หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายมนู สุปนโรงเรียนประชานิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตั้นสูงเนินโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางสาวพวงเพชร แก้วดีโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี สิงห์ตาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางชาคริยา อ่อนนิ่มโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร แก้วนรินทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์6ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพัน โก๊ะกอยโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ ทองชำนาญโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางลำพูน มาปัดโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองพิมพ์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอานงค์ ใจรังกาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางจินตเนติ์ อินชัยโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางสาววิพาภรณ์ แสนปวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13กรรมการ
5. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายอโนทัย ทิพย์คำโรงเรียนผาเต่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางภาสุรีย์ คำปล้องโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางอาภรณ์ หอมขจรโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางจีรนันท์ แก้วบุญมาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ทองเณรโรงเรียนบ้านวังหัวดอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พุทธอินทราโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
3. นางสิริทศพร เพียรพิศเนตรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางมยุรา จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นางสมพิศ เกษแก้วโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ บุญมัติโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา บัวบานโรงเรียนวัดวังอ้อกรรมการ
3. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางชบา แก้วฟองโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุขสง่า สาลิกาโรงเรียนสีเสียดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวแสงเดือน มีศรีโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางกุลธิรา ปาประลิตโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางรักษา ดวงสุภาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นางกุหลาบ อยู่อ่ำโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ทิมศรโรงเรียนจริมอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม พุฒลาโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นางมยุรี ผลมะเฟืองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสุภัทิรา วารีโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชาเทพโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์4กรรมการ
3. นางกัลยา ปันแดนโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. นางสุจิณ แสงชนินทร์โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางจิตรา ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยเนียมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์2ประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา แก้วคงขำโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการ
3. นางสาวพัชรี น้อยมาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางนิตยา ผาเจริญโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง ทองหลวงโรงเรียนจริมอนุสรณ์2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนบ้านกิ่วเคียนประธานกรรมการ
2. นางนิลเนตร สายยืดโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
4. นายสมเกียรติ คำปล้องโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางธนิดา เขียวแก้วโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา เรือนอินทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางประจวบ สันโดษโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์โรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางเอี่ยมจิต ขีดขินโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นางแววตา สร้อยระย้าโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุปผา กุลศิริโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์4กรรมการ
3. นางพจนีย์ คำดีโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
4. นางภิญญา ขันลาโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นางสาวมยุรี สีแก้วมีโรงเรียนบ้านเด่นชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัยโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์2ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากรณ์ กิกิ้งโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปัทมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นายเอกชัย พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
5. นางสุจิรา จดจำโรงเรียนจริมอนุสรณ์2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัยโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ ท้าวทะโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางบังอร ขุนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางสุรัตน์ มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางญวิภา ขัตติโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางนุชนาฏ คำเทพโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางสุรัตน์ มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
4. นางญวิภา ขัตติโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางนุชนาฏ คำเทพโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
3. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางญวิภา ขัตติโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางนุชนาฏ คำเทพโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
3. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นางญวิภา ขัตติโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางนุชนาฏ คำเทพโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล แถมครบุรีโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์4กรรมการ
3. นางชนธิชา ทองคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นางกัญกฤษ เบี้ยวน้อยโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางรวงทอง บางจั่นโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานพ มีมาโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ ขุนพิพัฒนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางโสภิตา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
5. นายเฉลียว พิรอดโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประกิม แปงการิยาโรงเรียนอนุบาลท่าปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวคำเพียร อุปรีทองโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
3. นางปัทมา พาเหมาะโรงเรียนสมพงษ์วิทยากรรมการ
4. นางอรพิน ศรีวรวิทย์โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ตัวขยันโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ทิพปภาดิลกโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางอรทัย สุดบับโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายวิชัย ใจดีโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการ
5. นางเนตรนภา ประสุนิงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสงบ ขิงหอมโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่งโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ใจกลมโรงเรียนจริมอนุสรณ์2กรรมการ
4. นางสุทธาสินี ตัวขยันโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
5. นายชัยยศ ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นายธนา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แพงผมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ขิงหอมโรงเรียนบ้านย่านดู่ประธานกรรมการ
2. นายธนา กองทุมโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แพงผมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายบูลย์ธน มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกเลขา นาสอนโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายเรวัต ตามูลโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบูลย์ธน มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
2. นางสาวกนกเลขา นาสอนโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายเรวัต ตามูลโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการ
4. นางผุสดี มูลคำโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ มีโสโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางวาสนา วงค์ชาลีโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสาวภัทริน หิตมูลโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ มีโสโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางวาสนา วงค์ชาลีโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นางสาวภัทริน หิตมูลโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสราวุธ พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายมั่ง บัวคำโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายสราวุธ พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประยูร กิ่งดีโรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางจงรัก การะเกตุโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางหนูเพียร สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร กิ่งดีโรงเรียนบ้านนาแซงประธานกรรมการ
2. นางจงรัก การะเกตุโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางหนูเพียร สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
4. นายศุภศิษย์ แก้วจีนโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
3. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางสาววิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางวราพรรณ แก้วมณีโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
4. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นางสาววิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายภูษิต ช่างคำโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ทับทิมานนท์โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายภูษิต ช่างคำโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ทับทิมานนท์โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภูษิต ช่างคำโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ทับทิมานนท์โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองโรงเรียนป่ากั้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นายกิตติชัย สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองโรงเรียนป่ากั้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำสีกรรมการ
3. นายกิตติชัย สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เส็งเมืองโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
2. นายกิตติชัย สิมมาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางสาวจีราพร ไชยสาโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายกานต์ แกล้วกล้าโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นายคำรณ จวนอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายดนัย อู่ทรัพย์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายดนัย อู่ทรัพย์โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายดนัย อู่ทรัพย์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิทเมฆินทร์ อินแพงสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดวังกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวิทเมฆินทร์ อินแพงสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดวังกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิทเมฆินทร์ อินแพงสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดวังกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ อินทะโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสุภาณี มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสมพร อินทกุศลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นางศิวาภรณ์ อินทะโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสุภาณี มาซิวโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเหล็ง ขันลาโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อู่รอดโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
3. นายวันชัย วรรณสวาทโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นางศิริวัลย์ เพียงตาโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเหล็ง ขันลาโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นายจรัญ อู่รอดโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
3. นายวันชัย วรรณสวาทโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นางศิริวัลย์ เพียงตาโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิรุจ นาสมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายสนอง ขัตติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการ
4. นางสมัชชา ยะขาวโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิรุจ นาสมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายสนอง ขัตติโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการ
4. นางสมัชชา ยะขาวโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ขวานาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางดอกไม้ คำแย้มโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ขวานาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางดอกไม้ คำแย้มโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
4. นายดุสิทธิ์ ทายิดาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
4. นายดุสิทธิ์ ทายิดาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ เม่นคำโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
4. นายดุสิทธิ์ ทายิดาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
5. นายอนุพันธ์ จันมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการ
3. นางทองพัด พรหมวงษ์โรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายณัฐนนท์ นนท์ตาโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการ
3. นางทองพัด พรหมวงษ์โรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายณัฐนนท์ นนท์ตาโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงโรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต นันตะเงินโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการ
3. นางทองพัด พรหมวงษ์โรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายณัฐนนท์ นนท์ตาโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร มีเพชรโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร มีเพชรโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางลำครุฑ นินเป้าโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางลำครุฑ นินเป้าโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางลำครุฑ นินเป้าโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. จ.ส.อ.จำนงค์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร มีเพชรโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สุขคำมีโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
3. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สุขคำมีโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
3. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมาน สิทธิเจริญโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ เลิศอารีพงศ์โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลองกรรมการ
3. นายพงศกร จันทร์ปุยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางสาวพร้อมพันธ์ ฝั้นเต็มโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ ทองแดงโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ลังกาแก้วโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นายศุภชัย มาอุ่นโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายดุสิต พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล ทำแก้วโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล ทำแก้วโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวิล ทำแก้วโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวิล ทำแก้วโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองโรงเรียนวัดโพนดู่กรรมการ
3. นางจีรณา เนียมคล้ายโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญทวน มะลิลาโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ เหล็กคำโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นายสัมฤทธิ์ มีหอมโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางทิพย์อนงค์ พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางทิพย์อนงค์ พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางทิพย์อนงค์ พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางทิพย์อนงค์ พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองโรงเรียนบ้านห้วยยศประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ช่างผาสุขโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางทิพย์อนงค์ พรหมฝายโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอภิสิทธื์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางผาสุก วงษ์อำภาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมฝายโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางอารินทร์ หอมคำวะโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางผาสุก วงษ์อำภาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายลำพอง ชวนสินธุ์โรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นายบุญเกิด มณีจรโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นายประยุทธ ดาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด มณีจรโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นายลำพอง ชวนสินธุ์โรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
4. นายประยุทธ ดาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายถวิล พิชญ์วิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางนลิน คงเกตุโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางโสภา เตียเจริญโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นายทองหมุน เจริญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายถวิล พิชญวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางนลิน คงเกตุโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นางโสภา เตียเจริญโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายทองหมุน เจริญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ แผ้วเกษมโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ขานโฮงโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางภัทรสม ฝั้นถาโรงเรียนบ้านห้วยแมงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา คำบุโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายทรงภพ วงษ์บุตรดีโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางสันศนีย์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางพิศมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางศิวาพร อินทะโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการ
5. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางสันศนีย์ เฮ้าปานโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางพิศมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
4. นางแสงทอง ขอบเขตโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
5. นางศิวาพร อินทะโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจักกริต กองมาโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางวิรัญญาพัชร ดีมีโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายเสวี่ยง พาทองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางอัมพร พรหมฝายโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางวิไล พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสิรฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายเสวี่ยง พาทองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางอัมพร พรหมฝายโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางวิไล พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสิรฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเสวี่ยง พาทองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิไล พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายอัมพร พรหมฝายโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสิรฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายเสวี่ยง พาทองโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิไล พงศ์อนันต์ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางอัมพร พรหมฝายโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1กรรมการ
4. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ เสิรฐลือชาโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายถวิล พิชญวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางพินิจ ไทยวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางนลิน คงเกตุโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1กรรมการ
4. นางโสภา เตียเจริญโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายทองหมุน เจริญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางธัญญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พุทธอินทราโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร มาทำมาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นายสุดธนู ปัญญาสงค์โรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมชัย ขวัญแย้มโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางกฤษกาญชลี บู่แย้มโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 13กรรมการ
3. นางจันจีฬา จวนอาจโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิชชา หอมนานโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แสนย่างโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นางสมใจ เตชะสืบโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนวพล ศรีพิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นายมนตรี อินมาโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางวัชรินทร์ นาสาโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายนวพล ศรีพิชัยโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าโรงเรียนน้ำสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ แก้วมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายนริศ รณรงค์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าโรงเรียนน้ำสิงห์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา เตชนันท์โรงเรียนผาเต่าพัฒนากรรมการ
3. นายธนวัฒน์ สร้อยระย้าโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
4. นายธนัญชัย บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์วันดีโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายประทวน กลิ่นพินิจโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางอรอนงค์ ครุฑเมือง นัลทอลโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. Mr.Daniel Rudoulphโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ยะคำโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ สอดแก้วโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางศิวาพร อินมาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
4. นางดวงดาว สนิทอินทร์โรงเรียนบ้านวังหัวดอยกรรมการ
5. นางสาวสุชิมา รณภพรัตนกุลโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ แปงการิยาโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 13กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสรณ์ ติคำโรงเรียนบ้านโป่งปุ้นกรรมการ
4. นางน้อย ทองม่วงโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ไทยประยูรโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ฝั้นถาโรงเรียนสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววสุรัตน์ พันธวงษ์โรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางมาลาตี เนตรจำนงค์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นายสนอง บัวบานโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
5. นางสาวพรชนัน สมบูรณ์พรโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญารัตน์ เข็มทิศโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวนัฎปภุสร์ อินสาโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
4. นางสาวไอริณ สิงห์ดาโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี โศจิธาดาเจริญโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ เพียงตาโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วงษ์ยอดโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวพัฒน์ชนิกา สัมพันธสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. นางสาวจารุนันท์ ใสพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
5. นางญาน์เสิญ ศรีคำโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ ไวพยาบาลโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
3. นางจันทน์สิตา รัตนสุวรรณโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นายเพชร จงสาโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
5. นางสาวหทัยกาญจน์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย พุฒลาโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นายภานุชิต ดีแท้โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
4. นางรัฐนันท์ รอดสุขโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางสาวใจปอง ไชยมงคลโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเสมอ นาสอนโรงเรียนบ้านปากปาดประธานกรรมการ
2. นางต้องใจ แก้วมีโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
3. นางนิตยา หล้าพรมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ คำยันต์โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะกรรมการ
5. นางกัญญาภัค หิงส์คำโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวพักตร์พริ้ง คงชนะโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพรณ์ ใจใหญ่โรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นายชนะ พุฒลาโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางศิวาพร อินมาโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย แข็งขันโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางสมสุวิดา รักสัจจาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ไทยประยูรโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
4. นางอรวรรณ ผายแดงโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางสมพร ไชยแว่นโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุทิน สุภาพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาผักฮาดประธานกรรมการ
2. นายทองสุข คู่ควรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา ทะนันชัยโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5กรรมการ
4. นายจเร เพียงตาโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางสมจิตร นาสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุทธิชัย เดโชชัยโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 13ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ กองมาโรงเรียนบ้านห้วยเนียมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แก้วบุญมาโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
3. นายเสาร์รี อินทะชัยโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. นายทองเพชร นาสอนโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุทธิชัย เดโชชัยโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 13ที่ปรึกษา
6. นายทองสุข คู่ควรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางพวงจันทร์ ทะนานทองโรงเรียนบ้านวังผาชันกรรมการ
3. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
4. นางพิสมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางพวงจันทร์ ทะนานทองโรงเรียนบ้านวังผาชันกรรมการ
3. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
4. นางสาวสุชิน ทิงิ้วงามโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย มีเหมือนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายพินิจ ตัวขยันโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีมูลโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
5. นางสุลลิตา แก้วสะอาดโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุฑณ ดวงตาน้อยโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นายชูฤทธิ์ ทองแตงโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางมณี การุณประชาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ทั่งคำโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ปาชัยโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายอานุภาพ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน กันทาโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางสุกัญญา มีมาโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
4. นางสุธีรัตน์ นนท์ตาโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ ฟองใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นายปรีดา เพ็งพาโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ พระพลทัพโรงเรียนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางสาวอันธิกา ทองมาโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสมอง ชัยทองโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ทรัพย์สังข์โรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางนัยนา คำด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
4. นางสุภาวดี เฉิดฉายโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ
5. นางธีร์กัญญา อินทองโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร คงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านน้ำสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายภูวฤทธิ์ กรงทองโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติธัช อยู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ใจยะสารโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวบังอร อินทิพย์โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายภูวฤทธิ์ กรงทองโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง ขัตติโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
3. นางอรภิณธ์ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
4. นางนฤมล บุตรวงค์โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางพิชชาภา คำน้อยโรงเรียนอนุบาลท่าปลาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร แก้วตาโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นางบุญเสริม ทองพันธ์โรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
4. นางไพรมณี ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ยศเสือโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางดวงจันทร์ สุนทรารัณย์โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางชลฤดี เมืองบัวผันโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
4. นางสมพร รอดพวงโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางจันทราภรณ์ หวลหงส์โรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกิติยา เรือนอินทร์โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสมานรัก พึ่งบัวโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางรัตติยา เปรี่ยมทรัพย์โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
4. นางจรรยา อักษรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางทุเรียน น้อยมณีโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]