ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แพร่ปัญญานุกูล 12 10 7 29 30 10 4 1 44
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 10 12 32 40 4 3 0 47
3 พิจิตรปัญญานุกูล 7 6 7 20 27 7 6 3 40
4 น่านปัญญานุกูล 7 4 8 19 24 4 3 2 31
5 กาวิละอนุกูล 7 4 6 17 21 7 2 4 30
6 โสตศึกษาจังหวัดตาก 7 3 2 12 19 2 0 3 21
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 5 12 7 24 25 4 2 0 31
8 เชียงรายปัญญานุกูล 4 10 6 20 21 9 2 2 32
9 พิษณุโลกปัญญานุกูล 4 3 4 11 21 7 4 4 32
10 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 3 4 7 14 19 10 1 6 30
รวม 66 66 66 198 247 64 27 25 338