หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจำเนียร เอกลักษณ์ดิลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน    
2 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน    
3 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
4 นายสำราญ แถมพยัค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
5 นายธวัช ธัญญกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
6 นายเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
7 นายนเรศ ภุมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
8 นายเกรียงไกร ไชยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
9 นายสุรชัย เมืองเหลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
10 นายสุรศักดิ์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
11 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
12 ดร.เชน หมั่นเขตรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
13 นายกฤษณ์ สังเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตานาด กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
14 นายเฉลียว จุลมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
15 นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
16 นายยืนยง สีธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมน กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
17 นายสุรพงษ์ อินอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
18 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
19 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
20 นายประมวล เรืองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
21 นายสมนึก โพธิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
22 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
23 นายสามไทย สนั่นศรีสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
24 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
25 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
26 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
27 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
28 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
29 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
30 นายอาทร จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งปาจาน กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
31 นายวิชัย พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
32 นายสมกิจ ไทยสรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
33 นายเฉลิม สุขนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองข่อย กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
34 นายสมบุญ พลอยนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแว่น กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
35 นายจีรพันธ์ สมัครการไถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน    
36 นายมงคล รัตนคงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
37 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
38 นางเยาวพา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
39 นายปพน อินทโฉม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
40 นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
41 นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
42 นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
43 นางประทวน บุญมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
44 นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงินและวัสดุ    
45 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
46 นางสาทิพย์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
47 นางเมธินี จงรักษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
48 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ    
49 นางคะนึง นุ่มสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ    
50 นางสาวมรกต ปฤกษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ    
51 นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ    
52 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายพิธีการ    
53 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
54 นางสุริยา วรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
55 นางสมพิศ มณีปกรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
56 นายวิทยา บุญหนุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
57 นายชาญศักดิ์ จันทร์จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
58 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
59 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
60 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
61 นางสาวสุภาพร สิทธิการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
62 นางเพทาย สุจิตรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
63 นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
64 นางดวงฤดี สอนเถื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
65 นายอเนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
66 นายโฆษิต รักษาทรัพย์ นิติกรชำนาญการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว    
67 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
68 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
69 นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
70 จ่าสิบเอก ชำนิ นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
71 นางยิ้มศรี บุญเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
72 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
73 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
74 นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
75 นางมณฑาณี ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน    
76 นางอรทัย เหลือช่าง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
77 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
78 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
79 นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
80 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
81 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผล    
82 นางสุนทรี นวกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประเมินผล    
83 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประเมินผล    
84 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
85 นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม    
86 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล    
87 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล    
88 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร    
89 นายสุพจน์ มธุรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
90 สิบเอก พิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
91 นายเกษม สุตตสันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการและตัดสินการแข่งขัน    
92 นายวรศักดิ์ ศรีสง่า ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการและตัดสินการแข่งขัน    
93 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการและตัดสินการแข่งขัน    
94 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายดำเนินการและตัดสินการแข่งขัน    
95 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายดำเนินการและตัดสินการแข่งขัน    
96 นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสระ ประธานกรรมการภาษาไทย    
97 นางรัชนีกร จุลพรรค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการภาษาไทย    
98 นายทรงพล มากทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านคอดยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภาษาไทย    
99 นายสมพงษ์ เกตุกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการคณิตศาสตร์    
100 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณิตศาสตร์    
101 นางปาริชาติ ชุมโกมนต์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณิตศาสตร์    
102 นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากร ครู โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณิตศาสตร์    
103 นางจำนงค์ ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว ประธานกรรมการวิทยาศาสตร์    
104 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการวิทยาศาสตร์    
105 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการวิทยาศาสตร์    
106 นายเรวัตร์ หาญสาริกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวิทยาศาสตร์    
107 นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกอง ครู โรงเรียนบ้านวังเตย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวิทยาศาสตร์    
108 นายประทีป นกออก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทนง ประธานกรรมการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
109 นายอานันต์ พงศ์เสาวภาคย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
110 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
111 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
112 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง ประธานกรรมการสุขศึกษาและพลศึกษา    
113 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการสุขศึกษาและพลศึกษา    
114 นายพินิจ คล้ายอ้น ครู โรงเรียนบ้านวังเตย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสุขศึกษาและพลศึกษา    
115 นางประไพ กันแคล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ประธานกรรมการศิลปะ    
116 นายศิลป์ชัย เทศนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการศิลปะ    
117 นายดำรง วงศ์ดี ครู โรงเรียนวัดเขาหินเทิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศิลปะ    
118 นายประชา ทองคำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย ประธานกรรมการการงานอาชีพ    
119 นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการการงานอาชีพ    
120 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการงานอาชีพ    
121 นางบุษราภรณ์ สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขวาง ประธานกรรมการภาษาต่างประเทศ    
122 นายไพศาล กุศลวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการภาษาต่างประเทศ    
123 นางวรรณา รัตนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภาษาต่างประเทศ    
124 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการภาษาต่างประเทศ    
125 นายสมโภชน์ จิตเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
126 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน    
127 นางรดาภัค ประสิทธิ์โชค ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
128 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
129 นางบาดาล สุขด้วงเขน ครู โรงเรียนบ้านวังเตย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
130 นางสาวภคมน ศรีเริงหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิธรรม ประธานกรรมการปฐมวัย    
131 นายวิเชียร วาสนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการปฐมวัย    
132 นางสาวนันทิดา ด้วงอ่วม ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการปฐมวัย    
133 นายกำจัด กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินก้าว ประธานกรรมการเทคโนโลยี    
134 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการเทคโนโลยี    
135 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเทคโนโลยี    
136 นางสาวสุภาพร สถิตย์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ รองประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
137 นายธนรัตน นิลประภา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินผลการแข่งขันทัศนศิลป์    
138 นางลออ ตรีสัตย์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการตัดสินผลการแข่งขันทัศนศิลป์    
139 นายอัณณพ เสมียนหร่าย ครู โรงเรียนทุ่งโพวิทยาคม กรรมการตัดสินผลการแข่งขันทัศนศิลป์    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 0865926721 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]