สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 55 6 4 9 65
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 36 5 4 5 45
3 บ้านห้วยเปล้า 30 4 2 4 36
4 บ้านหูช้าง 24 10 1 6 35
5 ทองประสาทเวทย์ 23 5 6 4 34
6 บ้านโกรกลึก 20 6 11 6 37
7 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 20 4 2 6 26
8 อนุบาลบ้านไร่ 19 15 4 2 38
9 บ้านป่าอ้อ 17 11 2 4 30
10 อนุบาลลานสัก 15 2 3 1 20
11 บ้านเขาวง 13 9 3 5 25
12 บ้านหนองจอก 13 4 3 3 20
13 บ้านทุ่งสามแท่ง 12 3 1 5 16
14 บ้านหนองกระทุ่ม 11 14 1 5 26
15 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 11 6 5 4 22
16 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 10 12 3 6 25
17 บ้านท่าชะอม 10 9 5 2 24
18 บ้านหนองฝาง 10 6 6 4 22
19 รัตนโกสินทร์ ๒ 10 4 5 4 19
20 วัดเขาพระยาสังฆาราม 9 5 2 5 16
21 วัดทัพหลวง 9 3 6 1 18
22 วัดหนองบัว 9 3 2 1 14
23 ชุมชนบ้านทุ่งนา 8 6 5 6 19
24 บ้านประดาหัก 8 5 4 4 17
25 บ้านตลิ่งสูง 8 3 4 5 15
26 บ้านจัน 8 3 4 3 15
27 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 4 3 3 14
28 บ้านน้ำพุ 6 2 4 4 12
29 บ้านน้ำรอบ 6 2 2 2 10
30 วัดทุ่งหลวง 6 1 1 6 8
31 วัดห้วยแห้ง 6 1 0 4 7
32 บ้านหนองมะสัง 5 3 3 4 11
33 บ้านพุต่อ 5 2 1 2 8
34 บ้านนาไร่เดียว 5 2 1 0 8
35 บ้านโป่งสามสิบ 5 1 1 2 7
36 บ้านเนินมะค่า 5 1 1 2 7
37 บ้านเขาน้อย 5 0 0 0 5
38 บ้านสมอทอง 4 6 5 8 15
39 อนุบาลห้วยคต 4 5 3 5 12
40 วัดทองหลาง 4 4 3 5 11
41 บ้านเนินสาธารณ์ 4 4 2 1 10
42 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 4 3 1 3 8
43 บ้านลานคา 4 3 0 1 7
44 บ้านใหม่คลองเคียน 4 1 2 3 7
45 บ้านบุ่ง 4 1 2 1 7
46 วัดผาทั่ง 4 1 2 0 7
47 บ้านใหม่หนองแก 4 0 4 2 8
48 บ้านทุ่งนาสวน 4 0 1 0 5
49 บ้านหนองจิกยาว 4 0 0 1 4
50 วัดสะนำ 3 5 3 5 11
51 อนุบาลรัศมี 3 4 5 4 12
52 วัดหนองมะกอก 3 4 4 5 11
53 บ้านอีมาดอีทราย 3 4 4 3 11
54 บ้านกลาง 3 2 2 6 7
55 บ้านหนองผักกาด 3 2 1 1 6
56 บ้านดงประดาพระ 3 2 0 2 5
57 บ้านร่องตาที 3 1 0 1 4
58 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 1 0 1 4
59 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 3 1 0 0 4
60 บ้านคลองชะนี 3 0 2 0 5
61 บ้านเขากวางทอง 3 0 1 2 4
62 บ้านทุ่งใหญ่ 3 0 1 0 4
63 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 0 0 3
64 วัดหนองยาง 3 0 0 0 3
65 บ้านคลองหวาย 2 4 2 2 8
66 บ้านหินโหง่น 2 3 2 0 7
67 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 2 1 3 5
68 บ้านหนองบ่มกล้วย 2 2 0 5 4
69 บ้านปางไม้ไผ่ 2 2 0 1 4
70 บ้านหนองผักแพว 2 1 3 0 6
71 บ้านเขาลูกโล่ 2 1 2 4 5
72 บ้านวังหิน 2 1 2 2 5
73 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 1 0 4 3
74 บ้านเจ้าวัด 2 1 0 1 3
75 วัดห้วยพระจันทร์ 2 0 3 0 5
76 บ้านห้วยป่าปก 2 0 1 1 3
77 บ้านหนองแกเชียงราย 2 0 1 0 3
78 บ้านป่าเลา 2 0 0 3 2
79 บ้านคลองแห้งวิทยา 2 0 0 1 2
80 บ้านห้วยโศก 2 0 0 1 2
81 บ้านหนองอาสา 2 0 0 1 2
82 บ้านคลองโป่ง 2 0 0 0 2
83 บ้านดง 2 0 0 0 2
84 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
85 บ้านห้วยพลู 1 3 2 2 6
86 บ้านโป่งข่อย 1 2 3 1 6
87 วัดเขาฆ้องชัย 1 1 3 1 5
88 บ้านบุ่งฝาง 1 1 0 2 2
89 สง่ารวมราษฎร์ 1 1 0 1 2
90 บ้านห้วยทราย 1 1 0 0 2
91 วัดห้วยขานาง 1 1 0 0 2
92 บ้านนาทุ่งเชือก 1 1 0 0 2
93 บ้านล่อมเสือโฮก 1 1 0 0 2
94 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 1 5 2
95 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1 0 0 2 1
96 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 1 1
97 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 0 1
98 วัดทุ่งโพ 1 0 0 0 1
99 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 0 0 0 1
100 บ้านวังพง 1 0 0 0 1
101 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 0 1
102 บ้านศาลาคลอง 0 2 1 1 3
103 บ้านเขาน้ำโจน 0 2 0 0 2
104 วัดทัพคล้าย 0 1 1 1 2
105 วัดเขาผาแรต 0 1 0 0 1
106 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 0 0 1
107 วัดเทพนิมิต 0 1 0 0 1
108 บ้านเนินพยอม 0 0 1 0 1
109 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 0 1
110 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 1 0 1
111 อนุบาลสีฟ้า 0 0 1 0 1
112 บ้านหนองม่วง 0 0 0 1 0
113 อุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 0 0 0 0 0
114 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0
115 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0
รวม 629 274 195 246 1,098