ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 40 4 3 0 47
2 แพร่ปัญญานุกูล 30 10 4 1 44
3 พิจิตรปัญญานุกูล 27 7 6 3 40
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 25 4 2 0 31
5 น่านปัญญานุกูล 24 4 3 2 31
6 เชียงรายปัญญานุกูล 21 9 2 2 32
7 พิษณุโลกปัญญานุกูล 21 7 4 4 32
8 กาวิละอนุกูล 21 7 2 4 30
9 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 19 10 1 6 30
10 โสตศึกษาจังหวัดตาก 19 2 0 3 21
11 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 0 0 0 0 0
12 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0
13 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0
14 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0
รวม 247 64 27 25 338