุทธิสิงห์
2. นายเอกณริน  ไชยพล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกชวรรณ   บุญมา
2. เด็กหญิงสุนีย์    -
3. เด็กหญิงเปียทิพย์   เลิศวีรเดช
 
1. นางสาวญาณีรัตน์  มงคลชื่น
2. นายวรพงษ์  มั่นคง
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาวรัชนี  วนาพาพบสุข
3. นางสาวเพชรา  อรพินท์วนา
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงราตรี  -
2. เด็กหญิงวราพร  -
3. เด็กหญิงเมสราวดี  -
 
1. นางสาวปริศนา  อินทรวงษ์
2. นางพจนีย์  สิทธิกัน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวกชกร  ไพรอุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พรไพรพนาดอน
3. เด็กหญิงสุริตา  ไพรสถิตสวาท
 
1. นางสาวพรปพรรณ  มั่นคง
2. นางสาววราภรณ์  ตรีธัญญา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
2. เด็กชายรัฐพล  พิมานครองคีรี
3. เด็กชายแสวง  วิชิตชัยเจริญกุล
 
1. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
2. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงฟ้าประกาย  น้อยคำ
2. เด็กหญิงอรพิน  แก้วหล้า
3. เด็กชายเจตริน  เขื่อนเป๊ก
 
1. นางสาวชนากานต์  วาทา
2. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายทัศน์พล  แซ่เท้า
2. เด็กชายภานรินทร์  สว่างนภาลัย
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นางรุ่งทิวา  ถาวรอ้าย
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายพัชรพล  ตาเบอะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปันยะ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรัชดา  พัฒนาเดชขจร
2. เด็กหญิงวลัยพร  เมธวัฒนกุล
 
1. นางสาวชนิดา  บุญพิมพ์
2. นางสาวอมรรัตน์  แห้วเหมือน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงวิมล  -
2. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอนุภา  แซ่ว้าน
3. นางสาวอภิชญา  แซ่ม้า
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายเอนก  รอดสการ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวบุญยนุช  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวพรทิพย์  โอฬารกิจพานิช
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนพเกล้า   นิลภา
2. เด็กชายอภิมุข    คำแก้ว
 
1. นายเทพรัตน์   สุวรรณโฉม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายชัยธวัช  นิตย์อดุลย์
2. นายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณหทัย  โชติคัคนานต์
2. เด็กหญิงธิติยา  แซ่กือ
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายกุสุมภ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายติณณภพ  อรุณบรรพต
 
1. นายวชิราวุฒิ  ภูพานเพชร
2. นายสันติ  กองศรีใจ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายวงศธร  อยู่นคร
2. เด็กชายอัคเรศ  กวินวนาลัย
 
1. นายกมัยเทพ  ศิริมา
2. นางสาววรรณิภา  นิ่มนวน
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายธนวัตน์  อ๊ะนา
3. เด็กชายนรวิชญ์  ประเสริฐหล้า
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายธงชัย  ใจดี
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ว้าน
2. เด็กชายวัฒนพล  แสงจ้า
3. เด็กชายศุภโชค  แสงจ้า
 
1. นายพิชญุตม์  คงทอง
2. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายชาลาโด๊ะ  -
2. เด็กชายสุขสันต์  เชมู
3. เด็กชายไกรวิน  กาญจนก่อเกียรติ
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายธวัชชัย  คำแผง
2. เด็กชายภัควัต  คำหลวง
3. เด็กชายอรรถวิท  แสนคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
2. นางวารุณี  เทียนนาวา
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวสุไลนา  คำภีระ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุญชรชอบคีรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
 
1. นางสาวรวินทร์อร  เมืองง้า
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงซูซู  แชรี
 
1. นางสาวธีรกานต์  ป้องอ่อน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายเมียะตุเงีย  -
 
1. นางสาวพรธิวา  เกตุภา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงศรีพร   เสือลออ
 
1. นางสาวสุภามาศ   งามเริง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงโสรญา  แซ่กือ
 
1. นางสาววิชุดา  ไทยแท้
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงก่อแกล๊ะพอ  เวียงวีระชัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปิดความลับ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายธนกฤต  -
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์์  จันทะโสต
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายสยาม  พนาคีรีโชติ
 
1. นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกฤตพร  แซ่ย้าง
2. เด็กชายถิรชัย  แซ่ม้า
3. นางสาวปวีณา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงปวีณา  อาชาคีรี
5. เด็กชายสรวิช  ย่างคุณธรรม
 
1. นางสาวรวินทร์อร  เมืองง้า
2. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐดา  แซ่เล็ก
 
1. นางสี่หง  แซ่ซุน
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงทิตยา  แซ่ลี้
 
1. นางอริสราวัลย์  วงค์บุตร
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เตชะแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขันสู้
 
1. นางวราภรณ์  แสงอุทัย
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายภาณุพงศ์  มีหวัน
2. เด็กชายอนุพงษ์  สิทธิกัน
 
1. นางสุธิตา  ทิยาคำ
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิริกุลศรีรัตน์
2. เด็กชายนิพนธ์  -
3. เด็กชายประชานาถ  แดงแบน
4. เด็กชายวีรภาค  สิริดวงประทุม
5. เด็กชายหม่องงวยหล่า  -
6. เด็กชายเจษฎา  -
 
1. นายประพันธ์  ศิลพร
2. นายวิทยากร  สาโสม
3. นายเฉลิม  วงศ์ประเสริฐ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจแก้วทิ
2. เด็กชายปริญญา  แสงแปลง
3. เด็กชายพิทักษ์  ทิยอด
4. เด็กชายอัครเดช  ศรีดี
5. เด็กชายเกรียงไกร  จิตอินทร์
6. เด็กชายเทวินทร์  ก้อนจันต๊ะ
 
1. นายมณี  พัดขำ
2. นายสุรกานต์  จันณะ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายจอลาซี  จาริกคีรี
2. นายจ่อโพเอ  บารมีพึ่งสกุล
3. เด็กชายชยากร  เวียงไอยรา
4. นายธนิต  จาริกคีรี
5. เด็กชายส่อชาเว  -
6. เด็กชายอภิชาติ  ครองถวิล
7. นายอานุภาพ  ไพรนรชัย
8. เด็กชายเทิดพงษ์  สิงห์สองเมือง
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. นางสาวชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
2. นางสาวชรุตา  ท้าววัฒนากุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ท้าววัฒนากุล
4. เด็กหญิงประติภา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ท้าววัฒนากุล
6. เด็กหญิงร่มดี  ชมพูคีรี
7. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ท้าว
8. นายเอกราช  ท้าววัฒนากุล
9. นายไชยา  แซ่กือ
 
1. นายกรกฏ  รวมสุข
2. นายพงศกร  กรรขำ
3. นายสกลักษณ์  สิงหราช
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงณิชกุล  แซ่หลี
2. เด็กหญิงพนิต  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงวรดา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงเข็มจีรา  แซ่ยั้ง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินต๊ะยา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายรัฐพล  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  กะตะศิลา
3. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่ว้าง
 
1. นางกนกพร  เทพคำดี
2. นางสาววาทินี  จิตทัย
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลวงหลาย
2. เด็กหญิงสุรดา  นายอง
3. เด็กชายอภิรักษ์  จันทระ
 
1. นางชฎาภรณ์  ต๊ะสุ
2. นางอนุลักษณ์  แก้ววรรณ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ดรรชนีหิรัญ
2. เด็กหญิงนจริญ  นรเจริญ
3. เด็กหญิงฝ้าย  -
 
1. นางกัญชุลี  บุญนายืน
2. นางวราภรณ์  ใจยะสิทธิ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงจันทภา  วงศ์อัจฉริยกิจ
2. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่เฮ่อ
 
1. นางกมลลักษณ์  คล้ายโพธิ์ทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  จันทราม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  บัวบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ขัตติยะ
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ล่ำงาม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงมาลัย  -
2. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายปณิธาน  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายอิศยม  เครือคำแดง
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แดนไพรแม่เมย
2. เด็กชายสุมล  งานบรรลุผล
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายลาคึ  สกุลพุฒินาท
2. เด็กชายแอ้ดาบึ  -
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายทวีศักด์  เนียมมะโน
2. เด็กชายธนพล  เจริญวัง
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงธารินีย์  วังวน
2. เด็กหญิงอรุณ  เป็งสุข
 
1. นางสาวมยุรา  คุุฒแก้ว
2. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นายไชโย  แซ่กือ
 
1. นางสาวจีรพร  สนิท
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายธานา  หน่อเชิด
 
1. นางวรารัตน์  มาน้อย
 
192 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ผลึกสิงขร
 
1. นายพัชญภณ   สารสา
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  -
2. เด็กหญิงเกษินี  -
3. เด็กชายโสภน  -
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสนเมืองอินทร์
2. นางสาวรุ่งนิภา  คำปวนโห้ง
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงภารุจีร์  เจริญผลิตผล
2. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคีรีรัฐ
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  ฤทธิ์ลำเจียก
 
1. นางธนพร  เหล่าเนตร
2. นางสาวปิ่นฉัตร  คำปา
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงเกศินี  ปานเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงมันทนา  อยู่ประตู
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายพุฒินันท์  ชมมณี
 
1. นางเขมิกา  แก่นเมือง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายบัณฑิต  จิตต์จริง
 
1. นายอาทิตย์  ศรีสุข
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์พนาเวศ
2. เด็กชายสนเทศ  นอนรงค์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิเชฐวงศ์ศิริ
 
1. นางวันเพ็ญ  นะอิ
2. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายณัทพล  ใจดี
2. เด็กชายอุเทน  นภาศิริพนา
 
1. นางมณีกานต์  หอมนวล
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายฐปนนันท์  วิเชียรเขต
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่ศรี
2. นางสาวอนุชตรา  เดชป้องหา
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงณิชา  จันทรมณฑล
2. เด็กชายภุชงค์  แซ่หาง
 
1. นางสุนิสา  คงอมรคีรี
 
203 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายจักรพล  สถิตพนากร
2. เด็กชายจิตริน  บุญก่อทรัพย์
3. เด็กชายจิรพัส  เทิดคีรีไพรสัณฑ์
4. เด็กชายจิรเดช  บุญก่อทรัพย์
5. เด็กชายธนวัตน์  ขวัญใจชาวไกรลาศ
6. เด็กชายสุรเดช  น้อยจาด
 
1. นางวันเพ็ญ  นะอิ
2. นางสมพร  ตานิ่ว
3. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
204 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงซซาเอ  -
2. เด็กหญิงนิชานันท์  -
3. เด็กหญิงมุกดา  -
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ส่างคำ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  มั่นสมบูรณ์ส่ง
6. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญตกุลกิจ
 
1. นางสาวมัยญารัตน์  กาดำ
2. นางสาววันดี  เทากมลเดช
3. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายวิศรุต  จันทรมณฑล
 
1. นางจันทภา  ยาเป็ง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายซูค้อเด  -
 
1. นางสาวณัฐชฎา  หลวงพระบาง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นายณัฐกร  วงษ์ธัญญะ
 
1. นางสาวจามจุรี  สิงห์ธะนะ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 1. เด็กชายเจษฎาพล  ทันวัน
 
1. นางญาณิน  นุรังษี
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายปริญญา  มณฑลพนา
 
1. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายซาเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  สว่างแจ้ง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงพอสอเค  ตุ่นคำแดง
2. เด็กหญิงวิสา  ขวัญใจชาวไกรลาศ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  ลีประกายพร
4. เด็กหญิงอักษรภัค  รักษ์แม่ละเมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะมูล
2. นางวันเพ็ญ  นะอิ
3. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงวนารี  -
 
1. นางจิรชยา  เผือกบุญเกิด
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงบุษบา  หน่อชัย
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงเส่งอู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอนงค์  ธรรมนิมิตร
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณิชมน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายวีระพงศ์  แซ่ย่าง
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นางเจนจิรา  แก้วกันหา
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทรมณฑล
2. เด็กชายว่างยีเล่น  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  กมลาสน์กมุท
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปั้นเหน่งเพชร
2. นายธงชัย  ขัดแพร่
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงมะแม่ว  -
2. เด็กชายอาทู  -
3. เด็กชายอาหน่าย  -
 
1. นางสาวดวงมณี  เขื่อนทหาร
2. นายสมเกียรติ  อินหลวง
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงปราณี  ขวัญมนตรี
2. เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญลีลา
3. เด็กหญิงเมษา  -
 
1. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สัญญะวิชัย
2. เด็กหญิงดวงใจ  พยุงพนม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชะเวรัมย์
 
1. นางสุรีย์  แสงอรุณ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  บัวบาน
2. เด็กชายภูมิไผท  อุทธิยา
 
1. นางสาวภูมรินทร์  ลำภู
2. นางสาวรัตนา  ชูช่าง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายรัชวุฒิ  รอดชัยภูมิ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กำทองแสน
 
1. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
2. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธิราราธ
2. เด็กชายวัชรากร  ชัยลังกา
 
1. นางสาวแสงเดือน  ด้วงคำ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายชัยบุญ  แซ่ท้าว
2. เด็กชายถาย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธิติ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
2. นางเจนจิรา  แก้วกันหา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นายณัฐกร  วงษ์ธัญญะ
2. นายธีรนัย  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงวีรนุช  แป้นดำรงค์พันธ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  อุดแดง
2. นายหาญณรงค์  สิงห์แหลม
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  -
2. เด็กชายธรณ์  วงศ์พนาสวรรค์
3. เด็กชายปัญญา  เชิงสิงขร
 
1. นางทัศนีย์  กาหลง