หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2556   7 ก.ย. 2556   8 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ , ห้องการงาน 7 ก.ย. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 1 ห้อง นันทนาการ,ห้องกิจการนักเรียน 7 ก.ย. 2556 09.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 7 ก.ย. 2556 09.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2556 09.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.2/1 , ห้อง ป.2/2 7 ก.ย. 2556 09.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอินทนิล ห้อง ป.6/1 ,ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 09.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 , ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.3/1 7 ก.ย. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.3/2 7 ก.ย. 2556 09.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 2556 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารกรรณิการ์ ห้อง นนทรี 7 ก.ย. 2556 09.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารกรรณิการ์ ห้อง นนทรี 7 ก.ย. 2556 11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ห้อง ประชุมดอกบัว,ห้องวิทย์ 7 ก.ย. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ห้อง ประชุมดอกบัว 7 ก.ย. 2556 11.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 ,ห้อง ป.4/2 7 ก.ย. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 ,ห้อง ป.4/4 7 ก.ย. 2556 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารAcadamic ห้อง Acadamic 7 ก.ย. 2556 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
7 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 7 ก.ย. 2556 10.00
8 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
9 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 7 ก.ย. 2556 11.30
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 ,ห้อง ป.4/6 7 ก.ย. 2556 09.00
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 ,ห้อง ป.3/1 7 ก.ย. 2556 09.00
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 ,ห้อง ป.3/3 7 ก.ย. 2556 09.00
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 ,ห้อง ป.3/5 7 ก.ย. 2556 09.00
14 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ห้อง เรียนสีเขียว 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 โดม 7 ก.ย. 2556 09.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 ,ห้อง ป.3/7 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารไม้หน้าหอประชุม ห้อง ป.1 , ป.2 7 ก.ย. 2556 09.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารไม้หน้าหอประชุม ห้อง ป.5 , ห้อง ป.6 7 ก.ย. 2556 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารไม้หน้าหอประชุม ห้อง ป.3, ห้อง ป.4 7 ก.ย. 2556 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารไม้หน้าหอประชุม ห้อง เรียนเด็กพิเศษ 7 ก.ย. 2556 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ชั้น ล่าง ห้อง ทิศเหนือ 7 ก.ย. 2556 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ห้อง ม.2 7 ก.ย. 2556 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ห้อง ม.1 7 ก.ย. 2556 09.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารไม้หน้าหอประชุม ห้อง พักครู 7 ก.ย. 2556 09.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น บน 7 ก.ย. 2556 09.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 13.00
20 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 13.00
21 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารหอสมุด ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 13.00
22 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2556 09.00
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ หอประชุมใหญ่ 7 ก.ย. 2556 09.00
24 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
25 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
26 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
28 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
29 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00
30 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ห้อง ม.3 7 ก.ย. 2556 09.00
31 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ชั้น 4 ห้อง ประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00
32 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ชั้น 4 ห้อง ประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00
33 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ชั้น 4 ห้อง ประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00
34 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ อาคารตึก ชั้น 4 ห้อง ประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมเปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมเปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมเปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 หอประชุม ชั้น ล่าง 7 ก.ย. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมเปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารเบญจธรรม ห้อง ICT5 7 ก.ย. 2556 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โรงยิมเปิด 7 ก.ย. 2556 09.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ห้อง ICT4 7 ก.ย. 2556 09.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ห้อง ICT3 7 ก.ย. 2556 09.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารเบญจธรรม ห้อง ห้อง ICT2 7 ก.ย. 2556 09.00
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารเบญจธรรม ห้อง ICT6 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 ห้อง ป.6/4 7 ก.ย. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 ห้อง ป.6/6 7 ก.ย. 2556 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 7 ก.ย. 2556 09.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 7 ก.ย. 2556 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 7 ก.ย. 2556 09.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 7 ก.ย. 2556 09.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 7 ก.ย. 2556 09.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 7 ก.ย. 2556 09.00
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารอุเบกขา ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 7 ก.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) สนาม/ลานโล่ง 7 ก.ย. 2556 09.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 เรือนศีลธรรม 7 ก.ย. 2556 09.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 ,ห้อง ม.2/1 7 ก.ย. 2556 09.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2556 09.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ม.2/1,2/2,2/3 7 ก.ย. 2556 09.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 3 ห้อง ม.1/1,1/2,1/3 7 ก.ย. 2556 09.00
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 ,ป.3/9,ป.4/9 7 ก.ย. 2556 09.00
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 อาคารเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.5/9 ,ป.6/9 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กรรณิการ์ ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดม 7 ก.ย. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โรงอาหาร 7 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]