หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางพวงมณี ชัยเสรี ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวรการ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 พ.อ.(พิเศษ)เบญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายวิจิตร พรพฤติพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายสมยศ ประมูลศิลป์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอลภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
28 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสุชาดา ปาดอน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายบูญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการ
51 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางอโณทัย จำมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
56 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
59 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางศศิธร ตาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายธนวันต์ หาญคำ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางชุติพร เหล็กคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางอุไร ประมูลศิลป์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางเดือนเพ็ญ ใจบูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางศศิธร ตาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
83 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
84 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
85 นางสาวอารยา ทานิสุทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
86 นางสาวนันทภัค ยตะโคตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
87 นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
88 นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
89 นางณกมล นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
90 นางวาสนา สมใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
91 นายพิสิฐ รักษ์กระโทก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
92 นางสุรีรัตน์ เบ้าทองคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
93 นางสาวรวินันท์ หนูสลุง พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
94 นางพนิดา สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
95 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
96 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
97 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
98 นายสุชัดร์ จัน่ทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
99 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
100 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
101 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
102 นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
103 นางอัญญารัตน์ สายเพชร์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
104 นางฑิฆัมพร สมนวนตาด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
105 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
106 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
107 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
108 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
109 นางอุทัย สีลาพุทธ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
110 นางปทุมพร เคนยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
111 นางวาสนา สมใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
112 นางณกมล นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
113 นางชุติพร เหล็กคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
114 นางสาวรัตนาภรณ์ เจือจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
115 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
116 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
117 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
118 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
119 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
120 นางธนัตกัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
121 นางภคินี บำเรอ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
122 นางสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
123 นางสุรีรัตน์ อิ่มจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
124 นางสาวจงรัก บุญพุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
125 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูมิผล พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
126 นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
127 นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
128 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
129 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
130 นางเดือนเพ็ญ ใจบูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
131 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
132 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
133 นางสาวกิ่งกาญจน์ พรมตู้ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร
134 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
135 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
136 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
137 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
138 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
139 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
140 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
141 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
142 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
143 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
144 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
145 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
146 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
147 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
148 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
149 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
150 นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
151 นายประวิทย์ พาลิตา ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
152 นายกฤษณะ อินสูนย์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
153 นายสาณุรักษ์ กรุดอินทร์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
154 นายยิ่งศักดิ์ ญาณวารี ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
155 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
156 นายอดิศักดิ์ บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
157 นายนิธิพัฒน์ เผือทะนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
158 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
159 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
160 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
161 นายพีรวัส นาคประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
162 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
163 นายสิรภพ ไสไหม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ส่วนกลาง
164 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
165 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
166 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
167 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
168 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
169 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
170 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
171 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
172 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
173 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
174 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
175 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
176 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
177 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
178 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
179 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
180 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
181 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
182 นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
183 นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
184 นางวนิดา บุญเกิด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
185 นายไทรโยค ดาด้วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
186 นายนครินทร์ รอดแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
187 นายประวิทย์ ธนสิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
188 นายจำนงค์ เนตรทิพย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
189 นายจันทร์พยัพ ลีลาพุทธา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
190 นายบุญเกื้อ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
191 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
192 นายกิตติพงษ์ จันแก่น พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
193 นายสุพิน จันยูร พนักงานบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
194 นายสุรสิทธิ์ สุขสำราญ พนักงานบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
195 นายสถาพร สุภาชัย พนักงานบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
196 นายเทพ จันตรี พนักงานขับรถ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
197 นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
198 นายอุทิตร น้อยใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
199 นางเดือนเพ็ญ ใจบูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
200 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
201 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
202 นางสาวศิริประภา คร้ามเสมอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
203 นางพจนันท์ ลูกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
204 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
205 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
206 นายนิกร แก้วคำดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์
207 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
208 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
209 นางพิกุล เลียวสิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
210 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
211 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
212 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
213 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
214 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
215 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอลภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
216 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
217 นางอโณทัย จำมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
218 นางลดาวัลย์ ยิ้มเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
219 นางพรจิตร ชูมาลัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
220 นายศฤงคาร ใจปันทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
221 นางสาวเจนจิรา กล้ารบ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
222 นางสาวประนอม สมีเพชร ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
223 นางสาวสุรีรัตน์ คำภู ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
224 นายวิชญ์ยุทธ ไชยพรพัฒนา ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
225 นางวิภาวดี เรืองเดช ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
226 นางน้ำผึ้ง ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
227 นายกิตติรัฐ ภู่เสม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
228 นายนภดล ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
229 นายสมชาย ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
230 นายสิรภพ ไสไหม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
231 นายนิธิพัฒน์ เผือทะนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
232 นายอดิศักดิ์ บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
233 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
234 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
235 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
236 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
237 นายพีรวัส นาคประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
238 นายประยุทธ พุกทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
239 นางสาวสุกัญญา คงคล้าย ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
240 นางสาวศศิธร มูลละ ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
241 นางวารดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
242 นายกฤตภพ นิลภูศรี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
243 นายธนาพล ศาศวัตภักดี ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
244 นางสาวสินใจ โฉมชัย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
245 นางอุไร ประมูลศิลป์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
246 นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
247 นางสาวทวี แสนนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
248 นางอัญญารัตน์ สายเพชร์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
249 นางวราลี ผาดี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
250 นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ
251 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
252 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
253 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
254 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
255 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
256 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
257 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
258 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
259 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
260 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
261 นางสุชาดา ปาดอน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
262 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
263 นายบูญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
264 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
265 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
266 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
267 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
268 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
269 นางชุติพร เหล็กคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
270 นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
271 นายสิปปนนท์ สุดใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
272 นางวงเดือน พรอภิชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
273 นางสาวรัชนก ยอดยง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
274 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
275 นายประยุทธ อินสูนย์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
276 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
277 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
278 นางสาวนาถยา อุปศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
279 นายจิโรจ สุพัฒน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
280 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต จำหน่ายผลผลิตนักเรียนและครู กลุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด/เขตการศึกษา
281 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
282 นางพิกุล เลียวศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
283 นายสังคม นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
284 นายจำนงค์ เนตรทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
285 นายบุญเกื้อ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
286 นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
287 นายจักรพงษ์ นามทองดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
288 นายชัยรัตน์ โพธิ์ชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
289 นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
290 นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
291 นายกำธร ปินตา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
292 นายสุริยา แซ่กือ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
293 นายทองเพชร อาจโยธา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
294 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
295 นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
296 นายประยงค์ ราชพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
297 นายกมนทรรศฐ์ โสดี พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
298 นายชุมพร โสดา พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
299 นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
300 นางสาวปรินโญ กลมกลิ้ง พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
301 นายอานนท์ สีดาพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
302 นายวิษณุ สารมโน พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
303 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
304 นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
305 นางสาวทวี แสนนนท์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
306 นายธนวันต์ หาญคำ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
307 นางธนัตกัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
308 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
309 นางสุธิตา ราชพรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
310 นางพนิดา สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
311 นางสาวราตรี สุทธหลวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
312 นางสาวรัศศิญา วงศ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
313 นายเฉลิมชัย ปุริทาสังข์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
314 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ดี พนักงานบริการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
315 นายสันต์ เครื่องทิพย์ พนักงานบริการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
316 นางสนั่น พาสี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
317 นายพรภิรมย์ พาสี นักการภารโรง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
318 นางดารุณี เพ็งเรือง พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
319 นางสาวนันนิภา อารีย์ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
320 นางสาวอัมพร บัวงาม พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
321 นางสาวเสาวภา บัวงาม พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
322 นางคำมี อินทร์เงิน พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
323 นางสาวอนงค์นาฏ นามวงค์ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
324 นายสากล จันทร์คำ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
325 นายประสิทธิ์ ฤาษี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
326 นายมณเฑียร ผ่องแผ้ว พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
327 นางสาวดรุณี ล้วนศรี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
328 นายธีระศักดิ์ ภิรมศรี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
329 นางขวัญเรือน สุวรรณทะ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
330 นางสาวกนกพร สิงหฬ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
331 นายมงคล บุญเลี้ยง พี่เลี้ยง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
332 นางวราลี ผาดี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
333 นางจารุพรรณ นิลวงศ์ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะ
334 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
335 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคระห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
336 ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
337 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
338 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
339 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
340 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
341 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
342 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
343 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
344 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
345 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
346 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
347 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 30 เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
348 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
349 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
350 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
351 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
352 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
353 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
354 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
355 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
356 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
357 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
358 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
359 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
360 นายบูญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
361 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
362 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
363 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
364 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
365 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
366 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
367 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
368 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
369 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
370 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
371 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
372 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
373 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
374 นายกำธร ปินตา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
375 นายมงคล จิตรอาษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
376 นางแน่งน้อย สันติกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
377 นายภูริภัทร์ ม่วงเอี่ยม พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
378 นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
379 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
380 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
381 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
382 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
383 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาสะเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
384 นางฉัตรวิไล สียา พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
385 นางสาวรภัสสา มณีโชติ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
386 นางสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
387 นายวิษณุ สารมโน พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
388 นางรติพร สุโพธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
389 นางสาวรภัสสา มณีโชติ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
390 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
391 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
392 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
393 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
394 นางสุธิตา ราชพรม ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
395 นางพนิดา สมบูรณ์ชัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
396 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
397 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
398 นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
399 นางณกมล นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
400 นางสิริมา เบ้าสกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
401 นางภคินี บำเรอ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
402 นางปรางทิพย์ ศรีสอาด พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
403 นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
404 นางสาวนิภา ทวียศกุล พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
405 นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม ครูธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
406 นาสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
407 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
408 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
409 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
410 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
411 นางสุภาพร บัวแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
412 นางพุทธชาด เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
413 นางอุไร ประมูลศิลป์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
414 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
415 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
416 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
417 นายมงคล จิตรอาษา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
418 นายดวงเดช ผาดี ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
419 นายกฤติภัทร ใจสุบรรณ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
420 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
421 นายวิญญู ประเสริฐสิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
422 นายบุญเกื้อ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
423 นายธนพล พรมมี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
424 นายพิสิฐ รักษ์กระโทก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
425 นายประยงค์ ราชพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
426 นายกมนทรรศฐ์ โสดี พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
427 นางสาวรภัสรา มณีโชติ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
428 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
429 นายสังคม นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
430 นายวิษณุ สารมะโน ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
431 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
432 นางพิกุล เลียวศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
433 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
434 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
435 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
436 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
437 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
438 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
439 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
440 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
441 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
442 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
443 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคระห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
444 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
445 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
446 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
447 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
448 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
449 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
450 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
451 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
452 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
453 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
454 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
455 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
456 นางสุชาดา ปาดอน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
457 นายอเนก ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
458 นายบูญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
459 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
460 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
461 นางสาวบุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
462 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
463 นายณัฐพล สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
464 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
465 นายประสิทธิ์ คำชมภู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
466 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
467 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
468 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
469 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
470 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
471 นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
472 นางอโณทัย จำมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
473 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
474 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
475 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
476 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
477 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
478 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
479 นายธนพันธ์ สุริยาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุนเพิ่มเติม
480 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
481 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
482 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
483 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
484 นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
485 นางณกมล นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
486 นางสาวชมพูนุท สนสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
487 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
488 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
489 นางภคินี บำเรอ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
490 นางสุธิตา ราชพรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
491 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
492 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
493 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
494 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
495 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
496 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
497 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
498 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
499 นางสาวพัทยา แย้มขะมัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
500 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
501 นางชรัญญา หาญคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
502 นางภคินี บำเรอ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
503 นางสาวทวี แสนนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
504 นางพนิดา สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
505 นางอัญญารัตน์ สายเพ็ชร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
506 นางสาวภิญญดา พุ่มมา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล
507 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
508 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนึสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
509 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
510 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกุล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
511 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
512 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
513 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
514 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
515 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
516 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
517 นายสุรพล หล้าเตจา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
518 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
519 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
520 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
521 นายสังคม นกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
522 นายธนพล พรมมี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
523 นางรติพร สุโพธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
524 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
525 นางสาวราตรี สุทธหลวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
526 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
527 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
528 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
529 นายมลตรี พลรักษา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
530 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
531 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
532 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
533 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
534 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
535 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
536 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
537 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
538 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
539 นายธนพล พรมมี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
540 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
541 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
542 นางสาวราตรี สุทธหลวง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
543 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
544 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
545 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
546 นายมลตรี พลรักษา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
547 นายอานนท์ สีดาพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
548 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
549 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
550 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
551 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
552 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
553 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
554 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
555 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
556 นายศักดิ์ดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
557 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
558 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
559 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
560 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
561 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
562 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
563 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
564 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
565 นางวาสนา สมใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
566 นายพิสิฐ รักษ์กระโทก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
567 นายสุขุม บุญเรือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
568 นายคำรณ เกิดทุ้ย พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
569 นางสาวนิภารัตน์ ภวบริสุทธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
570 นางสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
571 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
572 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
573 นายวันลพ แดงบุ้ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
574 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
575 นายสมพงษ์ บุญจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
576 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
577 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
578 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
579 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
580 นางเดือนเพ็ญ ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
581 นางศศิธร ดาทอง รองผู้อำยวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
582 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
583 นางสาวทวี แสนนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
584 นายดวงเดช ผาดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
585 นางสุธิตา ราชพรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
586 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
587 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
588 นางสาวโสภี เปี้ยจันทึก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
589 นางสาวอรพิณ นามวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
590 นางสาวทิสากร พลบุญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
591 นางจีราพร เนื่องชุมพล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
592 นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
593 นางสาวนภา วงศ์สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
594 นายชัยรัตน์ โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
595 นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
596 นางสาวจงรัก บุญพุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
597 นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
598 นางสาวภัทยา ต่อศรี พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
599 นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
600 นางสาวทิพวรรณ สู้แค่ชีพ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
601 นายธีรยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
602 นายสุริยา แซ่กือ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
603 นายภูริภัทร ม่วงเอี่ยม พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
604 นายทองเพชร อาจโยธา พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
605 นางณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
606 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
607 นายอนุศักดิ์ สงนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
608 นายสังคม นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
609 นางสาวอารีรัตน์ บุตตะไมล์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดัเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
610 นางฉัตรวิไล สียา พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
611 นางชรัญญา หาญคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
612 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
613 นายณัฏฐวี พิมพาพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
614 นายชุมพร โสดา พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
615 นายอานนท์ สีดาพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
616 นางสาวปรินโญ กลมกลิ้ง พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
617 นายธนวันต์ หาญคำ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
618 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
619 นายคำรณ เกิดทุ้ย พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
620 นายพรสวัสดิ์ นนท์อามาตย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดที่พัก
621 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
622 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
623 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกุล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
624 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
625 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
626 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
627 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
628 นายครรชิต ฝายนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกุล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
629 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
630 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
631 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
632 นางสุธิตา ราชพรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
633 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
634 นางสาวศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
635 นางชรัญญา หาญคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
636 นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
637 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
638 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
639 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
640 นายวีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
641 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
642 นางวรรณรัตน์ ลังกาวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
643 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
644 นางภคินี บำเรอ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
645 นางสาวภัสนี แวววับ ครูธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
646 นางฑิฆัมพร สมนวนตาด ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
647 นางจารุพรรณ นิลวงศ์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน
648 นางพิกุล เลียวศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
649 นายเอ๋ หล้าคำ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
650 นางชรัญญา หาญคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
651 นางธนัตถ์กัญจน์ เนตรทิพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
652 นายกำธร ปินตา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
653 นางสาวรัศศิญา วงษ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
654 นางสาวอัญชลี ดีเจ้ยวาระ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
655 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
656 นางสาวทวี แสนนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
657 นายกิตติรัฐ ภู่เสม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกุล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
658 นางสุรีรัตน์ เบ้าทองคำ พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
659 นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
660 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
661 นายวินัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
662 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
663 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
664 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
665 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
666 นายเฉลิมชาติ ชำนาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
667 นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
668 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
669 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
670 นางพิมลพร จันทร์สมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
671 นางสุวิชญา ชินธนาชูกลิ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
672 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
673 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
674 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
675 นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
676 นายพิชัย สุขบท ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
677 นายเมธี วิจารณ์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
678 นายสมยศ ประมูลศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
679 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
680 นายกมล อินทนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
681 นางวนิดา วิจารณ์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
682 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
683 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
684 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
685 นางไพวรรณ์ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
686 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
687 นางบุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
688 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
689 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
690 นายนิรภัย แดงโชติ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
691 นางณิตต์ดา อำนาจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
692 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
693 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
694 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
695 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
696 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
697 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
698 นางรุ่งทิพย์ อุ่นเมือง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
699 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
700 นางณกมล นกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
701 นางเยาวนิจ ปั้นเทียน ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
702 นางนิภาพร เกิดไทย ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
703 นายอิทธิพล ต๊ะศรี ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
704 นางอุไร ประมูลศิลป์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
705 นางชวนพิศ เรืองน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
706 นางพุทธชาด เรืองน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
707 นางสาวสุนิดา สีไพร ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
708 นางนฤมล ทองแดง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
709 นางสีไพร อินทร์ชื่น พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
710 นางมณีรัตน์ พรมรัตน์ พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
711 นางระวิวรรณ เพชรสุก พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
712 นางสุภาพร บัวแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
713 นายประยงค์ ราชพรม พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
714 นายชุมพร โสดา พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
715 นายสมศักดิ์ ทองแดง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
716 นายธีระศักดิ์ ภิรมณศรี พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
717 นายสมพงษ์ เพ็งเรือง พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
718 นายสมคิด ฤทธิ์เดช พี่เลี้ยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
719 นายวิชาญ ปิ่นปัก พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
720 นายวิษณุ สารมโน พนักงานราชการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายงานจราจรและยานพาหนะ
721 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
722 นางอนัญญา จันทรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
723 นางสาวรัศศิญา วงศ์เชียงยืน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
724 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]