งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง กลุ่มทัพทัน 3 1. เด็กหญิงชุติมา    ไพรหนู
2. เด็กหญิงอภิชญา    สระกบแก้ว
3. เด็กชายธนพล    เหล็กช้าง
1. นายวิไลวรรณ    เกตุเส็ง
2. นางสาวสุภาวรรณ    สุขนันท์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งมน กลุ่มสว่างอารมณ์ 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    เอกนันทา
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย    โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    เก่งสาริการ
1. นางสาวจารุวรรณ    พิมพขันธ์
2. นายอุเทน    ฤกษ์ดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................