สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดทัพหมัน 53 6 4 9 63
2 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 36 5 4 5 45
3 บ้านห้วยเปล้า 28 4 2 4 34
4 ทองประสาทเวทย์ 23 5 6 4 34
5 บ้านหูช้าง 22 9 1 6 32
6 บ้านโกรกลึก 17 6 11 6 34
7 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 17 3 2 6 22
8 บ้านป่าอ้อ 15 11 2 4 28
9 อนุบาลลานสัก 15 2 2 1 19
10 อนุบาลบ้านไร่ 14 13 4 1 31
11 บ้านเขาวง 13 8 3 5 24
12 บ้านหนองจอก 12 4 3 3 19
13 บ้านทุ่งสามแท่ง 12 3 1 5 16
14 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 11 6 5 4 22
15 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 10 12 3 6 25
16 บ้านท่าชะอม 10 9 5 2 24
17 บ้านหนองฝาง 10 6 6 4 22
18 รัตนโกสินทร์ ๒ 10 4 5 4 19
19 วัดเขาพระยาสังฆาราม 9 5 2 4 16
20 วัดหนองบัว 9 3 2 1 14
21 บ้านหนองกระทุ่ม 8 12 1 5 21
22 ชุมชนบ้านทุ่งนา 8 6 5 6 19
23 บ้านประดาหัก 8 5 3 4 16
24 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 4 3 3 14
25 บ้านจัน 7 3 4 3 14
26 วัดทัพหลวง 6 3 5 1 14
27 บ้านตลิ่งสูง 6 3 4 5 13
28 บ้านน้ำพุ 6 2 4 4 12
29 บ้านน้ำรอบ 6 2 2 2 10
30 วัดทุ่งหลวง 6 1 1 6 8
31 วัดห้วยแห้ง 6 1 0 4 7
32 บ้านหนองมะสัง 5 3 3 4 11
33 บ้านพุต่อ 5 2 1 2 8
34 บ้านโป่งสามสิบ 5 1 1 2 7
35 บ้านเนินมะค่า 5 1 1 2 7
36 บ้านเขาน้อย 5 0 0 0 5
37 บ้านสมอทอง 4 6 4 7 14
38 อนุบาลห้วยคต 4 5 3 5 12
39 บ้านเนินสาธารณ์ 4 4 2 1 10
40 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 4 3 1 3 8
41 บ้านลานคา 4 3 0 1 7
42 บ้านใหม่คลองเคียน 4 1 2 3 7
43 บ้านบุ่ง 4 1 2 1 7
44 วัดผาทั่ง 4 1 2 0 7
45 บ้านใหม่หนองแก 4 0 4 2 8
46 วัดสะนำ 3 5 3 5 11
47 อนุบาลรัศมี 3 4 5 4 12
48 วัดหนองมะกอก 3 4 4 5 11
49 บ้านอีมาดอีทราย 3 4 4 3 11
50 วัดทองหลาง 3 4 3 4 10
51 บ้านกลาง 3 2 2 6 7
52 บ้านหนองผักกาด 3 2 1 1 6
53 บ้านดงประดาพระ 3 2 0 2 5
54 บ้านร่องตาที 3 1 0 1 4
55 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 1 0 1 4
56 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 3 1 0 0 4
57 บ้านคลองชะนี 3 0 2 0 5
58 บ้านเขากวางทอง 3 0 1 2 4
59 บ้านทุ่งนาสวน 3 0 1 0 4
60 บ้านทุ่งใหญ่ 3 0 1 0 4
61 บ้านหนองจิกยาว 3 0 0 1 3
62 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 0 0 3
63 วัดหนองยาง 3 0 0 0 3
64 บ้านคลองหวาย 2 4 2 2 8
65 บ้านหินโหง่น 2 3 2 0 7
66 บ้านปางไม้ไผ่ 2 2 0 1 4
67 บ้านนาไร่เดียว 2 2 0 0 4
68 บ้านเขาลูกโล่ 2 1 2 4 5
69 บ้านวังหิน 2 1 2 2 5
70 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 1 1 2 4
71 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 2 1 0 4 3
72 บ้านเจ้าวัด 2 1 0 1 3
73 วัดห้วยพระจันทร์ 2 0 3 0 5
74 บ้านห้วยป่าปก 2 0 1 1 3
75 บ้านหนองแกเชียงราย 2 0 1 0 3
76 บ้านป่าเลา 2 0 0 3 2
77 บ้านคลองแห้งวิทยา 2 0 0 1 2
78 บ้านห้วยโศก 2 0 0 1 2
79 บ้านหนองอาสา 2 0 0 1 2
80 บ้านคลองโป่ง 2 0 0 0 2
81 บ้านดง 2 0 0 0 2
82 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยพลู 1 3 2 2 6
84 บ้านโป่งข่อย 1 2 2 1 5
85 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 2 0 5 3
86 วัดเขาฆ้องชัย 1 1 3 1 5
87 บ้านหนองผักแพว 1 1 2 0 4
88 บ้านบุ่งฝาง 1 1 0 2 2
89 สง่ารวมราษฎร์ 1 1 0 1 2
90 บ้านห้วยทราย 1 1 0 0 2
91 วัดห้วยขานาง 1 1 0 0 2
92 บ้านนาทุ่งเชือก 1 1 0 0 2
93 บ้านล่อมเสือโฮก 1 1 0 0 2
94 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 1 5 2
95 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1 0 0 2 1
96 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 0 0 1
97 วัดทุ่งโพ 1 0 0 0 1
98 บ้านวังพง 1 0 0 0 1
99 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 0 1
100 บ้านศาลาคลอง 0 2 1 1 3
101 บ้านเขาน้ำโจน 0 2 0 0 2
102 วัดทัพคล้าย 0 1 1 1 2
103 วัดเขาผาแรต 0 1 0 0 1
104 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 0 0 1
105 วัดเทพนิมิต 0 1 0 0 1
106 บ้านเนินพยอม 0 0 1 0 1
107 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 0 1
108 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 1 0 1
109 อนุบาลสีฟ้า 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองม่วง 0 0 0 1 0
111 อุทัยธรรมานุว้ตรวิทยา 0 0 0 0 0
112 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0
113 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 0 0 0 0 0
114 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0
รวม 590 266 188 240 1,284