รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง รายชื่อที่ปรากฏอาจมีการแก้ไขตามที่กลุ่มโรงเรียนเสนอ
วันอาทิตย์ ที่ 04 สิงหาคม 2556 เวลา 16:16 น.