รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอำเภอท่าปลา
ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ อำเภอท่าปลา
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กหญิงปิยธิดา   มาคูณ
 
1. นายสถิตย์   ศรีชัยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   ชมภู
 
1. นางสาวอานงค์   ใจรังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงปริณดา   มิลหล้า
 
1. นางจรูญรัตน์   โก๊ะกอย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงวรกมล   ล้อสินคำ
 
1. นางชลธิชา   บัวบาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  เสาวคนธ์
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงรัชนีกร   เม้ามูล
 
1. นางสุวรรณา    ศรีวิคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงทิพยดา   โมอินทร์
 
1. นางพรรณี   ชาเทพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายชนะศักดิ์   สมบัติยา
 
1. นางสาวอำพัน    โก๊ะกอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มีรินทร์
 
1. นางสุขสง่า   สาริกา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงสิรามล   บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงเนตรนภา   นาคขวัญ
 
1. นายปิลันธ์   ปาวิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนลัทพร   นวนหมวก
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ตันป้อง
 
1. นางสุขสง่า  สาริกา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายราชันย์    อ่ำพรม
 
1. นายสุขเกษม    วงค์ฐานะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพวงทอง    ปราบปราม
 
1. นางสาวขวัญเรือน   แปลงใหม่
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงเพลินจิต   สุทธิกร
 
1. นายศิรศักดิ์    กันกา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   มะโนแสง
2. เด็กหญิงสุธีกานต์   ไชยอวน
3. เด็กหญิงอัญชนากาญจน์   ขันอินทร์
 
1. นางนุชนาฎ   คำเทพ
2. นางละเอียด   แผ้วเกษม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนัฐรินีย์  คำลำ
2. เด็กหญิงพิยะดา  อินขำ
3. เด็กชายศราวุธ  สีดวง
 
1. นางชนทิชา  ทองคำ
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ใจกล้า
2. เด็กชายจตุพงศ์   มีรินทร์
 
1. นางนุชนาฎ   คำเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  นินเป้า
2. เด็กชายรัชชานนท์   ยอดแก้ว
 
1. นางนฤมล   บุตรวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงภัทราภา   พุ่มพวง
 
1. นางสาวกุหลาบ   ท้าวทะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองเขียว
 
1. นางวนิดา  ทาจ๋อย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายพงษ์เทพ  ปานานนท์
 
1. นางวนิดา  ทาจ๋อย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงปภาดา   เพียงกระโทก
2. เด็กหญิงปภานัท   เพาะปลูก
3. เด็กหญิงสุนิดา    รินสาร
 
1. นางสุนิรันดร์   ไหมสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงคัทลียา    นวลทอง
2. เด็กหญิงวิลัยพร   เถื่อนเอี่ยม
3. เด็กหญิงอาริยา   ใจเปี้ย
 
1. นางธัญญารัตน์   ตามูล
2. นายรุ่งโรจน์   จันทร์บรรจง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงปนัดดา   ตระกูล
2. เด็กหญิงศศิธร  ชาดก
3. เด็กชายเจษฎากร   ง้าวยศ
 
1. นางสาวพรรณิกา   ป้องขัน
2. นายยุทธนา   ปาดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจารุพร  ไซนูดินบิน
2. เด็กหญิงบูรพา   มาซิว
3. เด็กหญิงวิภาวี   แก้วแพง
 
1. นางสาวรุ่งนภา   วงษ์ยอด
2. นางลัดดาพร   ฟูแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจตุพร    ขันใจ
2. เด็กหญิงอารียา   มีอินถา
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ภักดี
 
1. นางธัญญารัตน์   ตามูล
2. นายรุ่งโรจน์   จันทร์บรรจง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงลลิตา  นาชัย
2. เด็กชายวิเชียร  คำแสน
3. เด็กชายศุภกิต  เรืองศักดิ์
 
1. นายทนงค์  สว่างจิตต์
2. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปิ่นน้อย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร   ด้วงทา
3. เด็กหญิงวีรดา   ถาคำ
 
1. นางสาวกนกเรขา    นาสอน
2. นายฉัตรชัย   มณีนาค
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชญานิน    นวลใจ
2. เด็กชายนัฐพงษ์   ถือนิล
3. เด็กชายมาโนช    มโนหลักหมื่น
 
1. นายจุรีย์  ชัยวงศ์
2. นางสาวนฤมล   นวลต่อม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงสโรชา    ใจเงิน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ   ชัยชนะ
 
1. นายอำนาจ   ชนะโลก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงศรุตา   ศรีเทพ
2. เด็กหญิงสุรินยา   ชะนะ
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายศราวิน   อินแจ้
2. เด็กชายศุภโชติ   ปิ่นน้อย
 
1. นางธัญเกศ   เอี่ยมพิพิธภักดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กชายติณภพ   หมื่นศรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรพรรณี
 
1. นายกานต์   แกล้วกล้า
2. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายมาราธอน  ดาบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มมูล
 
1. นายวิรัตน์  ค้าไม้
2. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พนอมศาสตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงผม
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายธนพล   แพงผม
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ทาปล้อง
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงพฤษภาพร   กาสอน
2. เด็กหญิงรัตนา   อ้นนาง
3. เด็กหญิงศาตนันท์   จันทร์คำ
4. เด็กหญิงสิรภัทร   หัตถมา
5. เด็กหญิงอิสราพร   นาคาแก้ว
 
1. นางสมบัติ   ทายิดา
2. นางสาวสิริพนา   เพียงตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกนกวฤนท์   ปันกิติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ไข่ม่วง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชมภูน้อย
4. เด็กหญิงมาลิวัลย์   จักรขัตย์
5. เด็กหญิงอนุตตรีย์    แปงสอน
 
1. นายสมเกียรติ   สาตรจำเริญ
2. นางสุนีย์  อินดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจามจุรี  ขันป้อง
2. เด็กหญิงประภาพร  ทิพโสต
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมพ์อูป
4. เด็กหญิงอารียา  จูมจันทร์
5. เด็กหญิงแก้วกังสดาล  อินดวง
 
1. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
2. นายศักดิ์สิทธิ์  หลวงมั่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงจันทกานต์   นาสม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  กุลธง
3. เด็กชายธนพัทร   ปัญญาสงค์
4. เด็กหญิงวรัทยา    สุทธหลวง
5. เด็กหญิงสลินลา   แก้วบุญมา
 
1. นางรวงทอง    บางจั่น
2. นางสมจิต   นาสอน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจันมปภา   เพ็งพา
2. เด็กหญิงชญานิศ    ติคำ
3. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ   บัวเชื้อ
4. เด็กหญิงบัญฑิตา   คุณศรี
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   พันชน
 
1. นายกิตติชัย  สิมมา
2. นางหนูเพียร   สิมมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาคำ
2. เด็กหญิงทิพรัตน์    ปาละ
3. เด็กหญิงธีร์วราพร   นะมูล
4. เด็กหญิงสาวิกา    พุทธิมา
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ทองดี
 
1. นางชลัยภรณ์   บุญลอ
2. นายสรวิชญ์   ชมสา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ทุมลา
2. เด็กชายธิดารัตน์   ซาบุ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ขวัญยืน
4. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สุคำแปง
5. เด็กชายเรืองศักดิ์   พันธุ์ป้อง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
2. นายอดิศักดิ์   แพงผม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายกฤตพจน์   เทพจันที
2. เด็กหญิงกุลนันท์    บรรณานุวงศ์
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์    แย้มมูล
4. เด็กชายรชานนท์   พันแพง
5. เด็กหญิงศิรินทร์   มีปล้อง
 
1. นางสาววิชุดา   แดนเมือง
2. นางอมรรัตน์  คำผิวรัตน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยยศ 1. เด็กหญิงกชมล   ทุมคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ผุยดา
3. เด็กหญิงชนิดา   นาปล้อง
4. เด็กหญิงชลดา    เพ็งพา
5. เด็กหญิงชลิตา   อ่องแก้ว
6. เด็กหญิงนันฑิตา   หล้าคำสี
7. เด็กหญิงปรเมศร์   เงินถา
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน    โสดา
9. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์   จันโสดา
10. เด็กชายภาณุเดช   ยาคาน
11. เด็กหญิงมณฑิรา   ศรีคำ
12. เด็กหญิงมุฑิตา   ตันเต็ม
13. เด็กชายวทันยู   โสดา
14. เด็กชายวรชัย   หล้าเชียงของ
15. เด็กชายวรเชษฐ์   เพ็งพา
16. เด็กชายวัชรพล   หล้าคำสี
17. เด็กชายวิษณุ   วทิชานนท์
18. เด็กชายวีระศักดิ์   วงกะโซ่
19. เด็กหญิงอรรคญาณี   แท่งเฝือ
20. เด็กหญิงอารีญา   วงษ์ทัน
 
1. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
2. นายวิราช  ดาให้
3. นายสุรสิทธิ์  เหล็กคำ
4. นายเอกชัย  พิสัยสวัสดิ์
5. นางเอี่ยมจิต  ขีดขิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงชณิดา  พาพิมพ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ   วุฒิทา
4. เด็กชายดีเซล  โคกมา
5. เด็กหญิงนนทยา   มะลิวงษ์
6. เด็กหญิงนันทิชากร  ทุมมา
7. เด็กหญิงปนัดดา  บุญพันธ์
8. เด็กหญิงปาธิตา  จันทร์อุ่น
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์   เชื้อเจริญ
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรดำ
11. เด็กหญิงลดาวรรณ  นาคเครือมี
12. เด็กชายวันสงกรานต์  คำปาน
13. เด็กหญิงศิมัลลิกา   คำปาน
14. เด็กชายสนทยา  ซ้อมจันทา
15. เด็กชายสราวุฒิ   ขิงหอม
16. เด็กชายเชษฐา  พากันหา
 
1. นางนงลักษณ์   ขิงหอม
2. นางสมคิด    ผิวมา
3. นางสาวสิริวิมล  ปามิตร
4. นางสุภาณี  มาซิว
5. นายไพบูลย์   จุลญาติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงอรณิช    สิมศรี
 
1. นางอุษา   สิมศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณศิกานต์   ปัญญาเสิศ
 
1. นางสาววัชราภรณ์    ปาชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทัพนม
 
1. นางมาลี  จันสี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธิติมา   แสงฤทธิ์
2. เด็กชายธีรนัย   ทองอนงค์
 
1. นางจรรยา   อักษร
2. นางวราภรณ์   กามินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย   ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางจรรยา   อักษร
2. นางวราภรณ์   กามินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยอดททองดี
2. เด็กชายนนธวัฒน์   มาทำมา
 
1. นางลำพูน  มาปัด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หน่อคำฟอง
2. เด็กหญิงนุชจรี  ดีตุ๊
3. เด็กหญิงมุทิตา  สุวรรณโถง
4. เด็กหญิงรุจเรศ  ดีสุ
5. เด็กหญิงลลิตา  นาชัย
6. เด็กหญิงวรินทิพย์  กันยา
7. เด็กหญิงศิริพร  คำพันธ์
8. เด็กหญิงสุพรรณี  เวชมะโน
9. เด็กหญิงอริศรา  วรรณชัย
10. เด็กหญิงอาภาพร  สมญา
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
2. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ปัญญา
2. เด็กหญิงพายุวรรณ  ปัญญา
3. เด็กหญิงภาวิณี  ธงไชย
4. เด็กหญิงภาวิไล  นันเขียว
5. เด็กหญิงศศิธร  ใจยศ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  กาขัน
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เกตุสิงห์สร้อย
8. เด็กหญิงสายธาร   ปัญญา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยิ่งเจริญผล
10. เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นดี
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
2. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นะเนตร
2. เด็กหญิงชไมพร  เขียนงาม
3. เด็กหญิงญาณี  สุยา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาระต๊ะ
5. เด็กหญิงทัศนีกาญจน์  หมุ่ยโท
6. เด็กหญิงธันยมัย  ทองเฟือย
7. เด็กหญิงบวรรัตน์  ยาใจ
8. เด็กหญิงวริษา  บุญประเสริฐ
9. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวล
10. เด็กหญิงวาสนา  ภูขลัง
11. เด็กหญิงสิริภา  จีรี
12. เด็กหญิงสุธินี  จันทร์ทุม
13. เด็กหญิงอรปรียา  ทองเฟือย
14. เด็กหญิงอิงอร  ต๊ะอุป
15. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สุขแก้ว
 
1. นางดอกไม้   คำแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีพจมาน  พุ่มไม้ั
3. นายวันชัย  ทิพย์ลุ้ย
4. นายสุรชาติ  อิสสระ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายกิตติภณ   คำอินทร์
2. เด็กชายจักรกฤษ   วงษ์ชัย
3. เด็กหญิงจิรัชญา    ชัยอำนาจ
4. เด็กหญิงชลดา   ทิพย์รัตน์
5. เด็กหญิงชลดา  ใจสุขกาศ
6. เด็กชายชัชชัย  สายคำมาตร
7. เด็กชายฐิติพงษ์    มณีวงค์
8. เด็กชายณัฐนันท์  เทียงกระโทก
9. เด็กชายธนา   บัวคำป้อ
10. เด็กชายธนายุทธ    สุ่มงาม
11. เด็กหญิงนภารัตน์   จินทานุ
12. เด็กหญิงมาริษา   คำบุญเรือง
13. เด็กชายศักรินทร์    หมอนเขื่อน
14. เด็กชายอภิสิทธิ์    ลาดใหล
15. เด็กหญิงอัญชิรา   บุญแหยม
 
1. นางสุกัญญา  สกุลงาม
2. นางอารีย์  ต๊ะถิน
3. นางเนตรนภา   โกยามูล
4. นายเอกชัย    แต้มใจ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   การิยะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายเกรียงไกร   ยะจร
 
1. นางชุลีกร   ปัญญา
2. นางนิตยา   ปริมาณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปัญจรีย์  จิรกิจมณี
2. เด็กชายสิทธิเดช  มั่นคง
 
1. นายวิเชษฐ  ผากิม
2. นายสนอง  ขัตติ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายนิธิลภัส    หาคูณ
 
1. นายสมพร   มีเพชร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายคริสมาส   ปาดี
 
1. นายสมพร   มีเพชร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงจิดาภา   รุ่งเรือง
 
1. นางนฤมล   บุตรวงษ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายจิราพัชร   ชาน้อย
 
1. นายสมพร   มีเพชร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงดาราเรือง   ก๋าวงศ์
 
1. นายอนุพันธ์  จันมา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงอภิญญา   กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทริน   หิตหมูล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงสุพัตรา    แก้วดวงเจิต
 
1. นางนฤมล   บุตรวงษ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   บุญมี
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมุทิตา    จันกันยา
2. เด็กหญิงวราพร   ยอดจันทร์
 
1. นางนงลักษณ์   ฝอยทอง
2. นางลำพึง   คำบุญเรือง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   เต้นผม
2. เด็กหญิงปัทมพร   แง่มท้าว
 
1. นางสาวคำเพียร  อุปรีทอง
2. นางสาวพัชชุดาญ์พร   อ่องดา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ทิมขาว
2. เด็กชายเอกอรุณ   สานหล้า
 
1. นางสาวภัทริน   หิตมูล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาบวบ
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงภัคจิรา   มะธิตะใน
2. เด็กชายภูตะวัน   สายตรง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์    นันชม
 
1. นางฤทัยรัตน์   พิมใจ
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายพิริยพงษ์   วันเกลี้ยง
2. เด็กชายศักดิ์เดชา   ปัญญาดี
3. เด็กหญิงสารนิช   ลำมูล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ    ประทุมขันธ์
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายกฤตยชญ์   เชื้อภักดี
2. เด็กชายจักรกฤษ  วงษ์ชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวชยากร   ภักดี
2. นางสาวสุนันทา  สุนทรารัณย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงอริสรา   พรหมรังสี
 
1. นายศุภชัย   มาอุ่น
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยศ 1. เด็กหญิงชลิตา  อ่องแก้ว
 
1. นายสุรสิทธิ์  เหล็กคำ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยศ 1. เด็กหญิงอารียา  วงษ์ทัน
 
1. นายสุรสิทธิ์  เหล็กคำ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายณัลปคัล   เพ็ชรพลอย
 
1. นายรณชัย   บุญประเสริฐ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวรดามณี   อินปาจร
 
1. นายสมเกียรติ   เรืองทุ่ง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   อาณาเขต
2. เด็กชายกิตติพล   อินมูล
3. เด็กชายชลชาติ   แก้วผัด
4. เด็กหญิงชลิตา   สังฆะชัย
5. เด็กหญิงญาลินดา   เม้ามูล
6. เด็กชายธนาธรณ์   เม้ามูล
7. เด็กชายธนาศักดิ์   ยะปวน
8. เด็กชายธราดล   คุ้มปลิว
9. เด็กหญิงธัณญารัตน์   พรมมี
10. เด็กหญิงนันทิชา   ฉิมมณี
11. เด็กหญิงนิลรัตน์    ชุ่มขัน
12. เด็กชายปรเมธ   สีพรม
13. เด็กหญิงพรรณวดี   แก้วผัด
14. เด็กชายพลปกรณ์   แก้วเงิน
15. เด็กหญิงรัตนเนตร   จันทร์เสริม
16. เด็กหญิงวรรณนิภา   โนนทราช
17. เด็กหญิงวิชุตา   ยะฝั้น
18. เด็กหญิงวิริมล   มาพา
19. เด็กหญิงสายสัมพันธ์   รามขำ
20. เด็กชายสุทธิศักดิ์   หลวงเรื่อง
21. เด็กชายเจนณรงค์   แสนพันธ์
 
1. นางจีรนันท์   แก้วบุญมา
2. นายประทีป  โพธิ์ดี
3. นายวิจิตร  แก้วนรินทร์
4. นายสมผล  อิสสระ
5. นางสมเกียรติ  เพ็งถา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายกรกฏ  เพชรสีโชติ
 
1. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี   เขื่อนละ
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายพีรภัทร์   จี่พิมาย
 
1. นางพิศมัย   มีเหมือน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ    
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายพรเทพ   ช่องเขียน
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรนภา    สายธนู
 
1. นายธงชัย  ลังกาแก้ว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนายุส  หมื่นท่อง
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ    
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวบุณฑริกา   เพชรรักษ์
 
1. นายธีรวัฒน์    มูลเงิน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ชัยราช
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายอัษฏาวุธ   ชัยชนะ
 
1. นางสาวอัจฉรา   เลี้ยงเชื้อ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ    
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองอิน
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุลีพร   ขันลื้อ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   โสประดิษฐ์
3. เด็กชายทวีชัย   ล้อสินคำ
4. เด็กชายธนากร  สอนดี
5. เด็กชายธีรภัทร   สว่างจันทร์
6. เด็กหญิงพรรพษา   เหมือนอามร
7. เด็กชายพลศิษฐ์   ลาหลอย
8. เด็กหญิงสุพัตรา   แดงหา
9. เด็กหญิงสุวรรณา   ผาผอง
10. เด็กหญิงแพรไหม    ศรีนวล
 
1. นางจรรยา   อักษร
2. นางสาวจันทร์จิรา   คลังสีดา
3. นางวราภรณ์  กามินทร์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจิตตาภา   ไชยสงค์
2. เด็กหญิงญานิภา    พนัสขาว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ภาพสละ
4. เด็กหญิงปทิตตา   ปวงกาวี
5. เด็กหญิงพรชิตา   กาวิใจ
6. เด็กหญิงภัทรชิราภรณ์   บุญมา
7. เด็กหญิงรัชฎาพร    ดอกไม้
8. เด็กหญิงศศิประภา    เมืองมา
9. เด็กหญิงสุพรรษา   สุปน
10. เด็กหญิงอรพิมล    ทองทรัพย์
11. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์นิภา   ใจสา
2. นางสาวสุมาลี   พงษ์พินิจ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรจันทึก
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สิงห์ดา
3. เด็กหญิงภาวินี  ธงไชย
4. เด็กหญิงศศิธร  ใจยศ
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เกตุสิงห์สร้อย
6. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยิ่งเจริญผล
8. เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นดี
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
2. นางสุลลิตา  แก้วสะอาด
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายจิรศักดิ์   น้อยจร
2. เด็กชายณัฐนนท์   เป็งใจ
3. เด็กชายพีระพรรดิ์   เอี่ยมศิริ
4. เด็กชายรัตนพงษ์   ครั่งครั้ง
5. เด็กชายศักรินทร์   จินดามืด
 
1. นายธงชัย   ลังกาแก้ว
2. นายลือชา   โรจน์พัฒนจันทร์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำยะอุ่น
2. เด็กชายสนทยา   คำไวย์
 
1. นางนงลักษณ์  ขิงหอม
2. นางสมคิด  ผิวมา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายจักรินทร์   ดอกไม้
2. เด็กชายวัชรพงษ์   คำมีศรี
3. เด็กชายอนุวัฒน์    พาใจ
 
1. นายชาญยุทธ   สุต๊ะนะ
2. นายดำเนิน   ฝั้นถา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณรงค์ชัย   พรมรินทร์
2. เด็กชายสมปอง   ทาคำ
3. เด็กชายเกรียงไกร   ตุ่นแก้ว
 
1. นายทองหมุน    เจริญเรือง
2. นายวิชิตร   พิใจ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายชัยกานต์   นาไพบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล   ยศเกตุ
3. เด็กชายต่อศักดิ์   ผิวมา
 
1. นายดำเนิน   ฝั้นถา
2. นายนิตยา   มณีศรี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วผัด
2. เด็กหญิงมุทิตา  สุวรรณโถง
3. เด็กชายวิเชียร  คำแสน
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   จันทร์โอภาส
2. เด็กหญิงภัสรพี  ดีสอน
3. เด็กหญิงภาวิตา    แก้วทุมลา
4. เด็กหญิงรัตนมน   ทุมคำ
5. เด็กหญิงวิภวา   จันโสดา
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   เนียมตระกูล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   สิงห์ตา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นันตาพรม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บุญจันทร์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ   มอญสิน
4. เด็กหญิงศิริพร   มาลาวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   คลังกรณ์
6. เด็กชายอนุโชติ   อดเหนียว
 
1. นายสมคิด   ทิพปภาดิลก
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา   ใจกัน
2. เด็กชายดนุพร    อ๊อดกัน
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ใจหล้า
 
1. นางสาวบุศรากร   อู่ทรัพย์
2. นางสุดารัตน์   เป็งหล้า
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 1. เด็กหญิงนัทธยา   เด่นดวง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เด่นดวง
3. เด็กหญิงพัลณิกา   ทองดี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   นาคมูล
2. นางสาวนริมล   ศรีเทพ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรชิตา   มาน้อย
2. เด็กหญิงวิศัลยา   ขันเกตุ
3. เด็กหญิงอาภิศรา   ทัพหน้า
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนิโลบล   พาเหมาะ
2. เด็กหญิงลัดฎาวัณ   ปิงยศ
3. เด็กหญิงสุภาพร    โพธิ์ศรี
 
1. นางกมลวรรณ  จันทร์แสนตอ
2. นายสมัคร  จันทร์แสนตอ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงสิริธร   เจริญชัย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ลัคณา
3. เด็กหญิงเกวลิน   ชมภูรส
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
2. นายสุวิท   ยิ้มเพ็ชร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงสุขสิริ   ตุลาพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   มีอินถา
 
1. นายวุฒิชัย   แก้วบุญมา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงณริษา   พิมพาเรียน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ชมภูน้อย
3. เด็กหญิงวภาดา   ปานานนท์
 
1. นางจินดา   ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา  อ้นไชยา
2. เด็กชายสุวัฒน์   พรมเสน
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์   นวนหมวก
 
1. นางบุหงา  ไชยสมบูรณ์
2. นางสายนต์    อินก่อ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   คำพัฒน์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วเจริญ
3. เด็กหญิงวิจิตรา   เมืองทอง
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงธวัลพร  ตากำพร้า
2. เด็กหญิงนันทพร   ดิสสิทธิ์อัมพร
3. เด็กหญิงอัญชลี   เขียนสำโรง
 
1. นางบุหงา  ไชยสมบูรณ์
2. นายวีรยุทธ์   ทะยะ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงศุภกานต์   ขันตี
2. เด็กหญิงสุทธิชญา   โขตทวีชัยกุล
3. เด็กหญิงอุษา    อ้นนาง
 
1. นายดุสิทธิ์   ทายิดา
2. นางสมบัติ    ทายิดา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงขวัญจีรา  นาสอน
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  นาขัน
 
1. นางอัญธิกา  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ตันดี
2. เด็กหญิงอัญชิรา   แปงสาย
 
1. นางสาวจารุนันท์  ใสพิมพ์
2. นางธัญญารัตน์  สอนสา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์   แสนวิใจ
2. เด็กชายสุรศักดิ์   วงศ์ชัย
 
1. นางวิรัญญาพัชร    ดีมี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายดีพร้อม    เสาวภา
2. เด็กชายสมานพันธ์   อ้นมี
 
1. นางจิตติมา    คำปา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   มาปุ้ง
2. เด็กหญิงมัณฑนา   ปิดเพ็ง
 
1. นายจักกริต   กองมา
2. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายธนาธรณ์  กายา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินป๊อก
 
1. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายชนินทร์   นินเป้า
2. เด็กชายพัสกร   ชาน้อย
 
1. นายก่อสกุล   เหี่ยวนา
2. นางสาวภัทริน    หิตมูล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อินนุ
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ   มูลสองแคว
 
1. นางธัญญารัตน์   สอนสา
2. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงทิวาพร   อ๊อตกัน
2. เด็กชายมงคล   กาจิก
 
1. นางสาวจารุนันท์  ใสพิมพ์
2. นางธัญญารัตน์  สอนสา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงชุติมน   ปาดี
2. เด็กหญิงศศิธร   เสาร์แบน
 
1. นายชินวัฒน์  จันผัด
2. นายยุทธนา  ปาดี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายดวงปกรณ์   บัวเทพ
2. เด็กชายนเรศ   ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายอนุชา   ยศเกตุ
 
1. นายธเนศ   ศิริกมลนันท์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายกิตติธัช   เติมพันธ์
2. เด็กชายนพรัตน์  ดามา
3. เด็กชายไชยากร    แซงโคตร
 
1. นางวราพรรณ  แก้วณี
2. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันต๊ะมูล
2. เด็กชายธรรศ   ตานนท์
3. เด็กชายสาโรช   ใจยาเปียงแก้ว
 
1. นายเรวัช   ตามูล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    คำวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ   กันธุระ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางสมพร  ไชยแว่น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงดรุณี   ตุ่นกอง
 
1. นางวราภรณ์   ทั่งคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงศิรดา   สกุลงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ  กันธุระ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แสงศรี
 
1. นายชนะ  พุฒลา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิกา   แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   อิสสระ
 
1. นางสาววัชราภรณ์   ปาชัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงภาวรินทร์   จรรยานะ
 
1. นางสาวภาวรินทร์   จรรยานะ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ทะยะ
 
1. นางสาวอรุณทิพย์   จันทร์ฤทธิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพวงแข  ผากิม
 
1. นางวราภรณ์   ทั่งคำ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กชายธนภัทร   บุญเรือง
2. เด็กหญิงปนัดดา    จรรยา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ดีมี
4. เด็กชายรพีพงษ์   ปันกิติ
5. เด็กหญิงสุวรรณา    อ้นรัตน์
 
1. นายภาณุชิต   ดีแท้
2. นางเพ็ญศรี  โศจิธาดาเจริญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงขวัญจีรา  นาสอน
 
1. นางอัญธิกา  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงกนกอร   บัตรยางนอก
2. เด็กหญิงนรีกานต์   น้อยพา
 
1. นางสาวใจปอง   ไชยมงคล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพรนภา   ยาต่อ
2. เด็กหญิงโชติกา    แก้วฟอง
 
1. นายอนุพงศ์  บัวอิ่มพันธ์
2. นางสาวเบญจมาพร   โยกเกณฑ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายธนกร   จูมปัน
2. เด็กชายพงศกร   พาทอง
3. เด็กชายพัทธดนย์   แก้วพามา
4. เด็กชายภัทรวิทย์   เสาร์เพ็ง
5. เด็กชายศุภกฤต   พาจันทร์
6. เด็กชายสุรวินทร์   จันทา
 
1. นายทองเพชร  นาสอน
2. นางรวงทอง  บางจั่น
3. นางสมจิต   นาสอน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   อิสสระ
3. เด็กหญิงศรุตา    ชาญวาทิก
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์   ก้อนแก้วมูล
5. เด็กหญิงสุทัตตา   แก้วจันทร์
6. เด็กหญิงอชิรญา   ยะป๊อก
 
1. นางกฤษกาญชลี    บู่แย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก  ใจหล้า
3. นางสาวสุรีวัลย์  แปงการิยา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    จันต๊ะพงษ์
2. เด็กหญิงนภาดา   จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงนภาลัย   จันทร์จร
4. เด็กหญิงพิภาพร   ปิ่นน้อย
5. เด็กหญิงวันวิสา  โนวิน
6. เด็กหญิงสกลธา   เกศลา
7. เด็กหญิงอรปรียา   โชติเอี่ยม
8. เด็กหญิงอินทิรา  มาจร
 
1. นางสาววิภาพรณ์   แสนปวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก   ใจหล้า
3. นายสุทธิชัย   เดโชชัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายชัยมงคล   แก้วจู
2. เด็กหญิงณัฎฐพร   จันรุน
3. เด็กชายณัฐพล   จันรุน
4. เด็กหญิงทัตพิชา  เปรนาม
5. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   จันทร์แสนตอ
6. เด็กชายพีรพัฒน์   พิมพ์สูงเนิน
7. เด็กชายภิสิทธิ์  นุชยา
8. เด็กหญิงวลีพร    มีสอน
9. เด็กชายสุรสิทธิ์   สอนสี
10. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุคำ
 
1. นายชาญชัย   พินิจศรศาสตร์
2. นายประจวบ  อองกุลนะ
3. นางเพ็ญศรี   อองกุลนะ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงวันวิสา  จันโสดา
2. เด็กชายสิทธินนท์   หอมขะ
3. เด็กหญิงอุษา   กูดมา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทาต่อย
2. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์ตา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงณัฐฉริยา   ถาม่อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   ชอบธรรม
3. เด็กชายภานุพงค์    ดีบี้
 
1. นางศรีกัญญา   ผาก้อน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจักรี   คำแหวน
2. นางสาวสุนิสา   ตุ่นแก้ว
 
1. นางรัฐนนท์    รอดสุข
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงฐานิตา   ตันเต็ม
2. เด็กหญิงวรรณษา   จันโสดา
 
1. นางณัฏฐภรณ์   กิ่งแก้ว
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย    บุญมี
2. เด็กชายสิทธิชัย  โนวิน
 
1. นางธัญเกศ    เอี่ยมพิพิธภักดี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงปภากร  ใจนวน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   เจริญโชติกุล
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงนรีนาฏ   เล็กขำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันแพง
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงนพัชนันท์   กัญญา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา   เลี่ยมกระโทก
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
2. นางสาวสุรีย์พร  มาทำมา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา   นันใจ
 
1. นางสาวมณี  การุณประชา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายชานนท์   ญานะวงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
157 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุตรวงค์
 
1. นางลำพิงค์   หลวงมั่ง
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ครองชีพ
2. เด็กชายตรัยคุณ   บุญใหญ่
3. เด็กชายอนุชิต   อินธิเสน
 
1. นางสาววารุณี   สังเวียนวงษ์
2. นางสาวสมจิตร  แก้วตา
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายจิราภรณ์   จังอินทร์
2. เด็กชายทิชานนท์   สารี
3. เด็กชายพงษ์เจริญ   ขำทอง
 
1. นางชุลีกร   ปัญญา
2. นางนิตยา   ปริมาณ
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่อนตาผา
 
1. นางธิดารัตน์  ผาวันดี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ    
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายนัฐพงศ์  แสนวงค์
 
1. นางดอกไม้  คำแย้ม
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงจริยา  สุทัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  กรงทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ปุย
 
1. นางศันศนีย์  เฮ้าปาน
2. นางสาวเกศราภรณ์  หิตมูล
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกฤษดา  แสนมั่ง
2. เด็กชายศุภชัย  จันทร์หมี
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินเทพ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  กองสิงห์
 
1. นางธิดารัตน์  ผาวันดี
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แสนหลวงตา
 
1. นางแฉล้ม   ถาอ้อย
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายศรัณญู   กาวิใจ
 
1. นางปราณี  อินทะสอน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา    
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายสิทธิพร   ดีบาง
 
1. นางสุมาลี  บุญสอาด
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิสชาฎ์  มั่นระวัง
 
1. นางตุลาภรณ์  ดีโท่น
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงพัชชาพร  สมป้อ
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายประสิทธิ์   ยะตัน
 
1. นายสมหวัง   คงสุข
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายวิทวัส  จันทร์มา
2. เด็กชายศราวุฒิ  มีสอน
3. เด็กชายโชติศักดิ์  เสาร์เพ็ง
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
2. นางบุญช่วย  ปัญญาสงค์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายชินดนัย  มนุเชษฐ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เทพอินทร์
3. เด็กหญิงเอมิกา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวเตือนใจ  อุปรีทอง
2. นางสาวเพ็ญศรี  สิงห์ตา
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
2. เด็กชายสมพงษ์   แปงการิยา
3. เด็กชายเจษฎา    โม่งโม๊ะ
 
1. นายขวัญชัย   หุ่นลำภู
2. นายเดช    หาญคำตัน
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายทัตเทพ  พิมพ์อูป
2. เด็กชายน้ำพุ  สุขกำเนิด
3. เด็กชายรัชชานนท์  ใยจัตุรัส
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตตินันทร์  นาคจระณะ
2. เด็กชายณัฐพล  ลีกา
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงธมล  มาณี
2. เด็กหญิงพิมพิกา  มาลาม
3. เด็กหญิงภัณฑิลา  ไข่มุก
 
1. นางจุฑามาศ  ตรีวิมล
2. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายชัชพิสิฐ   สมบัติวงศ์
2. เด็กชายวศิน   มณีรัตน์
3. เด็กชายไพรโรจน์   ศุภกาญจนกุล
 
1. นายยุทธชัย   พันแพง
2. นางรัตนา  เหล็กคำ