รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1,2 ,โรงเรียวัดอรัญญิการาม,โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์,สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
ระหว่าง วันที่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
 
1. นางจันทร์แดง  วัลลิยะเมธี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกรพรหม  ปั้นสังข์
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หวังสืบ
 
1. นางดุษฎี  กอบกำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช
 
1. นางเรขา  รอยวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงสุดาภา  ฉอ้อนโฉม
 
1. นายสมเดช  ทองแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จีนหน่อ
 
1. นางจีรววณ  ดงปารี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  จารีต
 
1. นางอรสา  เชื้อภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายชานนท์  อำนา
 
1. นางวรรนิดา  รุ่งทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ราชเขิน
 
1. นางเรณู   เขียวอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  พลสะอาดรักษ์
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กหญิงจันทรามาศ  ทองแพง
2. เด็กหญิงสุวิกา  เย็นคต
 
1. นางลำพอง  เกิดโมลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  สิงห์คาร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จีนย้าย
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางพฤษภา  ปาลาศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รมณีย์พิกุล
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ดวงตาน้อย
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   กันจ้อย
2. เด็กหญิงธีมาพร   สังข์ต้อง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   คีรีรัตน์สกุล
 
1. นางสุพรรณ   บุญเฉลิม
2. นางสาวอุษา  ทะมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  สุขดิษฐ์
2. เด็กชายภานุวงษ์  สอนถา
3. เด็กชายรัชพล  เทพสุข
 
1. นายกิตติภพ  ขุนผา
2. นางอนงค์  บัวจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  เกียรติยศ
2. เด็กหญิงธันยพร  ยิ้มดี
3. เด็กหญิงยุพา  ชูแจ่ม
 
1. นางวาสนา  ฟักสีม่วง
2. นางสาวเมย์  แป้นเพ็ชร์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงกรเนตร  ศักดิ์ศรแพง
2. เด็กชายสมเกียรติ  จันทรา
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทาเวียง
 
1. นายชัยรัตน์  สุวรรณเพ็ชร์
2. นางแสงจันทร์  สุวรรณเพ็ชร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันตา  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงนภัสชญา  เขียวคง
 
1. นางสุดาพร  ภวภูตานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  คุ้มอักษร
2. เด็กหญิงโสภา  นุกูลจิตร
 
1. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
2. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงวนิดา   รอดเหล็ง
 
1. นายธีระศักดิ์  เห็นชัด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายธนพล  ลุนอุบล
 
1. นายสิงหา  บุญเอี่ยม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายบูรพา  จันทร์ม่อม
 
1. นางจรินทร์  คงตาล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แปงการิยา
2. เด็กหญิงปัณณวิศ  ขวัญเขียว
3. เด็กหญิงวรัมพร  ชัยสุขขจี
 
1. นางสมพร  ผาเจริญ
2. นางสิริพร  วงษ์ดิษฐ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสวรรณ์
2. เด็กหญิงชลิตา  ขุดขำ
3. เด็กชายเฉลิม  ทองเฟือย
 
1. นายจักรเพชร  เส็งชา
2. นางวิภาพร  อุ่นทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรชต  มีรัตน์
2. เด็กชายวรอรรจ  ปัทมะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอมิตรา  วรรธนะมณีกุล
 
1. นางปรานอม  ทองเปรม
2. นางสมพร  ผาเจริญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณะวงศ์   อ่วมศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงวันวิสา   วันสี
3. เด็กหญิงวิไลพร   สังฆพร
 
1. นางสาวปาจรีย์   ภูษิตสิริทรัพย์
2. นางสาวแสงระวี   มีทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกพร  เอมเกตุ
2. เด็กชายชัยยศ  พรมฤทธิ์
3. เด็กชายพงศกร  อู่ไทย
 
1. นายธนภูมิ  แก้วสงค์
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขว้าชัย
2. เด็กหญิงณิชากร  จ๋อยฟอง
3. เด็กหญิงปัณณพร  ตันติ์พลาผล
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาดซิว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชงิ้วงาม
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  พลสวัสดิ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พัดจันทร์หอม
 
1. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
2. นายพิศาล  อักษร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพรจิรา  สุวิมล
2. เด็กหญิงศิวารยา  แสนบัณฑิต
 
1. นางศุภลักษณ์  วงษ์ประสิทธิ์
2. นางสมทรง  แก้วเปี้ย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพรพรหม  รื่นอารีย์
2. เด็กชายอรรถนนท์  ม่วงทอง
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนวคุณ  เชื้อโนนแดง
2. เด็กชายเรวัตร  จุ้ยม่วง
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นายสุนทร   มั่นอ้น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  พุ่มดี
2. เด็กชายศุภกิจ  จันทร์สา
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นายสุนทร  มั่นอ้น
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยพักตร์  บุญธูป
2. เด็กชายพิสิทธิ์  แก้วเกาะ
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นางวิไล  แสงเทียน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายเจษฎา  มาดีกุล
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นางอำภา  มีเครือรอด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณธิกา  กิจสวน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพชรรื่น
4. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายกล่ำ
5. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  กันนิเทศ
 
1. นางสาวบุญบุษกร   รอดคง
2. นางอรวรรณ  สืบอ้าย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสินี   นุริตมนต์
2. เด็กหญิงกุสุมา  ใบบัว
3. เด็กหญิงชนนิกานต์   จันจีด
4. เด็กหญิงศิริพร  ศิริปะกะ
5. เด็กหญิงอรกัญญา   ปานบ้านใหม่
 
1. นางประภาศรี   สุขเงิน
2. นางสมหมาย  ทารัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงชลิตา  ทะปัญญา
2. เด็กหญิงปัทราวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวพิชชาพร  เงินคำ
4. เด็กหญิงรุจิรา  เนตร์วงษ์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  อำนวยศิลป์
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
2. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   โฉมชัย
2. เด็กหญิงกุลชา   หม้อเอี่ยม
3. เด็กหญิงณรัชฌา   อิ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงณัชชา   พุ่มประเชียร
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  เม่นวังแดง
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   คำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร   ทำสวน
3. เด็กหญิงพรนภา   พรนภา
4. เด็กหญิงสงกรานต์  เกตุสุวรรณ
5. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อินทร์
 
1. นายวีรศักดิ์  ศิริประทุม
2. นางอานนท์ชยา   ปฐมพุทธางกูร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วยงกฎ
2. เด็กหญิงปิยมาส  เชื้อสวน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินถา
4. เด็กชายวรายุส  อุบลม่วง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนต้น
 
1. นางพัชรี  ชูช่วย
2. นายสาธิต  วาริสสอน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงธนัทชา  ต๊ะเฮิง
3. เด็กชายธีรยุทธ  ทาสีเงิน
4. เด็กหญิงนุชจรี  รัตนโสภา
5. เด็กชายอรรษฎา  สมบุญมา
 
1. นางสมคิด  ติ่งหมาย
2. นางเชาวนี  อานุภาพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัชพงศ์   เชียงทับ
2. เด็กหญิงทิพย์ภากรณ์   บุตรทอง
3. เด็กหญิงนฤพร    มอญเมือง
4. เด็กหญิงอณัชชา   แก้วองอาจกุล
5. เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์   ร่วมรักษ์
 
1. นางสาวชิดาพร   อินใจ
2. นางสาวสุภาวดี   มีเพ็ชร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอินทร์
2. เด็กชายกัญฤทธิ์  ยะตะนะ
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เถื่อนยศ
4. เด็กหญิงณัฎธิดา  นันชม
5. เด็กชายธีรยุทธ  วรราช
6. เด็กชายนันทภพ  วันทะมาศ
7. เด็กหญิงนิสา  วงษ์มา
8. เด็กหญิงมรกต  รักษะประโคน
9. เด็กหญิงมาริสา  หยัดน้ำ
10. เด็กหญิงวิภาพร  ม่วงคุ
11. เด็กชายสหรัก  พลายชุมพล
12. เด็กหญิงสุนารี  ขันตี
13. เด็กหญิงสุพรรณา  พาทีชอบ
14. เด็กหญิงสุพรรณี  ยะตะนะ
15. เด็กชายสุรเดช  กาศเกษม
16. เด็กชายอมรเทพ  พาสุวรรณ์
17. เด็กหญิงอังคนา  เพชรดำ
 
1. นางสาวพรรณิกา  โก๊ะกอย
2. นางสาววัชนี  นามวงค์
3. นายสมชาติ  มีศิริพันธ์
4. นายสหัส  ทิศอาจ
5. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกรีฑา    นาคทั่ง
2. เด็กชายจตุพล   แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงจิตปราตรี    ทองเพ็ชร
4. เด็กชายจิรพัฒน์   พานสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา   รสชุ่ม
6. เด็กหญิงชลลดา    บุตราจันทร์
7. เด็กชายชินาธิป    อภิวัฒน์สิริโชค
8. เด็กหญิงณัฐณภา   การจ้อย
9. เด็กหญิงทิตยา  กล่อมเกลี้ยง
10. เด็กชายธนากร  ปานบ้านใหม่
11. เด็กหญิงปริยาภัทร    สายบัวต่อ
12. เด็กชายวรายุ   จันทร์วิลัย
13. เด็กหญิงสุกานดา   รุ่งเมือง
14. เด็กชายสุภัทรชัย    สุวรรณศรี
15. เด็กชายอนุชา    มงคลแก้ว
16. เด็กหญิงอลิชา    วิศนุกร
17. เด็กชายเบญจพล    จรรยาเมตตากุล
 
1. นายปัญญกร   เชียงรอด
2. นางสุภาพร    อ่วมบุญ
3. นางแพรววรรณ   โชคมณีวรรณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงกรกมล  สาระตุ้ย
2. เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์ฉนวน
3. เด็กชายธนพล  คงหุ่น
4. เด็กชายธีภพ  ฟองกะสา
5. เด็กชายนที  มียา
6. เด็กหญิงนฤมล  จันโฉม
7. เด็กหญิงผกามาศ  ขวัญคำ
8. เด็กชายรักพงษ์  สมีดี
9. เด็กหญิงวัชรพร  ชุมนุมชล
10. เด็กชายวุฒิเดช  จีระมะณีมัย
11. เด็กชายศราวุฒิ  เชียงสน
12. เด็กชายศีลวัตร  ไชยสุรินทร์
13. เด็กชายศุภกิจ  ขันใจ
14. เด็กชายสราวุธ  เทียนแก้ว
15. เด็กชายสายชล  แสงทอง
16. เด็กหญิงสุนิสา  จูบรรจง
17. เด็กชายสุรศักดิ์  จุฬาลม
18. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วจรูณ
19. เด็กหญิงอาลิสา  บัวสุข
20. เด็กหญิงเกศแก้ว  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
2. นายบรรจง  หงษ์ประสิทธิ์
3. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
4. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
5. นายแสนศักดิ์   ด่านสวัสดิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัช   คงถาวร
2. เด็กชายจีรววัฒน์   จีนะขั้ว
3. เด็กชายชลนที    เชื้อวงศ์บุญ
4. เด็กชายธนาคิม   สีระสา
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์   ตันแพง
6. เด็กหญิงพัชรี   เกิดปู่
7. เด็กชายพีรพล    กรุกเพ็ชร
8. เด็กชายพีรวิทย์   ยูรสูงเนิน
9. เด็กชายภาฤทธิ์   อินทรัพย์
10. เด็กหญิงรสิตา   สีสะบัด
11. เด็กชายราชันย์   โชติช่วง
12. เด็กชายวัชราปรากรณ์   ทองปา
13. เด็กชายศุกลภัทร   สังข์หอม
14. เด็กหญิงสุทธิดา    ทองเพ็ง
15. เด็กชายสุทัศน์    ชูพิมา
16. เด็กหญิงสุวรรณี   แย้มบาง
17. เด็กหญิงเจนจิรา    บุญเทียม
18. เด็กชายเมธา   เอมเกตุ
 
1. นางรินทร์ลภัส   โชติมงคลสิทธิ์
2. นางอมรรัตน์    นามเนียม
3. นางอัฉริยา    คล้ายคลึง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละใจ
 
1. นางสุวิมล  คงเสมอ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงชนิดา  อ้นเก้
 
1. นายนิรัติ   บัวทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ตันใจ
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิตตินภา  แย้งจันทร์
2. เด็กชายพิรศุษย์  จินะปัน
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นายประสาน  กัลยาณมิตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ป๊อกแป๊ก
2. เด็กชายอรรถพล  ป๊อกแป๊ก
 
1. นางศิริภัคดิ์  พุ่มศรีอินทร์
2. นายสมชาย  พุ่มศรีอินทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนราชัย  ม่วงรักษ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปันนวน
 
1. นางยุพิน  ขำวีระ
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พมติ๊บ
3. เด็กหญิงนธวัน  ปานงาม
4. เด็กหญิงนิสากร  สีไหม
5. เด็กหญิงปณิตา  อินทรวรรณ
6. เด็กหญิงมัลลิกา  จ่าโน่นสูง
7. เด็กหญิงวราพร  มุขดี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวประดิษฐ์
9. เด็กหญิงสุนิษา  เชื้อโฮม
10. เด็กหญิงอรญา  สิงหเดโชกุล
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางศรีพรรณ  แสงชัย
3. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงทิพธัญญา   แจ้งสวะ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    ดีเหลือ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   มั่นคง
4. เด็กหญิงประภัสสร   สารธิ
5. เด็กหญิงปวันรัตน์    ยิ้มสามเสน
6. เด็กหญิงพฤกษา   ฤทธิมะหันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   หลิ่วนารี
8. เด็กหญิงวนัชพร   ท้วมยัง
9. เด็กหญิงสิริกร    บัวเบิก
10. เด็กหญิงสุภาวดี   คำมีมา
 
1. นางชนม์นิภา    ภูวดลวรนาถ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงชลนภา  ลิ้มวงศ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มแก้ว
4. เด็กหญิงนวพร  ยอดบุตรดี
5. เด็กชายนิธิกานต์  ทองทักษิณ
6. เด็กหญิงปฐมพร  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมการ
8. เด็กหญิงพิยดา  สาหนู
9. เด็กชายวัชรพงษ์  สีทอง
10. เด็กหญิงสุชาดา  ภู่ดัด
11. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
12. เด็กหญิงสุธิดา  สว่างแสง
13. เด็กหญิงสุภัคษา  แสงอิน
14. เด็กหญิงอาทิตยา  นุชวัน
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมฝาย
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นางยุพิน  หนุนนาค
3. นางรัฐมา  จาดศรี
4. นายอารัญญู  แก้วอุดรศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิพรดา  เกตุทอง
2. เด็กหญิงธิติมา  วอนเจียม
3. เด็กหญิงปัทมา  สุทธะตั้ง
 
1. นางสมพร  ขุนอาสา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. นางสาวญาสุมินทร์  เนตติดต่อ
2. นายธนากร  นามดี
3. นางสาวสุพัตรา  คำผิว
 
1. นายมานัส  จรจันทร์
2. นางเสาวภา  จรจันทร์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    กิจประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรชิตา   ทองดี
 
1. นางนราวัลย์   นาคะเกตุ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    อูบแอบ
2. เด็กหญิงสุกันณ์นิกา   ทิพย์ลุ้ย
 
1. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
2. นายเอนก  รุ่งเรืองแสง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงชาลิสา    เงินคำ
 
1. นายสมบูรณ์   อินใจ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สีคำทา
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงอารีย์   ลำอินทร์
 
1. นางปวีณา  กุลสิทธิ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาจักร 1. เด็กหญิงธณัฐชา  ไทยป๊อก
 
1. นางบังอร  เมืองไสย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงพัชรพร   อินสองใจ
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงลอองดาว  ช้างชน
 
1. นายสมชาย  สาขา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายชม
 
1. นายสายัน  หลวงแสน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ทองคำดี
 
1. นายสมชาย  สาขา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงธนัญญา    พลิกสี
2. เด็กหญิงมาลินี    บุญเรือง
 
1. นางรวินทิรา   บุญศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงภัทรพร  อินสอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินรุ่ง
 
1. นางวิภาภรณ์  ทรัพย์สุคนธ์
2. นางเบญจมาศ  ช้างศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงพรพิมล    ธิมาจร
2. เด็กหญิงวิกาดา   ทิพย์ลุ้ย
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์   จู่คำสี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลสงวน
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายวิศวะ   ทองเณร
2. เด็กชายสมภูมิ   โพธิสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   นันติเชีย
 
1. นางบังอร   สว่างภักดิ์
2. นางสุลักขณา   เวียงทอง
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักไทย
2. เด็กชายนเรศ  มูลน้ำอ่าง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  รักไทย
 
1. นายบรรเทิง  เสมานุกูล
2. นายประโยชน์  ยะเขขต์กรณ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เอีี่่ยมงิ้วงาม
2. เด็กชายธนพล  พลอยแดง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เงาะหวาน
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา  นันตา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายพิชิตชัย   กุดคล้าย
 
1. นายนิยมพร  นพศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายบรรพต  วงศ์โพธิ์ศรี
 
1. นายคนอง  เหล็กแจ้ง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายประดิพัฒน์  อวดอ้าง
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  ใจประสาน
 
1. นายคนอง  เหล็กแจ้ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร   ผ่องใส
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายอมรเทพ  เหนือเกตุ
 
1. นายคนอง  เหล็กแจ้ง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์    ทัพกอง
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
 
1. นายสาคร  สุนะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายเจนณรงค์  นาจิน
 
1. นางวิภาพรรณ  สุนะ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ยะน้ำอ่าง
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงมัทนา  ทองสา
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
 
1. นายวิระ  ทารัตน์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงนาริน  พุ่มจิ๋ว
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
 
1. นายประดับ  สุวรรณศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายวราเทพ  เจะหลง
 
1. นายสมจิตร์  อยู่ยิ่ง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดงสังคะ
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ต่ายวงค์
2. เด็กหญิงจารุภา  เณรพรม
3. เด็กชายณัฐกมล  พรมเวียง
4. เด็กชายธนากร  เยขจร
5. เด็กหญิงปนัดดา  ขำทอง
6. เด็กหญิงปิยมน  ทองพืช
7. เด็กหญิงภัทรพร  พิมพิลา
8. เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์พืช
9. เด็กหญิงมธุมาส  จูนก
10. เด็กชายมินทาดา  สิงห์เหม
11. เด็กหญิงวรรณวิภา  รักษาอยู่
12. เด็กหญิงวันทนา  แสงอรุณ
13. เด็กชายวิชัย  ตั้งมั่น
14. เด็กหญิงวิชานาถ  อยู่ชูฉาย
15. เด็กหญิงวีรวรรณ  จันดาแพง
16. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มีมาสุข
17. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  อินแสง
18. เด็กหญิงสุวรรณา  นุ่มสีหมอก
19. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีเนตร
20. เด็กชายอนุสรณ์  แตงช้าง
21. เด็กชายอโนชา  อ้นเนียม
 
1. นายบรรเทิง  เครือบคนโท
2. นางสาวบุญเกลียว  รอดคง
3. นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย
4. นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร
5. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
6. นายเอนก  ดีท่า
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 86.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
2. เด็กชายคณิตชา  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงจริญาฉัตร  คำสุข
4. เด็กชายจิรพงศ์  ปัญญายอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  อ่อนจันทร์
6. เด็กหญิงชลลดา  คงศิริ
7. เด็กหญิงชลิดา  สายคำ
8. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ประสาทสิทธิ์
10. เด็กชายดวงดี  ทาชัย
11. เด็กหญิงดุสิตา  คำผิว
12. เด็กชายทรงธรรม  มั่นถึง
13. เด็กชายทัศชัย  แซ่เอี๊ยบ
14. เด็กชายธนัดกิจ  มาใกล้
15. เด็กหญิงธีรนันท์  สายเสม
16. เด็กชายนันทวัฒน์  มูลทองน้อย
17. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
18. เด็กหญิงนิพัทธา  แสงกุณา
19. เด็กหญิงปานเนตร  มหานาค
20. เด็กชายพชรดนัย  ทิวาวงษ์
21. เด็กหญิงพรสุดา  สุขช้ำ
22. เด็กชายพลภักดิ์  เพ็ชรพินิท
23. เด็กชายพิชิตพล  ยุติศรี
24. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยโย
25. เด็กหญิงรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
26. เด็กหญิงรามาวดี  ผลนก
27. เด็กหญิงวราภรณ์  ผัดต่อม
28. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
29. เด็กหญิงศศิธร  พุฒโล๊ะ
30. เด็กชายศุภกร  หมอกอง
31. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รักษาพันธ์
32. เด็กหญิงสมิตา  เพ็งทา
33. เด็กชายสิงห์  มหานาค
34. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
35. เด็กหญิงสุภรัตน์  แจ้งเปี่ยม
36. เด็กหญิงอรวรรณ  โตแฉ่ง
37. เด็กชายอโนทัย  คาระคำ
38. เด็กหญิงเนย  รักพวก
39. เด็กหญิงเรณู  แก้วตา
40. เด็กชายเรืองศักดิ  คาระคำ
 
1. นางจุฑามาศ  รุ่งจรูญ
2. นางดุจเดือน  ศรลัมพ์
3. นายปิยะ  สิงหนาท
4. นางพัฑฒิตา  นันตา
5. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
6. นางราตรี  พรหมทัศน์
7. นายศิริชัย  แก้วมณี
8. นายศุภวัช  กลิ่นเกตุ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายเจษฎา  แสงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายวิชัย  ทองกระสันต์
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วยงกฎ
 
1. นางนันทพร  วาริสสอน
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   อุ่นแก้ว
 
1. นางเวสิยา   กำแพงแก้ว
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช   ชื่นชู
 
1. นางวัลภา   พลอยบำรุง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดูสอาด
 
1. นายสุรชัย  กุณาน้อย
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยวุฒิ  อินดี
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตาเรือนสอน
 
1. นายกิตติ  เขื่อนแก้ว
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เชียงลา
 
1. นายสุเทพ   ทำนุพันธุ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายพงศธร   ไกรสถิตย์
 
1. นายนายสุเทพ   ทำนุพันธุ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  คำสอน
 
1. นายณัฐวุฒิ   จาดแห
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดูสอาด
 
1. นายสุรชัย  กุณาน้อย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายพงศธร  ไกรสถิตย์
 
1. นายสุเทพ   ทำนุพันธุ์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   เชียงลา
 
1. นายสุเทพ   ทำนุพันธุ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงกิตติกาญ   แก้วทองหลาง
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรสนันท์  มากพันธ์
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตพล  เขียนงาม
2. เด็กชายกฤษดากร  ม่วงรักษ์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วชม
4. เด็กชายจงฤทธิ์  ผาเจริญ
5. เด็กหญิงจิณัฐตา  รัตนรณชาติ
6. เด็กชายชนาธิป  เชียงไฝ
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทะศร
8. เด็กชายฐิติวัสส์  กิมประสิทธิ์
9. เด็กชายณัชนน  บุญทักษ์
10. เด็กหญิงณัฐกมล  ผูกทรัพย์
11. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมอินทร์
12. เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยธรรม
13. เด็กหญิงตุลาพร  ต้นทุน
14. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์พร
15. เด็กชายธนธัช  ธำรงโสตสถิสกุล
16. เด็กชายธนัช  แดงวิจิตรวรกุล
17. เด็กชายธรรธร  คำด้วง
18. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัญญาวินิชกุล
19. เด็กชายธามพสิษฐ์  ชลสิทธิกานต์
20. เด็กหญิงนวพร  พานิชย์วิลัย
21. เด็กหญิงนิรมล  ห้อมหา
22. เด็กชายบุณยศักดิ์  พรมคล้าย
23. เด็กหญิงปณิดา  แสงพานิชย์
24. เด็กหญิงปัญชยากร  อ่อนวงษ์
25. เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณเปิ้น
26. เด็กหญิงพิณทิพย์  ขันธนิมิตรมาศ
27. เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณชื่น
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฉิมเลี้ยง
29. เด็กหญิงรัขฎาวรรณ  บรรเจิดพงศ์ชัย
30. เด็กหญิงลักษิกา  เลสัก
31. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เจตมะณีรัตน์
32. เด็กชายวัฒนพงษ์  มโนรัตน์
33. เด็กชายวิธวิศน์  ภูนวล
34. เด็กหญิงอภิชญา  แพรพันธ์
35. เด็กหญิงอรชพร  บุญเกตุ
36. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ทองศรีจันทร์
37. เด็กชายอัยยะภัทร  ขอบเขต
38. เด็กหญิงเพทาย  ชีพธรรม
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
2. นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์
3. นางสาวสนธยา  ปรีดี
4. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์  จันสา
2. เด็กชายฐาปะกร  ทรดล
3. เด็กหญิงณัฎฐวีมิกา  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงนริศรา  โชติรรัตน์
5. เด็กชายนริศร์  บุญอินเขียว
6. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีวัง
7. เด็กชายรุจิภาส  คำแย้ม
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณชื่น
 
1. นางดิษพร  สมตระกูล
2. นางสุรินทร์  จุลเสวก
3. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  กุลมิตร
3. เด็กชายปฏิภาณ  เอมแก้ว
4. เด็กชายภานุวัฒน์  พิมพ์จันทร์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงนิล
6. เด็กหญิงศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
7. เด็กชายอนุชาติ  อินเกล้า
8. เด็กหญิงอรวรรณ  อ่ำเมือง
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทองสูนย์
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พุทธกิจ
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
2. นางยุพิน  กันยะมี
3. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกษมาพันธ์  สวนปาน
2. เด็กหญิงจตุพักตร์  พันธ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงจันทรา  มั่นเหมาะ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดอยู่ดี
5. เด็กหญิงอนันตญา  อินกัน
6. เด็กหญิงอภัสรา  มงคลทอง
 
1. นางสมปอง  หุ่นยนต์
2. นางสาวอินธุอร  พรมทอง
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โพธิ์โชติ
2. เด็กหญิงจารุณี   อินเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   คล้ายคง
4. เด็กหญิงฤทัยชนก   พุกพลอย
5. เด็กหญิงวาสนา    เดชสุริยันต์
6. เด็กหญิงอภิชญา   ดังพุก
 
1. นางมยุรี   โกญจนาท
2. นางอมรรัตน์   นามเนียม
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พุ่มพา
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรากร  ดีทา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  หมื่นราชา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อริยะวงค์
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงค์เทศ
 
1. นางประเมิน  คำเพ็ง
2. นางพัชรี  ปัญชะนะ
3. นางลำแพน  ดีนิล
4. นายเผด็จ  ทานะขันธ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรแจ้ง
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ม่วงงาม
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาคำ
5. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วทา
6. เด็กหญิงณัฐชา  บัวประเสริฐ
7. เด็กหญิงธัญรดา  ถาเงิน
8. เด็กหญิงนพเก้า  ถาคำ
9. เด็กหญิงพิมลดา  พิมพา
10. เด็กหญิงมินตรา  นิตุธร
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
12. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
 
1. นางพีรนุช  เสน่หา
2. นายวชิรวิทย์  คัมภีรทัศน์
3. นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
4. นางสาวสุวิมล  สุโน
5. นางไพรินทร์  เที่ยงฟัก
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มิ่งด่าง
2. เด็กหญิงทักษิณา  ศรีสกุล
3. เด็กชายธนพล  เหล่าสพาน
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใสพิมพ์
5. เด็กหญิงนวพรรณ  ทองอ้น
6. เด็กหญิงนิตยา  อ้วนสะอาด
7. เด็กหญิงนิศากร  มาเชียงผา
8. เด็กหญิงประกายดาว  ยาสุ่ม
9. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ฤทธิสาร
10. เด็กหญิงวรัญญา  แสงมี
11. เด็กหญิงวรัญญา  หินศรีลา
12. เด็กชายอนุชา  ตาสว่าง
13. เด็กชายอภิเชษฐ์  คำหยุ่น
14. เด็กหญิงอรวรรณ  บริวงค์
15. เด็กหญิงอังคณา  วงศ์หนีสา
16. เด็กหญิงไหมทอง  ประเสน
 
1. นางณัฐฐา  ทรัพย์สังข์
2. นางสาวผกามาศ  เขียนนา
3. นางมะลิ  เข็มเพ็ชร์
4. นางศุภรัตน์  นามวงศ์
5. นางอำไพ  วังแก้ว
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธันวา  อินชายเขา
2. เด็กชายวริทธิ์พล  สังข์ทอง
 
1. นายจิตติพันธ์  เม่นวังแดง
2. นายสุธน  โพธิ์โชติ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 1. เด็กชายปฏิภาน  เรือนอินทร์
2. เด็กชายวิทวัส  ศรีจันผัด
3. เด็กชายแต้มศักดิ์  อุปรี
 
1. นายประจักษ์  เสียนขุนทด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กชายภูผา  นันติเชีย
2. เด็กชายรัฐศักดิ์  กาดกอเสริม
3. เด็กชายสุรวุธ  พะวงศ์จิตร์
 
1. นางศุภรัตน์  นามวงศ์
2. นางศุภรัตน์  นามวงศ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1. เด็กชายชินวัฒน์  ตระกูลหิรัญ
2. เด็กหญิงปริศนา  ทองสูง
3. เด็กหญิงภัทรพร  มากมี
 
1. นางจินตนา  บุญเกตุ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงณัชฌา  รุ้งสองแคว
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ระทวย
3. เด็กหญิงอัญชลี  สามี
 
1. นายประเทือง  ช้างต่อ
2. นางศิริภา  ปราระกานนท์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อยู่อ้น
2. เด็กหญิงธันยพร   นันแสวง
3. เด็กหญิงมีนา   ยิ้มศรีจันทร์
4. เด็กหญิงอภิญญา   พินเกตุ
5. เด็กหญิงอรชุมา   ขำคุ้ม
6. เด็กหญิงอิษยา   คำมินเศษ
 
1. นางวัลภา   พลอยบำรุง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  บู่ตั้ง
2. เด็กหญิงกฤษณา  รอดภัย
3. เด็กชายนพรุจ  ลาเกี้ยว
4. เด็กชายสิทธิพร  โม้ทอง
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
6. เด็กหญิงอริษา  สนโต
 
1. นางนาตยา  เกตุวงศ์
2. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองอู๋
2. เด็กหญิงพิชญา  คงแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิษา  กิจสวน
 
1. นางมนัญชญา  สุขมูล
2. นางสุวรรณ  หรรษา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขานนท์
2. เด็กหญิงอภิสรา  นาคบัว
3. เด็กหญิงเจตน์ติญา  แพ่งเมือง
 
1. นางรุ่งทิวา  ศิริยานนท์
2. นางลำจวน  อ่อนทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงกฤตกรณ์   หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   ดูสะอาด
 
1. นางสาวนเรศ   กอนวงศ์
2. นายสมนึก   พลฤทธิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อินอัด
2. เด็กชายชัยยา   ใจรังสี
3. เด็กชายสมรักษ์   ริมผา
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  จูเจียม
2. นางศิริเพ็ญ   ปาวะนา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มะโนปา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หมื่นเครื่อง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  นามหิรัญ
 
1. นายประกอบ  จันทร์เจ๊ก
2. นางพิมพิดา  มาปุ้ง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงณัฐชนน   พิมพ์พงศ์
2. เด็กหญิงวรหทัย   สุขใจ
3. เด็กหญิงสุคัญธา   สุขใจ
 
1. นางธิดารัตน์  อยู่เจริญกิจ
2. นางสาวประภาพรรณ   โหมดพันธุ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงสุข
2. เด็กชายพีรกานต์  จันทร์อยู่สุข
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
2. นางสาวสมหมาย  ลักษณะวิเชียร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภาสินี   แพลอย
2. เด็กหญิงวิภาวัส   แสงทอง
3. เด็กหญิงวิลาศิณี   โพธิ์ทอง
 
1. นางมยุรี    ตรีพุฒ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายคมสันต์  ขันทอง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ใจกองแก้ว
3. เด็กชายอดิเทพ  เมตตา
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำแสน
2. นางศิวิไล  มณีสุวรรณ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ดาษดา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐกุล  จันคำ
 
1. นางจิดาภา  วงค์ยิ้มใย
2. นางสาวสุดารัตน์  สังข์เงิน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เชียงจันทา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สังคะโน
3. เด็กหญิงเปรมกมล  โพดเพ็ง
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
2. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทิมา
2. เด็กหญิงนพิน  แว่นคำ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เมืองด่าน
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นางบุษบา  โลหิตพินทุุ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงวรรณภา  รัตนคำ
2. เด็กหญิงสิวิกา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  กิ่งเกล้า
 
1. นายทนงศักดิ์  คำยา
2. นายสมชาย  สาขา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายจอมทัพ  แก้ววิเศษ
2. เด็กชายธนกิจ  คำจันทร์
 
1. นางสาวนิตยา   อินชาญ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  สกุนนา
2. เด็กชายสินทร  โพธิ์เสือ
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนทีธร  สีเงินยวง
2. เด็กหญิงอริสรา  ตรีโพธิ์
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
2. นางสาวสมหมาย  ลักษณะวิเชียร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายนภัสกร  ยังเย็น
2. เด็กชายสราวุธ  ตติยสุข
 
1. นายชลวิทย์  อุเทศนันทน์
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. นายทัฒนพงศ์  เกตุวังแดง
2. นางสาวพัชรินทร์  คำศรี
3. นางสาวอภิชญา  สุขไชย
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สร้อยสาย
2. เด็กหญิงอารียา  ฟ้าฟื้น
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมบุตร
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มห่าน
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทุมจัน
2. เด็กชายณัฐกร  ขันทอง
 
1. นางสาวนาริน  แก้วสน
2. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรารถนา  มาทองแดง
2. นางสาววิภาวรรณ  เดี่ยวประสพ
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนตาล
2. เด็กชายฤทธิศักดิ์  สังบัวแก้ว
 
1. นายกิติพัฒน์  คำภู่
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวัชระ  แดงกองโค
2. เด็กชายสถาพร  ลำไย
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมพู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สดนามอญ
2. เด็กชายนิภัทร์  ชาวพิจิตร
3. เด็กหญิงเนตรธิดา  แดงดี
 
1. นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์
2. นายมนัส  อรรคเดโช
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยบุตร  พรมน้อย
2. เด็กชายยุทภูมิ  ทองไทย
3. เด็กชายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นายธงชัย  บุญธนาธรรม
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาจิ๋ว
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ทองอร่าม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นายสุนทร  มั่นอ้น
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอัครพล  ครุฑปักษิณ
2. เด็กชายเฉลิมกิติ์  กิตติขจร
3. เด็กชายไตรรัตน์  สังวรโยธิน
 
1. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรรณี  คล้ายชม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  โพธิ์ดี
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง
 
1. นางอุษา  อ่วงแจง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณัน  เชื้อโฮม
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายไผ่  กวนไวยบุตร
 
1. นายสำราญ  แทนเทือก
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภรภัค   ศรีเมฆ
 
1. นางอรวรรณ  โภชนจันทร์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  จงแจ่มฟ้า
 
1. นางชูช่อ  เพ็ชรแบน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงแคทลีน ศรัญญา  เคลนเนล
 
1. นางสุรางค์  เนียมแก้ว
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชฎามาศ   วงษ์อุ่น
 
1. นางวิราธร   แทนเทือก
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายธงชัย  ลารอด
2. เด็กหญิงลลิตา  ภิกษุ
3. เด็กหญิงลำภู  คำจ๋า
4. เด็กหญิงสิรินภา  ใจใส
5. เด็กหญิงสุนทรี  คุณะจ๋า
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางสาวนันทวัน  ทิพย์วิชัย
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินาบะ
 
1. นางบุษบา  พัชรภูวดล
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพชร  น่วมศิริ
2. เด็กชายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
2. นางสาวภาวนา  สิงหพงศ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรรณชัย  สมอินทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์หลวง
 
1. นางพิชญา  เฮอร์เรนดอร์ฟ
2. นายสำราญ  แทนเทือก
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช   เสียงบุญ
2. เด็กชายกิตติพิชญ์   ดีคำ
3. เด็กชายฐานปณัฐ   มากคล้าย
4. เด็กชายณัฏฐาการณ์   นันชัย
5. เด็กชายณัฐพล   บุญมายวง
6. เด็กชายภานุวัฒน์   หอมหา
 
1. นายพิชาติ    โพทัพ
2. นางสาวเนตชรจน์    พรมลัภ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรัณฑรัตน์   เกษศรี
2. เด็กชายธรรมนูณ   อินประสิทธิ์
3. เด็กชายพายุ   คัมภิรานนท์
4. เด็กชายศุภชัย   ชัยสา
5. เด็กชายอริน   ทับคำ
6. เด็กชายไพศาล   ทองสวัสดิ์
 
1. นายพิเศษ   กาญจนเตมีย์
2. นายมนัส   อยู่จันทร์
3. นายเอนก   เทศคลัง
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. นางสาวดวงกมล  ทองพืช
2. นายทัศน์พล  มาลัยวงศ์
3. นายพงศกร  แก้วน้ำอ่าง
4. เด็กชายมงคล  คำดี
5. นายวิชิตชัย  คงแก้ว
6. เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์สุข
7. นายอภิชัย  พินทอง
8. เด็กชายอานนท์  จันทร์สุข
 
1. นายบุญทัน  ปานใย
2. นางสาวปราณี  ขีปนวัฒนา
3. นางอุไร  ปานใย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกรกมล  บังคมธรรม
2. เด็กหญิงจตุวรรณ  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงจรรยาพร  อินสุวรรณ
4. เด็กหญิงจันทนา  ภู่มาลัย
5. เด็กชายณัฐชัย  ยิ้มเยื้อน
6. เด็กหญิงดาราวลี   ชูพันธ์
7. เด็กหญิงนพวรรณ   คำผ่อง
8. เด็กหญิงผกามาศ  สุทาใจ
9. เด็กชายศิรสิทธิ์   ศรีประชัย
10. เด็กหญิงอรญา  แถวปลิว
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. นายวรพจน์  บุญเพ็ชร
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  ตาดพริ้ง
2. เด็กหญิงชัญญาภัทร  เสนีย์
3. เด็กหญิงณิชา  พทูรทัศน์
4. เด็กหญิงทิพย์วิชา  จันทร์เจียวใช้
5. เด็กหญิงปรียา  สุวรรณศรี
6. เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
7. เด็กหญิงปุณณมา  มาสุด
8. เด็กหญิงพันวรรษา  หิงสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิชญพัชธ์  พันธ์วงศา
10. เด็กชายศุภณัฐ  มังคลาด
 
1. นายธนธัช  บุญคุ้ม
2. นางนงนุช  สีลอ
3. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  คำชมภู
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขคง
3. เด็กหญิงนันทกานต์   รุ่งศรี
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางแสงจันทร์  อาจทวีกุล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำมี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขฟอง
3. เด็กหญิงศิริพร  จูสิน
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วพูลปกรณ์
2. เด็กหญิงญารินดา  แทนเทือก
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กาญจนวรกุล
 
1. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
2. นายเฉลิม  คำลอย
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เงินเชื้อ
2. เด็กหญิงพลอยชนก  จันทร์ยวง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สิทธิแพทย์
 
1. นางกัลยา  พันถา
2. นางรัญจวน  เสียนขุนทด
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงธนศวรรณ  ชูเชิด
2. เด็กหญิงอาสา  แนยิ
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงธนพร   บาหลา
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ม่วงโมด
 
1. นางพรรณี  อินทรไพบูลย์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีจันทร์มาก
2. เด็กชายเกรียงไกร  ทองดา
 
1. นางปิลันทนา  พลีดี
2. นางสาววราภรณ์  เคียงข้าง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายบุญนาค  สาคร
2. เด็กหญิงวิรัชฎา  เม่นสิน
 
1. นายสุพจน์   แก้วมูล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. นายธนวัฒน์   กันพัน
2. นางสาวอังคณา   โชติช่วง
 
1. นางเวสิยา  กำแพงแก้ว
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชนิดาภา   สังข์โชติ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   เฟื่องทะนงค์
 
1. นางกาญจนา   ถนอมวงษ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนิพัทธ  จิ๋วจันทร์
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายชลเดช  เหล็กภูเขียว
 
1. นางวรรณา  สังข์ทอง
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ทองเณร
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กหญิงชุดาภา  สุทา
2. เด็กชายพงศธร   ติอิน
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ทองน่วม
 
1. นางบุปผา   ไชยต้นเทือก
2. นางสำราญ  อินจุ้ย
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดีพลาย
3. เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญสุวรรณ
2. นางสาวพรธิดา   เอี่ยมพิพิธภักดี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีคมขำ
 
1. นางสาวปาริชาติ  โตเทียน
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ   สำโรงทอง
 
1. นางสาวอรอุมา   สงพอ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1. เด็กชายเพชรรัตน์  สุขประเสริฐ
 
1. นางละมัย  บทไธสง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายอิฐติยพงษ์  พิมพ์เหมือน
 
1. นายจำเริญ  กาวิลัย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทิมยิ้ม
 
1. นางเวสิยา  กำแพงแก้ว
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายชัยรัตน์   สาระทิศ
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ตันแท้
2. เด็กชายจักรรินทร์   แก้วสีสด
3. เด็กหญิงวนิดา  สังคะโน
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางแสงจันทร์  อาจทวีกุล
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพีรภัทร  ใจหลวง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สีดาชะมา
 
1. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
2. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติคุณ  วะหิม
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  หาญศรี
 
1. นางจิระปราณี   นาคเหล็ก
2. นางสาวอรอุมา   สงพอ
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงพรรษชล  แพพยอม
2. เด็กชายวิทวัส  วอง
 
1. นางปราณี  ทำนุพันธุ์
2. นางวาสนา  ท้าวอาศา
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายนัตติพล   สุขกิตานนท์
2. เด็กหญิงยลดา   สุขโชติ
 
1. นางชฎาพร   พึ่งพา
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ธีระแนว
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลาภรติรมย์
2. เด็กชายรพีพงษ์  มูลมั่งคั่ง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชอบเสียง
 
202 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกรธัญญา   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกัญญา  ภาชื่น
3. เด็กหญิงชนากานต์  แดงจีน
4. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงศิริพร  ทองอากาศ
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  นนธิบุตร
7. เด็กหญิงอิษฎาอร  สีมั่ง
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นายวรพจน์  บุญเพ็ชร
3. นายเฉลิมเกียรติ  ค้ำชู
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ขันคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กันภัย
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กชายมงคล  เหล็กแจ้ง
 
1. นายปิยะศักดิ์  ชูช่วย
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตเมธ   บุญอยู่คง
 
1. นางจิระปราณี   นาคเหล็ก
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายณัฐนัย   สุตะโท
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ขอบคุณ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กชายพุทธกร  แร่กาสินธ์
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญหวา
3. เด็กหญิงวรรณพร  ปามิ
4. เด็กหญิงอนัญญา  มีพ่วง
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นายฉัตรชัย  อภิยะ
3. นายอารัญญู  แก้วอุดรศรี
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทิมยิ้ม
 
1. นางเวสิยา  กำแพงแก้ว
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงกรณิกา  วะลาสิน
 
1. นายทรัพย์สิน  รักษา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กชายสวิตต์  แตงอ่อน
 
1. นางลำพันธ์  ใจแน่น
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุ่มดี
2. เด็กชายภานุพงษ์  สีดาเขียว
3. เด็กหญิงวนาพร  อ่อนทอง
4. เด็กหญิงวิไลพร  พิมพ์พวง
5. เด็กชายอนันทยศ  อัมรามร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมวิชิต
7. เด็กหญิงแสงระวี  กบด้วง
 
1. นางจารุณี  ขำทอง
2. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
3. นางยุพดี  แก้วส่องศรี
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  หน่อเครื่อง
3. เด็กหญิงนฤมล  พูนนะประถัมภ์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชมพู
5. เด็กหญิงวาสนา   ฟักทอง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เลี้ยงประเสริฐ
7. เด็กหญิงอังคนา   คำสามัญ
 
1. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
2. นายวรพจน์  บุญเพ็ชร
3. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กลิ่นเกษร
2. เด็กหญิงนาฏสุดา  เพชรสลับแก้ว
3. เด็กหญิงยุวดี   แจ่มกลิ่น
 
1. นางสมใจ  ป้อมสนาม
2. นางสุชิดา  สมุทรหล้า
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงประณุมาตร์  อ่อนแสง
2. เด็กหญิงปริศนา  คงสังคะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พลคร้อ
 
1. นางศิริพร  แสงงาม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายประกายเพชร  อินยา
2. เด็กชายวิศิษย์ศักดิ์  วงค์พุทธคำ
3. เด็กชายไกรวุธ   คลังกูล
 
1. นายสิริพล  เตียเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  เตียเจริญ
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุเอี่ยม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทิงิ้วงาม
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ม่วงโสรส
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิระภัย
2. เด็กชายธนากร  แก้วศรี
3. เด็กชายภัทรพล  โชติเขียว
 
1. นายนัธวุฒิ  อ่อนแพง
2. นางระพีพร  ระโส
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายโกเมศ   วงศ์ปัญญา
 
1. นางจิระปราณี   นาคเหล็ก
2. นายเจม  เม่นวังแดง
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองเนตร์
2. เด็กชายศิวัช   สิงห์บุบผา
3. เด็กชายเอเซีย   แสงอุไร
 
1. นางตรีธนา  มีมา
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายกรศุทธิ์   นันนวน
2. เด็กชายณัฐพล  นุชตาล
3. เด็กชายพนมเพชร   ทาจ๋อย
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
2. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กชายรัชพล  อารมย์สุข
2. เด็กชายรัฐภูมิ   อยู่สืบ
3. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางจินตนา  จารุชาต
2. นายพงษ์ศักดิ์  สังข์มูล