หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 7 7 5
2 007 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 22 34 21
3 024 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 7 16 10
4 031 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 23 34 23
5 010 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 31 71 38
6 001 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 9 32 15
7 035 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 5 1 1
8 038 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 1 1 1
9 008 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 9 15 13
10 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 9 37 15
11 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 10 3
12 003 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 11 29 15
13 036 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 2 4 2
14 034 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 15 27 21
15 039 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 21 5
16 016 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 24 37 32
17 012 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 5 23 11
18 009 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 4 9 6
19 028 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 2 4 2
20 040 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 1 0 0
21 053 โรงเรียนบ้านทรายขาว 7 8 7
22 015 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 6 3
23 042 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 4 9 3
24 020 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 2 2 2
25 093 โรงเรียนบ้านนาบัว 21 39 28
26 047 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 6 15 9
27 078 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 14 16 12
28 087 โรงเรียนบ้านนาแซง 6 10 7
29 075 โรงเรียนบ้านนาไพร 21 35 25
30 089 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 6 8 8
31 022 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 6 13 7
32 105 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 5 8 5
33 021 โรงเรียนบ้านน้ำลี 8 16 9
34 018 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 15 29 24
35 098 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 9 24 13
36 046 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 0 0 0
37 095 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 40 62 39
38 058 โรงเรียนบ้านปากปาด 39 101 57
39 029 โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง 0 0 0
40 094 โรงเรียนบ้านปางคอม 4 7 4
41 043 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 5 7 3
42 052 โรงเรียนบ้านม่วง 12 23 15
43 055 โรงเรียนบ้านม่วง สาขาบ้านชำบุ่น 0 0 0
44 091 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 18 10
45 027 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 6 11 6
46 019 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1 1 1
47 002 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 20 33 21
48 090 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 6 6 6
49 054 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 12 24 18
50 076 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 2 4 3
51 100 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 4 4 4
52 048 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 18 47 33
53 050 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สาขาบ้านเพีย 0 0 0
54 017 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 4 6 4
55 068 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 14 30 20
56 063 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 19 46 29
57 102 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 6 28 10
58 097 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 26 48 37
59 074 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 50 31
60 026 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 0 0 0
61 084 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 21 48 32
62 062 โรงเรียนบ้านห้วยหูด 2 5 3
63 051 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 20 15
64 049 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 0 0 0
65 045 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 8 1
66 064 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 4 6 4
67 061 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6 12 10
68 088 โรงเรียนบ้านเดิ่น 2 2 2
69 096 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 2 3 3
70 041 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 30 47 33
71 065 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 1 2 2
72 066 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 8 16 10
73 057 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 15 8
74 080 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1 1 1
75 033 โรงเรียนประชานิคมวิทยา 0 0 0
76 067 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 25 63 38
77 030 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 0 0 0
78 072 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 9 31 17
79 101 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 18 45 28
80 092 โรงเรียนวัดนาขุม 13 21 13
81 079 โรงเรียนวัดปากไพร 3 7 4
82 081 โรงเรียนวัดวังกอง 9 12 9
83 103 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 15 44 25
84 085 โรงเรียนวัดหนองหิน 8 24 14
85 077 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5 12 6
86 059 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา 5 9 6
87 014 โรงเรียนสว่างวิทย์ 13 28 21
88 013 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 21 11
89 032 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 39 67 46
90 099 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 13 25 17
91 083 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญวันครู 2503) 16 25 18
92 025 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 4 6 4
93 069 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 0 0 0
รวม 888 1831 1153
2984

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]