รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงศศินุช  กีรติสุนทร
 
1. นางพักตร์ประภา  สมัครศรีกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีวังยาง
 
1. นางสาววรรณา  อุทัยคุปต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. นางสาวสุรีย์รัตน์  แปลกประเสริฐ
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทางธรรม
 
1. นางสกุลณี  จันทร์จินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงวิภาวี  ไทยหินโจน
 
1. นางลัดดา  สุขคง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เรืองพิจิตร
 
1. นายทวีป  สุขด้วงเขน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิ์พูล
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นางสาววรรณา  อุทัยคุปต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับทิมเพชร์
 
1. นายถวิล   พูลกสิกรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงปรารถนา  เจริญธัญกรณ์
 
1. นางกันยารัตน์  หาญสาริกัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  มธุรส
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญคง
 
1. นางกุลรัศมิ์  ชินพีระเสถียร
2. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงนิรมล  โทนทอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ภู่เกตุ
2. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงธนพร  ระบอบ
 
1. นางจิตรา  วงศ์เฉลียว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  กลิ่นแย้ม
 
1. นางกนกพร  กรเอี่ยม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายภูมิ  อินภูมี
 
1. นายสุเทพ  ประสิทธิเขตรกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญญานาฐ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงจงกลวรรณ  กุลที
3. เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
 
1. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
2. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สีนนทา
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณลธิชา  อ่อนนอก
2. เด็กหญิงรสริน  คงประทีป
3. เด็กหญิงอารียา  เปรื่องโอภาส
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายวิษณุ  เลี่ยมคำ
2. เด็กชายไตรทิพย์  วัฒนกูล
 
1. นางอรทัย  นวกุล
2. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทักษ์สิณี  จักแก้ว
2. เด็กชายสมชาย  พินิกัล
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เหล่าประชา
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายศตวรรษ  บุตรดา
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายอิทธิพล  สังคะวิสุทธิ์
 
1. นางวิภา  เชื้อแพ่ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
2. เด็กหญิงญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
3. เด็กหญิงพรหมพร  บุญอาจ
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุญจเร  ชูเฉลิม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โฉมศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยจันทร์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นายศิริชัย  ศิริวัฒนะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูรัศมี
2. เด็กหญิงพรพิมล  วิริยาจาร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สงวนเผ่า
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบุญรักษา  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงภาสินี  สมัครเขตรการ
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายณภทร  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. เด็กชายตุลธร  สว่างโคกกรวด
3. เด็กหญิงพลอยลดา  นาคพันธุ์
 
1. นางสาวชมภู  กีตา
2. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมแมน
2. เด็กหญิงอภัสรา  โสภณ
3. นางสาวอสมาภรณ์  นวลดอกไม้
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงนริศรา  รักคิณีย์
2. เด็กหญิงสุรีมาศ  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เหล่าแช่ม
 
1. นางสาวชมภู  กีตา
2. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร
2. เด็กหญิงสิรามล  สมศรี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กันนา
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางอำพร  ง่วนทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงกัญนิภา  พงษ์ดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พูลสาริกิจ
 
1. นางจงรักษ์  คะวัติกูล
2. นายมานพ  เหมะสถล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจณิสตา  รอดคง
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รัตนาจารย์
 
1. นางดารณีย์  ภูวนาถ
2. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 84.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายศรายุทธ  โอบชัยภูมิ
2. เด็กชายศิรายศ  จึงวิลัย
 
1. นางสาวชลธิชา  รัตนเทพบัญชากุล
2. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงรัตติยา  ชุมรัมย์
2. เด็กชายสุริยา  นาชารี
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์พฤกษา
2. นายอุดม  ประสาทเกตุ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายชินวัตร  ล่มโพธิ์
2. เด็กชายธนธรณ์  พยัคฆเพศ
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นายวีระพงษ์  โพธิ์พรต
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เริงกสิวิทย์
2. เด็กชายวิกรานต์  พันธ์แสน
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นายอำนาจ  ดิษฐเจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายมนตรี  แพน้อย
2. เด็กชายอภิชาติ  โอสาร
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นายอำนาจ  ดิษฐเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิพร  แพนสิงห์
3. เด็กหญิงพรไพลิน  คำเรือง
4. เด็กหญิงพัชราพร  ปานศิลา
5. เด็กหญิงเกสรา  รัตนวิหก
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นางโสภี  อำพคุณ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชมน  ขวัญไกรศิริ
2. เด็กหญิงกมลชนก  แข็งธัญกรณ์
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ส่องแสง
4. เด็กหญิงสุวิดา  อัมระนันท์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกตุ
 
1. นางสาวพยุง  จิอู๋
2. นางสาวสมพิศ  มาแก้ว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงมณทิชา  โกมลสุทธิ
3. เด็กหญิงวาสุกรี  เผ่าม่วง
4. เด็กหญิงวิไลพร  ชมเพ็ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  อ้วนศรี
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นางสาวภิญญ์พิมล  กันสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงธัญชนก  กิจเสนาะ
2. เด็กหญิงธาวัลย์  สุวิมล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เขียวเขตร
4. เด็กหญิงสุรางคณา  ริสยา
5. เด็กชายเจษฎา  จำนงค์
 
1. นางสายฝน  การักษ์
2. นายสิทธิชัย  วันเพียร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนอยู่
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยทำมา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฉุยฉาย
4. เด็กหญิงผดาศิริ  ไทยศรี
5. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์  สีธูป
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงภาวิณี  สันธบุตร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สังข์เดช
3. เด็กหญิงศวิตา  ขวัญใจ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สูงยาง
5. เด็กหญิงสุภัสสร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขีวัชระกุล
2. นางศศิญา  วรรณศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  แม่นสุข
2. เด็กหญิงธาริณี  รอดแสง
3. เด็กหญิงปีย์วรา  รักษาแสง
4. เด็กหญิงปี่ยฉัตร  ชาญพะนัด
5. เด็กชายไตรรัตน์  สิทธิแปง
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นายมานพ  บุญเพ็ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงธิดารัตน  ตั้งพิทักษ
2. เด็กหญิงอธิตญา  พึ่งพันธ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  ชาสุดทะศรี
4. เด็กชายอำนาจ  กันหาโนน
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  รามคงเมือง
 
1. นายทรงกลด  รัตนเพ็ชร
2. นางสาวปาริชาติ   หวังดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกันตนา  ชุ่มเจริญ
2. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วภูผา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชมภูเพชร
4. เด็กชายธนาวุฒิ  มะลิ
5. เด็กชายธวัชชัย  แข็งธัญกิจ
6. เด็กหญิงนรินทร  ทองงาม
7. เด็กชายนฤดล  ท่าขุมดิน
8. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ลวดอุปโป
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญผล
10. เด็กหญิงพรพัน  เมืองศรี
11. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เมืองราชา
12. เด็กหญิงภิญญดา  ภิญโญดม
13. เด็กชายวรวุฒิ  อินธิมา
14. เด็กชายศิวาลัย  อินทรีย์
15. เด็กชายศุภชัย  คำมา
16. เด็กหญิงสุนิษา  สอนวงศ์
17. เด็กหญิงสุนิษา  วิบุญกุล
18. เด็กชายอนุรักษ์  จุลมุกสิก
19. เด็กหญิงอรพรรณ   ขุนเพชร
20. เด็กหญิงอรุณศรี  แก้วสีดา
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นายสุเทพ  ศิริโสภณ
3. นายอนุกูล  สุขนันท์
4. นางสาวแสงดาว  จันทร์เต็ม
5. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงศุภกานต์  สายปั้น
 
1. นางสาวกัลยา  กะมุทา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ไกรเลิศ
 
1. นางนิภาพร  พวงชื่น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เครืออ่อน
 
1. นางมรินทร์  ขำศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงอุทัย
2. เด็กชายศุภกฤษ  บัวขาว
 
1. นางชิดชนก  อภิธันยาศัย
2. นางโสภา  สนประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงฐณิชา  เหล่าเมือง
2. เด็กชายศิริโชค  โกทัน
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
2. นางสาวสุมาลี  กลั่นการนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายวิรุจ  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  สว่างวัฒนชัยกุล
 
1. นายปรีชา  มานะทัต
2. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายชนาธิป  พรมเขียว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองม้วนวง
3. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  เก่งเกษกิจ
4. เด็กชายธนพนธ์  สนองชาติ
5. เด็กชายศุภกร  เครือเซ็ง
6. เด็กชายสมชาย  สร้อยระย้าแก้ว
7. เด็กชายสมบูรณ์  มากล้น
8. เด็กชายสิงหนาท  ขังเขตร์
9. เด็กชายเอกชัย  เริงเกตกิจ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญนุช
 
1. นางชนันทิพย์  เพ็ญสุข
2. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
3. นางสาวพิมพิมล  กันสุข
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงจริยา  เก่งธัญกรณ์
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ไวเชิงค้า
3. เด็กหญิงพัชรพร  สรรพ์สุขเติม
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชี่ยวธัญญกิจ
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ตลับนาค
6. เด็กหญิงวิภาวินี  นุ่นงาม
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชลนุชา
8. เด็กหญิงอภิชญา  คุณเดช
9. เด็กหญิงอภิชญา  สุขหร่อง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำงาม
 
1. นางสาวจินดา  พงษ์ประเสริฐ
2. นางสุนีรัตน์  แถมพยัค
3. นางอานงธิภา  วัฒนภาเกษม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกันตา  เจียมเจริญ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  สีนัำเงิน
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุราฤทธิ์
4. เด็กชายฐิติพรชัย  จันทร์ชื่น
5. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ยังอยู่
6. เด็กหญิงธิดาพร  หม่องนุ
7. เด็กหญิงนรินทร  สิงหรัตน์
8. เด็กหญิงพิชญาภาวินี  แซ่ตัง
9. เด็กหญิงมาธวี  เพ็ชรเอี่ยม
10. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์หิรัญ
11. เด็กหญิงสิริกุล  แตงโสภา
12. เด็กหญิงสุฑารัตน์  อินทรสุวรรณ
13. เด็กหญิงสุนทรี  นุ่นงาม
14. เด็กหญิงสุวพิชชา  ช้างจั่น
15. เด็กชายเรืองเกียรติ  ยิ้มกล่ำ
 
1. นางมาลี  มณีคุ้ม
2. นางสุพัตรา  เหล่าเปีย
3. นายอนุสรณ์  พันธุ์ยี่
4. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงบัณฑวรรณ  ด้วงทอง
2. เด็กชายพิชิตพร  จอนนุ้ย
3. เด็กหญิงวาสนา  เทพคุณ
 
1. นายสุรเศรษฐ์  พรมสอน
2. นางอวยพร  ปาลวัฒน์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธนากร  กั้วมาลา
2. เด็กหญิงวาสนา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สายจันทคาม
 
1. นายพินิจ  คล้ายอ้น
2. นางรัชนี  คล้ายอ้น
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายนราวิชญ์  นัยเนตร
2. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางชลธร  แกล้วกสิกรรม
2. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อุ่นชื่น
2. เด็กหญิงนัฐริกา  หลักเมือง
 
1. นางจงรักษ์  คะวัติกูล
2. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายบุลพร  สุพลจิตร
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงวาสนา  เฉยรอด
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายกฤษดา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายเยียน  เวฬุ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงสุรดา  กางกรณ์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   บรรณวัฒน์
 
1. นางสาวนภาพัฒน์   เหล่าปาน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีขาว
 
1. นายเยียน  เวฬุ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายไชยา  ชิระกุล
 
1. นายเยียน  เวฬุ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกรรณิกา   เวียงอินทร์
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดาววิภา  ศิริมา
2. เด็กหญิงนวิยา  นิลเกษม
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นายเชาวลิต  วาอุทัศน์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงนิศมา  สุวรรณศร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กางกรณ์
 
1. นางทองหล่อ  พุ่มเกิด
2. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  อ่อนอก
2. เด็กชายปรีชา  ทับฤทธิ์
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชนาธิป  เผ่าเล็ก
 
1. นายเยียน  เวฬุ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายดนุเดช  พยัคฆเพศ
2. เด็กหญิงภัทรีญา  หมู่พยัคฆ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญชาญ
 
1. นายบุญเพ็ญ   โพธิ์พรต
2. นายสำเริง  พิลึก
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายกรรชัย  สยาม
2. เด็กชายก้องราช  พิลา
3. เด็กชายภัทรพล  คำมูล
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นางเตือนใจ  พันธุ์อ้น
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายบรรณวัชร  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กชายประณัย  สุภาพ
3. เด็กชายวาทิน  ถึงสุข
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายธวัชชัย  เสาวพัตร์
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรันทนินทร์  พงษ์กรกต
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายอัษฏา  วันดี
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
 
1. นางสมหมาย  คำดีเพ็ง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงสวรินทร์  อยู่โพธิ์
 
1. นางสาวสมปอง  พงษ์สุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
 
1. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร์
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กชายอนุกูล  พิลึก
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
 
1. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  มุจรินทร์
2. เด็กชายกิตติ  เกิดพร้อม
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
4. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
5. เด็กหญิงพิไลพร  เพียรกสิกรรม
6. เด็กหญิงมลิวัลย์  เสาวพัตร์
7. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
8. เด็กชายสมศักดิ์  บัวกลับ
9. เด็กชายอำนาจ  วิงไธสง
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. นายยืนยง  สีธูป
3. นางสุชีรา  เถาวัลย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิกสิกรรม
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนการ
4. เด็กชายนัฐพล  กำทรัพย์
5. เด็กชายปรเมษฐ์  เหมือนการ
6. เด็กชายพัชรพงษ์  วันดี
7. เด็กชายมงคล  บุกบุญ
8. เด็กชายวัลลภ  มั่นคง
9. เด็กชายศตวรรษ  เหมือนการ
10. เด็กชายสมบูรณ์  เวชจำนงค์สังค์
11. เด็กชายสุรภา  จันทร์กลิ่น
12. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
2. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
3. นายย้วน  เรืองวงษ์งาม
4. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
3. เด็กหญิงกรชนก  โหรสกุล
4. เด็กชายกฤษฎา  สุดสอาด
5. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แกล้วการไถ
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
7. เด็กหญิงณัฐลิกา  พันธุ์กสิกร
8. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
9. เด็กชายธนกร  สูงปานขาว
10. เด็กหญิงธัญชนก  ผดุงชาติ
11. เด็กชายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
12. เด็กหญิงนริสรา  ยอดวิถี
13. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ยิ้มงาม
15. เด็กหญิงรมินตรา  แก้วสุขา
16. เด็กชายริกกี้  คล่องอักขระ
17. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
18. เด็กหญิงสุชาวดี  บำรุงรัฐสุจริต
19. เด็กหญิงสุภัสสร  รักสิกิจ
20. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางสาวนิสา  ยอดละออง
3. นายพนมทวน  ทองสุข
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นายศรีรัตน์  พิลึก
6. นางสิริกาญน์  ชาติบุตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ไม้สนธิ์
3. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
4. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
5. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
6. เด็กชายธวิภู  พงษ์สาริการ
7. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
8. เด็กชายพงศกร  สกลหล้า
9. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
10. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
11. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
12. เด็กชายรุ่งอนุชา  สมัครกสิกิจ
13. เด็กหญิงวัลภา  บุญเกิด
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เรืองอยู่
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
16. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พฤกชาติ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำอิง
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียมจันทร์
20. เด็กหญิงเจนขวัญ  สิงห์โตแก้ว
21. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
3. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
4. นายศรีรัตน์  พิลึก
5. นายสมพุทธ  เรียงครุฑ
6. นายเจริญ  มานิตย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กชายทศพล  พงษ์เกษตรการณ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เกษรสุริยวงศ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายเมธากร  วิเศษศักดิ์
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางอุโลม  แรงเขตรการ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงศิริวิมล  นามวรรณ
 
1. นายมาโนช  กล่ำภักตร์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงวศิ  วิสิทธิโชค
 
1. นางพรทิพย์  สถิตพงษ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายอรรถพล   บัวบาน
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชื่อดอนกลอย
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายเอกรัตน์  ประพัฒน์
 
1. นายเสรี  ฉิมพลี
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงโปรยฝน  โพธิ์เรือง
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  กลายสุข
 
1. นางสาวพรพิมล   ดีเลิศ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 1. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ทิ้งไทยสงค์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายปฎิภาณ  นรเอี่ยม
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  แก้วถิ่นดง
 
1. นายถวิล  แก้วถิ่นดง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ภู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คงคาลัย
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอ้บสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโพธิ์
6. เด็กหญิงธนัญญา  จรบุรี
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรา
8. เด็กหญิงปรารถนา  เขียวราชา
9. เด็กหญิงพรกนก  หิรัญ
10. เด็กชายภูมิ  กิจสุวรรณ
11. เด็กชายมีนทฎา  อินทโฉม
12. เด็กหญิงลักษิกา  แตงโสภา
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  พลกระจ่าง
14. เด็กหญิงสุรีพร  มุงบัง
15. เด็กหญิงหัทยา  ดำนงค์
16. เด็กหญิงเพชรลฎา  อินทรสุข
 
1. นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์
2. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
3. นางสาวลัดดา  สุวรรณเศรษฐ์
4. นางวัชรี  จำเรียง
5. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายภูวนารท  สายศรี
2. เด็กชายยิ่งยง  เริ่มพงษ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  เษตรพงษ์
4. เด็กชายศุภชัย  โคมทอง
5. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทะ
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงมลฤดี  ยิ้มปราโมทย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  แสนสุข
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จุ้ยฤทธิ์
2. เด็กชายยศพล  ฉิมดี
3. เด็กชายวิทวัส  สีดำ
 
1. นายจันศรี  ประชุมชัย
2. นายบวร  เอกขระ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพล  ต่วนชะเอม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทเกตุ
3. เด็กชายเดชา  ขำอิง
 
1. นายวิชัย  วงษ์โก
2. นางสมบุญ  วงษ์โก
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงจันทนา  จันทร์หนัก
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุขเปี่ยม
3. เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายวรธน  ศรีเจริญ
2. เด็กชายศุภณัฐ  เจนเขตการณ์
3. เด็กชายอรรถพร   ฤทธิ์น้อย
 
1. นายวิชัย  วงษ์โก
2. นางสมบุญ  วงษ์โก
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงกุสุมา  จำเรียง
2. เด็กหญิงชุติมา  แดงแย้ม
3. เด็กหญิงปภาดา  สุพัตรา
4. เด็กหญิงมลธิชา  อำพเสวก
5. เด็กหญิงสาวิตรี  จำนงค์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทะสะภาค
 
1. นางฐิติรัตน์  วัฒน์วิทยกุล
2. นางนาตยา  พูลกสิกรณ์
3. นางสาววิไลวรรณ  แรงกสิกรณ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยทำมา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุดสวาท
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทิมา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  แกว่นกสิกรรม
5. เด็กหญิงปุณยนุช  เมฆเขียว
6. เด็กหญิงมะลิ  ลำภา
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. นางวรัชยา  กาจชัยการ
3. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาพรเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่ามีกร
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแดง
 
1. นางสาวศิริพร  ท้าวแก้ว
2. นางสาวอัญชรี  แซ่ด่าน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงยมลพร  ฉิมดี
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายสุทิวัส  แม้นด้วง
 
1. นายจันศรี  ประชุมชัย
2. นายบวร  เอกขระ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงปิ่นนภา    ปาทาคำ
2. เด็กหญิงวาสนา    ยงเขตรการ
3. เด็กชายศราวุธ   กันเขตรวิทย์
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
2. นายประสิทธิ   อรุณศรีสุขสันต์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงธัญศิริ  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงปุษยา  ทองแบน
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ดิษสวน
 
1. นายบรรพจน์  โพธิ์พรต
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
2. นายสมโภช  พินทอง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กางกรณ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  รื่นรวย
3. เด็กหญิงวรรณษา  เสี่ยวกสิกิจ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสังวาลย์  คล้ายแสง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกฤษณา   ขันเขตร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีคำแหง
3. เด็กหญิงนุชจริน  เดชยงค์
 
1. นางสมบูรณ์  คงห้วยรอบ
2. นายเฉลิม  จันทฤกษ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายกฤตนัย  ดิษเจริญ
2. เด็กหญิงรัตนมน  บุญโพธิ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  กอบธัญญกิจ
 
1. นางอัจฉรา  เจริญตะคุ
2. นางสาวเสาวภาศรี  เกิดด้วง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. นางสาวพรทิพย์  พิลึก
2. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิน
2. เด็กหญิงมยุรา  บุตรสุภาพ
3. เด็กชายวีระพล  เก่งกิจการ
 
1. นางสมบูรณ์  คงห้วยรอบ
2. นายเฉลิม  จันทฤกษ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงธนพร  มีมุข
2. เด็กชายวรพงศ์  สุระมณี
 
1. นายธวัชชัย   จันทรานุสรณ์
2. นางสาวอนงค์  วิเชียรวรรณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แรงกสิวิทย์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พรหมคล้าย
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. นายศณัชทพล  อรุโณทอง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายจตุรพร  ชาสุดทะศรี
2. เด็กชายอานนท์  ทิพวรรณ
 
1. นางณัฐชานันท์  เกษมุติ
2. นางยุวดี  โสภาศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พลโยธา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยระย้าแก้ว
 
1. นางสุทธิลักษณ์  ปวงรักษ์
2. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณัชพล  กลั่นเกษตรวิทย์
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  กอวงษ์
3. เด็กหญิงพิมนภา  สุวรรณพยัค
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อำไพชื่น
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกนกพร  สีหานาท
2. เด็กหญิงพัชริน  แหลมหลี่
 
1. นางสาวดิศราพรรณ  ศรีนุช
2. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายธนกิจ  หนุนสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  วันขำ
 
1. นางวิภา  เชื้อแพ่ง
2. นายอนันต์  ยะไข่
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงพรรณี  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณพืช
 
1. นางสาวนิสา  ยอดละออง
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายชาริติ  ชัยชน
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  ล้อมราย
 
1. นางสมาพร  คงห้วยรอบ
2. นายสมโภช  พินทอง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  พัดสาริกา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชุตินทร
 
1. นายภูมิชน  พรมสินชัย
2. นางสาวสุพี  โสมโสภา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ศุภวิฑิตพัฒนา
2. เด็กชายมฤค  สุขรื่น
 
1. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
2. นางสาวรัตนา  โตลา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายปิยะ  อินพรม
2. เด็กชายพงศธร  ศิริขันธ์
3. เด็กชายศุภสิทธ  ชำนาญจุ้ย
 
1. นายทรงพล  สินคุ้ม
2. นายมานะ  เพ็งน่วม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  นุ้ยตูม
2. เด็กชายอรุณ  ท้าวทอง
3. เด็กชายเตชพัฒน์  มาท้วม
 
1. นายทรงพล  สินคุ้ม
2. นางสาวสุวรรณี  พลอยปฐม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บลันชาร์ด
 
1. นางสาวสิริมดี  เจติย์ภัทรนาท
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงธนรัตน์  อิวชาวนา
 
1. นางสาวสิขชา  ภู่ยงยุทธ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงประภัสสร  ลอยสงเคราะห์
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เตียวิรัตน์
 
1. นางวาสนา  โพธิวัลย์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
 
1. นางมุกดา  เรืองวงษ์งาม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุสะดา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิสชา  เสืออุดม
 
1. นางสาวสิขชา  ภู่ยงยุทธ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายวุฒิพร  คงกุทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
 
1. นางสาวเจียระไน  ทองคำขาว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายสมศักดิ์  เจริญธัญกรณ์
 
1. นางพรรณี  รักธัญการ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายกรีม  เกื่อมจันทร์กรีม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  กาวิน
3. นายธนชิต  เกษเวชสุริยา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ครุฑแก้ว
5. เด็กชายภูวงศ์  แสนวงศ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิงจันลา
2. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ธัญกรณ์
 
1. MissZhong  Yang
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์
2. เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
 
1. นางสาวศศิกานต์  ทวีทา
2. นางสาวสิริมดี  เจติย์ภัทรนาท
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงณัฐริณี  เกลื่อนกลางดอน
2. เด็กหญิงอภิญญา  บุญคง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิงจันลา
2. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายชฎาธาร  สมวงศ์
2. เด็กชายธงชัย  เกษาพร
3. เด็กชายนรากร  ทองงาม
4. เด็กชายปัญญากร  ศรีบุรินทร์
5. เด็กชายศุภชัย  เกตุกุล
6. เด็กชายเมธาวรรณ  โนพา
 
1. นายบุญรักษ์  บุญเงิน
2. นางประยงค์   ทองสถิตย์
3. นางสาววิภาดา  โชคชัย
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายชินวัตร  ทุมสิว
2. เด็กชายณัฐพนธ์  คำสุ่ม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เติ๋น
4. เด็กชายอภิรักษ์  สีเวียง
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสนสุข
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกษศิลป์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นายสนอง  วงษ์ขาว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชยวิชญ์  สืบสายจันทร์
2. เด็กชายณัฐนนท์  หนูกลัด
3. เด็กชายณัฐพล  สีนิน
4. เด็กชายธีรภัทร  มากรุง
5. เด็กชายธีรภัทร  กลั่นการไถ
6. เด็กชายบัญชา  เขียวเขตร
7. เด็กชายบัญชา  แข็งธัญกิจ
8. เด็กชายสุทัศ  ทองคำขาว
 
1. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
2. นายประสิทธิ์ชัย  แสงกรุง
3. นายสมชาย  เหล่าลูกอินทร์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ญาเพชรน้อย
2. เด็กชายชญศักดิ์  พิลึก
3. เด็กหญิงธนวัฒน์  แตงโสภา
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  คุ้มผล
5. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมมิ
6. เด็กชายวริศ  ชาละวัน
7. เด็กหญิงวาสนา  โฉมศรี
8. เด็กหญิงวาสนา  อาทร
9. เด็กหญิงสุธีมนต์  สุกิจโกศล
10. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สาวิสิทธิ์
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
3. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สมบุญณา
2. เด็กหญิงอนุสรา  กวนไวยบุตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใยอ่อน
 
1. นายปรัชญ์  มาใจ
2. นางสาวสมศรี  เปรมจิตต์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วันทะไชย
2. เด็กหญิงประไพ  บุญชมภู
3. เด็กหญิงสุรดี  เปียปาน
 
1. นางสาวประภา   คำแสง
2. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายจตุพร  เลี่ยมไคต้วน
2. เด็กหญิงณัฐชา  ฤหลม
3. เด็กหญิงธัญจิรา  พิลึก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นางสาววรรณา  ด้วงช้าง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายบุญเลิศ  อินภูมี
2. เด็กหญิงมลศิกานต์  วันพลทอง
 
1. นายบุญเลิศ  บัวผัน
2. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายกฤษฎาภูมิ  วันพลทอง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  สิงห์มี
 
1. นายพีรพงษ์  คูตระกูล
2. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายชยานันท์  เสรารักษ์
2. เด็กชายปัญญา  บุญเกตุ
 
1. นายจิระ  มิ่งเมืองมูล
2. นายมานพ  เหมะสถล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1. เด็กชายจักรกฤช  แก้วชมร
2. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์มา
 
1. นายสงคราม  ขุนนรา
2. นายสมโภชน์  จิตรเพ็ชร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายดนัยพร  โคยะทา
2. เด็กชายอัษฎา  วงศ์กลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  จันทร์สุวงศ์
2. นางสุมาลี  จูรัตน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนนลนีย์  โฉมศรี
2. เด็กหญิงนปัทสวรรณ  ประยูรพงษ์
 
1. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  จันทร์สุวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงษ์วิทยา
 
1. นางทัศนา  ประสิทธิเขตรกิจ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายพาโชค  ลงทอง
 
1. นายพิเชษฐ  เชื้อแพ่ง
 
165 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
 
1. นางสาวบุปผา  ชำนิเชิงค้า
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  มีเผ่า
2. เด็กหญิงพาฝัน  นิพนธ์
3. เด็กชายภักดีภูมิ  ถ้ำแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุญนก
2. นางเปรมจิตร์  สรรพ์สุขเติม
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงปุญโญทัย  ประสาทเขตรการ
3. เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา
 
1. นางจิรา  ยิ้มแจ้ง
2. นางปราณี  ศรีรักษาแก้ว
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนพนันท์  อัมรนันท์
 
1. นายอนิรุตติ์  พงษ์ดี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายชลิต  ขุนอยู่
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายชนินทร์  สุขสำราญ
 
1. นางรังสิมา  เพียรการนา
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนิรุตต์  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศักดาสกุลคุณากร
 
1. นางสาวนริศรา  นัคราจารย์
2. นางสาวเจนจิรา  รักชาติ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายศุภกร  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ   กำพล
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  รำยวน
 
1. นางสาวเจนจิรา  รักชาติ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงรัตนภร  สมัครการไถ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กล่ำทวี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายวันเฉลิม  คล้อยมาตร
 
1. นายวิรัตน์  รัตนมณี
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงสุหรรษา  คำกัง
 
1. นายไพศาล  เทพพันธ์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายพงศกร  ขาวสะอาด
2. เด็กชายมนตรี  สีรักษา
3. เด็กชายสุรวุธ  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวนริศรา  นัคราจารย์
2. นางสาวเจนจิรา  รักชาติ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนันทพงศ์  อาจสาริการ
2. เด็กชายมานพ  นิระพันธ์
3. เด็กชายวสันต์  พันตุลา
 
1. นายจิตเพชร  หาญสาริกัน
2. นายวิรัตน์  รัตนมณี
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงจายุดี  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงนิตา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  สดุดี
 
1. นายวิรัตน์  รัตนมณี
2. นางศรีอัมพร  เวฬุ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชัยมงคล  ทรงอยู่
2. เด็กชายอาทิตย์  เกษวิทย์
 
1. นายคมกฤษ  เปรมกิจพรพัฒนา
2. นายวิโรจน์  รักชาติ