ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
คณะทำงานได้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขรายชื่อ นักเรียน ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสิน ตามที่ท่านได้ขอแก้ไขในวันแข่งขัน(๑๕-๑๖ ส.ค.๕๖)แล้ว ในการนี้จึงขอให้ทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องในการพิมพ์เกียรติบัตร ส่วนการเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทุกกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 15:55 น.