หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556

[ ทั้งหมด   15 ส.ค. 2556   16 ส.ค. 2556   5 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1302 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1302 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1303 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1304 15 ส.ค. 2556 10.00 -11.30
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1304 15 ส.ค. 2556 10.00 -11.30
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1305 15 ส.ค. 2556 10.00 -11.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1306 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1306 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1308 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1308 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1309 15 ส.ค. 2556 10.00 -11.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1310 15 ส.ค. 2556 10.00 -11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1311 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1311 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1211 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1201 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1202 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1202 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1204 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1204 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
9 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1205 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1206 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1206 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1207 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1208 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1209 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1110(ห้องประชุม) 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 2 ห้อง 1210 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ศูนย์สือ อาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1312 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 3 ห้อง 1312 15 ส.ค. 2556 13.30 น. เป็นต้นไป
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1101 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
5 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1102 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 15 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 15 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 15 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 1 ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 15 ส.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ระเบียงหน้าอาคารสมาธิ 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง บริเวณด้านหลังอาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง บริเวณด้านหลัง อาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
9 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง บริเวณด้านหลังอาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
10 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง บริเวณด้านหลังอาคาร 2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.1,ป.2 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.4,อนุบาล 1 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง ป.3,อนุบาล 2 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง ป.1,ป.2 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง ป.4,อนุบาล 1 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ห้อง ป.3,อนุบาล 2 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ชั้น 2 ห้อง ประชุม 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารศีล ชั้น 2 ห้อง ประชุม 15 ส.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง อนุบาล 3 ขวบ(1) 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง อนุบาล 3 ขวบ(2) 15 ส.ค. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ราชาวดี 15 ส.ค. 2556 09.00-15.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง ราชาวดี 15 ส.ค. 2556 09.00-15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง สมุด สพป.อุทัยธานี เขต 1 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อาคาร 2 ห้อง สมุด สพป.อุทัยธานี เขต 1 15 ส.ค. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง อนุบาล 1/1 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ห้อง อนุบาล 1/2 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารปัญญา ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สื่อ และของเล่น 15 ส.ค. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น 1 ห้อง 1101 15 ส.ค. 2556 10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อาคารสมาธิ ชั้น ล่าง บริเวณหน้าอาคาร 15 ส.ค. 2556 09.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]