หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางศิริจรรยา มูลชีพโรงเรียนวัดหนองมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรประภา อั๋นดอนกลอยโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นางนภารัตน์ วัดสิงห์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
4. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยที่ปรึกษา
5. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
6. นางณัฐชญา ดิษเจริญสพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรนุช นาคยาโรงเรียนบ้านดงประดาพระประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โตศิลาโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชัยพรโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสายันต์ จิระปานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางกชพร เปียมาลย์โรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวรัตนา กลทิพย์โรงเรียนบ้านร่องตาทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายภูไท สุวรรณเพชรโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ บุญยิ้มโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง กิกลิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ธีระการกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน บำรุงชนม์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางพัชรี สัมพันธ์อภัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวดี มั่นหมายโรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางมณี มหันตรัตน์โรงเรียนบ้านตคลองชะนีกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูลสาริกิจโรงเรียนบ้านน้ำรอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุภัทรา อัมภารามโรงเรียนบ้านงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางกุลกัลยา แก้วการไร่โรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการ
3. นางอารีย์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ สีสดโรงเรียนบ้านเนินพยอมประธานกรรมการ
2. นางเสวียน แก้วแกมทองโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ นาคสูตรโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอเนก ไวเขตรการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ นิลทมรโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาวบำรุง เงินยวงโรงเรียนบ้านหนองผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ สินบำรุงโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุตรลพโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา รัตนะโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกำไร พะลังโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเพียง สิงห์ทองโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล บุญชัยโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางปิยมาภรณ์ วงศ์วิเชียรโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา พุทธผกาโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นางส้มแป้น แสงทองโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุรีวรรณ สุขารมณ์โรงเรียนบ้านเนินนสาธารณ์ประธานกรรมการ
2. นางชาติรส เสาวมาลย์โรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวประภาพร หนองคายโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการและเลขานุการ
4. นายกำพล เดชพจน์โรงเรียนบ้านทัพยายปอนที่ปรึกษา
5. นางสาววาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังที่ปรึกษา
6. นางรัญญาภัทร์ อัยราโรงเรียน/ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
7. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนาวิน องค์ศิริมงคลโรงเรียนบ้านหนองฝางประธานกรรมการ
2. นางวชิรญา อิสะโรโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางสุมนต์ วงษ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูษิต วิเชียรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ คณฑาโรงเรียนวัดทัพหลวงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วงษ์ท่าข้ามโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธารณ์ จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธาร จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชูกิต สัมมาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพุต่อประธานกรรมการ
2. นางสายธารณ์ จีระดิษฐ์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวณี ปานแดงโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวลัดดา คฤหปานโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา เหมพิจิตรโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุขโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ทิพรังศรีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญานิณี สอาดโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ บิณฑวิหคโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดาวรุ่ง ตะคร้อโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายทวี จุลพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวสมคิด สุทธินันท์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
6. นายธนบูรณ์ กอบสาริกรณ์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
7. นางสาวกนกพร สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวินัย จิระปานโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัยทิพย์ ขุนแท้โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เอมสรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒กรรมการ
4. นางสาวสันทัด ครองวงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ศรีแจ่มโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
6. นางสาวภรณ์พรรณ ขานคุปต์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
7. นางสาววาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางกาญจนา โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นายครรชิต อินต๊ะโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ แก้วเกษการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
7. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิมา เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านคลองโป่งประธานกรรมการ
2. นายมนตรี รงค์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
3. นายวิโรจน์ มั่นต่อพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
4. นางสมพร ชุมแพโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52กรรมการ
5. นางสาวปิยอุษา พยุงทรัพย์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุทธิมา เพ็ญสุขโรงเรียนบ้านคลองโป่งประธานกรรมการ
2. นายมนตรี รงค์ทองโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
3. นายวิโรจน์ มั่นต่อพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
4. นางสมพร ชุมแพโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52กรรมการ
5. นางสาวปิยอุษา พยุงทรัพย์โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธนพร ศรีษะเกตุโรงเรียน/ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
7. นางปรางแก้ว คำมีโรงเรียนวัดทัพหมันที่ปรึกษา
8. นายเสวก พันธุ์อ้นโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางดาหวัน รังษิมาศโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จบศรีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางดาหวัน รังษิมาศโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย จบศรีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านสมอทองประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจา วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางจิราภร คำอินทร์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์โรงเรียนบ้านสมอทองประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจา วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางจิราภร คำอินทร์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุณีรัตน์ แถมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายกิจจา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์กรรมการ
5. นางพจนารถ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุณีรัตน์ แถมพยัคฆ์โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญญาภรณ์ ไชยศิลาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวปิยภรณ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายกิจจา แสงแก้วโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์กรรมการ
5. นางพจนารถ สิทธิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองบุญโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ทองบุญโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
3. นางอารีย์ พันธุ์อ้นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นายสรคม คำมีโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวบุผชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
7. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
8. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นายสรคม คำมีโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวบุผชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
7. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
8. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นายสรคม คำมีโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวบุผชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
7. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
8. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นายสรคม คำมีโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวบุผชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
7. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
8. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปรีเปรมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ชาเมืองกุลโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการ
3. นายธานี ดิษประภัสโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
4. นายจตุฤทธิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านลานคากรรมการ
5. นายสรคม คำมีโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
6. นางสาวบุผชาติ ชูบัวโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการ
7. นายดำรงพล เซียโว่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการ
8. นางสาวสมใจ มุมานโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประไพ กันแคล้วโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี นิ่มพยาโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
3. นายนิติธร กุลโอฬารโชติโรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประไพ กันแคล้วโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี นิ่มพยาโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
3. นายนิติธร กุลโอฬารโชติโรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอมร จิตต์ชาตรีโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ แจ้งวิจารณ์โรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
3. นางสาวรำไพพรรณ สังขอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ เตชะนาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวสมบัติ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ เตชะนาโรงเรียนหนองลันราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางวรนุช ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวสมบัติ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานพ เกษมุติโรงเรียนวัดทุ่งโพประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เปรมจิตรโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
3. นายละเอียด เงียบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เกตุเกล้าโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
3. นายตันติพัฒน์ ทัศวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยพลู-โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณราย เกตุเกล้าโรงเรียนวัดเทพนิมิตกรรมการ
3. นายตันติพัฒน์ ทัศวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยพลู-โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จีนแฉ่งโรงเรียนวัดห้วยขานางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
3. นางศิรินันท์ ภุมมาโรงเรียนบ้านบ่อทับใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมชาย จีนแฉ่งโรงเรียนวัดห้วยขานางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการ
3. นางศิรินันท์ ภุมมาโรงเรียนบ้านบ่อทับใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย จีนแฉ่งโรงเรียนวัดห้วยขานางประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพยายปอนกรรมการ
3. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย จีนแฉ่งโรงเรียนวัดห้วยขานางประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพยายปอนกรรมการ
3. นางสาวปรินดา เสลาโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปราณี บัวตูมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวอาภา เพชรลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี บัวตูมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวอาภา เพชรลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี บัวตูมโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ เกิดศรีโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการ
3. นางสาวอาภา เพชรลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิวภา บัวสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวิศัลยา ชินประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการ
3. นางนภัสสร ทัดเสือโรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ เกษศิลป์โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์โรงเรียนบ้านสมอทองกรรมการ
3. นางรุ่งฟ้า ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพันธุ์ระวี วินัยพานิชโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา นรสิงห์โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทองปลายโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวเปรมมิกา อ่อนธานีโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นายจเร มุสิราชโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
3. นางสาววลัยพร พรมชาติโรงเรียนบ้านใหม่หนองแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายกิตติคุณ เส็งจีนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวรรณ ป้อมคำโรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการ
3. นายณรงค์ ศรีพลเรือนโรงเรียนบ้านเนินมะค่ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมหมาย จันทรโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วรา ดวงแก้วโรงเรียนเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
4. นายดิเรก ศรีสุวรรณโรงเรียนอีมาดอีทรายที่ปรึกษา
5. นางสาวแก้วใจ เจิมเมืองโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามที่ปรึกษา
6. นายธีรยุทธ ภูเขาโรงเรียน/สพป.อุทัยธานี 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย จันทรโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นายจิระวุฒิ กล้าการขายโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วรา ดวงแก้วโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปรเมศวร์ บัวตูมโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมลักษณ์ ภู่ทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายฐานิส ทนะแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรเมศวร์ บัวตูมโรงเรียนบ้านโป่งข่อยประธานกรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ ภู่ทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายฐานิส ทนะแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ จันทรโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร เสลาโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายปิยะ สายจีนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จันทรโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร เสลาโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายปิยะ สายจีนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางลำจวน อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นายปรีชา วาสนาโรงเรียนวัดป่าช้ากรรมการและเลขานุการ
5. นายนายสังวาลย์ วงษ์ดรมาโรงเรียนบ้านป่าอ้อที่ปรึกษา
6. นางสาวรุจิวรรณ ธิมะราชโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาที่ปรึกษา
7. นางสถิตพงษ์ แยบเขตรการณ์โรงเรียนบ้านโกรกลึกที่ปรึกษา
8. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงโรงเรียน/ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางลำจวน อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นายปรีชา วาสนาโรงเรียนวัดป่าช้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายซาโก้ วราหะโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางลำจวน อินปนามโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายบุญชู กุมภาพันธ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นายปรีชา วาสนาโรงเรียนวัดป่าช้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรพิชญ์ อานนท์วัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามประธานกรรมการ
2. นางเกศราภรณ์ เสาร์ทองโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นายเต็ม กุลฑลเสพย์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา โชติธนะโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งนาสวนกรรมการ
3. นางพัชรี แย้มพุ่มโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ จันทนนท์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
4. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ จันทนนท์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรัชวงค์ เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงประธานกรรมการ
2. นายกระเศียร ท่านัทธีโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ จันทนนท์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นายกองศักดิ์ ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุสุขโรงเรียนวัดสะนำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ คูสุวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง ซุ้นเจริญโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสุพรรณี กสิกรณ์โรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นายวัลลภ จิตตะมุขโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางกนกวรรณ พัฒโนทัยโรงเรียนบ้านหินตุ้มกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นายวัลลภ จิตตะมุขโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางกนกวรรณ พัฒโนทัยโรงเรียนบ้านหินตุ้มกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ ดำสนิทโรงเรียนบ้านห้วยโศกประธานกรรมการ
2. นางดลพร ตันติพงษ์โรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นายเอนก อยู่จำนงค์โรงเรียนบ้านหนองผักแพวกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วิรุณบุตรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
5. นายวัลลภ จิตตะมุขโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางกนกวรรณ พัฒโนทัยโรงเรียนบ้านหินตุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมน สพป.อน ๑ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
4. นายภูริภัทร มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุรสิทธิ์ จินตกสิกรรมโรงเรียนวัดหนองเต่าที่ปรึกษา
6. นางสาวชนันธิดา หนองคายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาที่ปรึกษา
7. นายขวัญชัย บารมีโรงเรียนบ้านคลองโป่งที่ปรึกษา
8. นายวิเชียร จันทรโรงเรียน/ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
9. นางสาวกาญจนา จูสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมน สพป.อน ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายภูริภัทร มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านดกรกลึกกรรมการ
2. นายภูริภัทร มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นายยืนยง สีธูปโรงเรียน บ้านหนองเสน สปบ.อน.๑กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นายภูริภัทร มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมน สพป.อน ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมน สพป.อน ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียนบ้านหนองเมน สพป.อน ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรณ์โรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงรองประธานกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
6. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการ
7. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ ศรีสง่าโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
6. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์โรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
4. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
5. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียน บ้านหนองเมน สพป.อน.๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
5. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายยืนยง สีธูปโรงเรียน บ้านหนองเมน สพป.อน.๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ สุวาทโรงเรียน บำนาญกรรมการ
3. นายธัญนภัทร์ มังกรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายปราโมทย์ หนูกลัดโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
5. นายสรวิศ จันทรานุสรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฉัยยา วราหะโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเกษม สุตตสันต์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
3. นายจักรชัย ธรรมสอนโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
4. นายรุ่ง สุริยกานต์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียน บ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางเฌนิศา บุญวัฒนาโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียน บ้านโป่งข่อยกรรมการ
4. นางนุชรี ทองไทยโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
5. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียน วัดสะนำกรรมการ
6. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียน ทองประสาทเวทย์กรรมการ
7. นางกาญจนา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
8. นายเดชา ธรรมขาติโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
9. นางสายหยุด เวฬุโรงเรียน บ้านบุ่งฝางกรรมการ
10. นายจิตกร สมาคมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
11. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
12. นายสมเดช ภู่ศรีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียน บ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางเฌนิศา บุญวัฒนาโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกาญจนา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียน บ้านโป่งข่อยกรรมการ
5. นางนุชรี ทองไทยโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
6. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียน วัดสะนำกรรมการ
7. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียน ทองประสาทเวทย์กรรมการ
8. นายเดชา ธรรมขาติโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
9. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
10. นายจิตกร สมาคมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
11. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
12. นายสมเดช ภู่ศรีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียน บ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางเฌนิศา บุญวัฒนาโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกาญจนา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
5. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียน บ้านโป่งข่อยกรรมการ
6. นางนุชรี ทองไทยโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
7. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียน วัดสะนำกรรมการ
8. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียน ทองประสาทเวทย์กรรมการ
9. นายเดชา ธรรมขาติโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
10. นางสายหยุด เวฬุโรงเรียน บ้านบุ่งฝางกรรมการ
11. นายจิตกร สมาคมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
12. นายสมเดช ภู่ศรีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียน บ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางเฌนิศา บุญวัฒนาโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางกาญจนา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
5. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียน บ้านโป่งข่อยกรรมการ
6. นางนุชรี ทองไทยโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
7. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียน วัดสะนำกรรมการ
8. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียน ทองประสาทเวทย์กรรมการ
9. นายเดชา ธรรมขาติโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
10. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
11. นายจิตกร สมาคมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
12. นายสมเดช ภู่ศรีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุสุขโรงเรียน บ้านบุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษาโรงเรียน ชุมชนบ้านทุ่งนางามกรรมการ
3. นางเฌนิศา บุญวัฒนาโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
4. นางกาญจนา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางกัญญาพัชร์ วรากุลเรืองฤทธิ์โรงเรียน บ้านโป่งข่อยกรรมการ
6. นางนุชรี ทองไทยโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการ
7. นายสุทธิพร อ่อนช้อยโรงเรียน วัดสะนำกรรมการ
8. นายศรศักดิ์ กังวาฬโรงเรียน ทองประสาทเวทย์กรรมการ
9. นายเดชา ธรรมขาติโรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการ
10. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
11. นายจิตกร สมาคมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
12. นายสมเดช ภู่ศรีโรงเรียน สพป.อุทัยธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด เวรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
4. นายโชค หมั่นเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ที่ปรึกษา
5. นางวันทนีย์ ลือเปี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบที่ปรึกษา
6. นางสาวณัฐธญา จันทรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบที่ปรึกษา
7. นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางสาววรภัทรา เจียมเจริญโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณัฐิภรณ์ อัศวรัตน์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เขียนบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย เภตราโรงเรียนทองประสาทเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา นุชประคองโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย เภตราโรงเรียนทองประสาทเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี บ้านมอญโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซงกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา นุชประคองโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสุภิญญา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ทวีสิทธิโชคชัยโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร สิงห์สมโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวมยุรี นารั้งโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสีนวล พิมขันโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการ
3. นายสากล ดอกจอกโรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายวิชัย ต่ายธานีโรงเรียนวัดทัพหมันที่ปรึกษา
5. นางสาวปาริชาติ โพธิ์ศรีโรงเรียน วัดป่าช้า วัดห้วยพระจันทร์ที่ปรึกษา
6. นางสาวสาลี่ ถานุโรงเรียน บ้านประดาหักที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี นารั้งโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสีนวล พิมขันโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการ
3. นายสากล ดอกจอกโรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบุญชู เกษณาโรงเรียนบ้านโกรกลึกประธานกรรมการ
2. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางทัศพร เผ่าคงโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู เกษณาโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
2. นางวิภา ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางทัศพร เผ่าคงโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญช่วย วิมลพันธ์โรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวแวนด้า กระต่ายเผือกโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการ
3. นางจรีรัตน์ สุรมาตย์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญช่วย วิมลพันธ์โรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวแวนด้า กระต่ายเผือกโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการ
3. นางจรีรัตน์ สุรมาตย์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางระวีวรรณ วัฒนวิสุทธิ์โรงเรียนวัดทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ มัณฑการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ วัฒนวิสุทธิ์โรงเรียนวัดทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางสุรีภรณ์ มัณฑการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ป้อมคำโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
3. นางกัลยา เดชวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ ศิริชุมชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร กุลโอฬารโชติโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
3. นางกัลยา เดชวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางทิพานันท์ ขันกรรไกรโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางวิลัย ชาญตะบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเพิ่ม แช่มโรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรสกล กัลยาโรงเรียนบ้านหนองไม้แก่นกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พันธ์ผาโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวารุณี ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เชยกีวงษ์โรงเรียนหนองฝางกรรมการ
3. นางวิลัย ชาญตะบะโรงเรียนวัดผาทั่งกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางน้ำเงิน อุทัยเก่าโรงเรียนบ้านหนองผักกาดประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ จันทบาลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางน้ำเงิน อุทัยเก่าโรงเรียนบ้านหนองผักกาดประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ กุลโอฬารโชติโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกกรรมการ
3. นางศุภษร องค์ศิริมงคลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสันทา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บัวพรวนโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางเสนาะ วรดิเรกโรงเรียนบ้านศาลาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสันทา คณฑาโรงเรียนวัดผาทั่งประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บัวพรวนโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์กรรมการ
3. นางเสนาะ วรดิเรกโรงเรียนบ้านศาลาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ กริ่มทุ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จูมภาลีโรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ กริ่มทุ่งทองโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาประธานกรรมการ
2. นางเสนอ ศักดิ์คำโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายสุรกานต์ จูมภาลีโรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ ใจโพธาโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ประพันธ์พัฒน์โรงเรียน บ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านหนองผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรพรรณ ไหวกลับโรงเรียนบ้านห้วยเปล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา โฉมบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเปล้ากรรมการ
3. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำมีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพัลลภ สุประดิษฐ์อาภรณ์โรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขุนอาจโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ห่านวิลัยโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการและเลขานุการ
4. นายปิยะมิตร สุริยกานต์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาที่ปรึกษา
5. นายวัชร จินตกสิกรรมโรงเรียนบ้านคลองโป่งที่ปรึกษา
6. นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะโรงเรียน/ สพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์โรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ สุพลจิตรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นางสาวรัตนา อินพญาโรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ ณ วิเชียรโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร ปล้องจันทาโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาวเมทิตา อินทร์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญโรงเรียนวัดหัวเมืองประธานกรรมการ
2. นายชนาธิป โตคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒กรรมการ
3. นางภัทรา อินต๊ะอุ่นวงศ์โรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ ใจโพธาโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนากรรมการ
3. นางสาวน้ำเพชร พรมมาศโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพรรณ ไหวกลับโรงเรียนบ้านห้วยเปล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา โฉมบุตรโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
3. นางสาวพิมณภาภรณ์ คำดีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรนันท์ จงหม่องโรงเรียนบ้านโกรกลึกกรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้องโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ คลังสินโรงเรียนวัดทัพหมันประธานกรรมการ
2. นายกำพล ประพันธ์พัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นกรรมการ
3. นางสาวนภาพรรณ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านหนองผักกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอรนันท์ นัยวิริยะโรงเรียนบ้านบุ่งฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นางสาวกิติมาภรณ์ สุวรรณมุสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
4. นางสาวกำไร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมชาย เสมากูลโรงเรียนบ้านเขาวงที่ปรึกษา
6. นางบุญญลักษณ์ สิริมิลินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติที่ปรึกษา
7. นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์โรงเรียน/สพป.อุทัยธานี 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวอรนันท์ นัยวิริยะโรงเรียนบ้านบุ่งฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นางสาวกิติมาภรณ์ สุวรรณมุสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
4. นางสาวกำไร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอรนันท์ นัยวิริยะโรงเรียนบ้านบุ่งฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง พันพ่วงโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นางสาวกิติมาภรณ์ สุวรรณมุสิทธิ์โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียนกรรมการ
4. นางสาวกำไร ชัยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการ
3. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
4. นางชญาดา มั่นศรีโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการ
3. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
4. นางชญาดา มั่นศรีโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา ยิ้มหนองเต่าโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายคุณากร มาสำราญโรงเรียนบ้านโป่งข่อยกรรมการ
3. นางสุนทรี แก้วงามโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
4. นางชญาดา มั่นศรีโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลนันท์ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มุจรินทร์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ พึ่งสุขโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง บุญวรรณ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลนันท์ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ มุจรินทร์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ พึ่งสุขโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง บุญวรรณ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบุญญลักษณ์ สิริมิลินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์ชญา เดชพจน์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา เทียมจรรยาโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นางสาวรภัสลดา งามสง่าโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. MissXing Yun Yeโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ภักดีโรงเรียนหนองฉางวิทยาประธานกรรมการ
2. MissXing Yun Yeโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางพัชราวลัย ทางชั้นโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองหวายประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จงเกษการณ์โรงเรียนบ้านป่าเลารองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
7. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนคลองตะขาบกรรมการ
8. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
9. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
10. นายรัตนชัย ศรีโกมลโรงเรียนวัดหนองบัวที่ปรึกษา
11. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2ที่ปรึกษา
12. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันประธานกรรมการ
2. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการ
6. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
7. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
8. นายณรงค์ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
9. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการและเลขานุการ
10. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบที่ปรึกษา
11. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2ที่ปรึกษา
12. นายรัตนชัย ศรีโกมลโรงเรียนวัดหนองบัวที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายรัตนชัย ศรีโกมลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ จงเกษกรณ์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์โรงเรียนบ้านคลองหวายกรรมการ
4. นายฉิม ใจเจริญโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งกรรมการ
5. นายประพันธ์ ฉ่ำแสงโรงเรียนบ้านคลองตะขาบกรรมการ
6. นายไพโรจน์ รังษิมาศโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ คุณเดชโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
8. นายยุทธนา ปรีชาโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
9. นายวรเดช พิมพ์สีทาโรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือกกรรมการ
10. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบที่ปรึกษา
12. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายรัตนชัย ศรีโกมลโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนพนเรนทร ชัชวาลย์สพป.อุทัยธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสายชล เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
3. นายรัตนชัย ศรีโกมลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ เผือกยอดโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางบังอร อยู่ประจักษ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา ยศหนักโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นางจารีรัตน์ มาฆะมงคลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นาง อารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ เผือกยอดโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
3. นางบังอร อยู่ประจักษ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา ยศหนักโรงเรียนบ้านหูช้างกรรมการ
5. นางจารีรัตน์ มาฆะมงคลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
3. นางณัฐชญา ดิษเจริญสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวันชัย มีผิวโรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนาสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการ
3. นางณัฐชญา ดิษเจริญสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพทาย วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางณัจฐา บุญหนุนโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี อยู่สำลีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
5. นายวิโรจน์ วันจันทร์โรงเรียนบ้านตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ จ้อนแจงโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเพทาย วิเชียรรัตน์โรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
3. นางณัจฐา บุญหนุนโรงเรียนวัดสะนำกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี อยู่สำลีโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
5. นายวิโรจน์ วันจันทร์โรงเรียนบ้านตลุกดู่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นายดาวรุ่ง ตะคร้อโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการ
5. นางกาญจนา โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
6. นางสาวมาลัยทิพย์ ขุนแท้โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ แก้วเกษการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
8. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ภัทรานุรักษ์โยธินโรงเรียนบ้านหูช้างประธานกรรมการ
2. นายดาวรุ่ง ตะคร้อโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการ
4. นางสาวกนกพร สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมกรรมการ
5. นางกาญจนา โสภณศักดิ์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
6. นางสาวมาลัยทิพย์ ขุนแท้โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
7. นางสาวปิยะมาศ แก้วเกษการณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
8. นางสาวบุญรักษา ราสีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา สุขลิ้มโรงเรียนบ้านหนองมะสังประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา รัตนรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางสาวกนกพร เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านป่าอ้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ปิยะภาคโรงเรียนทองประสาทเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางธัญณัฐ เหล่าเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าชะอมกรรมการ
3. นางสาววรรณา คำเปรมโรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายภูษิต วิเชียรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสันทัด คลองวงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
4. นางวาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
5. นายครรชิต อินต๊ะโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ เอมสวรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
7. นายสาธิต ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
8. นางสาวสมใจ วงษ์ท่าข้ามโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายภูษิต วิเชียรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผลโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวสันทัด คลองวงศ์โรงเรียนบ้านบุ่งฝางกรรมการ
4. นางวาสนา กิ่มเทิ้งโรงเรียนบ้านหนองมะสังกรรมการ
5. นายครรชิต อินต๊ะโรงเรียนวัดทัพหมันกรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ เอมสวรรค์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯกรรมการ
7. นายสาธิต ร้อยแก้วโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
8. นางสาวสมใจ วงษ์ท่าข้ามโรงเรียนวัดทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพวงเพชร แสนพรมโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตา รัดพัดโรงเรียน บ้านสมอทองกรรมการ
3. นายมานะ แจ่มฟ้าโรงเรียน บ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
4. นางจิรพร ภักดีโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติที่ปรึกษา
5. นางสาวปุณยาพร ปฐมพัมนาสพป.อุทัยธานี เขต ๒ที่ปรึกษา
6. นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูรโรงเรียน บ้านประดาหักที่ปรึกษา
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุมาลี อินทรศักดิ์โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนัชชา ดีเรืองโรงเรียนวัดห้วยแห้งกรรมการ
3. นางศิริขวัญ ปัสกุลโรงเรียนวัดหนองมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัสฑิยา พฤษโสภีโรงเรียนบ้านเจ้าวัดประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิตร์ อุดมสวรรค์โรงเรียน วัดหนองบัวกรรมการ
3. นางบุญเรือน ว่องวิกยืการโรงเรียนบ้านหินโหง่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประสบพร จีนแฉ่งโรงเรียนบ้านหนองผักแพวประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ภักดีโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางจรรยา ชื่นชมโรงเรียนวัดเขาฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอารีรัตน์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านท่าชะอมประธานกรรมการ
2. นางจารีรัตน์ มาฆะมงคลโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางบังอร อยู่ประจักษ์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางน้ำผึ้ง กิกลิ้งโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ธีรการกุลโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อนันตบุตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางชำนาญ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อนันตบุตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพันธู์ระวี วินัยพานิชโรงเรียนวัดเขาผาแรตประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา นรสิงห์โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทองปลายโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ งวแหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุนัย ลิลาโรงเรียนอนุบาลลานสักรองประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ม่วงสว่างโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพกรรมการ
3. นายวิจิตร คำภาพักโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพตกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนบ้านวังผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจเร เตห่านโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมประธานกรรมการ
2. นายเสถียร วงษ์อนุโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการ
3. นางสาวจำแรง นกเอี้ยงสพป.อุทัยธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนางสุวาณี อยู่ยอดโรงเรียนบ้านเขากวางทองประธานกรรมการ
2. นางจรรยา รุททองจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เชยกีวงษ์โรงเรียนบ้านหนองฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพัลลภ สุประดิษฐ์อาภรณ์โรงเรียนบ้านลานคาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขุนอาจโรงเรียนบ้านประดาหักกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ห่านวิลัยโรงเรียนบ้านร่องมะดูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกมล ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อนันตบุตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญ เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายกมล ไกรสิทธิพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อนันตบุตรโรงเรียนบ้านเขากวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 0812330745 ศน.วิเชียร จันทร 0850546085 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]