หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสาววรรณา อุทัยคุปต์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางหลั่งตา ว่องวิกย์การโรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
5. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสาววรรณา อุทัยคุปต์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางหลั่งตา ว่องวิกย์การโรงเรียนวัดหนองสลิดกรรมการ
4. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
5. นางโสภา สนประเสริฐโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
2. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ประภัศรโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ขันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายทรงพล มากทรัพย์โรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
2. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี ประภัศรโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ขันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิจิตรา จันทร์สุวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ฉันทวิทย์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
2. นางพักตร์ประภา สมัครศรีกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางธนัญชนก อนันตรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งปาจานกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มัทธวรัตน์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
2. นางพักตร์ประภา สมัครศรีกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางธนัญชนก อนันตรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งปาจานกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มัทธวรัตน์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา ตาคำลือโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางคนึง หงษ์ยิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ ภู่เกตุโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา ตาคำลือโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางคนึง หงษ์ยิ้มโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวจันทนา พิลาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี ศรีเมืองโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือกรรมการ
4. นางสุทธิลักษณ์ ปวงรักษ์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
5. นางสาวทิพกา พรมเวียงโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวจันทนา พิลาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุมาลี ศรีเมืองโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือกรรมการ
4. นางสาวทิพกา พรมเวียงโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
5. นางสุทธิลักษณ์ ปวงรักษ์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
5. นายอมรเทพ กอบกัยกิจโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓กรรมการ
6. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
3. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายอมรเทพ กอบกัยกิจโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓กรรมการ
6. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
3. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายอมรเทพ กอบกัยกิจโรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3กรรมการ
6. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
2. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางลภาวรรณ ยศนันท์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางเกษร นวลดอกไม้โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภิญญ์พิมล กันสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเกษร นวลดอกไม้โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวภิญญ์พิมล กันสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร ว่องวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ มีมากโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร ว่องวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ มีมากโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
5. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
2. นางสาวกรกนก พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
3. นางวรัทยา ดุลย์มาโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนนท์ บุญนิลโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
2. นายอำนาจ ดิษฐเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางระเบียบ แก้ววรสูตรโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนนท์ บุญนิลโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
2. นายอำนาจ ดิษฐเจริญโรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางระเบียบ แก้ววรสูตรโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจริญตะคุโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางสาววรัชยา กาศชัยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ จินาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
2. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสาวปริศนา สุขาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
2. นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสายรุ้ง ปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางภัทรนุช ทับทวีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ จุลมุสิกโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นางราษี วงศ์ชัยโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกันยารัตน์ หาญสาริกันโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวนันทยา อาจหิรัญโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสมนภา จับเทียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
6. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสมนภา จับเทียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
6. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสมนภา จับเทียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
6. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสมนภา จับเทียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
6. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นางสมนภา จับเทียนโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
6. นายจรัญ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี ราชบุญมีโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางศิริพร พันธ์รอดโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ พลอยไปโรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ราชบุญมีโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางศิริพร พันธ์รอดโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ พลอยไปโรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ราชบุญมีโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นางศิริพร พันธ์รอดโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ พลอยไปโรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นายอุทัย แก้ววรสูตรศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นายสิริรัฏฐ์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นายประทีป นกออกโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิวาพร ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นายมานะ เพ็งน่วมโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิวาพร ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นายมานะ เพ็งน่วมโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิวาพร ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นายมานะ เพ็งน่วมโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวารี มากทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวารี มากทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวน้อยนภา สิทธิวรรณาโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
2. นางวาสนา ขวัญเพ็งโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
3. นางสำราญ ซังบินโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณีรัตน์ อักษรโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายพนัส จันทรังษ์โรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
3. นายสำเริง พิลึกโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอนิรุตติ์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสุวรรณี พูลเขตรกรมโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
3. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
4. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นายเสรี ฉิมพลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา จิตตโสภาคโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จิตตโสภาคโรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งจิตร์ ธัญญกรรมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นายกฤษฎา สุขสุวานนท์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจิตร์ ธัญญกรรมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นายไพรวัลย์ เขตจำนันท์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นายกฤษฎา สุขสุวานนท์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
2. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสริมโชค ชะมังชัยโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
2. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สถิตพงษ์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
2. นางศรีรัตน์ พันธุ์เขตรกิจโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
2. นางบังอร โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอรรณพ พูลเขตรกรมโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ สุขใจโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
2. นางสาวบรรจง คงการ้องโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมศรี เปรมจิตต์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
2. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิวปรียา วงศ์รัตน์โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4กรรมการ
2. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเกษม สุตตสันต์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเกษม สุตตสันต์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายเกษม สุตตสันต์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนิก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เหตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนประธานกรรมการ
2. นายลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
9. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนประธานกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
9. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการ
9. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนประธานกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตยา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
9. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล แก้วถิ่นดงโรงเรียนวัดเนื้อร้อนประธานกรรมการ
2. นางลำเพย เขตการณ์โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายสมภาษณ์ พวงชื่นโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
6. นางอาทิตย์ เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
7. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
8. นายวชิระ เพ็ญสุขโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
9. นายณรงค์ ช้างยังศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ไชยศิริโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
3. นางวรรัตน์ ดีพิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นางรัตนเรขา วีระกุลโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
5. นายศิริ คงห้วยรอบโรงเรียนวัดวังสาริกากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ไชยศิริโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
3. นางวรรัตน์ ดีพิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นางรัตนเรขา วีระกุลโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
5. นายศิริ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
2. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
3. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
4. นางมาลี ชุรินทรโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางกมลพร แพทิพย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางผกากรอง จันทร์ภาภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นายปรีชา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
5. นายบำเพ็ญ จันทร์ภาภาสโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประจำ ชุรินทรโรงเรียนวัดวังสาริกากรรมการ
2. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
3. นายวันชัย ชาติสุทธิ์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นายก่อเกียรติ กล่ำทวีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
5. นายโสภี ศิริโยธาโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมาก อ่อนผางศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายสุพจน์ มธุรสนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นางสาวดิศราพา ศรีนุชโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยุพา พงษ์สาริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางเปรมใจ มานิตย์โรงเรียนวัดดงขวางกรรมการ
5. นางสุระพิน พงษ์เขตรกิจโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมัครเขตรกิจโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางนันทนา สุพรรณ์โรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางยุพา พงษ์สาริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางเปรมใจ มานิตย์โรงเรียนวัดดงขวางกรรมการ
5. นางสุระพิน พงษ์เขตรกิจโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยุพา พงษ์สาริการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางเปรมใจ มานิตย์โรงเรียนวัดดงขวางกรรมการ
5. นางสุระพิน พงษ์เขตรกิจโรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา นุกูลอุดมพานิชย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางณัฐมนต์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร ไข่ทองโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
3. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวดวงดาว สิงหาฑาโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นางสาวสุพี โสมโสภาโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมาก อ่อนผางศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายสุพจน์ มธุรสนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นางสาวดิศราพา ศรีนุชโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางณัฐมนต์ ชาญเชิงค้าโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางณัฐชานันท์ เกษมุติโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
3. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา นุกุลอุดมพานิชย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. Miss Iris Mae L. Avilesโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอมร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางศิริพร โทกำจัดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. Mr.Joe whiteโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
2. นางสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางพรรณี รักธัญการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประสิทธิสุขโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Miss Frances Workmanโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
2. นางนิชธาวัลย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางโสภี อำพคุณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิกานดา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสุวรรณี วอนเกิดโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. Miss Iris Mae L. Avilesโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวเอมอร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นางศิริพร โทกำจัดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. Mr.Joe whiteโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
2. นายสง่า เดี่ยวตระกูลโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางพรรณี รักธัญการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางกนกทิพย์ ประสิทธิสุขโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Miss Frances Workmanโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
2. นางนิชธาวัลย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
3. นางโสภี อำพคุณโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางวิกานดา พันธุ์เขียนโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
5. นางสุวรรณี วอนเกิดโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสมใจ โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางยุพาพร สมัครเขตการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ ขุนพลนาควาส โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางสาวสิขชา ภู่ยงยุทธโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมใจ โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางยุพาพร สมัครเขตการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวศรัณรัตน์ ขุนพลนาควาสโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางสาวสิขชา ภู่ยงยุทธโรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายแนบ พระจุไทยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แจ่มวิจิตโตโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
3. นางชนันทิพย์ เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สุวรรณโรจน์โรงเรียนอุทัยวิทยาลัยกรรมการ
5. นางชนกกร สุขะโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายไพศาล กุศลวัฒนะศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญใจโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสิริปอรินทร์ สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายบรรจง เขตต์กรณ์โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายสนอง วงษ์ขาวโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ สืบสายนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ชัย แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายไพโรจน์ บุญยิ้มโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
6. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
7. นางสมควร เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
8. นางกาญจนา ไทยขำโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
9. นางอุโลม แรงเขตรการโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
10. นางมาลี ชุรินทรโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
11. นางอุทัยวรรณ วิลัยลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
3. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางกาบแก้ว กลำภักตร์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
6. นายศรีรัตน์ พิลึกโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
7. นางสมควร เหลี่ยมพิทักษ์โรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
8. นางกาญจนา ไทยขำโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
9. นางอุโลม แรงเขตรการโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
10. นางมาลี ชุรินทรโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
11. นายอุทัยวรรณ วิลัยลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางสาวดิศราพรรณ ศรีนุชโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นางรดาภัค ประสิทธิ์โชคศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางสาวดิศราพรรณ ศรีนุชโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นางรดาภัค ประสิทธิ์โชคศึกษานิเทศก์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมโภชน์ จิตเพ็ชรโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ นัคราจารย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสุภาพร โพธิ์พรตโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิงจันลาโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
7. นางสาวอมร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวสายฝน ก้ออิสละโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ จิตเพ็ชรโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ปันโพธิ์โรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ นัคราจารย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร โพธิ์พรตโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางสาวสุภาวรรณ สุขนันท์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิงจันลาโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
7. นางสาวอมร ถูพรมราชโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
8. นางสาวสายฝน ก้ออิสละโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แรม พวงสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นายสงคราม ขุนนราโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ มีมากโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ยะไข่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ จันทร์ผายโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นายทวีป สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
4. นายมานพ เหมะสถลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ มีมากโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์แรม พวงสมบัติโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสมคิด โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา จันทร์สุวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา จันทร์สุวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายพิเชษฐ เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายวิจิตร ว่องวิกย์การโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
5. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรัญญา เหลืองทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางทัศนา ประสิทธิเขตรกิจโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายทวีป สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวอุษา ศิริโสภณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางสาวสิริรัตน์ จตุพศโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ มีช้างโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนบ้านเนินตูมกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี ศรีรักษาแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นางนุชนารถ วรชินาโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางกัญญานี สอาดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางอำพร ง่วนทองโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางสาวประภา คำแสงโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชูศรี จันทมาโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
2. นางนันทนา จรูญพันธ์เกษมโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ มาแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางชิรานี นิ่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ จันดาราโรงเรียนวัดบุญลือกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]