หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรุจิราภรณ์ พิมจันทร์ โรงเรียนวังสะโม บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
2 นายกันตภณ แก้วเปี้ย โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
3 นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภา โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
4 นางสาวนันทา แก้วสุริบูรณ์ โรงเรียนวัดวังยาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
5 นายเสกสรร น้อยยอด โรงเรียนบ้านนาอิซาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
6 นางสาวขวัญเรือน พุ่มเทียน โรงเรียนนาอินวิทยาคม บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
7 นางสาวมุจลินทร์ ศรีอรุณ โรงเรียนบ้านแสนขัน บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
8 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร โรงเรียนวัดวังหมู บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
9 นางสาวธัญญพร อ่องดา โรงเรียนบ้านร้องลึก บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
10 นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงิน โรงเรียนด่านแม่คำมัน บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
11 นางสาวศิราณีย์ น้อยเสม โรงเรียนบ้านในเมือง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
12 นางสาวศิริรัตน์ ศรีพรหมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
13 นายสุทัศน์ ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
14 นางจิราภรณ์ ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
15 นางนาตยา พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
16 นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร โรงเรียนบ้านหาดสองแคว บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
17 นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
18 นางสาวสุมิตรา พ่วงคุ้ม โรงเรียนบ้านเหล่า บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
19 นายนิทัศน์ ทิงาม โรงเรียนวัดพระฝาง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
20 นางสาวพรพรรณ สอนศรี โรงเรียนบ้านวังโป่ง บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
21 นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
22 นายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
23 นายชัยรัตน์ เชื้อเดช โรงเรียนพิชัยดาบหัก บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
24 นางสาวพรพรรณ สมัครพันธ์ โรงเรียนไร่อ้อย บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
25 นางสาวณัฐวรา ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
26 นางสาวณรรฒพร พุ่มวิเชียร โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  
27 นางสาวสุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนชายเขาวิทยา บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 5581 7761
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ศน.วณกร มะโน โทร. 0931347518
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]