หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-pnb1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

001 ภาษาไทย

1. 001 การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน 2. 002 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 003 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 004 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 005 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 006 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 007 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 008 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9. 009 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10. 010 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
11.  011 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 12.  012 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
13.  013 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 14. 014 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15. 198 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 015 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17. 016 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18.  017 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
19.  018 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 20.  019 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
21. 170 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 22. 171 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
23. 172 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 24. 020 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25. 021 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 26.  022 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
27.  023 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 28.  024 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
29. 025 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน 30. 199 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
31. 026 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 32. 027 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
33.  028 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 34.  029 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
35. 030 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน 36. 200 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
37. 031 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 38. 032 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
39. 173 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 40. 174 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
41. 175 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 42. 033 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
43. 201 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 44. 036 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
45. 037 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 46. 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47. 180 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 48. 181 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
49. 160 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 50. 161 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51. 162 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 52. 163 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
53. 164 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 54. 165 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
55. 166 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 56. 167 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
57. 168 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 58. 169 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

002 คณิตศาสตร์

1. 039 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 040 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 041 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 042 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
5. 182 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 183 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 184 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

003 วิทยาศาสตร์

1. 043 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  046 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  047 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3.  048 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  050 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
5.  051 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 6.  052 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
7.  053 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 8. 188 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9. 189 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 10. 190 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 055 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 12. 056 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  034 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  035 การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
3. 038 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 4. 191 การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
5. 044 การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 6. 045 การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน
7.  049 การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 8. 194 การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน

006 ศิลปะ

1. 058 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 059 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 060 การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4.  069 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
5.  077 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 6.  079 การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
7. 070 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 072 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9. 073 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10.  074 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
11.  075 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 12. 080 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13. 081 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 14. 082 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15.  084 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 16.  085 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
17.  086 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 18.  088 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
19.  089 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 20. 091 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21. 092 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 22.  093 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
23. 094 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 24.  095 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
25.  096 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 26.  097 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
27. 098 การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 28. 100 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
29. 202 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 30. 101 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
31. 102 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 32.  103 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
33.  105 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 34.  106 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
35. 176 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 36. 177 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37. 178 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 38. 108 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
39. 109 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 40. 110 การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 147 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 148 การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3.  149 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4. 150 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 151 การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6.  152 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
7. 153 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 154 การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  155 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 10. 156 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 157 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12.  158 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
13.  159 การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 14.  054 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
15.  057 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 16. 066 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17. 071 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18.  076 การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
19.  078 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 20. 185 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
21. 083 การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 22.  087 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
23. 090 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 24. 099 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25.  104 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 26.  107 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
27. 186 การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 28.  111 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
29. 113 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 30. 115 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
31.  117 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 32.  120 การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
33. 187 การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 34. 130 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
35. 131 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 36. 133 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37. 134 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 38.  135 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
39.  136 การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 40. 137 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
41. 138 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 42. 140 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
43. 141 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 44.  142 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
45.  143 การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 46.  144 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
47. 145 การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน 48.  146 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  112 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 2.  114 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
3. 119 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 116 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 118 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 192 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 193 การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8.  121 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
9.  122 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 10. 123 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 203 การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12. 195 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13. 196 การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 14. 124 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15. 125 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 127 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17. 128 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18. 129 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

009 ปฐมวัย

1. 061 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน 2.  062 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
3. 063 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน 4. 065 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน
5. 205 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย - ไม่มีการแข่งขัน 6.  067 การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
7.  068 การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]