สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 41 7 0 4 48
2 บ้านวังเตย 29 4 5 8 38
3 บ้านทุ่งมน 25 4 2 9 31
4 บ้านโป่งเก้ง 16 12 3 10 31
5 บ้านคลองข่อย 16 2 0 1 18
6 บ้านหนองตะเคียน 14 8 2 5 24
7 อนุบาลสว่างอารมณ์ 14 8 0 5 22
8 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 14 6 0 3 20
9 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 13 11 2 4 26
10 บ้านวังเกษตร 13 4 1 8 18
11 บ้านหนองสมบูรณ์ 12 6 1 8 19
12 บ้านหนองแว่น 12 0 0 0 12
13 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 11 3 2 7 16
14 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 10 7 4 7 21
15 บ้านสวนขวัญ 10 1 3 5 14
16 บ้านสระนารายณ์ 10 1 1 1 12
17 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 9 9 5 6 23
18 วัดเขาหินเทิน 8 2 2 9 12
19 บ้านปากดง 8 0 0 1 8
20 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 6 3 2 16
21 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 7 1 2 4 10
22 บ้านหนองโพธิ์ 6 6 2 1 14
23 วัดเนื้อร้อน 6 2 3 1 11
24 บ้านคอดยาง 6 1 0 1 7
25 อนุบาลวัดหนองเต่า 5 6 1 3 12
26 บ้านหนองเมน 5 5 0 3 10
27 อนุบาลหนองขาหย่าง 5 4 2 3 11
28 บ้านเกาะเทโพ 5 4 0 0 9
29 อนุศิษย์วิทยา ๓ 5 0 0 4 5
30 วัดท่าโพ 4 4 0 0 8
31 บ้านหนองชุมเห็ด 4 3 1 0 8
32 วัดดอนหวาย 4 2 0 6 6
33 บ้านหนองแห้ว 4 1 0 0 5
34 บ้านหนองรัก 3 4 0 0 7
35 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 3 2 0 3 5
36 อนุศิษย์วิทยา ๔ 3 1 1 0 5
37 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 3 0 0 0 3
38 บ้านหัวดง 3 0 0 0 3
39 วัดหนองตางู 2 5 1 7 8
40 วัดดอนกลอย 2 2 3 2 7
41 ชุมชนวัดดงขวาง 2 1 1 5 4
42 วัดหนองระแหงเหนือ 2 1 0 0 3
43 วัดทุ่งนาไทย 2 0 2 0 4
44 วัดเขาดาวเรือง 2 0 0 1 2
45 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 1 2
46 วัดดงแขวน 2 0 0 1 2
47 วัดอุโปสถาราม 2 0 0 0 2
48 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1 7 1 3 9
49 วัดหาดทนง 1 2 1 2 4
50 วัดเขาปฐวี 1 2 1 2 4
51 บ้านท่าดาน 1 2 1 1 4
52 วัดหนองแฟบ 1 2 0 0 3
53 บ้านหนองกี่ 1 1 1 4 3
54 วัดหนองสระ 1 1 1 3 3
55 บ้านเขาผาลาด 1 1 1 2 3
56 บ้านเนินตูม 1 1 1 0 3
57 วัดทุ่งพึ่ง 1 1 0 3 2
58 วัดหนองแก 1 1 0 1 2
59 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
60 วัดวังบุญ 1 0 1 0 2
61 บ้านดงยางใต้ 1 0 1 0 2
62 วัดสังกัสรัตนคีรี 1 0 0 0 1
63 บ้านท่าซุง 1 0 0 0 1
64 วัดตลุกดู่ 1 0 0 0 1
65 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
66 บ้านบ่อยาง 0 3 2 1 5
67 วัดตานาด 0 3 1 0 4
68 วัดหนองเขื่อน 0 3 0 0 3
69 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 1 2
70 อุทัยวิทยาลัย 0 2 0 1 2
71 วัดวังสาริกา 0 1 0 1 1
72 วัดทุ่งปาจาน 0 1 0 1 1
73 วัดโนนเหล็ก 0 1 0 0 1
74 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 1 1 1
75 บ้านหนองแขวนกูบ 0 0 1 1 1
76 บ้านหนองยายดา 0 0 1 0 1
77 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 3 0
78 วัดสะพานหิน 0 0 0 3 0
79 วัดจักษา 0 0 0 2 0
รวม 409 194 71 185 674