หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-pnb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึงครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายปัถย์ ชัยชญานนท์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุลประธานกรรมการ
2. นายกฤติณภัทร ใจสุบรรณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสิราณี วิชิตนาคครูโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประนอม พรมมารักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัฐฏาพร สมบัติศรีครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางราตรี รอดมาครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางประนอม พรมมารักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัฐฏาพร สมบัติศรีครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางราตรี รอดมาครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางประนอม พรมมารักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภัฐฏาพร สมบัติศรีครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางราตรี รอดมาครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิมกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไลประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เวรุริยะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิมกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไลประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เวรุริยะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฉลิมกุลครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไลประธานกรรมการ
2. นางพนิดา เวรุริยะครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ทองแพครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีสุขคำครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ทองแพครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีสุขคำครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ทองแพครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไทย หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
3. นางเบญจพร ศรีสุขคำครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ หล้าคำครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ หล้าคำครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุลประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางณุกูลพร เพ็งโคตรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุลประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษฯเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางณุกูลพร เพ็งโคตรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางณุกูลพร เพ็งโคตรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ครูโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรติพร สุโพธิ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางณุกูลพร เพ็งโคตรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยาณี บุญมีครูโรงเรียนบ้านห้วยผักไลประธานกรรมการ
2. นายวัชรศักดิ์ คุ้มศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวกัญญา บุญแจ้งครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเนตรนภา เดชศิริครูโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางทับทิม อินทสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางอ้อมเดือน มูลจันทร์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปุญญดา ชาวงค์ศรีครูสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศน.)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย สายมีครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปุญญดา ชาวงค์ศรีครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศน.)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย สายมีครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางปุญญดา ชาวงค์ศรีครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศน.)ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสมชาย สายมีครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์ใจ สอาดโฉมครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชัยสาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ใจ สอาดโฉมครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชัยสาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ สอาดโฉมครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชัยสาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ใจ สอาดโฉมครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ชัยสาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศิริพร จันทร์แสงครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน เครือแก้วครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมาน เครือแก้วครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัยครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา แย้มขะมังครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิจตา บัวผันครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัทยา แย้มขะมังครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิจตา บัวผันครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปราจีน เกรียงศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภาครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางปราจีน เกรียงศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเทียน ธารกมลโสภาครูโรงเรียนแพร่ปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรีย์ อ่อนอิงนอนครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศน.)ประธานกรรมการ
2. นางอารีรักษ์ เรือนคำครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ วิมาเนย์ครูโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางยุพาน แพทย์ชัยโยครูโรงเรียนบ้านปากน้ำเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ว่องนุกูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ทองสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ หาแก้วครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายทองสุข ว่องนุกูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ทองสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ หาแก้วครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ วิมาเนย์ครูโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางยุพาน แพทย์ชัยโยครูโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว แดงทองดีครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ วิมาเนย์ครูโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นางยุพาน แพทย์ชัยโยครูโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ทินมาศครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นายธนวันต์ หาญคำครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ทินมาศครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นายธนวันต์ หาญคำครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวฉวีวัลย์ สมบัตินันทน์ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ทินมาศครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากกรรมการ
3. นายธนวันต์ หาญคำครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี แสงมณีครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภภัสสร ศรีภัคดีครูโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นายสันติ กุมภวัลย์ครูโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสมฤดี แสงมณีครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวภภัสสร ศรีภัคดีครูโรงเรียนบ้านสะเดียงกรรมการ
3. นายสันติ กุมภวัลย์ครูโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมพาน แก้วกรเมืองครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ทองมหาครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางสาวสิราณี วิชิตนาคครูโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมพาน แก้วกรเมืองครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ทองมหาครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางสาวสิราณี วิชิตนาคครูโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสมพาน แก้วกรเมืองครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ทองมหาครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางสาวสิราณี วิชิตนาคครูโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพาน แก้วกรเมืองครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ทองมหาครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยนากรรมการ
3. นางสาวสิราณี วิชิตนาคครูโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองรุ่ง ม่วงกล้วยครูโรงเรียนบ้านสะเดียงประธานกรรมการ
2. นายอัดสวิช กวยลีครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอมร กิจเจริญครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเสาวนีย์ ศรวัฒนาครูโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายประโคม อัมรักษ์ครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิวัฒน์ กองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางจิรวดี แก้วสว่างครูโรงเรียนบ้านพนานิคมกรรมการ
3. นายสุทัศน์ จันเวินครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ กองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางจิรวดี แก้วสว่างครูโรงเรียนบ้านพนานิคมกรรมการ
3. นายสุทัศน์ จันเวินครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายนิวัฒน์ กองมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมวดประธานกรรมการ
2. นางจิรวดี แก้วสว่างครูโรงเรียนบ้านพนานิคมกรรมการ
3. นายสุทัศน์ จันเวินครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นุ้ยทองครูโรงเรียนบ้านเขาชะโงกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา มานักฆ้องครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางณัฐพร ฉิมม่วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ นุ้ยทองครูโรงเรียนบ้านเขาชะโงกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา มานักฆ้องครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางณัฐพร ฉิมม่วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยนาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภางค์ ศรีเทพครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ฟากเซครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมคะเน แสงจำปาครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สว่างจิตรโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ฟากเซครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายกัลล์วิศว์ ทิณรัตน์ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกมนภรรศน์ แก้วทาครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายกัลล์วิศว์ ทิณรัตน์ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกมนภรรศน์ แก้วทาครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ประชารัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายกัลล์วิศว์ ทิณรัตน์ครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวกมนภรรศน์ แก้วทาครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทองเจียร สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กงถันครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางทองเจียร สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กงถันครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางทองเจียร สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กงถันครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางทองเจียร สมบัติบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กงถันครูโรงเรียนบ้านขมวดกรรมการ
3. นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายบุญเรือง บุ้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายกัลล์วิศว์ ทิณรัตน์ครูวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายฐาพล เก้าพัฒนสกุลครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย บัวบางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ บัวรัตน์กุลครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย บัวบางรองผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ บันรัตน์กุลครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย บัวบางรองผู้่อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ บันรัตน์กุลครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำน้ำพริกประจำภาค(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อิ้มอนงค์ครูโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พันธุ์น้อยครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางพิทยา บุญแจ้งครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อิ้มอนงค์ครูโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พันธุ์น้อยครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางพิทยา บุญแจ้งครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำไทย) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อิ้มอนงค์ครูโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นายโสภณ พันธุ์น้อยครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางพิทยา บุญแจ้งครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว(ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอาชวี พรหมมาครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางอาชวี พรหมมาครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอาชวี พรหมมาครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก - ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอาชวี พรหมมาครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี โมรารายครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอมรศรี แซ่ตันครูวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิตโรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ หาแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางเฉลี่ย ศรีมูลโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ นาแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางเฉลี่ย ศรีมูลครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ หาแก้วครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางเฉลี่ย ศรีมูลครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพิศมัย ดวงบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ หาแก้วครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง)กรรมการ
3. นางเฉลี่ย ศรีมูลครูโรงเรียนบ้านชอนไพรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิต หุมแพงครูโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ทวียศสกุลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ นามทองดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดอกไม้ ชุมสุขครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน คงเย็นครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นางพรทิภา ขันบุญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ พราบรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา จิตรจันทนากรครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางศุภวรรณ พราบรรณ์ครูโรงเรียนบ้านโตกประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา จิตรจันทนากรครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ไชยสมทิพย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจิราณัฏฐ์ บริสุทธิพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ไชยสมทิพย์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูประธานกรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางจิราณัฏฐ์ บริสุทธิพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโตกกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางพัชรีย์ อ่อนอิงนอนครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯประธานกรรมการ
2. นางทองสุก ศุขะพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพูกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางพัชรีย์ อ่อนอิงนอนครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบูรณ์ (กศน.)ประธานกรรมการ
2. นางทองสุก ศุขะพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสุภาพร กาญจนะครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิราภรณ์ ขวัญแหวนครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสุภาพร กาญจนะครูสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจรรจิราภรณ์ ขวัญแหวนครูโรงเรียนบ้านพี้กรรมการ
3. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นครูโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายวิโรจน์ คำทาครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายเถกิง กล่ำน้อยครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายวิโรจน์ คำทาครูโรงเรียนบ้านวังจานประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายเถกิง กล่ำน้อยครูโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]