หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางระเบียบ บุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ จันทร์อำไพพงศ์ครูโรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา)กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ คำด้วงครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางนงนุช มาเทศก์ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นางการะเกด สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ศิริประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอวนประธานกรรมการ
2. นางวัลลียา สมยาโรนครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตติกาล วิจารย์วงษ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางปราณี หินจันทร์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางอัญชลี เมืองก้อนครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ก้อนเครือครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางศิริพร แสงงามครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางกุลทรัพย์ ยาสาครูโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ วงษ์ยิ้มใยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสะใบทิพย์ ตำนานวาลย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ดิษเสถียรครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางฉวี ธีระแนวครูโรงเรียนบ้านท้ายน้ำกรรมการ
5. นางกาญจนา ถนอมวงษ์ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นางละมัย ทารัตน์ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางอัมพร พันธวิศาลสหกิจครูโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน)กรรมการ
4. นางดวงเดือน วานิชสรรพ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายศิริศักดิ์ คำด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องลึกประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ป้อมสนามครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางนิภา จันทร์ฟักครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางอนงค์ บัวจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
5. นางดุษฎี กอบกำครูโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางฐารินี นวลแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟากบึงประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ เตชาครูโรงเรียนบ้านแหลมทองกรรมการ
3. นางเรณู เขียวอ่อนครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางลำพันธ์ ใจแน่นครูโรงเรียนฤาษีพหลวิทยากรรมการ
5. นางอัญชลี แจ้งฉายครูโรงเรียนราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรพีพร พรหมน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางอรสา เชื้อภักดีครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชะอ้อน ดีโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
4. นางจริยา มีกลิ่นหอมครูโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการ
5. นางวัลภา พลอยบำรุงครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ตั้งเจริญไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
3. นางสาวหรรษา ภูมิประเทศครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นายธวัช สุขวิทย์ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นางกัลยา พันถาครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา เพละชื่นครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางสุพัชรินทร์ เค้าโคนครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางณัฐณิชา ลิ้มอุตสาหะครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
5. นางลัฐิกา ผาบไชยครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร กลิ่นขจรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารีประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน เชื้อคำครูโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
3. นางสุดใจ ธนวัฒน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งกรรมการ
4. นายเชาว์ ใจปวงครูโรงเรียนบ้านปางหมิ่นกรรมการ
5. นางวาสนา วรรณสวาทครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นายอัสนัย สั่งการครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ เต็มกันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นางกำไร กรแก้วครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ รุ่งเรืองแสงครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นางตันติมา มามิ่งครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
5. นายธราธร กรรกำครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา อุสาหะกานนท์ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
7. นายสรธัญ ทองก้อนครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง เสมานุกูลครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี หอมขำครูโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
4. นายกล้าเกื้อ เวียงแก้วครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางสาวสุจินต์ พวงพุฒิครูโรงเรียนพงสะตือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเศรษฐีกรรมการ
2. นายวีระ แก้วทองครูโรงเรียนวัดห้องสูงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ นุ้ยเย็นครูโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน)กรรมการ
4. นายโสภี เกิดผลครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
5. นางบุษกร คุ้มอักษรครูโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ ทานะขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสาประธานกรรมการ
2. นายทองใบ นึกอุ่นจิตรครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ม่วงรักครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวเมย์ แป้นเพ็ชร์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริกุล รักสัจจาครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมครูโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางมยุรี โกญจนาทครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางปรียา จันทร์เจ๊กครูโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย รอดเกลี้ยงครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอุดมวิทย์ ยะจรครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางมาลัย เมณฑ์กูลครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมครูโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางมยุรี โกญจนาทครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางปรียา จันทร์เจ๊กครูโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางพรรณราย รอดเกลี้ยงครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายอุดมวิทย์ ยะจรครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางมาลัย เมณฑ์กูลครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิษา ศรีมะรักอ่อนครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุพจน์ ดีไพรครูโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
4. นางศิริกัญญา สุวรรณประภาครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางจินตนา จารุชาตครูโรงเรียนฤาษีพหลวิทยากรรมการ
6. นายประสาท พวงแก้วครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
7. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางศรันย์พร ขำคำครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางสมพร ราชเฉลิมครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางกาญจนา ทนันไชยครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เนตรใจครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
6. นางสุนิษา ดีแท้ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุรินทร์ แก้วบุตรดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมืองรองประธานกรรมการ
2. นายไพรัช จันทรารักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงช้างดีกรรมการ
3. นางชุรีพร ร้านกันทาครูโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการ
4. นางยุพินศรี เทียมเพ็งครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
5. นางยุพดี แก้วส่องศรีครูโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
6. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
7. นางประเมิน คำเพ็งครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิชัย รอดเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแต้วประธานกรรมการ
2. นางพฤษภา ปาลาศครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชูชาติ อ่อนอุระครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นายสุมินทร์ ระโสครูโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
5. นางวรนุช แย้มขะมังครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
6. นางสุพรรณ บุญเฉลิมครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
7. นางสมคิด คงพูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวริศ ท้าวกัญญาครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร น้อยยอดครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นายบรรยงค์ ภูมิอรัญครูโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ กัดมั่นครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางวราภรณ์ กรรขำครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
6. นางจรินทร์ คงตาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งผู้อำนวยการโรงเรียนนานกกกประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ ภูษิตสิริทรัพย์ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางสาวภาณิกา พุฒลาครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ อารีรักษ์ครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
5. นางดารารัตน์ กลราชครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
6. นายอำนวย คำศรีครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
7. นางสาวทิศากร สิริคุณาลัยครูโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมกฤช แก้วบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทะเลประธานกรรมการ
2. นายเสริม พันธุ์พิศาลสหกิจครูโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นางวาสนา ฟักสีม่วงครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นางวารีย์ แกมนิลครูโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการ
5. นางละเมียด เกิดเจริญครูโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการ
6. นางชนม์นิภา ภูวดลวรนาถครูโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ ลิ้มแดงสงวนครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล ผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมครูโรงเรียนไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสุดใจ รอดพึ่งครุฑครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางมยุรี โกญจนาทครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางปรียา จันทร์เจ๊กครูโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สิงห์อรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล ไวเปียครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายพิศาล อักษรครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภูมิ แก้วสงค์ครูโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นางวาสนา ท้าวอาศาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงยศ อินวรรณาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา กลัดสุดครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นายสมชาย โตลำดับครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางศศิธร มากคล้ายครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะครูโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ จันแจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา หมายดีครูโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ยิ่งยงสันต์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นายพิษณุ จันทร์ยวงครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 39กรรมการ
5. นางบุรินทรา เกษรครูโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายนเรศ เภารอดผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ เรือนใจแก่นครูโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปวิชญ์ตรา ยิ้มมีครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางวิชาดา ชาบางครูโรงเรียนบ้านหัวค่ายกรรมการ
5. นายไพบูลย์ อินทร์ยาครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
6. นางศจี เพ็งวันครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
7. นายฉัตรชัย เพ็ชรช้างครูโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ หอมสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
2. นางจรรยาลักษณ์ ทีกว้างครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางรุจิรา เทพอาจครูโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นายปรศาสตร์ บุญมาสืบครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางวิไล แสงเทียนครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายฉัตรชัย เพ็ชรช้างครูโรงเรียนป่่ากล้วยเสริมวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิต ไทยเจริญครูโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายคารม พลีดีครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายเกียรตินำชัย ใจวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
5. นายสามารถ กลัดเพ็ชรครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรสว่างเกิดครูโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
7. นางสุรีย์ โทนทองครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
2. นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายนพดล สารีครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
4. นางขนิษฐา เมิดไทสงครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นางสุรีย์ โทนทองครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายวรวรรต แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพร โปธาตุโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพยนต์ เงินเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75ประธานกรรมการ
2. นางวรณี เยาวลักษณ์ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
3. นายวรวรรต แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางลำแพน เกิดอ่วมครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
5. นายเอนก กุลศิริครูโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
6. นางสาววัชนี นามวงค์ครูโรงเรียนบ้านวังเบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สวัสดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองละมุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีลา ใจบุญครูโรงเรียนวัดดอยกรรมการ
3. นางสุธาสินี รักเส็งครูโรงเรียนวัดวังผักรุงกรรมการ
4. นางพรกมล ศิลปะครูโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
5. นายบุญยืน กุลท้วมครูโรงเรียนบ้านห้วยขมิ้นกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ พาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
7. นางสมพร ผาเจริญครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช เวียงคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายมนัส อยู่จันทร์ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นายนพดล กฤษณะดิลกครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
5. นายจักรเพ็ชร์ เส็งชาครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นายพิษณุ จันทร์ยวงครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 39กรรมการ
7. นายสามารถ ผมทำครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ อินทร์ลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช เวียงคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายมนัส อยู่จันทร์ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
4. นายนพดล กฤษณะดิลกครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
5. นายจักรเพ็ชร์ เส็งชาครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นายพิษณุ จันทร์ยวงครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 39กรรมการ
7. นายสามารถ ผมทำครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นายวชิร รักดีครูโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
4. นางจำเนียร ตันหิงครูโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
5. นางสุภิศวรรณ สอนเพ็งครูโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มีมาผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภคภัทร พรมแก้วต่อครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นางชะเรียม ชัยทองสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นายวุฒิชัย น้อยศิริครูโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
5. นางสาวพัชราวัลย์ คล้ายปิ่นครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทวิน สอนเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซางประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ เขียนนาครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
3. นายจำรัส ผาเจริญครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางวิชชุดา รังสิยานนท์ครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
5. นางเอมอร อ่อนวังครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายประสาน กลัยาณมิตรครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางยุพิน หนุนนาคครูโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
4. นางวิลาลี เมืองศรีครูโรงเรียนหนองกลายฯกรรมการ
5. นางจิตรา บุญทรงสันติกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตตินันท์ แก้วพันยูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมูประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ทารัตน์ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสายฝน อุปหล้าครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางปราณี กุลอ่อนครูโรงเรียนวัดน้ำใสกรรมการ
5. นางนงนุช สีลอครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดม รัตนสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางอนุชิดา ฉั่วประเสริฐครูโรงเรียนนานกกกกรรมการ
3. นางอัญชลี อินทร์ทรัพย์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายมาโนช ปานสมบัติครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นายสมหมาย โนฟองครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสรวัชร์ เทพกฤชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสะโมประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา มีปิ่นครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นายสายันต์ นุชศรีสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
4. นายโสภณ พงษ์วุฒิศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการ
5. นางพัชรี ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ ตลอดพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พงษ์วุฒิศักดิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสรนันท์ แก้วใสครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายพัลลภ ชูเนียมครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
5. นางพัชรี ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายวิชชา เที่ยงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รัตน์ วงษ์ยอดครูโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นางปรีชญา วันแว่นครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางบุญญพัฒน์ แปงการิยาครูโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางชฎาพร พึ่งพาครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเจน มีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางจันทนา พูลประดิษฐ์ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นายสมหมาย บุญมีสุขครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสวรรค์ กองแก้วครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
5. นายคชา มุขดีครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สุขเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชน)ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เอื้อโภไคยกุลครูโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยากรรมการ
3. นายทองดี ใจวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำไผ่กรรมการ
4. นายธัชพล หลวงเรื่องครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางตวงพร ศรีวงษ์ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายโชคชัย ดีเจือผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองนาพงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดวงสมบัติครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นายสหัส ทิศอาจครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอัจฉราพรรณ รัตนสากลครูโรงเรียนบ้านผักขวงกรรมการ
5. นายสพรั่ง ปิ่นนาคครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนตรี รักนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา พรมโสภาครูโรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัยกรรมการ
3. นายประโยชน์ ยะเขตกรณ์ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางจันทรา นิลแนมครูโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
5. นายไพยูรณ์ อ่วมอ่ำครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศักดา แป้นไทยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร นาพันธ์ครูโรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
3. นายสถาพร ทำนุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
4. นางสนอง น้อยหัวหาดครูโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
5. นางประภา เรียนแพงครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมรัฐ แย้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางเกษรเพชร ผาปานครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางอรพิน อนุสุริยาครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นายปัญญกร เชียงรอดครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางภัคจิรา มงคลทัศพรครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายบุญชู นมเนยผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมนกแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนิ่มนวล อินสุวรรณครูโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการ
3. นางชยุตรา จันจัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นายมานพ โหมดพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นางบรรจง กาญจนโกมลครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวัชรา เลี้ยงวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อยประธานกรรมการ
2. นางกาละเกษ เทศเอมครูโรงเรียนวัดดอกไม้กรรมการ
3. นางมณฑี เตชะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
4. นางจรอนรัตน์ พุฒโตครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวผ่องใส ผลวัฒนาครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสิริพล เตียเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประธานกรรมการ
2. นางดารณี นาคะพงษ์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ชูอยู่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางภมรรัตน์ คงพันครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
5. นางอรัญญา ขำวีระครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ทะสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายสุรธีร์ แสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุนทร อ่อนวังผู้อำนวยการโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นายภณ แว่นวิชัยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประภาส แดงโชติผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1ประธานกรรมการ
2. นางเรขา ลอยวิรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. สิบเอกชัยชนะ ใจหาญครูโรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
4. นายมานพ กว้างยาวครูโรงเรียนวัดคลองนาพงกรรมการ
5. นายมนัส อรรคเดโชครูโรงเรียนบ้านคลองกระพั้วกรรมการ
6. นายสมเดช ทองแดงครูโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
7. นางสาวสายหยุด โตรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหาดทับยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชราพร มีปิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาจักรประธานกรรมการ
2. นายเทวิน ปัญญาธิครูโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
3. นายทวีพงษ์ กาทองครูโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1กรรมการ
4. นายวิโรจน์ เทียนสีม่วงครูโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการ
5. นายเสวียน จู่คำสีครูโรงเรียนบ้านหัวดานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประสพโชค มาเลี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนฝางประธานกรรมการ
2. นายสี อ่วมแจงครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางรัชนีกร แก้วกูลครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นายไพรินทร์ เรียนแพงครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
5. นายเอนก กาญจนโกมลครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายจรูญ เจือประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอกประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุริยะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นายมานัส จรจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เหล็กสิงห์ครูโรงเรียนเทสบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ศรีจันทร์ตราครูโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
6. นางปริณดา ผุยน้อยครูโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
7. นางสุระพิน ดวงสมบัติครูโรงเรียนวัดสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเอก กิ่งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายบุญวัฒน์ กาหลงครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายชุัยวุฒิ นาคะพงษ์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูสิทธิ์ สอนหว่างครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
5. นายธวัชชัย บุตรแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
6. นายเกียรติพันธ์ พุ่มวิเชียรครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกษม จันนครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดงประธานกรรมการ
2. นายพลตรี บุญชื่นครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นายปัญญา แสงวิจิตรครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
4. นางอัมพร สุบรรณจุ้ยครูโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เกียรติมาโนชญ์ครูโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสาโรช ดีวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลายฯประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สาขาครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางสุกัญญา ศรีเทียนครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายปรีชา แก้วส่องศรีครูโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
5. นางชัยนา ใจยาครูโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมพร วัลลิยะเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เกิดยิ้มครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายนิพนธ์ มากคล้ายครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางณัชยา กลิ่นมาลีครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นายสายัน หลวงแสนครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิระ ทารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหาดประธานกรรมการ
2. นายจรูญ แว่นสิมครูโรงเรียนประชาชนอุทิศกรรมการ
3. นายนเรศน์ พิมลประเสริฐสุขครูโรงเรียนบ้านดงช้างดีกรรมการ
4. นางกัญญณัฐ สุขสำราญครูโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพพร ศิวานนท์ครูโรงเรียนบ้านน้ำไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธานี เล็กอุทัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายจิตร คำทองดีครูโรงเรียนบ้านแหลมหถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ แดงกองโคครูโรงเรียนศรีอุทิศกรรมการ
4. นายอาคเนย์ บานบู่ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
5. นายวัชรา เกิดก่อวงษ์ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เจนวิทยาสากลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้นประธานกรรมการ
2. นายชาลี สิงห์สาครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางแพรวรรณ โชคมณีวรรณครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ศรีจันทร์ฉายผู้อำนวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สุรสอนครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นายประจักษ์ ทองอิ่มครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
4. นายคนอง เหล็กแจ้งครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
5. นางรินทร์ลภัส โชติมงคลสิทธิ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยเนตร ใจคุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ดำริประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นายบำรุง ทารัตน์ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
4. นางขนิษฐา จันทร์ดวงดีครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญเรือง กันกรดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นางโสภิตา ทองคำครูโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สุรสอนครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ยครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายประวิณ แก้วอุดรศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. สิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนันทณ์ธนาวินทร์ ขมินทกูลครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางรวินทิรา บุญศิริครูโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวัชรา เกิดก่อวงษ์ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
2. นายบำรุง ทารัตน์ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
3. นายสมชาย สาขาครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นายธวัชชัย สุโสมครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ แปงการิยาครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ภาสกรวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนปางต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นายอาคเนย์ บานบู่ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)กรรมการ
3. นายปัญญา แสงวิจิตรครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ แปงการิยาครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายประกอบ จันทร์เจ๊กครูโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวรากรณ์ วังแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ฯประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นายคนอง เหล็กแจ้งครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางวรรณิดา รุ่งทองครูโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
5. นางสมจิตร บุญกรับพวงครูโรงเรียนบ้านชำตกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 39ประธานกรรมการ
2. นางพรวิไล หอมสุนทรครูโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
3. นางลำดวน สุขเกษมครูโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการ
4. นายธวัชชัย สุโสมครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อินใจครูโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พรมฝายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นด่านประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อยู่สุขครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
3. นางแพรววรรณ โชคมณีวรรณครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ศรีเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญพุ่มครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสริญญา จินดากุลครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญพุ่มครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสริญญา จินดากุลครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญพุ่มครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสริญญา จินดากุลครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนัธวุฒิ อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางจุฑามาศ บุญพุ่มครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สุวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสริญญา จินดากุลครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจักรศิลป์ วงษ์พิราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงประธานกรรมการ
2. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายธงชัย แว่นแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุดประเสริฐ จันทร์ฟักผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางอรัญวดี แสงทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
3. ดร.อำนาจ บุญอนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางตรีชนา มีมาครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ขำฉาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ นภดลกนกครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
4. นายพนธกฤต นนท์ขุนเทศครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเอนก นวลแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นายณรรฐพงษ์ แย้งจันทร์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเรวัฒน์ จันทร์แจ่มครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายประดับ สุวรรณศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ขำฉาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ นภดลกนกครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
4. นายพนธกฤต นนท์ขุนเทศครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเอนก นวลแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นายณรรฐพงษ์ แย้งจันทร์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเรวัฒน์ จันทร์แจ่มครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายประดับ สุวรรณศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ขำฉาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ นภดลกนกครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
4. นายพนธกฤต นนท์ขุนเทศครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นายฌานชินะ ญาณวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเอนก นวลแหยมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นายณรรฐพงษ์ แย้งจันทร์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเรวัฒน์ จันทร์แจ่มครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายประดับ สุวรรณศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ขำฉาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ นภดลกนกครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
4. นายวัชระ แตงเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ปันดอนตองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายชูชาติ มีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชวน ตันแก้วครูโรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
5. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อินยิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายวริศ ท้าวกัญญาครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางปรานอม มหายศนันท์ครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นายประทีป พัดจันทร์หอมครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสวก อรัญสวรรค์ครูโรงเรียนไผ่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย แสงม่วงยางครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายจิตติพันธุ์ เม่นวังแดงครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ มะโหราครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อินยิ้มผู้อำนวยการโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายวริศ ท้าวกัญญาครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางปรานอม มหายศนันท์ครูโรงเรียนวัดท่าทองกรรมการ
4. นายประทีป พัดจันทร์หอมครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสวก อรัญสวรรค์ครูโรงเรียนไผ่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ทิพย์ลุ้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาราประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย แสงม่วงยางครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นายจิตติพันธุ์ เม่นวังแดงครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ มะโหราครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรวรรณ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
4. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เกษรจันทร์ครูโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
3. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
4. นางรพีพร ระโสครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรรัตน์ เสนาขันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เสือน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนศิลปศาตร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์สิน รักษาครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางจุฑามาศ นาคำภาครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายบัณทูล เกตุทิมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
6. นางอรรณุ ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ จาดแหครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
2. นายสมยศ เนาว์กระจ่างครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยากรรมการ
3. นางสาววัฒนา กานต์ธัญลักษณ์ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
4. นายสมจิตร์ อยู่ยิ่งครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร นืยมสำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงอ่วมครูโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ คงดีได้ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิริพร นิยมสำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือประธานกรรมการ
2. นางลำเนาว์ ทองใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางไพลิน สิงห์สาครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
4. นางน้ำค้าง คลังกรณ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นางศุภรัตน์ นามวงศ์ครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพร นิยมสำรวจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จุ้ยศิริครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงอ่วมครูโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการ
5. นางสุภาพรรณ คงดีได้ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นางภัทรวดี เกตุเมฆครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางเอมอร คำสอนครูโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
5. นางวรารัตน์ อุ่นใจครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดา อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ จุลเสวกครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางวีระวรรณ แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสมรรัตน์ ดีอ่ำครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นายพนาวุฒิ จันทับทองครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ อินทร์เทศครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
3. นางภัทรวดี เกตุเมฆครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางเอมอร คำสอนครูโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
5. นางวรารัตน์ อุ่นใจครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดา อ่อนแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ จุลเสวกครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางวีระวรรณ แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสมรรัตน์ ดีอ่ำครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นายพนาวุฒิ จันทับทองครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายทวิช บุญเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ประธานกรรมการ
2. นายปิยะศักดิ์ ชูช่วยครูโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุนทร ทั่งมั่งมีครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ แช่มช้อยครูโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
3. นางลำดวน กุลท้วมครูโรงเรียนบ้านห้วยขมิ้นกรรมการ
4. นางนารี แก้วเล็กครูโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ มั่นคงดีครูโรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นายภูธร ผุยน้อยครูโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
3. นางสาวปภานิจ ทองอร่ามครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายอดิพงศ์ ศิริอ่วมครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางมันทนี แก้วพันยูครูโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพงสะตือประธานกรรมการ
2. นายประทีป วงษ์ทัณท์ครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายไพทูล ทองเปรมครูโรงเรียนบ้านวังสะโมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บุญมาสืบครูโรงเรียนราษฎร์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พงศ์วุฒิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพงสะตือประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ จู่คำสีครูโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
3. นายดำรง ทั่งมั่งมีครูรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
4. นางนงเยาว์ นมเนยครูโรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
5. นายบุญเรือง ปาวะนาครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ อ๊อตศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักประธานกรรมการ
2. นางไพลิน สิงห์สาครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางสุธีรา ดวงเสาครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางรัชฎาวรรณ ไชยทองศรีครูโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
5. นางวินยา ภาสกรวิวัฒน์ครูโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ อีอตศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสักประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล เจียงวรีวงศ์ครูโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
3. นางดาวิน ปิ่นนาคครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิราครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แก้วเมธีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ฯประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ม่วงบ้านยางครูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
3. นางสาวฐิติกา รักวานิชครูโรงเรียนจรัสศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดีประธานกรรมการ
2. นายสาธิต วาริสสอนครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ พึ่งศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางศศินันท์ หิรัญวรวงศ์สกุลครูโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุกรรมการ
5. นางสุคนธ์ แก่งศิริครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีธารามประธานกรรมการ
2. นายมณฑล สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
3. นายสืบ ดีณรงค์ครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายจำนงค์ สุตกมลกุลครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
5. นางเบญจมาศ ผิวขาวครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีธารามประธานกรรมการ
2. นายเรวัต สมยาโรนครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนะกิจ ทิพย์ยศครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายเอนก ดีท่าครูโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
5. นางสมพร ไชยเสนครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ธรรมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี อ๊อตศิริครูโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการ
3. นางประนอม ทั่งมั่งมีครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี คงนุ่นครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
5. นางสุชิดา สมุทรหล้าครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อ่อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนชายเขาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิชญา เทียนชัยครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายมณเฑียร สอนศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นายเรืองเดช สุขรอดครูโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการ
5. นายสยมภู ขำทองครูโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
6. นางสาวนิฤมล ดาสีครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ธรรมชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ ถิ่นประชาครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสมปาน ศรีจันทร์ฉายครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางวัลลิกา อยู่หนูครูโรงเรียนหมู่สี่พัฒนากรรมการ
5. นางสรรธานี ใจปวงครูโรงเรียนบ้านปางหมิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางบุษบา โลหิตพินทุครูโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
2. นางผกาแก้ว คีมสิงห์ครูโรงเรียนบ้านคลองกะชีกรรมการ
3. นางพิกุล เครือนวลครูโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
4. นางจินตนา พวงสมบัติครูโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยากรรมการ
5. นางอานนทชยา ปฐมพุทธางกูรครูโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายวินัย วงษ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
2. นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสีไพ ฟุ้งเฟื่องครูโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นางบังอร สว่างภักดิ์ครูโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1กรรมการ
5. นางนิลวรรณ พลอาสาครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ เนียมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางกัลนิกา ชูอยู่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางชิดาพร อินใจครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นางนวลปรางค์ บุญมีสุขครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางรพีพร หมื่นยาครูโรงเรียนบ้านชำผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ เนียมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ห่านประเสริฐครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางกรองจิตต์ ฮาวกองแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางกัลยา เกิดก่อวงษ์ครูโรงเรียนร้องประดู่กรรมการ
5. นางมยุรี ตรีพุฒครูโรงเรียนบ้านพึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปิยะ ปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางมาลัย คุ้มผลครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางกาญจนี พูลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
5. นางชูศรี นุชโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดมั่นครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางชวนชื่น เพ็งคำครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นางวัลภา พลอยบำรุงครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ต่ายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางวันทนา วงษ์เดชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
4. นายสิทธิชัย รุ่งรังษีครูโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ แสงรัศมีครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
6. นางนิภัทธา นาคมีครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีสุคนธ์ ต่ายอ้นครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายชัยรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
4. นางกัญญรักข์ จิตรานุกูลกิจครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ วันยะนาพรสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
6. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ ทำมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วยประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ บุญรอดครูโรงเรียนวัดวังหมูกรรมการ
3. นางสาวชมชื่น ชมภู่ครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เกิดเชื้อครูโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
5. นายณชกร ขวัญมุขครูโรงเรียนบ้านชำผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมานะ แย้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสมคิด กอบกำครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นายปัญญา เกิดยิ้มครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางอัญชลี เชตะมีครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
5. นางผุสดี รัตนอุทัยกุลครูโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการ
6. นายนธี มะโนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)กรรมการ
7. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์ครูโรงเรียนบ้านหนองป่าไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเมธีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้ฯประธานกรรมการ
2. นายรุ่งเรือง อ้อสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายวีระ ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
4. นางวัตธนา เรืองพิทยาครูโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ รัตโนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางพัทฒิลาวัลย์ แก้วนิลครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นายวัน ดวงแก้วครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
4. นางอรุณศรี แก้วบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
5. นางสนม คำทิพย์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
6. นางจันทร์จิรา เร่งเจริญครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ เสาเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภาประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ คำภู่ครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นายธีระยุทธ คงแสงธรรมครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
4. นายเศกสรรค์ นพศิริครูโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
5. นางวัทธนา เรืองวิทยาครูโรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
6. นายกฤษณะ แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ อู่ตุ้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายครูโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นายสุวรรณ พึ่งพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
5. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางนิภัทธา นาคมีครูโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญพักตร์ ดาแว่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทองพืชครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นายสาวิตร เกิดเจริญครูโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา แสงกล้าครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพร ดังดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการ
3. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายกิตติ นิลพันธ์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นายมณเฑียร สอนศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
6. นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงม้าประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธุ์ บรรเทาครูโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายกวีชัย ปิ่นนาคครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย โตมิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ครูโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
6. นายสรศักดิ์ รุ่งอินทร์ครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
7. นางกมลวรรณ จารุชาตครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร เทศเอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุโทครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นายโสภณ พงศ์วุฒิศักดิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย โตมิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
7. นายสยมภู ขำทองครูโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
8. นางเชาวนี อานุภาพครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เทศเอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ กาวิลัยครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุโทครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นายโสภณ พงศ์วุฒิศักดิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย โตมิครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
7. นายสยมภู ขำทองครูโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
8. นางเชาวนี อานุภาพครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสยอง มามิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภา กรุตไคร้ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ แทนเทือกครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินชาญครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จันทร์ยวงครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ จอยสีทองครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสยอง มามิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภา กรุตไคร้ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ แทนเทือกครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวนิตยา อินชาญครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา จันทร์ยวงครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประวะเรศ เพ็ชร์ช้างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางทิพย์อาภา อ่อนตามครูโรงเรียนวัดวังผักรุงกรรมการ
3. นางพรรณี คล้ายชมครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางนิภา ปานทองครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางสาวโสภิตา คำด้วงครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นางทัศนีย์ แห้วเพ็ชรครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
7. นางวิภาดา พันธุ์ทหารครูโรงเรียนบ้านวังปรากฎกรรมการ
8. นางธนารัตน์ แก้วเกตุครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
9. นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์ครูโรงเรียนวัดวังยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสมศรี ศิริวรรณครูโรงเรียนลบ้านท่าสักกรรมการ
2. นางนิจสิริ สิทธิยศครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางนงนุช กูลไขครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
4. นางพิกุลทอง สนิทอินทร์ครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางวราลักษณ์ เชียงส่งครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
6. นางสาวศวิไล แก้วอุดรครูโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
7. นางอัญชลีพร สีสุขครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวศิรินภา ศรีวิชัยครูโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปิยนาถ น่วมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดานประธานกรรมการ
2. นางวิไล ลำอินครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเสาวภา จรจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นางกำไลทิพย์ จูเจียมครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสมใจ ยาป่าคายครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นายบุญชุม มีรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
7. นางกันตินันท์ เที่ยงจันทร์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
8. นายวิฑูรย์ ปัญชะนะครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
9. นางสุทธินี วังวนสินธุ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายมนู ม่วงศรีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
2. นางปัทมา รอดทั่งครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยากรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชครูโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
4. นางเรณู เผือกกล่อมครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา พงศ์วุฒิศักดิ์ครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายเจม เม่นวังแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสุปราณี ปิ่นนาคครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางรำพึง อ่อนอุระครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางอรวรรณ โภชนจันทร์ครูโรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นายแสน รุ่งเรืองครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายประสาร ดีอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่สี่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็นครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา ปานสมบัติครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางเนาวลักษณ์ ด้วงเฟื่องครูโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
5. นางสำเนียง บานบู่ครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธัญญรัตน์ จิรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
2. นางอัจฉรา ออไอศูรย์ครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นายประยุทธ อภัยนนท์ครูโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
5. นางสาวสมพร กะรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คงกะศรีครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางกรองกาญจน์ เวียงแก้วครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางพิชญา เฮอร์เรนดอร์ฟครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ จันจัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นางอุษา มณีกลัดครูโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการ
3. นายวินัย อุไรกุลครูโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
4. นางบานเที่ยง ยอดคำครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ปลิกแสงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ เพ็งถาครูโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ เอี่ยมสกุลครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นายสมชาติ มีศิริพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายชยุต ทองพุทธมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพาดประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ ประกายจันทร์ครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
3. นางวิราธร แทนเทือกครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ใจจันทร์ครูโรงเรียนนานกกกกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ จู่คำสีครูโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิชาติ โพทัพผู้อำนวยการโรงเรียนหวัวเฉียวประธานกรรมการ
2. Mr.Changchen .ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางบุษบา พัชรภูวดลครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สนประเทศผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
2. นางกนิษฐา ท่ากระเบาครูโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1กรรมการ
3. นายนิรัติ บัวทองครูโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ดีพลับครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางอริศรา มาศรีครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ วัชรเทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนขันประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางมลทา บัวทองครูโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการ
4. นางเบญจมาศ เชื้อมั่นครูโรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ แก้วทองมาครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก เทศคลังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประกาศ เพียสามารถครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประสูตร คล้ายกันครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายฉลามชัย สกุลโพนครูโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนฯ)กรรมการ
5. นายธนู เตชาครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
6. นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กครูโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ทำนุพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอยประธานกรรมการ
2. นายประสาน บุญมีครูโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ อยู่เจริญครูโรงเรียนไชยมงคลกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางเรณู สุวะครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีระพล ศรีทองอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ค้ำชูครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นายบุญทัน ปานใยครูโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
4. นายประเสริฐ อินทรัพย์ครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นายดุสิต วารีครูโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
6. นายประจักษ์ เสียนขุนทดครูโรงเรียนบ้านห้วยฉลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สิงห์ใสผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี แขงามขำครูโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นายสวงษ์ บุญมาครูโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
4. นายพิชัย เถลิงศกครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นายธนู เตชาครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกนต์ธร เกิดบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโคประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กุลศิริครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
3. นายสุพจน์ แก้วมูลครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอัฉริยา คล้ายคลึงครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางวันดี เพ็ชร์ช้างครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเสวก มูลเขียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นายประสาน บุญมีครูโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นายสุชน โพธิ์โชติครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายโสภณ เขียนงามครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
2. นางจิราพร คมดีครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางจันทนา บุตรดาครูโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
4. นายพิมล จาดศรีครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นางสาวน้ำเพชร ภู่เกาะครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวางประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้วครูโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ ปาวะนาครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางจิตรา อาจศรีครูโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นางสมจิตร มากมีครูโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายนิคม ทนันไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำผักหนามกรรมการ
2. นางบุญณิศา อยู่สุขครูโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางศิวารัตน์ อินทร์ชูครูโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้กรรมการ
4. นางวันดี เสาร์แดนครูโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิทรา ฉายบ้านใหม่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิคม ทนันไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำผักหนามประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คำชมครูโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นางสำรวย รัศมีครูโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางสุนีย์ ธิช่างทองครูโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมชัย มะโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดุมประธานกรรมการ
2. นางมธุรส บัวสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางพรรณี อินทรไพบูลย์ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสุรางค์รัตน์ ชมระกาครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวราตรี ปันนินาครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมชัย มะโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดุมประธานกรรมการ
2. นางมธุรส บัวสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางพรรณี อินทรไพบูลย์ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสาวราตรี ปันนินาครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ชมระกาครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย สิงห์โตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทำนุพันธุ์ครูโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นายวิทยา ไทยปัจจุบันครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายนิยมพร นพศรีครูโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นางสาวชมนาด กันภัยครูโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย สิงห์โตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ถุงดำครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางสาวสายฝน เกิดเจริญครูโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางศิริพร อ่อนนิ่มครูโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ผลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางกรกนก เจริญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ นาคหอมครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางสาวแสงระวี แสงเดชครูโรงเรียนบ้านแหลมนกแก้วกรรมการ
4. นางประภาศรี สุขเงินครูโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางอัญชลี บัวสดครูโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายภานุ พรหมน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าคายประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติวรรณ แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นางจินตนา พรมรักษาครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นางวิภาพร อุ่นทองครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเทียนชัย ลิ้มสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ชาบัวครูโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
3. นางดวงนภา บำรุงเกตุครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
4. นายอโณทัย สนประเทศครูโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5กรรมการ
5. นายสาคร สุนะครูโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายประหยัด แดงกองโคครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
3. นายอานนท์ ศิริเจริญครูโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางบานจุรี โชติรักษาครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ลิ้มสกุลครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายนิรันดร์ ผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โชติมานนท์ครูโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นางสาวพรลภัส จอมราชครูโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางสาวจรูญ เหล่าเหล็กครูโรงเรียนบ้านป่าเซ่า (ประชานุสรณ์)กรรมการ
5. นายศรชัย ดีอุดมครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวมนสิชา มีสุขครูโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นางณัฏฐา อุ่นแก้วครูโรงเรียนแหลมนกแก้วกรรมการ
4. นางรัฐมา จาดศรีครูโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
5. นางสมพิศ พิริยชนานันท์ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวผกา สอนจรูญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สอง)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ปิ่นรัตน์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา จิตรแจ้งครูโรงเรียนบ้านดงช้างดีกรรมการ
4. นางพิษณุ แสนบุญศรีครูโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราพร สอนแก้วครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุนทร อองกุลนะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุนทร อองกุลนะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุนทร อองกุลนะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร อองกุลนะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร อองกุลนะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ โล่ห์พานิชครูโรงเรียนวัดใหม่กรรมการ
3. ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พลอยบำรุงครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางวณกร มะโนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พลอยบำรุงครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการ
3. นางวณกร มะโนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ัพันตรีสมชาย อินทร์ขำศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสี้ยน แสงแก้วครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ัพันตรีสมชาย อินทร์ขำศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสี้ยน แสงแก้วครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ัพันตรีสมชาย อินทร์ขำศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสี้ยน แสงแก้วครูโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]