รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2...
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ,ร.ร.อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา,ร.ร.หนองฉางวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกฤษณา   ประสิทธิการ
 
1. นางสายันต์  จิระปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกตุนิธี
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  สำราญฤทธิ์
 
1. นางนางจารีรัตน์  มาฆมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก
 
1. นางสายันต์  จิระปาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐินี  เกรียงไกรเพ็ชร์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีทน
 
1. นางจิรนันท์  บุญเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยงเกียรติ
 
1. นางปวัณดา  ปริมทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉายอรุณ
 
1. นางสาวชนิตา  เสตารุณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายอนุชา  ภมลคล
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กาฬภักดี
 
1. นายภูไท  สุวรรณเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงอรชร   อินทโชติ
2. เด็กหญิงเกตนืสิรี  พิมพะกุล
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วเกษการ
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุต่อ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   คงมาลัย
 
1. นางเกษแก้ว   เหลาทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกรวุฒิ  ภูกิ่งเงิน
 
1. นางพัชรา  วาสนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   โสภาดุล
 
1. นางสุมิตรา  บุญเงิน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงดาราวดี  เรืองกอง
2. เด็กหญิงธนัญญา  หงษ์คำ
3. เด็กชายเสกสรรค์  เนระบางแก้ว
 
1. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
2. นายปฐพี  อินทรีย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  แพงิ้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมรัตน์
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
2. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงนาตยา  คำอินทร์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองยิ้ม
3. เด็กหญิงพจมาน  โนรี
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นางพิศสมัย  วงษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัลยากร  พฤทธิ์ลักษมี
2. เด็กชายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนากร  คู่สุวรรณ
2. เด็กชายบรรดิษย์  แก้วสา
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
2. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณภัทธ์  รุ่งวัฒนภักดิ์
 
1. นายวินัย  จิระปาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   รักแก้ว
 
1. นางนันทิชา  พลอยศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  สงขำ
 
1. นายเศกสรร   ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณวรา  เหลือน้อย
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พิลึก
3. เด็กหญิงสุวภัทร  โชติช่วง
 
1. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
2. นางอารีย์  พันธุ์อ้น
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ขุมทรัพย์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีวิหาดไทย
3. เด็กชายศราวุฒิ  ผู้วิเศษ
 
1. นางจินตนา  คำสอนจิก
2. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีคำลือ
2. เด็กชายวิรัตนชัย   รอดจินดา
3. เด็กหญิงสายสุวรรณ์   งามละมัย
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดาวลอย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สังข์ชม
3. เด็กหญิงโยถกา  จันทร์มาก
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภัทรพงษ์  แจ่มสละ
2. เด็กชายสรศักดิ์  สีวันนา
3. เด็กชายอนุสรณ์  ครคง
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ป้อมคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชุ่มสูงเนิน
2. เด็กชายธิติวุฒิ   ขำคำ
3. เด็กชายสหภาพ  สายหยุด
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ใจเจริญ
2. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ภู่ทอง
2. เด็กชายศวิษฐ์   สุขศรีชวลิต
3. เด็กหญิงสุจิตรา  มานะกิจ
 
1. นางรัศม์ชญา  รชฏวัฒนพงศ์
2. นางสุพัตรา  ภู่ศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกวิสรา  อุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  จงกสิริ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวงค์
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นายอำนาจ  ภู่ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายจาตุรงค์  โพธิบำรุง
2. เด็กชายภัสกร  พานทอง
 
1. นายประสิทธิ์  สิทธิชัย
2. นางพจนารถ  สิทธิชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต    บุญมี
2. เด็กหญิงอรวี   เรืองรอด
 
1. นายประทีป   สุสุข
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายศรายุทธ  พลศรี
2. เด็กชายศิรวิทย์  ไม้สนธิ์
 
1. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
2. นางอารีรัตน์  อยู่เย็น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายกรุณพล   เฟื้อแก้ว
2. เด็กชายธีรพงษ์   พิทักษ์
 
1. นายจิราวุฒิ   ภู่สำอางค์
2. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายรัชนาท   พุดมาก
2. เด็กชายอนิวัตติ์  เพ็งอุ่น
 
1. นายนัฐณรงค์   ฐิติวรรธนะ
2. นายบดินทร์  สีทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายกิติภูมิ   โหมดเทศ
2. เด็กชายสรพัศ   ธรรมสอน
 
1. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
2. นายเฉลิมชัย   ธนูวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายธนายุทธ  จำปาเทศ
2. เด็กชายพงศ์ธร  เจเถื่อน
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัชชา  อำไพรัตน์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญชื่น
3. เด็กหญิงวนิชา  แห้วเพชร
4. เด็กหญิงอรพิมล  อินทร์พิมพ์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ชมสน
 
1. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
2. นางสาวจุรีรัตน์  รื่นรวย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงมีนา  ไชยบุตร
2. เด็กหญิงวิไลวรรรณ  สมจิตร์
3. เด็กชายสัณหณัฐ  ตั้งสถิตพร
4. เด็กหญิงอนุสรา  ประจันคีรี
5. เด็กชายเพิ่มพูน  ประเสริฐ
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงนลินนิภา  บูระณะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ถินยศ
3. เด็กหญิงพรพิมล  จันทรภักดี
4. เด็กหญิงมนัญญา  เลพล
5. เด็กหญิงยุพดี  มีล้อม
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางมนัส  อ่อนเฉย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐฐา   หมั่นงาน
2. เด็กชายนพดล   วิสิทธิ์
3. เด็กชายมงคล   นพคุณ
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  โพธิ์ศรีดี
5. เด็กหญิงศศิวิมล   ทากสุวรรณ
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
2. นางสาวเปรมมิกา  อ่อนธานี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ไชชูโชติ
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วิเชียรรัตน์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
 
1. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โต้งดัง
2. เด็กหญิงนิตพร   ยามปลอด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วบัวดี
5. เด็กหญิงอัยดา  สงขำ
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภาระไพร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมอยู่
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไขทุมมา
4. เด็กหญิงสุภาพร  บัวมิ่ง
5. เด็กชายเทพนิรัตน์  เพ็ญเขตรวิทย์
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สังฆ์มณี
2. เด็กชายธรรมนูญ  บุญธรรม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเทศน์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงนนท์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อินสุ่ม
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ว่องเกตุกิจ
2. เด็กชายกุลภรณ์  ระจิตร์
3. เด็กชายชยุต  รงค์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวรรณ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุ่นบุรี
6. เด็กหญิงนันทวัน  บริวาส
7. เด็กชายประนัย  บรรทมจิตร์
8. เด็กหญิงภัครพล  ติณหชาติ
9. เด็กชายภัทรกร  ละมุด
10. เด็กชายภูมรินทร์  ชูอินทร์
11. เด็กหญิงมาริษา  แซ่เฮ้ง
12. เด็กชายวชิระ  อาสะโพธิ์
13. เด็กหญิงวัลวิลา  กำพล
14. เด็กชายวีระยุทธ  วัดสิงห์
15. เด็กหญิงสิริกร   จันทร์น้อย
16. เด็กชายสุริยัน  ป้องทอง
17. เด็กหญิงสุวิชาดา  ก้อนทอง
18. เด็กหญิงหัทยาณี  เมืองจันทร์
19. เด็กชายอนุวัตน์  นุ่นบุรี
20. เด็กหญิงอมราวดี  เกษตรกิจ
 
1. นายจิรวุฒิ  กล้าการขาย
2. นางฉวีวรรณ  อนันตะบุตร
3. นางรุ่งนภา  มันตะสูตร
4. นางสัญญลักษณ์  หอมกิจ
5. นางสาวโสน  หอมกิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกรกฤษ  ดวงใจ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มั่นปาน
3. เด็กชายณัชนนท์  ดารก
4. เด็กชายธีระศักดิ์  กล้าถิ่นภู
5. เด็กชายนพรุจ  สิทธิธัญญซศิลป์
6. เด็กหญิงปรียาวรรณ  โค้ววิลัยแสง
7. เด็กชายปัญญา  อินคะเน
8. เด็กหญิงผโลทัย  ศรีชมภู
9. เด็กชายพนมกร  ตรงศูนย์ดี
10. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีเทียน
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คชมิตร
12. เด็กหญิงพิยดา  เอี่ยมสกุล
13. เด็กชายศักรินทร์  วงษ์ที
14. เด็กชายสหรัฐ  อุทัย
15. เด็กหญิงสุชาวดี  ไวตา
16. เด็กหญิงสุวนันท์  วงษ์ที
17. เด็กหญิงอนุธิดา  พิลาจันทร์
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทียนแจ่ม
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
2. นายญาณภัทร  พิบูลย์
3. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
4. นางอภิชยา  แถมพยัคฆ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โตสงคราม
 
1. นางสาวพจนา  รัศมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กชายสิทธินนท์   พิมหมู
 
1. นางสาวสุพรรษา   พลอยแดง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  เพชรโยธิน
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพรธีรา  ยศนันท์
2. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นางสาวสิริรัตน์  บุตรสิงห์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายณัชพล  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินสุ่ม
 
1. นางสาวภัคจิรา  ยศหนัก
2. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญชื่น
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางวารุณี  ทองลิ่ม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงธัญสินี  รังสร้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวมาตย์
3. เด็กหญิงรัฐยา  สารพัฒน์
4. เด็กหญิงสายธาร  คันธภูมิ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมี
6. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งใจเย็น
7. เด็กหญิงอังคณา  บัวมาตย์
8. เด็กหญิงอารียา  ทวนขุนทด
9. เด็กหญิงเกวเรศ  หาญเชิงชัย
10. เด็กหญิงแคทรียา  ปัดตังทานัง
 
1. นางสาวนันทา  กุมภา
2. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
3. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  หลงน้อย
3. เด็กหญิงทิตาวีย์  พุทธนารายณ์
4. เด็กหญิงธิดาพร  ดอนอินทร์
5. เด็กหญิงนัชชา  บัญรังสี
6. เด็กหญิงนาฎลดา  บุดดา
7. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์โต
8. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์แข็ง
9. เด็กหญิงพัณณิน  แสงมนตรี
10. เด็กหญิงศิริกัญญา  โพธิ์อยู่
 
1. นางสาวนันทา  กุมภา
2. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
3. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กชายธนกิต  พูลสาริกิจ
3. เด็กชายธนาธร  พงษ์กสิกรรม
4. เด็กชายธวัชชัย  บูชาพันธ์
5. เด็กชายนภดล  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายปวีรณ์กร  จินดาเรือง
7. เด็กชายพรเทพ  โฉมศรี
8. เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
9. เด็กชายภูมิวิทย์  เกตุแก้ว
10. เด็กชายวรภพ  เงินบำรุง
11. เด็กชายวิศรุต  นูมหัตถ์
12. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
13. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
14. เด็กชายอุดมชัย  ชูช่วย
15. เด็กชายเชาว์วรรน์  รุททองจันทร์
 
1. นายธรณ์พัฒน์  ตั้งเชยวิไล
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวบุญรักษา  ราสี
4. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงการะเกด  เลาหภักดิ์
2. เด็กชายคณิต  ไชยวงค์
3. เด็กชายทานตะวัน  ดวงสง่า
4. เด็กหญิงนัชชา  สายบัว
5. เด็กชายนัทธพล  จั่นหนู
6. เด็กชายบรรจงศักดิ์  บัวสุวรรณ
7. เด็กชายรุงอนันต์  จำนงค์สังข์
8. เด็กหญิงวรรณภา  หมวกผัน
9. เด็กหญิงวาสนา  ดวงสง่า
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  อ่อนอุทัย
11. เด็กชายวุฒิชัย  ฉิมพาลี
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริกัน
13. เด็กชายสุนันทา  เจนสาริกิจ
14. เด็กหญิงสุภาพร  วิเชียรรัตน์
15. เด็กหญิงเสาวณี  ศิริเดช
 
1. นางสาวจริยา  อิ่มรัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ
3. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
4. นายนิรันด์  รอดสำเภา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงวสมน  พันธ์วิเศษ
2. เด็กหญิงอนุสสรา  ประจันทร์คีรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นายศฐา  ใจโพธา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ศรียากูล
2. เด็กหญิงฐิติมา  เพิ่มสุข
3. เด็กหญิงรัตนวลี  ปิ่นแก้ว
 
1. นายทศพร  พัฒโนทัย
2. นางสาววรภัทรา  เจียมเจริญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.42 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงภาลินี  ชูช่วย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้อชู
 
1. นายธรณ์พัฒน์  ตั้งเชยวิไล
2. นางศิริรัตน์  บุตรเสน่ห์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุขุประการ
2. เด็กชายสรณ์ศิริ  ยศนันท์
 
1. นายทศพร  พัฒโนทัย
2. นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนพรม
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  แคฝอย
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาทุมมา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงคำหาร
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายชัยนาท  นวลนุ่ม
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายวรายุส  จันทร์น้อย
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาศิตา  นามวงลือ
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คงใจมั่น
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาเอื้อ
 
1. นางพวงเพชร  แสรพรม
2. นางสมจิต  แสนพรม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชุติมา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  การะเกษ
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงสุมิตรา  วารี
2. เด็กหญิงเฉลิมพร  การะเกด
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์สัน
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทะบาล
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนพรม
3. เด็กชายสามารถ  บุญเงิน
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางเกศราภรณ์  เสาร์ทอง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายมนัชชา  ครคง
2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญมี
3. เด็กชายอาทิตย์  กาฬภักดี
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   มหาวงศ์
2. เด็กชายพัฒน์พงษ์  โสภา
3. เด็กชายวายุ   อ่ำคง
 
1. นายลัคนา  แดงสกุล
2. นางสาวเนติรัตน์  พงษ์เขตกิจ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่กรุง
 
1. นายพัลลภ   มาแก้ว
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ขจรคำ
 
1. นายจักร์ชัย    ธรรมสอน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัชนน  ชูศรี
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายพิทักษ์  จันทมา
 
1. นายอานันท์  เสาวมาลย์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐพร  กันหาชาลี
 
1. นางนารีรัตน์  ทองทัศน์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงโสรยา  สุขจิตร
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   ทีคะสุข
 
1. นายณรงค์   สีทอง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงอรพิน  พูลกสิวิทย์
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัติกาล  ปั้นนาค
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เหลี่ยมพิทักษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิ์ศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงปณิตตรา  วรสิทธิ์
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกษ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คงกันกง
3. เด็กชายณัฐภัทร  ผลเศรษฐี
4. เด็กชายธัญญรัตน์  จันทร์ฉาย
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พูลการค้า
6. เด็กชายสราวุฒิ  วีระสะ
7. เด็กชายสะอาด  ผลเศรษฐี
8. เด็กหญิงสาริณี  พะนาน
 
1. นางกาญจนา  บุญเกตุ
2. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
3. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายชาญณรงค์  เสือโต
2. เด็กหญิงณัฐพร  กันหาชาลี
3. เด็กชายธนวัตร  อ่อนศรี
4. เด็กชายธนากรณ์  รัตน์ประกรณ์
5. เด็กชายธีรภัทร  สวนสรา
6. เด็กชายปิ่นเพชร  เผ่าโหมด
7. เด็กชายพงศ์เทพ  คำพาพัก
8. เด็กหญิงสิริกานดา  ลำเภา
9. เด็กชายสุวิฑูรย์  แก้วสาด
10. เด็กชายอภิชาติ  สุขจิตร
11. เด็กชายอภิศักดิ์  เหล่าแก้วก่อง
12. เด็กชายอมรเทพ  อ่อนศรี
13. เด็กชายอาคเนย์  ชาญตะบะ
14. เด็กชายเรวัฒน์  มงคลยิ่ง
15. เด็กหญิงโสรยา  สุขจิตร
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  เจนสาริกรณ์
3. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
4. นายสมศักดิ์  ศิริโยธา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
2. เด็กชายณัฐพล  สว่างจิตร
3. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิ์ศักดิ์
4. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
5. เด็กชายนันทวัฒน์  วันพาดี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์น้อย
7. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรการณ์
8. เด็กชายอัมรินทร์  ดวงคำพิระ
9. เด็กชายเกิรกชัย  วงศ์ฉยา
10. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
2. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบุตร
3. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
4. นายรัตนชัย  ศรีโกมล
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
2. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
3. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
4. เด็กชายธนากร  ทมงาม
5. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
6. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
7. เด็กชายวาสนา  จันทา
8. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
9. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
10. เด็กชายอนุชา  ครคง
11. เด็กชายอนุสรณ์  คุนาวงษ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัสธรรม
3. เด็กหญิงชลิตา  พุตฝอย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้อยพลทัน
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้อยพลทัน
6. เด็กชายณัฐพล  ชอุ้มแสง
7. เด็กชายธนชาติ  ท่องม่วง
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  รอดเพชร
9. เด็กชายนนทชัย  ทะสะภาค
10. เด็กหญิงฝนทิพย์  เสือพุก
11. เด็กชายพิทักษ์  กำแหงนิล
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  นาสำแดง
13. เด็กชายมนัส  สมบัวคู
14. เด็กหญิงมีนา  ไชยบุตร
15. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสด
16. เด็กหญิงวไลวรรณ  สมจิตร์
17. เด็กหญิงอนุสสรา  ประจันทร์คีรี
18. เด็กชายเอื้ออังกูล  รอดทรัพย์
19. เด็กหญิงแพรวา  สุขแจ่ม
20. เด็กชายโอบกิจ  รอดทรัพย์
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
3. นางสาววรรณา  เดชอำพร
4. นายศฐา  ใจโพธา
5. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
3. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
4. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
5. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงคำสร้อย  ปัตสอน
7. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
8. เด็กชายธวัชชัย  บรรณทอง
9. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
10. เด็กหญิงนิสากร  นราจันทร์
11. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  กสินเสริฐ
13. เด็กหญิงวัลฤดี  โฉมเชิด
14. เด็กหญิงวาสนา  บุตรเพชร
15. เด็กหญิงวิยะดา  อุบลรัศมี
16. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทิมี
17. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
18. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
19. เด็กหญิงอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  พาวัน
21. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประจญหาญ
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาญศรี
 
1. นายชุติเดช   ด้วงหนองบัว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ   สุขขี
 
1. นางสาวสุพิชญา  จันทพันธ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพ์ศรี
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัชพร  คำหมั้น
 
1. นายธัญวิทย์  สาริกา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทินบุตร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายปารเมศ  คำแสง
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จิระชัยวรานนท์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ดวงแก้ว
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไทยขำ
 
1. นางวิลาพันธ์  สิงห์โตทอง
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขำขม
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ประทุมเหง่า
 
1. นายธัญวิทย์  สาริกา
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
116 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกานดา   อินแสง
2. เด็กชายจักรกฤษ  กาฬภักดี
3. เด็กชายจิรพัฒน์  เติมประโคน
4. เด็กชายชินวัฒน์   ขาวเวียง
5. เด็กหญิงณิชการต์  ป้อมคำ
6. เด็กชายธนากร   กาฬภักดี
7. เด็กชายธิติวุฒิ   คำโพธิ์
8. เด็กหญิงประภัสสรา  ขุนณรงค์
9. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณศิริ
10. เด็กชายพยุงเกียรติ   ทีปะลา
11. เด็กชายพรชัย   พ่วงประเสริฐ
12. เด็กหญิงพรนัชชา  กันยา
13. เด็กชายพันธุ์เทพ   คันชั่ง
14. เด็กหญิงรินรดา   ภูชะล้ำ
15. เด็กหญิงรุจิรา   ศรีคงคา
16. เด็กหญิงลินดา   มังขุนทด
17. เด็กชายวงศกร   แก้วศิริ
18. เด็กหญิงวรรณภา   นาคสังข์
19. เด็กหญิงวริศรา  วงค์สวด
20. เด็กหญิงวิลัยมาศ   นกรักษ์
21. เด็กหญิงศุทาทอง   ยอดมะบาง
22. เด็กหญิงศุภัชชา   จันทร
23. เด็กหญิงสรัญญา  โอ๊ยสงนวน
24. เด็กหญิงสุนิตา   กาฬภักดี
25. เด็กหญิงสุนิศา   ภูฆัง
26. เด็กหญิงสุนิษา  ยอดสมใจ
27. เด็กหญิงสุพัฒนา  สระเวช
28. เด็กหญิงอชิมา   อินต๊ะ
29. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เลิศอารมณ์
30. เด็กหญิงอนุสรา  นนทารักษ์
31. เด็กหญิงอภัสรา   ศรีทองคำ
32. เด็กหญิงอารยา   ใคร่ครวญ
33. เด็กหญิงอุไรวรรณ   เอี่ยมละออ
34. เด็กชายเดโชชัย   ศรีวังแก้ว
35. เด็กหญิงโยศิกา  ไชยวินิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามสง่า
2. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  รอดดงไร
2. เด็กหญิงจิราภา  ขามเทศ
3. เด็กชายธนากร  สังวาลย์
4. เด็กชายนราธร  จัดไธสง
5. เด็กชายพีรภัทร์  มีศรี
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  กลิ่นเกตุ
7. เด็กหญิงวิภาดา  จาคโภชน์
8. เด็กหญิงสุนิสา  พลฤทธิ์
9. เด็กชายอนุชา  กลิ่นเกตุ
10. เด็กชายโสภณ  สูนเสียง
 
1. นายขวัญชัย  บารมี
2. นางวรรณภัค  สุสุข
3. นางสาวสรารัตน์  จีภา
 
118 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายจักรกฤช   สิงห์หัตถะ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ปานเพ็ชร
3. เด็กชายชัชวัสส์  สมบุตร
4. เด็กหญิงทิพานัน  ชะเอมไทย
5. เด็กชายธนานพ  บุญพิมพ์
6. เด็กชายนธี  ใจอิ่ม
7. เด็กหญิงพจนาถ  นากสวาท
8. เด็กชายพรชัย   บัวขำ
9. เด็กหญิงพรวิมล   จั่นผ่อง
10. เด็กหญิงวรีวรรณ  รงค์ทอง
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมพ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวทอง
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  โคตะ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดีสุ่ย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สารีขาว
8. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
120 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โทนทอง
2. เด็กหญิงกัลยาณิน  ธรรมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงคณิศร  รอดเกษม
4. เด็กหญิงพรพรรณ  โอ้ระลึก
5. เด็กหญิงพวงจำปี  แสนสุข
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุฒแก้ว
7. เด็กหญิงภีรดา  นาวา
8. เด็กหญิงมุขริน  อินทร์โพร
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เครืองเนียม
10. เด็กหญิงสายชล  ยิ่มจันทร์
11. เด็กหญิงสุกัญญา  สาริกรรม
12. เด็กหญิงอัญชลี  โต๊ะหมัด
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
3. นางสุนทรี  สีดาคำ
4. นางอรนันท์  นัยวิริยะ
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกิตติยา   รัติโชติ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   รัติโชติ
3. เด็กหญิงณัฐมน   ฤาชัย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงนันทิดา   เสริมศรีพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา   เข็มเคน
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงนภสร  ปานแดง
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ  บาลี
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  คณฑา
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมื่นหาญ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอรดี
6. เด็กหญิงแสงเทียน  การภักดี
 
1. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
2. นายไพโรจน์  รังษิมาศ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขมี
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขุนศรี
3. เด็กหญิงกุสุมา  ครุษสีง
4. เด็กชายก้องกิดากร  ม่วงเรือง
5. เด็กหญิงจันทนา  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักกะสิวิทย์
7. เด็กหญิงนิญัฐชา  รินทองมา
8. เด็กหญิงปภาพันธ์  ศรีเรือง
9. เด็กหญิงพัชรี  จีรออน
10. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญมาก
11. เด็กหญิงวิรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
12. เด็กหญิงสิเรียม  ปุ้ยทอง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  กีตา
14. เด็กหญิงสุรีวรรณ  ปานเพ็ชร
15. เด็กหญิงเนยนภา  จันทร์เทศ
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์รักษ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรโรจน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มสุข
4. เด็กหญิงฐิติมา  เพิ่มสุข
5. เด็กหญิงณัชชา  บัวห่อ
6. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมคติ
7. เด็กหญิงศิริพร  ชูประเสริฐ
8. เด็กหญิงเอราวัณ  สามัญเขตกิจ
9. เด็กหญิงไพริน  ปากดี
 
1. นางสาวกฤษณา  ทองปลาย
2. นางสาวกาญจนา  นิ่มพะยา
3. นางสาววรภัทรา  เจียมเจริญ
4. นางศิริมา  ปัทมรัตน์
5. นางเพ็ญพร  หนองไผ่
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 - ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หาญเขิงชัย
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมสิทธิ์
3. เด็กชายอดิศร  พรมอยู่
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายสุวีย์  เทศสถาน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีดาจันทร์
3. เด็กชายเกริกก้อง  สังฆ์มณี
 
1. นางสาวนันทา  กุมภา
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนภัทร  หมีเงิน
2. เด็กชายนวพล  สุพร
3. เด็กชายเลิศชัย  วงษ์ทองดี
 
1. นายอรรถพล  ทับบุรี
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายพงษกร  เสาวดาน
2. เด็กชายวัชรพงษ์  วัฒนศิริ
3. เด็กชายอานนท์  รอทอง
 
1. นายอรรถพล  ทับบุรี
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เป็งเรือง
2. เด็กชายธีระพงษ์  ขำทา
3. เด็กหญิงรัญชิดา  กันเจียก
4. เด็กชายศศิชา  คล้ายพันธ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  พักพุ่ม
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนรุ่งเรือง
 
1. นางจรีรัตน์  สุระมาตย์
2. นางสายหยุด  เวรุ
3. นางสาวเพ็ญนภา  บุญเนตร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หมายช่วย
2. เด็กหญิงกุลนันทร์  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงฐิตินันทา  สอนโคตร
4. เด็กหญิงยศวดี  จำปาทอง
5. เด็กหญิงวรกมล  บุญศรี
6. เด็กหญิงวาสนา  พันทะ
 
1. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลนิชา  อินเนย
2. เด็กชายพิทวัส  พิมพขันธ์
3. เด็กชายภราดร  ดิฐษดี
 
1. นางสาวนุชจนาต   อิ่มอยู่
2. นางบุญช่วย  วิมลพันธุ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงจันทการติ์   ก้านดอกไม้
2. เด็กหญิงประภัสสร   ชูประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรรณิศา   แก้วหนองยาง
 
1. นางจิตรา  มณีเสวตร์
2. นางวรรธนาพร   ดอกจอก
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายชัยธวัช  จันทร์เทศ
2. เด็กชายณัฐดนัย  พวงคต
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พันธุ์แตง
 
1. นางสาวจันทร์์จิรา  สุระดม
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลิสา  ครองแห้ง
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงอรณิชา  น้ำพุ
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ตาฝั้น
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลดา  ติถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กชายครรชิต  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงบุษกร   วิชากร
3. เด็กหญิงอลิสา   ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นางณัฏฐนิตย์  ดอกจันทร์
2. นางรุ่งอรุณ   ทรงวารี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ท้าวทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ขามาลา
 
1. นายธงชาติ  ชาญตะบะ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงญาโนทัย  คณฑา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูประเสริฐ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิทธิกา
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางสุพรรณี  กสิกรณ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายรชต  คุณเสลา
2. เด็กชายศุภชัย  ศิริชาติ
3. เด็กชายอดิศร  เก่งเขตวิทย์
 
1. นางสาวรติมา  สุขานนท์
2. นางสาวสุชาดา  ตุ้มคล้าย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน   พุทเอ้ย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   แจ้งถิ่นป่า
3. เด็กหญิงมนต์นภา   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาววันทนา   ทิมเขียว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงทักษพร  กลำภักตร์
2. เด็กหญิงปริญญา  อะมะตะ
3. เด็กหญิงอัยดา  ชาวเวียง
 
1. นางอมรรัตน์  อินสอน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงอัญชลิกา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงแก้วเกศ  สีลา
 
1. นางวิลัย  ชาญตะบะ
2. นางสันทนา  คณฑา
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกิตตินันท์  กาฬภักดี
2. เด็กชายธัญญารัตน์   อินต๊ะ
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์ขำ
2. เด็กหญิงลลิตา  ภาระไพร์
 
1. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงวรางคณา  พรหมจักร
2. เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เดชอินทร์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  แต้ตระกูล
3. เด็กชายนิรุต  ฉ่ำหลวง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  คำดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาฬภักดี
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
2. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายพิสิทธิ์พงษ์  จันทวงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญรังษี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกล้าณรงค์  คูหาทอง
2. เด็กชายทวีศักดิ์   การภักดี
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายวัชรพล  ริโวล่า
2. เด็กชายอนุวัติ   เทียนดำ
 
1. นางสาวสุพิชญา  บุญศิริ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงรังสิมันต์  พิริยะ
2. เด็กชายสุทัตพงษ์  เอี่ยมมา
 
1. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
2. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธีรเทพ  ศรีรดล
2. เด็กหญิงศศิธร  เนตรอุไรทิพย์
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายฐากูร  คำภู
2. เด็กชายพีรนัฐ  นุชแสง
3. เด็กชายรุ่งรดิส  ชาวดอนคูณ
 
1. นายชินทัศน์  แห้วเพ็ชร
2. นายนัฐณรงค์  ธิติวรรธนะ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกรวิภา   ป้อมคำ
2. เด็กชายอนันต์   ขอเพ็ชร์
3. เด็กชายอานนท์   ขอเพ็ชร์
 
1. นายบดินทร์  สีทอง
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายกาหลง  หนูทอง
2. เด็กชายพายชุมพล  น้ำเพ็ชร
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  นนท์ชาวัง
 
1. นายมนตรี  รงค์ทอง
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ประสิทธิการ
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา   ทองปาน
 
1. นางทุเรียน   บรรทัดจันทร์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โพนหลง
 
1. นางธนดลย์  ชูเกตุ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ   ยศนันท์
 
1. MissCRISTINA   GALILA BAYONA
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายธนภูมิ    ฉันทวิทย์
 
1. นางสาวลัดดา   ฟักเขียว
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ดาวหล
 
1. นางณิฐิตาภรณ์  พาณิชย์โศภณ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุต่อ 1. เด็กชายปานเทพ   ปานาง
 
1. นางสาวอภิญญา  ป้อมคำ
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โห้คลัง
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   ประทีป
 
1. นางทุเรียน   บรรทัดจันทร์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงนรินทร  สุขสวาท
2. เด็กหญิงพฤษญา  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กหญิงยุพิน  เกิดสุวรรณ์
4. เด็กชายศรายุธ  ยิ้มยลยศ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองอร่าม
 
1. นายจักรินทร์  โนรี
2. นางไข่มุก  สดุดี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  อ่อนศรี
 
1. MissHuang  Minjie
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสกุลตุลา  สายคำกอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชรโรจน์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายธนธรณ์   ขำสุวรรณ์
2. เด็กชายศีลนาถ   ประเสริฐน้อย
 
1. นางสาวนงลักษณ์   อินทร์ฉาย
2. นางสาวลัดดา   ฟักเขียว
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   โมครัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  มั่นเขตรกรณ์
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางวิชา  แสนหาญ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตินันท์  คลองแห้ง
2. เด็กชายจักรพงศ์  มั่นปาน
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้วนชิน
4. เด็กชายณัฐพล  ทองคำ
5. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ที
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดีเทียน
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เอมสมบูรณ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทรดี
3. เด็กชายธนาวุฒิ  คำสาย
4. เด็กชายประพันธ์ศักดิ์  สิงห์สม
5. เด็กชายพัชรพล  ศรีวิเชียร
6. เด็กชายอภินันท์  หงษ์คำ
 
1. นายโชติ  เสาร์ทอง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤติวิทย์  สิงหา
2. เด็กชายจรัญ  เกษา
3. เด็กชายชลที  เกษา
4. เด็กชายธนิก  พวงถิ่น
5. เด็กชายประทิน  โพธิ์สุวรรณ
6. เด็กชายพีรพงษ์  บัวทอง
7. เด็กชายวีรพล  ปัจชา
8. เด็กชายสุพร  อ่อนแก้ว
 
1. นางราตรี  ช้ำเกตุ
2. นายเชิดชัย  ช้ำเกตุ
3. นายโชค  สุจริตจันทร์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กระต่ายจันทร์
2. เด็กชายกองทัพ  เปลี่ยนทองดี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรโชติ
4. เด็กชายธวัชชัย  พละวัฒน์
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะธิโต
6. เด็กหญิงลัดดาพร  สุกจิตร
7. เด็กหญิงวารุณี  เฉยเกิด
8. เด็กหญิงศิรินภา  เนียมกลัด
9. เด็กหญิงศิริรักษ์  จันทร์เครือ
10. เด็กชายเจตพล  เยาวศรี
 
1. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
3. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นิลภา
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทิพรส
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สาลี
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กหญิงนัยนา  ประสิทธิการ
2. เด็กหญิงลินดา  สุขแสง
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ  จันทศร
 
1. นางสาวจาสุรัต  จินตกสิกรรม
2. นางรุ่งนภา  เดชมา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงพรณภา  ชาวป่า
2. เด็กหญิงลลิตา   ป้อมคำ
3. เด็กหญิงวิภาดา   คำแสน
 
1. นางสาวนุจรีย์  วงษ์ที
2. นางสาวอุทุมพร   พรายอินทร์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายอาทิตย์  ชูประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎา  เนียมทรง
 
1. นายปรีชา  ลำดวน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชากร  กาฬภักดี
2. เด็กชายธนภัทร  นันทนิพัทธกุล
 
1. นางสาวนุจรี  แสงศรี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นกเขียว
2. เด็กหญิงนฤมล  มากมี
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นายวิทยา  ทองศรี
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายจิรยุทธิ์  เสมากูล
2. เด็กชายภูมินทร์  สัตย์บุตร
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มากหมู่
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายวรวุฒิ  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงแพรนวล  สีดำ
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นางกำไร  พะลัง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายชวพล  ภูเหม็น
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กหญิงพัชรพร  วงค์คลัง
 
1. นางเกษมศรี  ตัณฑพาทย์
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงพัชชา  พัฒนาวรเวคิน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ประสิทธิการ
3. เด็กหญิงภิญญาดา  โทนทอง
 
1. นางพนารัตน์  สุขศรีชวลิต
2. นางวันวิสาข์  ศรีสด
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสรียา  บูรพา
2. เด็กหญิงอภิชาญาดา  เข้มแข็ง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  หาญสาริกิจ
 
1. นางพัชรี  เตชะนา
2. นางสาวมนัญญา  ดารารัสมี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายมนทรา  สุขสม
 
1. นางชฎาภา  รื่นริด
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายวีระพงษ์  อรุณ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์   ป้อมคำ
2. เด็กชายลดาวัลย์  โนนศรีคำ
3. เด็กหญิงสุปราณี  เมยมงคล
 
1. นางนุชจรีย์   ปรีเอี่ยม
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายกรกช  หัสแดง
2. เด็กชายธนันชัย  พัดสาริกา
 
1. นางสาวอัญชลี  สนกัน
2. นายเสน่ห์  สาเขตการณ์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   บุญมา
2. เด็กชายวัชรกิตติ   กีตา
 
1. นางสาวจารุวัลย์   ธรรมศิริ
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปาจิตร
 
1. นางรัชวงค์  เสมากูล
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สิงห์สม
 
1. นางสาววีรฉันท์  จันทร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  รัตนวงษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัสยา  นุตยางกูล
 
1. นางศันสนีย์  สุวาส
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายรพีพัช   นาคบุตร
 
1. นางจันทร์ฉาย  วงค์จักษุ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายนเรศ  บาลี
 
1. นางสาวจันทร์ตรา  ภูษาวิจิตร
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอรุณวดี  แห้วเพ็ชร
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปุ่ยทอง
2. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  น้อยมณี
3. เด็กหญิงชลธิชา  มูลทา
4. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญศรี
5. เด็กหญิงนิชภา  พรมมา
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  สิทธิชัย
7. เด็กหญิงสุธารักษ์  สายสนั่น
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ดวงแก้ว
2. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
3. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ขวัญสูงเนิน
2. เด็กชายทรงกิจ  สุวรรณเจริญ
3. เด็กชายประเวช  ชูช่วย
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  จำเรียง
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายศุภนัท  พุกมาก
2. เด็กชายอธิวัต  พูลศรี
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายจักรภัทร์  ปัญญาไข
2. เด็กชายสิทธิพล  บูรณะ
3. เด็กชายอมรเดช  อาจณรงค์
 
1. นางสาวนงนุช  สุขบุตร
2. นางสาววิชชุลดา  เชิดชูพันธ์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแฝง
2. เด็กชายสัญชัย  ช่างบัณฑิต
 
1. นางประสบพร  จีนแฉ่ง
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศิวภูมิ   อิทธิประเวศน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณดก
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายชนะก  กรึงไกร
2. เด็กชายบวร  รามแสง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปรีชาญาณ
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นายอัศวิน  สาสิงห์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายปัณณฑัต   มุทิตา
2. เด็กชายวิธิชัย   อินทโชติ
3. เด็กชายอุเทน   พจุไทย
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โพธิ์พงษ์
2. นางปิยมาภรณ์  วงศ์วิเชียร