สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวรส  ใจดี
 
1. นางสาวนันทนา  เรืองนภารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงหยาดเพชร  กันทะวงค์
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาไชย
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ศิริญาติ
 
1. นางนฤมล  พันธุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายอมันตุ์  กันทาดง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ตาคำ
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงอุรัสยา  สมงอน
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภานันท์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  ดวงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนุชอนงค์  แจ้แดง
 
1. นางนิชนันท์  สุกันทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรธวัชชัย  สถาน
 
1. นางสาวจุรียาภรณ์  ไชยุดีกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  พันมา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เป็งวัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงไพลิน  ใจวังโลก
 
1. นางสาวดุษฎี  เย็นใจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ใจเฉื่อย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ประมล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เงินชุ่ม
 
1. นางรัชฎา  ใจเย็น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางวราภรณ์  สมฤทธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ลับภู
 
1. นางรุ่งนภา   สุขศรีราษฏร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิตานันท์  คำสุ
 
1. นางวรีรัตน์  เสธา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุยะต๊ะ
 
1. นางสมพร  บุตรศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายภัครนันท์  สุวรรณ์
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  สุทธใจ
 
1. นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  ทำดี
 
1. นายวิรัตน์  ดวงแก้ว
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววนัสนันว์  คอยหลัง
 
1. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
 
1. นางนิชนันท์  สุกันทอง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวติ๊ก  รักษ์วนาพงษ์
 
1. นางสุทธญาณ์  นามวงค์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอรนุช  ต้นศรี
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายจักพงษ์  สุรยศ
 
1. นางวิลัยวัลย์  วรรณคำ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  ปาใจ
 
1. นางสาวศิรินทร์วรรณ  พันธ์วงค์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์สินี  พิสิษฐ์กุล
 
1. นางจิระพร  ยาวิราช
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายจักรสิทธิ์  บัวเย็น
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เป็งวัน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสรา  วุฒิศรี
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์สินี  สมศักดิ์
 
1. นางวรีรัตน์  เสธา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวอุมาพร  ชาวน่าน
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  ดวงแก้ว
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  คำปัน
 
1. นางบานเย็น  พรหมเผ่า
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวชมพุนุท  บุญเทพ
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกานต์สุดา  หลักฐาน
 
1. นางพยอม  สุระวงศ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรวิชชากร  วงศ์ศรี
 
1. นายชิษณุพงษ์  จตุนาม
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวนิจจารีย์  นันตา
 
1. นางรุ่งนภา  สุขศรีราษฏร์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายอนุชา  สายวงศ์เปี้ย
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ประมล
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
 
1. นางเพียงใจ  บุญประสาท
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงสกาวใจ  นวลบุญมา
 
1. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  หาญชัย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  หลอดทองหลาง
 
1. นางกาญจนา  สุปินะ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  วิชา
 
1. นางอรชพร  อะทะเทพ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติสุดา  กันทะเนตร
 
1. นางสาวพนิดา  มณีจันทร์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีนวล
 
1. นางวิภาวรรณ  สุหิตานุเคราะห์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทอน
 
1. นางรุ่งนภา  สุขศรีราษฏร์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรเชษฐา  เงิน
 
1. นางสาวจุรียาภรณ์  ไชยุดีกุล
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวิยา  กิจเฉลา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาดใจเข็ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กหญิงบุษบา  ลีสันติกุล
 
1. พระเจษฎา  มุกประดับ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงสิริกร  เตรียมพิชิต
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ทิพย์เดโช
 
1. นางเครือวัลย์  กลมไล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดกมล  เผ่าแจ้
 
1. นายณัฐพล  คุณชมภู
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วุฒิไชยา
 
1. นายวาที  สมศรี
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ไชยสถาน
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลภา  คงแจ้ง
 
1. นางศิริกัญญา  วังคำ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ปาละมะ
 
1. นางนวลนิตย์  พูลชุม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวขนิษฐา  งามนอก
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  จรรยา
 
1. นางปทิตตา  อนันต์กรณ์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภา  ศรีนาแพง
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวจุไรรัตน์  วงศ์ไชย
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยสถาน
 
1. นางนุชรี  ขุนน้ำ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวชยุดา  เทพวงศ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมศรี
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวศรัญญา  พวงมาลา
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวเขมิสรา  สุริยวงศ์
 
1. นายทรงกิจ  บุญยืน
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายวิทนุ  สอนใจ
 
1. พระศิริชัย  สุนทร
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวเยาลักษณ์  มาลี
 
1. นางเครือวัลย์  กลมไล
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.37 ทอง 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวมยุรฉัตร  แลดไธสง
 
1. นางรุ่งนภา  สุขศรีราษฏร์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวคนึงนิจ  หมูก้อน
 
1. นายวาที  สมศรี
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรสัตยา  คุณนะ
 
1. นางสาวจุรียาภรณ์  ไชยุดีกุล
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวแสงมณี  จะทอ
 
1. นายวิรัตน์  ดวงแก้ว
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.87 เงิน 9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรินทร์  เผ่าหอม
 
1. นางนวลนิตย์  พูลชุม
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวนัตย  กันทะเนตร
 
1. นางประภาวดี  ปันมี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวภริตา  แก้วนันทะ
 
1. นางศิริกัญญา  วังคำ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวบุรัสกร  สุคนธา
 
1. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงค์ไชย
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พุ่มพิลา
 
1. นางพิชญา  เทพไหว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สาก้อน
 
1. นางสาวพนิดา  มณีจันทร์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ติคำรัมย์
 
1. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มีสุข
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัญชุภา  สถิตพงษ์
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  ฟองคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  สวัสดี
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นามวิเศษ
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.3 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทะวัง
 
1. นางสาวจรรยา  นามวงค์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฐิน  สมศรี
 
1. นางสาวอำไพ  ต้องใจ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ใจนันท์
 
1. นางสาวมาลินี  พรหมศรี
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา  ทะลิ
 
1. นางเกษร  เสาร์เรือน
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำลือชา
 
1. นางจันทร์แจ่ม  พงษ์พันธุ์ชัชวาล
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวฐริญญา  สมศรี
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวอำไพ  สนั่นป่า
 
1. นางสาวจรรยา  นามวงค์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายเศรษฐกิจ  เชษฐ์สิงห์
 
1. นายวชิรวิชญ์  บุญทา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายวิทวัส  บุญเทพ
 
1. นางสาวอำไพ  ต้องใจ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายเกียรติพล  ไชยวงค์
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  พันธ์ปัญญา
 
1. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  โครตรักษา
 
1. นางจีรนันท์  พักนา
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  เอี่ยมฉิม
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  เที่ยงทุกข์
 
1. นางวิลัยวัลย์  วรรณคำ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววันทนา  วงค์หาญ
 
1. นางศิริธร  อุตโม
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวไอริน  คำมุงคุณ
 
1. นายเกษม  ศรีวิชัย
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  ไชยวุฒิ
 
1. นางเกษร  เสาร์เรือน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ภัคพีรกานต์
 
1. นางนพวรรณ  มณี
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวนภารัตน์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลอยสุวรรณ
 
1. นางสาววิชุตา  วงศ์ขัติย์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ภิมุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พรมมินทร์
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงประกายฟ้า  ใจเบี้ย
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรพงศกร  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวจุรียาภรณ์  ไชยุดีกุล
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริสรา  ใจยะเลิศ
 
1. นางจริยาภรณ์  พุทธษร
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลินี  ฉลาด
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  สมเชื้อ
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีจันทร์
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยะธิดา  ขิณะใจ
 
1. นางดวงมาลย์  ชินวัฒน์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หาญ
 
1. นางสาวเกศกนกวรรณ  วงค์ใหญ่
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยะตา
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ฮิรุตะ
 
1. นางวันธิดา  ศรีสมบัติ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวบุษราภรณ์  ศรีคำ
 
1. นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศุธินี  ปัญญาวรรณ
 
1. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  ธงชัย
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  ทองดี
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  สมศรี
 
1. นางวันธิดา  ศรีสมบัติ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนาพร  วิละแสง
 
1. นางโสภณิศร์  เสือพิณ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกฤษติภรณ์  ไชยวรรณ์
 
1. นางฐิติญา  ฐานันตะ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวทิวาพร  สายอินต๊ะ
 
1. นายทรงกิจ  บุญยืน
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐพล  เนาวประดิษฐ์
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอักษรา  บุญยืน
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีจันทร์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.25 เงิน 5 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  เสมอเชื้อ
 
1. นางดวงมาลย์  ชินวัฒน์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิณัฐดา  ท้าวคีรี
 
1. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาววรัชยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวดุษฎี  เย็นใจ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรวิทิต  แสงศรีจันทร์
 
1. นายชิษณุพงษ์  จตุนาม
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงผาติรัตน์  มูลเทพ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นางปรานอม  คำปา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ใจเวียง
2. เด็กหญิงซิวหญิง  มณีสว่าง
 
1. นางกัญญารัตน์  หัวนา
2. นางสาวรวิวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวีณา  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงอทิตติยา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพจนารถ  อ่อนเขียว
2. นางสาวพจนารถ  อ่อนเขียว
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริญากร  แก้วกลางเมือง
2. เด็กหญิงสาธิดา  ชาวเวียง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนิรุทธิ์  ภู่ลำพงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพัน  คำสุ
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  ใหม่จันทร์
2. เด็กชายอธิวัฒน์  จันเฟย
 
1. นางวาสนา  ปันสุวรรณ์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สองสีใส
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมมาบุญ
 
1. นางณิชากมล  บัวย้อย
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณฺ์  อินไชย
2. เด็กหญิงวิภัทรา  จันทร์แดง
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  สองสีใส
2. เด็กหญิงสุภารักษ์  หาญห้าว
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ประมล
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมิชยา  วงค์ไชย
2. เด็กหญิงวาเลน  พรหมแก้ว
 
1. นางวาสนา  ปาลี
2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมเสน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยาแจ่ม
 
1. นางสาวดรรชนีย์  ชัยมงคล
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  มอยเชื้อ
2. เด็กหญิงไอลดา  เข่งค้า
 
1. นางกาญจนา  สุปินะ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อะภัย
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  เปี่ยมวรเวทย์
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  สิงห์นาง
2. เด็กชายปิยะพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
2. นางสาวอำไพ  ต้องใจ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัทยา  ธรรมอักษร
2. เด็กหญิงอภัสรา  สวยสม
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจนใจ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   จันทอน
 
1. นางจีรนันท์  พักนา
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายปอ  แซ่เซ่ง
2. นายเทิดศุกร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวอัจฉรา  เมืองมูล
 
1. นางณิชากมล  บัวย้อย
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายทักษิณนคร  ป๊อกบุญเรือง
2. นางสาวรวีวรรณ  เมฆอากาศ
 
1. นางวาสนา  ปันสุวรรณ์
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวอรยา  กันแก้ว
2. นางสาวเบญจภรณ์  พึ่งพวก
 
1. นางกัญญารัตน์  หัวนา
2. นางประภาวดี  ปันมี
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายอนันตชัย  นันต๊ะ
2. นางสาวเหมสุดา  ธุระเสร็จ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นางปรานอม  คำปา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจิรกิตติ์  ฟองจำ
2. นายอภินันท์  นามอยู่
 
1. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
2. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  ดาราเพ็ญ
2. นางสาวบุษรัตน์  ประจิตร
 
1. นายภูวดล  วงศ์ไชย
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายศิริชัย  ผายสียวน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เชิญกลาง
 
1. นายวชิรวิชญ์  บุญทา
2. นายอ้วน  ขันทะวงศ์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ  สนิท
2. นางสาวสุกัญญา  สุทธวงค์
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  อินตาโน
2. นายอนุรักษ์  อาสา
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวชนนิกานต์  บุญอิน
2. นางสาวนริศรา  เตรียมพยุง
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
2. นางสุทธญาณ์  นามวงค์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายวิศรุต  ตันกูล
2. นางสาวอรัญญา  อินต๊ะรักษา
 
1. นางสิริจันทร์  ปรังการ
2. นางสิริจันทร์  ปรังการ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวธิดาภรณ์  ใสสม
2. นางสาวพรรณธิกา  ชัยวร
 
1. นางจีรนันท์  พักนา
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุธัญญา  กันท๊ะวงค์
2. นายอรรถพล  เป็งเรือน
 
1. นายเกษม  ศรีวิชัย
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ปานสมบัติ
 
1. นางปิยวรรณ  จันทร์วัง
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อประเสริฐศักดิ์
 
1. นางวิจิตรา  ทาทอง
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพิสิษฐ์  นันตา
 
1. นางสาวจาระเนตร์  สุดสม
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ธิหล้า
 
1. นางบุญสิตา  วิริยะพันธุ์
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  กัลยา
 
1. นายคุณานนต์   วงค์เรือง
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  รู้ทำนอง
 
1. นางคีรีพร  สนชาวไพร
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณวร
 
1. นางณัฐชยา  สมควร
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้ำใจเย็น
 
1. นางวิภาพร  สุจชารี
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  แวงอุ้ย
 
1. นางรุ่งนภา  นักกล้า
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพร  สิงห์คง
 
1. นายสายัณห์  ชูประเสริฐ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์ยอด
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินต๊ะสาร
 
1. นางสาวแสงเทียน  ช่างคำ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายฐานุตต์  ช้างสาร
 
1. นางณัฐชาภร  วรรณทอง
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วแดง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิมลตรา  เครือคำ
 
1. นางสาวนภัสญาณ์  ไก่งาม
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงอาภัสรา  พานผ่องเจริญ
 
1. นายปิยะพงษ์  ต้นวงศ์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  จำกัด
 
1. นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. สามเณรวายุ  เตชะยศ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญเจริญ
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  สุรภาพ
 
1. นางวิลาวัลย์  ชิตอินทร์
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เขื่อนวัง
 
1. นายสมาน  เกียรติกุลพัฒนา
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชิน  ทิมวิธรรม
 
1. นางวราภรณ์  จันธิมา
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายโยเซฟ  เอากัมจง
 
1. นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ์
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายอนุชา  ยาดี
 
1. นางนาตยา  อินต๊ะสาร
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฎฐกิตติ์  หม้อสีใจ
 
1. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  จันทร์ฟู
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองนภารัตน์
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางโสภา  ก้อคำ
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวนัฐการณ์  สีจ๊ะ
 
1. นายวสันต์  นาขยัน
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายประกาศิต  เทพวิไล
 
1. นางณัฐชาภร  วรรณทอง
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายภวดล  หมื่นโฮ้ง
 
1. นางอรอนงค์  ละคำมา
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  หลวงราช
 
1. นายธนสกร  นักกล้า
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวภัทรนันท์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เทียมทอง
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวนันทิกานต์  แก้วยา
 
1. นายสมาน  เกียรติกุลพัฒนา
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  กินหมิ่น
 
1. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพัทธมน  สนิท
 
1. นางสาวสุวรรณรักษ์  ใหม่ต๊ะ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวสุภาภรณ์  ต้นศรี
 
1. นายสุรจิต  จิตตางกูร
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวปัณฑารีย์  วังวล
 
1. นายชนม์เจริญ  ชัยรัตน์สิริพงศ์
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  คิดดี
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ชุ่มวงศ์
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววิชญาพร   ใจลา
 
1. นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายอุทิศ  แซ่หว้า
 
1. นายปิยะพงษ์  ต้นวงศ์
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นางสาววิลัยพร  ศรีม่วงพันธ์
 
1. นางไพทยา  ดอนเมือง
 
205 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายชญานิน  ภิรมย์ชม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะไชย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุษยพินิจ
 
1. นายภักดี  ดวงแจ่มกาญจน์
2. นางสาววรารัตน์  รุมาคม
 
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ยารังษี
2. นายปรัชญา  แซ่ฟุ้ง
3. นายพุฒิพงษ์  อ่อนเขียว
 
1. ดร.วัชราภรณ์  ช่อลำเจียก
2. นางสาวแสงเทียน  ช่างคำ
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายจักร์พันธ์  เสมอวงศ์ติ๊บ
2. นางสาวณัฐชยา  สุริยะ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์ชูชัยชนะ
 
1. นางสาวฟองเพียร  ใจติ๊บ
 
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  ทะลิ
2. นายฐิติพันธ์  เผ่าต๊ะใจ
3. นายพชร  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์
2. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
 
209 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ปังอุทา
2. นายอดิศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ
3. นายเขตโสภณ  ภิญโญ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
210 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายธงชัย  ลีออง
2. นายวิศรุต  คนดี
3. นายอัครวุฒิ  สมนึก
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมวงษ์
2. นายภักดี  ดวงแจ่มกาญจน์
 
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงปวริศา  กล้าหาญ
3. เด็กชายอภินันท์  พันธ์พืช
 
1. นางรุ่งนภา  นักกล้า
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
212 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์พิชญมณี
3. เด็กหญิงสุนิศา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บรรจบ
2. นายสิทธิพงษ์  รัตนเดชาสกุล
 
213 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  ไชยมงคล
2. เด็กชายประสบชัย  ใจเย็น
3. เด็กชายภัสกร  วรภูรีกุล
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ชุ่มวงศ์
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข
 
214 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรรณิดา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงสุธิตา  การเพียร
3. เด็กหญิงอุทุมพร  แข็งแรง
 
1. นางสิริรัตน์  เขื่อนแก้ว
 
215 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองยศ
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  ไชยพันธ์
3. เด็กชายเมธาวิกร  สืบก่ำ
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
2. นายรังสรรค์  ปินใจ
 
216 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  พรมเสน
2. เด็กหญิงอรพิน  นามโค
3. เด็กหญิงอันธิกา  กันยานะ
 
1. นายธนาวุธ  สมศักดิ์
2. นางสาววริญา  ภู่จีนาพันธ์
 
217 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวโรปกรณ์  วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  จันธิมา
3. เด็กหญิงแคทรียา  ชิดสนิท
 
1. นางสาวดุษณี  ปันนา
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  นารัตน์
2. เด็กหญิงนิษารัตน์  เมืองมูล
3. นางสาวสุวพิชชา  ดวงบุผา
 
1. นางขวัญชีวา  คนซื่อ
2. นางสาวพัชรินทร์  โครงกาบ
 
219 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เสนานุช
2. เด็กหญิงจจิยา  ศูนย์กลาง
3. เด็กหญิงเพ็ชรรินทร์  ขัติยะ
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
2. นางวรัญญา  ศรีวงศ์
 
220 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สัญญเขื่อน
2. เด็กหญิงณราทิพย์  ปัญจขันธ์
3. เด็กหญิงวณัชพร  หาโล๊ะ
 
1. นายบรรจบ  พรหมเผ่า
2. นางสาวหญิงสินีย์  อินสุขิน
 
221 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัชนก  ชำนาญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทะเมฆ
 
1. นางสายใจ  สมจิต
 
222 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เที่ยงมงคลชัย
2. เด็กหญิงดารเนตร  จตุนาม
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วไหล
 
1. นางสาววิลาวรรณ  คนึงคิด
2. นางโสภา  ก้อคำ
 
223 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  อุทธโยธา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นุชการวรลักษณ์
3. เด็กหญิงอภิษฎา  พวงมะลิ
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์
2. นางปรานอม  ทศรฐ
 
224 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ชุ่มใจ
2. นางสาวกรรณิการ์  อินวงศ์วรรณ
3. นางสาวสุณัฐชา  สิงห์แก้ว
 
1. นางปวิชญา  จินดา
2. นายสุรจิต  จิตตางกูร
 
225 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 9 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปารมี
2. เด็กหญิงสุปรียา  มูลศรี
3. เด็กหญิงโศภิต  สุขมี
 
1. นายณัฐพงษ์  เชื้อสะอาด
2. นางสาวดาราลักษณ์   เผ่ากันทะ
 
226 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  สามารถ
2. เด็กชายภูมมินทร์  นาแพร่
3. เด็กหญิงเสาวภา  จันทะภา
 
1. นางกาญจนา  กิ่งก้าน
 
227 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวปวีนญา  เร่งเร็ว
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์ปภากุล
3. นายอมตะ  หงษ์แสงวัฒนา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
2. นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
 
228 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวฟาริดา  บุญชื่น
2. นางสาวยลดา  กุสาวดี
3. นายสิริพงศ์  สุทธวงค์
 
1. นางรุจิรา  กองจันทร์
2. นางอ้อยใจ  ทองเอก
 
229 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  อินธิมา
2. นายชูเกียรติ  วิละแสง
3. นางสาวปทุมรัตน์  จันทิมา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  คนึงคิด
2. นางโสภา  ก้อคำ
 
230 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมล  คำใจ
2. นางสาวสาวิตรี  ทองผดุง
3. นายอภิสิทธิ์  รอบคอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวิราช
2. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
 
231 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  บรรจง
2. นางสาวชนิตรา  คำแสน
3. นางสาวสุพรรณี  กองชัย
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
2. นางวิภาพร  สุจชารี
 
232 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณัฐชัญ  บุญปั๋น
2. นางสาวศรัญย์พร  มินทขัติ
3. นางสาวสุกฤตยา  มาลาวัลย์
 
1. นางสาวปัญจพร  คำคง
2. นางวรัญญา  ศรีวงศ์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
2. เด็กชายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายศักดิ์พันธุ์  มั่นคง
2. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชัยทอง
2. เด็กชายธนวรรณ  คำอ้าย
 
1. นายพรแสง  ขุนมิน
2. นายสำเริง  ปัญญาใจ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายรัตนพงค์  แสนโบราณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุวรรณวร
 
1. นางสาวหญิงสินีย์  อินสุขิน
2. นางสาวอรณีย์   สีโลปา
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายธิบดี  เปรียงกระโทก
2. เด็กชายภูริช  สมชื่อ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  คนึงคิด
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายวัฒนชัย  ศรีคำ
 
1. นางหิรัญญา  มีสุข
2. นางสาวอรพิน  คำวิลัย
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  หงษ์สุดตา
2. เด็กชายสิทธิพล  กองแก้ว
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กองแก้ว
2. นายสามารถ  ไทยทาน
 
1. นางสาวปนิดา  หอมนาน
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายภคพงศ์  วงศ์ไชยา
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์เครือ
 
1. นางสาวนภัสญาณ์  ไก่งาม
2. นายสิทธิ  อภิชัย
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  จำรัส
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   ทองจำปา
 
1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
2. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายชูชัย  ปินตา
2. เด็กชายพีรกานต์  วรรณธะสุข
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายเอกลักษณ์  วันลับแล
2. เด็กชายโสภณ  วรรณดิษฐ์
 
1. นายสุรพงษ์  ปันติ
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  เทพคำ
2. เด็กหญิงปวีณ์กร  การเร็ว
 
1. นายวุฒิพงษ์  เทียมทอง
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. นายพสุธร  รัชนีภรณ์
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายศิวกร  มูลละ
2. นายเอกลักษณ์  อัมพุธ
 
1. นางหิรัญญา  มีสุข
2. นางสาวอรพิน  คำวิลัย
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายบัญชา  ศิลปวัฒนาพร
2. นายปิยราช  กมุทมาโนชญ์
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายจิระพงษ์  อุตตะมาลัง
2. นางสาวนัฐการณ์  สีจ๊ะ
 
1. นายอุดม  วงศ์ศรีดา
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  เครือสาร
2. นางสาวเจนจิรา  หาญชนะ
 
1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
2. นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  วังวล
2. นายวิชญะ  นารี
 
1. นายสำเริง  ปัญญาใจ
2. นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ใจบุญ
2. นางสาวนันทิกานต์  นันต๊ะ
 
1. นายนราวุธ  สมศักดิ์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายวัฒนพล  บ้านสระ
2. นายเดชดำรง  อินต๊ะนิล
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อินชมภู
2. นายวัชรพล  เวียงคำ
 
1. นางฐิติกานต์  เชื้อทอง
2. นางนาตยา  อินต๊ะสาร
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
2. นายเวชพิสิฐ  เมืองมูล
 
1. นางสาวปนิดา  หอมนาน
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  การะพวก
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  เจนใจ
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิริยา  เฉียบแหลม
 
1. นางวัชราภรณ์  โยธาดี
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชกานต์  กองตุ้ย
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  คำเรือง
 
1. นางดวงเดือน  ดำรงสันติพิทักษ์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวีร์  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางจรัสศรี  สุวรรณลพ
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงธนพร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายตระกูลพันธ์   ยุชมภู
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายวรทัต  บุตรจันทร์
 
1. นางกรอบแก้ว  จันทร์ทะระ
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงแป้งร่ำ  ถุงออน
 
1. นางสาวปิยะนุช   กาติ๊บ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราถนา  แสงแก้ว
 
1. นางประภากร  ชาวเมือง
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ   ถาตุ่น
 
1. นางสาวสุวรรณษา  มะลิวงค์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ไก่แก้ว
 
1. นายธงชัย  นิติวรรัตน์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  พึ่งศรี
 
1. นางขวัญชีวา  คนซื่อ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายโยธิน  อุ่นเมือง
 
1. นายสมพิศ  คำบุญเรือง
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปรัชญา  ทาไชย
 
1. นางสาวจาระเนตร์  สุดสม
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กชายอานนท์  วัฒนะ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญเจริญ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญปั๋น
 
1. นายชมนาถ  สมศรี
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เรียบร้อย
 
1. นายอร่าม  สมศรี
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มหาวงศนันท์
 
1. นางพรทิพย์  กันทวี
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรณัฐวัตร  มีศรี
 
1. นางสาวลำดวน  ใจเขียว
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเผ่า
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมวงษ์
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายพาทิศ  ยังประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ์
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนทีกานต์  จอมเชื้อ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพรภวิษย์  ซองการ
 
1. นางสาววลัยพร  วันแก้ว
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวนัฐชยา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสายสุดา  สร้อยสวิง
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมนัสวี  ไชยสถาน
 
1. นางสาววรนุช  มาตระกูล
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฏฐนันท์  กุณทรนีรานันต์
 
1. นายปรัชญา  สัมมาทรัพย์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายอิทธิพัทธ์  เมืองมูล
 
1. นางอ้อยใจ  ทองเอก
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายวรากร  นาปรัง
 
1. นายสมพิศ  คำบุญเรือง
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายโยธิน  เมืองก้อน
 
1. นางประภากร  ชาวเมือง
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวณัฏฐบุษย์  กุนนะ
 
1. นายตระกูลพันธ์   ยุชมภู
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรทิพา  ไชยลังกา
 
1. นางอรอนงค์  ละคำมา
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ปัญญา
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายพงษ์ศักดิ์  แซ่หาง
 
1. นางสาวสุวรรณษา  มะลิวงค์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐครินทร์  หัตถัง
 
1. นายนฤพันธ์  ยินดี
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  อิ่นคำ
 
1. นายอดุลย์  จันธิมา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เจนใจ
 
1. นายชมนาถ  สมศรี
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายธนารัตน์  พานทอง
 
1. นายไพทยา  ดอนเมือง
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวอภิสรา  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวแสงเทียน  ช่างคำ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายวีระพล  ถิ่นกวาว
 
1. นางตุลาพร  แสนธิ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายนนท์วัฒิ์  บุญเรือง
 
1. นายยงยุทธ  ตนบุญ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชาบำรุง 1. นายวุฒิพงษ์  น้อยบางยาง
 
1. นายชัยวัฒน์  กองเพียง
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายณัฐพงษ์  ไชยา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมวงษ์
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงทิวาพร  ฟองการ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวอรอุมา  กาญจนี
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกันยากร  ถาคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเมล์
3. เด็กหญิงนรีภัทร  แก้วมาเรือน
 
1. นางสาวจิรพร  ใจยืน
2. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายชินดนัย  ช้างสาร
2. นางสาวธัญญกาญจน์  จันแดง
3. นางสาวนพกาญจน์  จันทร์แดง
 
1. นายอุทัย  จันทครู
2. นางเพ็ญศรี  ธิมา
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูน้ำริน  จันทิมา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  มาไกล
3. เด็กหญิงอัญญาพร  วงศ์ใหญ่
 
1. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
2. นางสายรุ่ง  มีหลาย
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แข่งขัน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สาระไชย
3. เด็กหญิงพัณณิตา  บุญธรรม
 
1. นางสาวมาลิณี  รักดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายพฤทธิ์  สุยะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หวานใจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  จักรเขียว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ไชยมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  เรือนอิ่น
2. เด็กหญิงพิมปภัทร  ผิวคำ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ธนะปาน
 
1. นางทองเหรียญ  ปานต๊ะรังษี
2. นางศิริเพ็ญ  พรสวัสดิ์
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทรประสิทธิ์
2. นายวิทวัส  ดอนมูล
3. นางสาวศิริพูน  พระวงศ์คำ
 
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
2. นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  แก้วโห้
2. เด็กชายณัฐพล   ชัยเฉพาะ
3. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  ใสสิทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกูล
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยารังษี
2. เด็กหญิงเกษิมา  ยารังษี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นามสาม
 
1. นางมัลลิกา  คำชุ่ม
2. นางศิริพร  จำปาไหล
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  แก้วมา
2. เด็กชายจิรนนท์  ศิริยะราช
3. นางสาวปรียาภัทร  ใจสัตย์
 
1. นางจีรพา  กันทา
2. นางยอดกุศล  ศรีทัน
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วโน
2. เด็กหญิงจิตตา  นงนุช
3. เด็กหญิงลลิตา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางรัตชนก  ฤาชา
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมสด
2. เด็กหญิงณัฐชยา  หมุดคำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมุดคำ
 
1. นางอำพา  บุญเทพ
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงพัสนีย์  ศิริเมือง
2. เด็กชายสาธิต  ผลทิพย์
3. เด็กหญิงสุจินทรา  แก้วตา
 
1. นางนันติยา  เรือนน้อย
2. นางวันวิสาข์  เสมอเชื้อ
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  งานหมั่น
2. เด็กหญิงปนัดดา  หล่อวงศ์
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ฟองคำ
 
1. นางภัคจิรา  สารทอง
2. นางสุพัตรา  นาแพร่
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติพร  นันต๊ะภาพ
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ยศวงศ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ท้าว
 
1. นางพิมใจ  พรมสี
2. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ช่างคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  งามตา
3. เด็กหญิงเทพธิดา  เจนใจ
 
1. นางสาวสุพรรษา   มันเทศสวรรค์
2. นางอทิตา  เผ่ากันทะ
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนันทชา  ยินดี
2. เด็กชายวัฒนา  หมั่นพัฒนาการ
3. เด็กชายไกรภพ  อนุสาวรีย์ดอย
 
1. นางบุญทวี  กาวิระชัย
2. นางสุปราณี  หน่อชาย
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงธมน  ธิตา
3. เด็กหญิงนษรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจทน
2. นางสาวสุรีรัตน์  เทียมแก้ว
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤรัตน์  อินสมบัติ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจเย็น
 
1. นายปริทัศน์  ละคำมา
2. นายอดุลย์  คมขัน
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์มน  สมฤทธิ์
2. นายพงษ์ศิริ  สนิทมัจโร
3. นายสุริยัน  ศรีคำ
 
1. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ขวัญจริง
2. นางสาวประภาพรรณ  อนุรักษ์สกุลศรี
3. นางสาวสัจจพร  ลูกประคำ
 
1. นางสาวจิรัชยา  วงศ์ราษฎร์
2. นางสุมิตรา  จันแย้
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวธัญสุดา  ปตุวะ
2. นายนนทชา  ยอดยิ่ง
3. นางสาวมานิตา  บุญตัว
 
1. นางอรพิน  เมืองมูล
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  บุญชื่น
2. นางสาวปพิชญา  สนิท
3. นางสาวศิริพร  มาซิว
 
1. นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพรรณิภา  ปัญญาแก้ว
2. นางสาววริศรา  ชัยแก้ว
3. นางสาวอนงค์วรรณ  บุญถึง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เสียงห้าว
2. นางสาวเกศกนก  ใจวัง
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจิตตุพนธ์  จรรยา
2. นางสาวณัฐริกา  สมเครือ
3. นางสาวมัณฑนา  ปัญญาพูล
 
1. นางนุชนารถ  เมืองกรุง
2. นางสาวพัชรี  วาเพ็ชร
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.21 เงิน 4 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เบ็ญชา
2. นางสาวจิณห์นิภา  เที่ยงทุกข์
3. นางสาวเมวิยา  เหลารินทร์
 
1. นางกนกวรรณ  แสงศรีจันทร์
2. นางรมิดา  บุญมา
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.83 เงิน 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ธนะวงศ์
2. นายณัฐกานต์  หลวงคำดุก
3. นายวรพงศ์  เสมอ
 
1. นางพวงเพชร  เกตุวีระพงศ์
2. นางเพ็ญศรี  ธิมา
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.57 เงิน 6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  สุยะเสน
2. นางสาวนภาพร  แซ่กือ
3. นางสาวลักษณพร  ไชยมงคล
 
1. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์
2. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.46 เงิน 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  สายอุปราช
2. นางสาวพัชรียา  คำกวน
3. นางสาวอรอนงค์  เจริญไวย์
 
1. นายทินกรรตุ์  เขยสุข
2. นางสาวมนัสนันท์  แสนโบราณ
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.21 เงิน 8 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายบรรหาร  ศรีวิชัย
2. นางสาวพัทธนันท์  ทรัพย์สมพงษ์
3. นายพิตตินันท์  อินยม
 
1. นายปริทัศน์  ละคำมา
2. นายอดุลย์  คมขัน
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.93 เงิน 9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวลินลดา  ชาวเวียง
2. นางสาวศุภรัตน์  มีสุข
3. นางสาวเบญจวรรณ  เวียงคำ
 
1. นางชุติมา  กลิ่นหอม
2. นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.9 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวทิพยพวัลย์  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวมินตรา  ทองรักษ์
3. นางสาวอลิสา  สิงห์แก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์งาม
2. นางลักษณาวรรณ  พวงสุวรรณ
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.76 ทองแดง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ฟองคำ
2. นางสาวพรพิมล  ใบอุบล
3. นายเจษฎา  อุ่นบุญเรือง
 
1. นางขวัญฤดี  ยะรินทร์
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.61 ทองแดง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  เดชชัย
2. นายณัฐพล  เจนใจ
3. นางสาวนัชฎาพร  เดชชัย
 
1. นางประนมพร  อุทธวัง
2. นางสาวสุพรรษา  มันเทศสวรรค์
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.39 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกฤติมาญ์  ติ๊บบุญเรือง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  บัวเทศ
3. นางสาวยุพิน  สุตินกาศ
 
1. นายจิรัฎร์  สุขใจเหลือ
2. นางจุรีภรณ์  ไชยเหล็ก
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.43 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวประกายมาศ  ใจจงหวัง
2. นายประภาส  แซ่ท้าว
3. นางสาวศิรินทิพย์  แซ่ย่าง
 
1. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
2. นางสาวศิโรรัตน์  สุใจยา
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.86 ทองแดง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  วาฤทธิ์
2. นายวิทิต  เผ่ากันทะ
3. นายอธิป  วงค์ประสิทธิ์
 
1. นายสังคม  แก้วจินดา
2. นางสิริกัญญา  ยะมา
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 9 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายวรวิช  จักไม้
2. นางสาวศิริกานต์  จิตวิภาเกษม
3. นางสาวศิริเนตร  คามะวิถี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ใจทน
2. นางสาวสุรีรัตน์  เทียมแก้ว
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.09 ทองแดง 10 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายคุณานนต์  จอมตัว
2. นางสาวฐิติมา  ยาดี
3. นายดัสกร  แก้วประภา
 
1. นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ
2. นางภัคจิรา  สารทอง
 
339 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  วงศ์กันทิยะ
2. เด็กหญิงนนท์ธิกานต์  อินธิมา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางกนกพร  ชำนาญยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
 
340 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  สมศรี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ใจยัง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตาจันทร์
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
341 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูไว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  โชติมานนท์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปารินทร์
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
 
342 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปัญญา
3. เด็กหญิงอินทราณี  อินต๊ะนิล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
2. นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
343 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัติการณน์  แก่นจันทน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงศุภานัน  แก้วน้อย
 
1. นางนุชนารถ  เมืองกรุง
2. นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ
 
344 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณินทร์  น้อยตุ่น
2. เด็กชายธิวากร  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  ใหม่จันทร์
 
1. นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกูล
2. นางสาวนงลักษณ์  เปียงปิ๋ว
 
345 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนพนธ์  สักลอ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำแก่น
 
1. นางรัตชนก  ฤาชา
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
346 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงสิรินันท์  สุจดา
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  งามโนนทอง
 
1. นางบุญทวี  กาวิระชัย
2. นางสาวศิโรรัตน์  สุใจยา
 
347 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.8 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สันเต๊ะ
2. เด็กชายศรายุทธ  การเพียร
3. เด็กหญิงอรพิญช์  สารเก่ง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   วงค์งาม
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สมเป็ง
 
348 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หมอยาดี
2. เด็กหญิงทักษกร  อินถา
3. เด็กหญิงวพรรณษา  คำวิจิตร
 
1. นางสาวจิราณัฐ  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวนฤมล  ทองคำ
 
349 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภเกตต์  ต้าวก๋า
2. เด็กหญิงนฤภร  สมเพชร
3. เด็กหญิงอังคณา  มาใจวงศ์
 
1. นางอังคณา  กันตะยา
2. นางสาวแขนภา  อำขำ
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรชนกานต์  พรหมภักดิ์
2. สามเณรประพันธ์  แก้วหน่อ
3. สามเณรเจตต์  แซ่ลี
 
1. นายจักรรินทร์  เณรจาที
2. นางสาวธัญลักษณ์  กองมงคล
 
351 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  ฟักแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุญชุม
3. เด็กชายนรสิงห์  วงศ์ไชย
 
1. นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
2. นางภัคจิรา  สารทอง
 
352 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ปัญทวงศ์
2. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงศิริมล  อินต๊ะเนตร
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
 
353 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุนวิทยาคม    
354 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธีรา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนภัสสร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววรรณิภา  หวานใจ
 
1. นายประหยัด  ปันแปง
2. นางสายรุ่ง  มีหลาย
 
355 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายจิตรทิวัส  แก้วลังกา
2. นางสาวจุฑามาศ  กาละพวก
3. นางสาวพฤกษา  ประดับหิน
 
1. นางสมพร  พิมลรัตน์
 
356 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมจร
2. นางสาวทรรศน์กมน  ใจคำ
3. นางสาวสุภาพร  สุทะ
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
 
357 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  สาสิงห์
2. นางสาวปริยฉัตร  ไชยบาล
3. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
1. นางสาวนงคราญ  อุทธโยธา
2. นางสาวรัชนีกร  นำชัย
 
358 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วิชัย
2. นางสาวกมลนิตย์  บุญนะ
3. นางสาวรุ่งนภา  รุ่งเรือง
 
1. นางจิราพร  วงศ์ใหญ่
2. นายบรรจง  คิดดี
 
359 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนิรมัย  โนจันทร์
2. นางสาวพิรานันท์  ปรางมาศ
3. นางสาวสุวจี  ยะตา
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์หล้า
 
360 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.7 เงิน 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เขื่อนเพชร
2. นางสาวณัฐธิดา  หมูก้อน
3. นางสาวอัญชลีรัตน์  วงค์วาฬ
 
1. นางณัฐกฤตา  อ้อปิมปา
2. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
361 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.9 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวนราพร  คำเทพ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไชยสถาน
3. นางสาวแพรพรรณ  มหาลือ
 
1. นางสาวจิราณัฐ  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวนฤมล  ทองคำ
 
362 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกชกร  เจียรนัย
2. นางสาวรัชนีกร  ยอดมณีกาญจน์
3. นางสาวริชารัตน์  จรูญสกุลวงศ์
 
1. นางบุญทวี  กาวิระชัย
2. นางสาวศิโรรัตน์  สุใจยา
 
363 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.1 เงิน 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายนวมินทร์  จำรัส
2. นางสาวนิรชา  ปาใจ
3. นางสาวศิริพร  ขัติยะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
2. นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
364 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.1 เงิน 7 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายฐัตตพงษ์  อิ่นคำ
2. นายภานุวัฒน์  ท้ายเรือคำ
3. นางสาวสุปรียา  ศรีคำ
 
1. นางชุติมา  กลิ่นหอม
2. นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
 
365 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์    
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนิชสร  กวนสีลา
2. นางสาวภัทร์นฤน  อ่อนนวล
3. นางสาววริษา  คำมา
 
1. นางสาวทัศนา  ศิลป์ท้าว
2. นายสุรกิจ  ปัสตัน
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  เกิดผล
2. เด็กชายณัฐชนน  มีทอง
3. เด็กหญิงทิพกร  สินไชย
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุธิตา  มูลทา
2. เด็กชายวิษณุ  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร
 
1. นางสาวอัญชลี  แสนอ้าย
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. นายภูมิเดชา  อินยม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชื้อแหว้น
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยอดวงค์
2. เด็กหญิงปนิกกา  สุมะโน
3. เด็กชายอภินันท์  หินแก้ว
 
1. นางวิลาวัลย์  ศรีชัยบุญสูง
2. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรชนะชล  ไชยเวช
2. สามเณรเจษฎา  มูลเมือง
3. สามเณรเอเธนส์  มีสุข
 
1. นายจักรรินทร์  เณรจาที
2. นางสาวธัญลักษณ์  กองมงคล
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม    
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภูซางวิทยาคม    
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  ใจแน้น
2. นางสาวสุทธิภรณ์  สุทธวงค์
3. นางสาวหฤทัย  แก้วกลางเมือง
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายฐิติวัสส์  บัวติ๊บ
2. นายพิตตินันท์  กองแก้ว
3. นายอลงกต  ธิต๊ะยา
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
2. นางสาวรัตนพรรณ  วังดี
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายยุทธชัย  ปรีจันทร์
2. นายอนุวัช  ใจยะบาล
3. นายอิทธิณัฐ  สุริยสมบูรณ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  นำชัย
2. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววิศัลยา  ชาญสมุทร
2. นายศักดิ์รินทร์  ศรีงาม
3. นายเกียรติภูมิ  อดุลย์ผดุงศักดิ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายจักรินทร์  ศรีจารุโยทัย
2. นายชัยเจริญ  มุกดาสวรรค์
3. นายปัญญา  สว่างสิริวงศ์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายชานุกริช  ไชยศรี
2. นายปฏิภาณ  โภชนา
3. นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
2. นายสุปรีชา  สูงสกุล
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธิวา  ญาติกา
2. นายสุรเฉลิม  นาน้อย
3. นางสาวสุวนันท์  แจ้งสว่าง
 
1. นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
2. นายสุขสันต์  หอมนาน
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  คันทะศร
2. นายรัฐภัทร  พรมเสน
3. นายสินุราช  เจนใจ
 
1. นางยุพิน  พรหมพิทักษ์
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. สามเณรถิรเจต  อินต๊ะสาร
2. สามเณรอนุชิต  หน่อทอง
3. นายอุทัย  นันตัง
 
1. นายณรงค์  แดงทูน
2. นายสุคต  มอยเซีย
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม    
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายคเณศวร  พิษณู
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ธนจักร
3. เด็กหญิงนภัสกร  คำตื้อ
 
1. นางทองพรรณ   ปัญญาอุดมกุล
2. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  สระสม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมพฤกษ์
3. เด็กหญิงพริมา  ใจปันธิ
 
1. นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์
2. นางสาวอาภัทธา  บุญยัง
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักแก้ว
2. นายภูวไนย  ไชยกุล
3. เด็กหญิงหัสยา   อินแถลง
 
1. นางสาวจิรพร  ใจยืน
2. นางสาวนันทร์ฑิฌา  ไชยวุฒิ
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หมอยา
2. เด็กหญิงชนิกา  เกณฑ์ทา
3. เด็กหญิงชัชญา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทัศนา  ศิลป์ท้าว
2. นางเบญจมาศ  สุวรรณ
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สนม
3. เด็กชายอรรถพล  สุวันโน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณ์กมล  คำปรุง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เผ่าป้อ
3. เด็กหญิงอารียา  ยี่นาง
 
1. นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
2. นางภัคจิรา  สารทอง
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกันตนากานต์  คุณรูป
2. นางสาวปานชนิตร์   ใจกล้า
3. นางสาวสุมินตรา  บัวแดง
 
1. นายอุทัย  จันทครู
2. นางเพ็ญศรี  ธิมา
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญเทพ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญสวน
3. เด็กชายภูมิรินทร์  คำรส
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.78 ทอง 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงชลลดา  วาเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  รูปสูง
 
1. นายยุทธภูมิ  จำรัส
2. นางสุภาภัค  สมศักดิ์
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายวัลลภ  บุญแรง
2. เด็กหญิงศศินา  ผาลัย
3. เด็กหญิงอรยา  อุทธิยา
 
1. นางทองเหรียญ  ปานต๊ะรังษี
2. นางศิริเพ็ญ  พรสวัสดิ์
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ตันอารมณ์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  หีบแก้ว
3. เด็กหญิงวนิชญา  เพชรพัชรากุล
 
1. นางสาวศศิธร  ตันดี
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุตตะมา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขสบาย
3. เด็กหญิงบุณยนุช  หัสกิจ
 
1. นางสาวรัชนีกร  นำชัย
2. นางวิลาวัลย์  ศรีชัยบุญสูง
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.56 ทอง 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิรุณณา  รังกาปาณี
2. เด็กหญิงหัสยาพร  ไชยวังเทพ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยมงคล
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์ฟูฟาน
2. นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.56 ทอง 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียา  เกิดผล
2. เด็กชายพงศดาร  กัลยา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีจันทร์สุข
 
1. นางสาวดรุณี   อินต๊ะสาร
2. นางอทิตา  เผ่ากันทะ
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  นามราชา
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ไชยมงคล
3. เด็กชายวิเชตฐ์  อภิฏวัฒนพงษ์
 
1. นางสุปราณี  หน่อชาย
2. นางสาวสุรีพร  สุดยอด
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงดารินทร์  บุญทะวงศ์
3. เด็กหญิงเจนอักษร  ศรีคำ
 
1. นางรัตชนก  ฤาชา
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายพรภวิษย์  จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงรัตติยากร  คนแรง
3. เด็กหญิงอรินทิพย์  หมอเก่ง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   วงศ์งาม
2. นางสาวฤทัยรัตน์  สมเป็ง
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐ  ฮามาดะ
2. เด็กหญิงยุพเรศ  แซ่ก่อฮ์
3. เด็กชายวัชรพล  หอมนาน
 
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
2. นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐธัญ  แดงจา
2. นางสาวปรียานุพรรธ์  กาติ๊บ
3. นางสาวอรพิมพ์   วงศ์ใหญ่
 
1. นางพัชนีย์  วงศ์ใหญ่
2. นางยุพิน  ลครแก้ว
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานต์ธิดา  เมืองเขียว
2. นางสาววันวิสา  เพิ่มพูล
3. นายวิโรจน์ศักดิ์  หมอยาดี
 
1. นางทองพรรณ   ปัญญาอุดมกุล
2. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  อินทร์ดนตรี
2. นางสาวพงษ์นภา  เมืองมูล
3. นายศราวุธ  มานัสสา
 
1. นางนงคราญ  ยะตา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สมมุติแก้ว
2. นายนนทิยุต  เทียนไทย
3. นางสาวพิมพกา  จตุแสน
 
1. นางทองเหรียญ  ปานต๊ะรังษี
2. นางสาวอัญชลี  ดวงขยาย
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ยาศรี
2. นายสุวชัช  ปัญใจ
3. นางสาวอรจิรา  ทาจินะ
 
1. นางกชกานต์  ดอนศรีแก้ว
2. นางผกามาส  เวียงคำ
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ยาดี
2. นายทำนุรัฐ  กันท์วงค์
3. นายศุภกฤต  ใหม่ต๊ะ
 
1. นางณัฐจิรา  หล้าธิ
2. นายยุทธภูมิ  จำรัส
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.14 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  ก๋าใจ
2. นางสาวศุภมาศ  เขื่อนคำ
3. นายอิทธิณัฐ  สุริยสมบูรณ์
 
1. นางทัศนีย์  พุทธเมฆ
2. นางประภาภรณ์  วงค์แพทย์
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.14 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวญาณัจฉรา  ใจกว้าง
2. นางสาวฑิมพิกา  อินทร์วงศ์วรรณ
3. นางสาวณัฐธิรา  ใจกว้าง
 
1. นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
2. นางภัคจิรา  สารทอง
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.57 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวจามจุรี  แสนเมือง
2. นางสาวนันธิดา  ก๋ามิ่ง
3. นางสาวปรียานุช  สันติวรพิพัฒน์
 
1. นางสาวนันทร์ฑิฌา  ไชยวุฒิ
2. นางสาววจี  ฉิมมา
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.57 ทอง 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวทรงอัปสร  เจนใจ
2. นางสาวนัทชนี  ครุตพันธ์
3. นางสาวสิโรธร  แก้วเทพ
 
1. นางสาวดรุณี  อินต๊ะสาร
2. นางประนมพร  อุทธวัง
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ชัยแก้ว
2. นางสาวหรินทิพย์  ฐิติวรชิน
3. นายอภิชัย  นามมาลา
 
1. นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
2. นางรชาดา  ยาวิชัย
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.38 ทอง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายนิติรัฐ  คำลือ
2. นายเขษมศักดิ์  จันทร์แดง
3. นางสาวโสภา  ฟ้าแลบ
 
1. นางพวงเพชร  เกตุวีระพงศ์
2. นางเพ็ญศรี  ธิมา
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.29 ทอง 8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาววาราพร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวสุรีรัตน์  มะลิวงค์
3. นางสาวอรสา  บุญเทียน
 
1. นางมัลลิกา  คำชุ่ม
2. นางศิริพร  จำปาไหล
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.13 ทอง 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  ปู่ดารุณ
2. นายอัครเดช  ทองดี
3. นายเอกลักษณ์  บุญปั๋น
 
1. นางสาวจิรภิญญา  เวียงลอ
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ลาบุตรดี
2. นางสาววรรณชา  ช่วยนา
3. นางสาวศิรินทรา  ธนะแปง
 
1. นางณัฐกฤตา  อ้อปิมปา
2. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.43 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกฤติยา  ชัยปัน
2. นางสาวณัฐภรณ์  ท้าวล่า
3. นายสิริภพ  พรหมเผ่า
 
1. นางนันติยา  เรือนน้อย
2. นายสมพงค์  สิทธิยุโณ
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกำพล  ปัญญาไว
2. นางสาวปรียานุช  วารีนิยม
3. นายวิเชียร  พานผ่องเจริญ
 
1. นางสุปราณี  หน่อชาย
2. นางสาวสุรีพร  สุดยอด
 
419 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  กาศทรง
2. เด็กชายปิยดล  ชวนคิด
 
1. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
2. นางนิตยา  ทาเป๊ก
 
420 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพนัชกร  สุนันต๊ะ
2. นางสาววริศรา  ธรรมอักษร
 
1. นายชำนาญ  อิทธิยา
2. นางณิราพร  อิทธิยา
 
421 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ก๋ายะ
2. เด็กชายกิตติสัณห์  กันทะเนตร
 
1. นางอังคณา  กันตะยา
2. นางสาวแขนภา  อำขำ
 
422 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายพีรดนย์  จินะกาศ
 
1. นางปิยะนุช  สำเร็จผล
2. นางลัดดาวรรณ  นุ่นนวล
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงฐิติอร  แซ่โซ้ง
 
1. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
2. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
424 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธิแปง
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  ศรีคำ
 
1. นายทินกรรตุ์  เขยสุข
2. นางสาวอัญชลี  สักลอ
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงนภิศ  อินเที่ยง
 
1. นายยุทธนา  มาลีพัตร
2. นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงค์  เข็มขันธ์
2. เด็กชายนภวัต  ช่วยไว้
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  รู้ทำนอง
2. นางสาวศันศนีย์  บุญรักษา
 
1. นางยุพาวรรณ   จันทร์ลุทิน
2. นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำเขิน
2. เด็กชายวณัฐพงษ์  ดวงดาว
 
1. นายฉัตรชัย  ยะมา
2. นางสิริกัญญา  ยะมา
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักริน  บุญตือ
2. นายปารเมศ  เย็นจิต
 
1. นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
2. นายบัญชา  อานนท์
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เหรียญทอง
2. นายปรัชยา  กันทะเป็ง
 
1. นางทัศนีย์  พุทธเมฆ
2. นางสาวเพ็ญนิภา  สดสวย
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายธัญศิษฐ์  เอกธราเตชะพันธ์
2. นายเดชาธร  จันต๊ะคาด
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ปิจวงศ์
2. นายภัคคินัย  พวงมะลิ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.86 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  บุญศรี
2. นางสาวสายรุ้ง  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  ปัญญา
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.57 ทอง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายนฤนาท  กันทะวัง
2. นายพรภวิษย์  ราชเนตร์
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
2. นายสังคม  แก้วจินดา
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.13 ทอง 6 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายชุติมันต์  ศรีพิสุทธิ์ตระกุล
2. นายปริวัตร  วรรณสะโร
 
1. นายณรงค์  แดงทูน
2. นายสุคต  มอยเซีย
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายธีระยุทธ  ชูเนื่อง
2. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยพรม
 
1. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายพงษ์พันธ์  ขัตติราช
2. นางสาววราพร  รวมสุข
 
1. นายปกรณ์  รวมสุข
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายธนันกฤศ  อารียะ
2. เด็กชายฤทธิไกร  เครือบุญ
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  แซ่กือ
2. เด็กชายเฉลิม  แซ่หาง
 
1. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  ฟูแสง
2. นายศุภกร  อ้อยนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธนากร  จรูญสกุลวงศ์
2. นายหยง  แซ๋เฉ้ง
 
1. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจ  วรรณคำ
2. เด็กชายวทัญญู  มูลศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายชานน  ชาวเวียง
2. เด็กชายณัฐกร  ทุ่งเย็น
 
1. นายเจษฎา  เสียงเย็น
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทนะ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  ไชยแก้ว
 
1. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายรัฐพงษ์  กันตา
2. เด็กชายอาทิตย์  อุทา
 
1. นางสาวกรรณิการ์   วงศ์งาม
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวัฒนา  สุขหงษ์
2. นายอภิชัย  ถิระโคตร
 
1. นายบัญชา  อานนท์
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร  อุปนวล
2. เด็กชายชโนดม  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนโบราณ
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  เสโตพล
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  จอมเตี่ยง
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายชนินทร์  ปิจจวงค์
2. นายฐานุตต์  ช้างสาร
 
1. นายสมหมาย  ดูเหมา
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บัวประเสริฐ
2. เด็กชายศุภกร  ไชยวุฒิ
 
1. นายฉัตรชัย  ยะมา
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวรพงศ์  ธิมา
2. เด็กชายอภิชัย  วงค์ชัยชะนะ
 
1. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ถูกจิตร
2. เด็กชายภาสกร  พยุงดี
 
1. นายไตรวิทย์  อำมะ
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิ  ปิงสุแสน
2. เด็กชายสรวิศ  ขึ้นแสน
 
1. นายปกรณ์  รวมสุข
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายผไทกิจ  เครือบุญ
2. เด็กชายพงศกร  พันเชิง
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจาตุรงค์  คชบาล
2. นายนนทรีย์  ดุเหว่า
 
1. นายบัญชา  อานนท์
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายคาเชนท์  เสาหิน
2. เด็กชายทิเนศวร  แสงจันทร์
 
1. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎา  วัฒนา
2. เด็กชายเลิศวิชิต   อิ่นคำ
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจิระชาติ  แซ่หาญ
2. เด็กชายไข่  แซ่เฉ้ง
 
1. นางพรรณวิภา  สมสะอาด
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  ยะสวน
2. เด็กชายพันธากานต์  ภูศรีกูล
 
1. นายไตรวิทย์  อำมะ
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชัชชัย  ราชภัณฑ์
2. เด็กชายสุรเดช  ดุสิตากร
 
1. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทรพล  แทนรอด
2. เด็กชายวรากร  ช้างสาร
 
1. นายสมหมาย  ดูเหมา
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  อุปปิง
2. เด็กชายพุฒิชัย  พันธ์พืช
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  คำปา
2. เด็กชายศิรสิทธ์  แซ่จาง
 
1. นางพิมใจ  พรมสี
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ก๋าเขื่อน
2. เด็กชายพชรพล  จิตต์ปรีชา
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์  นามดี
2. เด็กชายอนุรุทธ  ดวงประเสริฐ
 
1. นายปกรณ์  รวมสุข
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  ไชยสาร
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยวุฒิ
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายหลวัก  ผิวงาม
2. เด็กชายเจษฎา  คำมา
 
1. นายเจษฎา  เสียงเย็น
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายพลกฤต  ไชยกุล
2. เด็กชายสราวุธ  ไชยรัตน์
 
1. นายทินกรรตุ์  เขยสุข
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทำนา
2. เด็กชายอนุชิต  วงค์หลวง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   วงศ์งาม
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกริชรัตน์  เสธา
2. นายพีระพงษ์  ทะปัญญา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธงชัย  กองแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  หน่อคำหล้า
3. นายอลงกต  ธิต๊ะยา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายวริทธิ์  ทิพย์กุนะ
2. นายวโรดม  คานดะ
3. นายสรศักดิ์  เมืองเขียว
 
1. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายประจักษ์  มูลเทียน
2. นายวรวุฒิ  ใจยะสาร
3. นายวัชรพล  อินโต
 
1. นายกิติพงษ์  เพชรประดับ
2. นายเชาว์  คำปา
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ชื่นชม
2. นายณัฐนนท์  เฉียบแหลม
3. นายรัชต์ชานนท์  เมืองศรีนุ่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญชัย
2. นายปกรณ์  รวมสุข
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกนกพล  สบบง
2. นายชนะพงศ์  จริยาแจ่มสิทธิ์
3. นายวุฒิภัทร์  ใจหนัก
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนศักดิ์  ใจพันธ์
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวรัญญู  วาเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  อำขำ
2. นายธนายง  รวมสุข
3. นายศิวกร  คงคำเปา
 
1. นายปกรณ์  รวมสุข
2. นางสาวสว่างจิตร์  ตรีพร
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายชิตพล  มูลเมือง
2. นายทศพล  ขันตี
3. นางสาวศศิธร  เจนใจ
 
1. นายคมสันต์  ปัญญา
2. นายพิทักษ์  สบบง
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  กันทะเนตร
2. นางสาวณัฐญา  จอมชัยวงศ์
3. นางสาวภัทรวดี  ปิงสุแสน
4. นางสาวศิรประภา  สุจันทร์
5. นางสาวศิริรัตน์  เที่ยงทุกข์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
2. นางสาววรรณิภา  พุฒดวง
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  พุทธิมา
3. เด็กหญิงพิชญา  พรหมสกุล
4. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยวัตร
5. เด็กหญิงโชติกา  สุปรียาพร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
2. นายศิวณัฐ  ก๋าใจ
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  อินธิ
2. เด็กหญิงพิสมัย  แซ่จาง
3. เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเทพ
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แซ่จาง
5. เด็กชายศราวุธ  จินาวงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายธนวัตน์  ยี่สิบแสน
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุทธวงค์
2. เด็กหญิงสิริมนต์  พิษณุ
3. เด็กหญิงสุนันตรา  สุทธวงค์
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีนวน
5. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  แก้วอินตา
2. เด็กชายทรนง  จักไม้
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงเจนจิรา  เสมอเชื้อ
5. เด็กชายไชยมงคล  ม้าอินทร์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์
2. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปรมินทร์  พรมมา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  อักษร
3. เด็กชายวรรณฤทธิ์  อินถา
4. เด็กหญิงหทัยชนก  สุทธศรี
5. เด็กชายอัษฎาพล  คำก๋อง
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางนวลปราง  ก๋าใจ
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจอมสุรางค์  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงธิดากาญจน์  แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงนภาพร  แซ่หว้า
4. เด็กหญิงวิภาพร  แซ่ลี
5. เด็กหญิงวีรดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกาญจนี  สังวรกาญจน์
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  ธิปัญโญ
2. เด็กหญิงปรียาพร  พร้อมสุข
3. เด็กชายศุภกิจ  เผ่าตัน
4. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วหาญ
5. เด็กชายเมธิชัย  เหยื่อง
 
1. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
2. นางอุรุณีย์  ปิงน้ำโท้ง
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกชนม์  สิงหเดช
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ก้อนแก้ว
3. เด็กชายวจนะ  อภิบาลพร
4. เด็กหญิงวธันยา  จันวิลัย
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กันทะสอน
 
1. นางศุทธิรัตน์  ทองภูมิพันธ์
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงมีนา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงรุจาภา  ประมลแสนสุข
3. เด็กหญิงรุจิรา  จันทาทิศ
4. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  เรือแก้ว
5. เด็กชายวรายุทธ์  อินตา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิฐา  เพ็งสูงเนิน
2. เด็กหญิงณฐิกา  เปลื่องชัย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายสราวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายอรรถพล  กันทะวงค์
 
1. นายสมบัติ  พรมเสน
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพล  กันทะวงค์
2. เด็กชายจิณณวัตร  กล้วยแพะ
3. เด็กชายนิธิภูมิ  ชัยวร
4. เด็กชายศุภกิจ  หมอยาดี
5. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ยมสิทธิ์
 
1. นายธนายุทธ  ยศเรืองศักดิ์
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  พรมจักร
3. เด็กหญิงพนิตษา  ฟองคำ
4. เด็กชายสุเมธ  ประเสริฐศรี
5. เด็กชายอนิวัฒน์  แจ่มใส
 
1. นายณรงค์  อุตโม
2. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชนินทร์  ไชยมงคล
2. นายธีรพันธ์  มลิมาตย์
3. นางสาวรัตน์สุดา  กันทะสอน
4. นางสาวอัญชลี  ธนะกูลบริภัณฑ์
5. นางสาวไอรดา  หาเพิ่มพูน
 
1. นางศุทธิรัตน์   ทองภูมิพันธ์
2. นางเกษร  สิงห์โตนาท
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนกร  เชื้อทอง
2. นางสาวนิชาภา  รัศมี
3. นางสาวปิยะดา  ฟูแปง
4. นางสาวภัทราภรณ์  พันต๊ะสี
5. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
 
1. นางอุรุณีย์  ปิงน้ำโท้ง
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  คำวงค์ษา
2. นางสาวนริศรา  กันทะเมฆ
3. นางสาวพนิตนันท์  อินนันชัย
4. นางสาวสุภาภรณ์  เข็มสิทธิ์
5. นางสาวอภิษฎา  ทองคำ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รัชฎาวรรณ์
2. นางสาววิวา  อุทธิยา
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกมลวร  โปร่งใจ
2. นางสาวณัฏธิดา  วงศ์ไชย
3. นางสาวณัฐมน  ศุภกิจอนันต์
4. นางสาวธารารัตน์  หอมนาน
5. นางสาวนิพัทธา  อินทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
2. นายศิวณัฐ  ก๋าใจ
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  ขยัน
2. นางสาวดวงธิดา  ขยัน
3. นางสาวนุชนันท์  ขันทะบุตร
4. นายมงคล  ปิจจวงค์
5. นางสาวเปรมมิกา  อุ่นใจ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์
2. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พิชยเจริญ
2. นางสาวนารีรัตน์  ติ๊บศรีบุตร
3. นางสาวสุดารัตน์  กิตวงค์
4. นางสาวอรยา  ปัญญา
5. นางสาวอรอุมา  ไชยชิน
 
1. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
2. นายเดชา  คำถิน
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  บุญยืน
2. นายพงศธร  ไทยเจริญ
3. นายศรันวิทย์  สมศรี
4. นายสิทธิศักดิ์  บัวละภา
5. นายเมธาสิทธิ์  จักร์แก้ว
 
1. นายสมบัติ  พรมเสน
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวชลาพร  อำมะ
2. นางสาวมัลลิกา  ส่องแสง
3. นางสาวสกาวเดือน  มณี
4. นางสาวสาวิกา  ใบบัว
5. นางสาวเพชรพิรุณ  ไชยพรม
 
1. นายณรงค์  อุตโม
2. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.75 เงิน 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  สุทำ
2. นางสาวรัตนาวดี  แก้วยา
3. นางสาววริศรา  ทองอ้ม
4. นางสาววิลาวัลย์  ธิศรี
5. นางสาวหทัยภัทร  สุตพัฒน์แก้ว
 
1. นางนวลปราง  ก๋าใจ
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 4 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เขจร
2. นายชรินทร์  ศรีวิจัยนวน
3. นายชัชพล  สมเพชร
4. นายนลธวัช  พวงมาลา
5. นายเกรียงไกร  แก้วประภา
 
1. นายประสิทธิ์  ถวิลวงศ์
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวกิติภรณ์  ตาคำ
2. นายทวีรัฐ  ลาบุตรดี
3. นางสาวพิชาญา  เขียวดี
4. นางสาวศุภกานต์  ศรีพรม
5. นางสาวสุธิกานต์  สมรวย
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายธนวัตน์  ยี่สิบแสน
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.4 เงิน 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชานอนันต์โชติ
2. นางสาวชรินรัตน์  ชัยคูณผล
3. นางสาวณัฐิษา  เดระดา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  โครงกาพย์
5. นางสาววิลาวัณย์  วงศ์สนิท
 
1. นายคนอง  บัวเย็น
2. นายพงษ์ศักดิ์  เจนใจ
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.8 เงิน 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวนิรัญญา  หวลอารมณ์
2. นางสาวมาริสา  คุณารูป
3. นางสาววริศรา  สะสาง
4. นางสาวสุมาลี  วังเฮงยะฤทธิ์
5. นางสาวอรวรรณ  คุณารูป
 
1. นายธนายุทธ  ยศเรืองศักดิ์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา  เรนี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซื่อสัตย์พิชิตชัย
3. เด็กหญิงสุวพร  แสงเสรีธรรม
4. เด็กหญิงอัญชลี  เมอแล
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มาเยอะ
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  หลักกอ
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินอร
3. เด็กหญิงพวงผกา  ทามัน
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศสุวรรณ
 
1. นายทวีชัย  สมควร
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจ่านจิ้ว  แซ่ลี
2. เด็กชายชลธาร  บ้านตุ่น
3. เด็กหญิงนาตยา  แซ่โฟ้ง
4. นางสาวพรทิชา  เดากลาง
5. นางสาวพรปวีณ์  พิมพ์โคตร
 
1. นายธเนศ  พันธ์วงศ์
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจเสมอ
2. เด็กหญิงปณตพร  ยาวิชัย
3. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วยอดหล้า
4. เด็กหญิงมัลริษา  เก่งการ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขยิ่ง
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำวรรณ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ชมใจ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  คิดว่อง
4. เด็กหญิงปฐมะพร  บ้านสระ
5. เด็กหญิงศิรินภา  กันไชย
 
1. พระวรพันธ์  กิตติสมปนโน
2. นางสุปราณี  ปั๋นโตน
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทมล  ตาคำไชย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยสถาน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เขม้นกสิกรรม
4. เด็กหญิงอินทิพร  สุกันทอง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ลำใยงาม
 
1. นางจินตนา  ยศเรืองศักดิ์
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  บุญนะ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกลางเมือง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุญนะ
4. เด็กหญิงนิชนิภา  เขื่อนอุ่น
5. เด็กชายพงศ์พนิช  กาละพวก
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รัชฎาวรรณ์
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรธัชชัย  สิงห์แก้ว
2. สามเณรรัชพล  สุคนธา
3. สามเณรวทัญญู  ปานสวัสดิื
4. สามเณรสรายุทธ  ศรีคำ
5. สามเณรเฉลิมรัตน์  อักษรไทย
 
1. นางสาวธิดาพร  เชียงแรง
2. พระครูพิศาลศิลปกิจ  เจนใจ
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์กันทา
2. เด็กหญิงธัญญรัศม์  วาสน์เกื้อกูล
3. เด็กหญิงพรจิรา  ศรีประพจน์
4. เด็กหญิงวทัญญา  มะโนปิง
5. เด็กหญิงเบญญาภา  กันท๊ะวงค์
 
1. นางสาวจันทร์ฟอง  ก้อนคำ
2. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนครชนก  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวนิรัชดา  เดชบุญ
3. นางสาวปทิตตา  คิดศรี
4. นางสาวสิริญยา  งามใจ
5. นางสาวสุธาสินี  ปัญญา
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   แซ่ลี้
2. นางสาวพิมพ์กานต์  แก้วใหม่
3. นายวรชาติ  คำบุญเรือง
4. นางสาวอัมรัตน์  อินต๊ะแสน
5. นางสาวเบญจภรณ์  เมืองก้อน
 
1. พระวรพันธ์  กิตติสมปนโน
2. นางอรัญญา  จันทนะ
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายชัยอุดม  ก้อนคำ
2. นายณัฐพล  ประชุมของ
3. นางสาวนิชนิภา  กันทะไชย
4. นายวัชระ  ไชยแรง
5. นายอดิเทพ  บุญเพิ่มพูล
 
1. นางภรศศิร์  คำคม
2. นางวารินทร์  ท้าวขว้าง
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สักลอ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่ดี
3. นางสาวณัฐชญา  อินต๊ะสิน
4. นายณัฐชัญ  จันธิมา
5. นางสาวพรรณธิดา  นามราชา
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกันย์สุดา  คำคง
2. นางสาวธัญญารัตน์  นามปน
3. นางสาววารุณี  สุกันทอง
4. นางสาวศิริลักษ์  คำแสน
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฉลาดการ
2. นางสาวภานุมาส  พรหมภูงา
3. นางสาววาลิน  เวียงคำ
4. นางสาวศิริพรพรรณ  พรหมเทพ
5. นายเขมรินทร์  สุริย์วงศ์
 
1. นางสาวจันทร์ฟอง  ก้อนคำ
2. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพัชราภรณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาววารุณี  สมศรี
3. นางสาวสิริมาศ  บรรณฑวรรณ
4. นางสาวสุชาดา   แก้วตา
5. นางสาวอารียา  อ้อยกาม
 
1. นายพงศธร  ฟองฟู
2. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ปันคำ
2. นางสาวพัณณิตา  ชำนาญ
3. นางสาวรัญชิดา  จันทะวัง
4. นางสาวสุทธิดา  สันลำปาง
5. นางสาวแพรพลอย  สิงห์คำ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รัชฎาวรรณ์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพอลลิน  กันพุทธ
2. นางสาวรุ่งฤดี  มีเหมย
3. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมใจ
4. นางสาวสุภาพรรณ  บุญเกิด
5. นางสาวสุมาลี  อะปาลา
 
1. นายปรีชา  เผ่าต๊ะใจ
2. นายเกรียงไกร  กิติยศ
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวปฐมากร  ชื่นทรวง
2. นางสาวรติวรรณ  ซื่อแท้
3. นางสาววรรณนิดา  ชัยแก้ว
4. นายวัชรพงษ์  วิชัยมูล
5. นางสาวสุพาเพลิน  สมชื่อ
 
1. นายบุญหัสบดี  อุดมรักษ์
2. พระครูสมบูรณ์  สุเมโธ
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.17 ทอง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายทัศน์พงค์  กันทะวงค์
2. นายนภัสกร  นันตา
3. นายภานุกร  เทพา
4. นายเจษฎา  มะราช
5. นายไวพจน์  เทพา
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
2. นายอภิชาต  คำเชื้อ
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวดาราวรรณ์  เขม้นกสิกรรม
2. นางสาวนิตยา  รักษาสุข
3. นายปฏิภาณ  จันธิมา
4. นางสาวพิมประภา  มงคล
5. นางสาวรัชนีกร  เชียงแรง
 
1. นายวรกร  ประทีป ณ ถลาง
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.17 เงิน 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายทศพงษ์  ปัญญาโชติ
2. นายนรินทร์  ใจบุญ
3. นายศุภชัย  จันสุวรรณ์
4. นางสาวศุภิกา  พสุนธาวิโรจน์
5. นายเกรียงศักดิ์  เผ่า่เครือ
 
1. นายทวีชัย  สมควร
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชาตติการณ์  ใจปิง
2. นางสาวนวรัตน์  เมืองมูล
3. นางสาวพัชรี  ย่างวินิจฉัย
4. นางสาวอภิรดี  ลั่นฟ้าคนดี
5. นายเสน่ห์  ใจดี
 
1. นางพิมลพันธ์  ปันแปง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ก๋าแก้ว
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 7 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นางสาวชีลีวัลย์  วิชา
2. นางสาวพิมพ์วิภา  จันทร์ผง
3. นางสาวสังวาล  มิ่งขวัญ
4. นางสาวสายฝน  นันทวงศ์
5. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
 
1. นางประณยา  พิชัยยา
2. พระครูอาทรนพกิจ  ค้าข้าว
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  มาไกล
2. นายธีรพงศ์  สถาน
3. นางสาวมุฑิตา  ประจักษ์โพธา
4. นางสาวสุพิชชา  จิตรเสงี่ยม
5. นางสาวแทนหทัย  พงศ์วิริยะศิริ
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายชุติเทพ  พิมพ์สุคะ
2. นางสาวพรพิมล  จันธิมา
3. นางสาวศิริพร  ครูนพรัตน์
4. นางสาวอพิชญา  จรูญชีพ
5. นางสาวอารยา  ต๊ะอาจ
 
1. นางสาวญาติกา  มังคลปรวงศ์
2. นายไกรลาศ  ประเสริฐสังข์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  หอมไชยยา
2. นายกิตติพัฒน์  เผ่ากันทะ
3. นางสาวพรนภา  บรรจง
4. นางสาววาสนา  แก้วหาญ
5. นายวุฒินันท์  มูลเมือง
 
1. นางกัลยา  เป็กเครือ
2. นายเดชา  คำถิน
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจักรี  เบ้าเหนียว
2. นายธวัชชัย  จันทร์แดง
3. นางสาวอัมรัตน์  อินต๊ะแสน
4. นางสาวเบญจภรณ์  เมืองก้อน
5. นายโยธิน  เมืองก้อน
 
1. นายฉัตรชัย  กองแก้ว
2. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฏฐพัชร์  วิชัยดิษฐ
2. นางสาวพรรณิภา  ปัญญาแก้ว
3. เด็กชายภูริวัจน์  แสงแก้ว
4. นายเกริกเกียรติ  สุขรวย
5. นางสาวโฉมธิดา  ล่ำแน่น
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  สมศรี
2. นางสาวชนกสุดา  แก้วงาม
3. นายสิทธิชัย  แก้วกระโทก
4. นางสาวสุวนันท์  ผ่านจังหาร
5. นายเอกพันธ์  ทำทาน
 
1. นายภุมริน  ยมหา
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกษิดิฎ  ทายา
2. นางสาวขนิษฐา  นามวงค์
3. นายชิดณรงค์  เผ่าทะชัย
4. นางสาวพิมผกา  หอมยาดี
5. นางสาวภัทราวดี  ไชยรัตน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุกุลทา
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจารุวิทย์  อินทนะ
2. นายนวภูมิ  บัวคำ
3. นางสาวนุชรี  ต้นวงศ์
4. นายรัชพฤกษ์  แป้นแก้ว
5. นางสาวอารียา  ปันทะวงส์
 
1. นายพงศธร  ฟองฟู
2. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.2 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชัยชนะ  ปานบุญ
2. นายชินวัฒน์  ซาวคำ
3. นายวรรณกร  กตารัตน์
4. นายวศิน  ตาลำ
5. นายอภิสิทธิ์  มะโน
 
1. นายธีระพันธ์  คำนวล
2. นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวฉัตรมงคล  สองสีใส
2. นางสาวณัฐสิมา  กันดิษฐ์
3. นางสาววรัญญู  พลอยมุกดา
4. นายเกริกชัย  เมืองมูล
5. นางสาวเรณู  แซ่ย่าง
 
1. นายนัทธวัฒน์  พลเมฆ
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  นามวิจิตร
2. นายธนากร  เสาร์นำ
3. นางสาวธัญรักษ์  เทียมใจ
4. นายธีระวัฒน์  สักลอ
5. นางสาวนันทิยา  ชัยจันดี
6. นายพงศกร  แก้วสุภา
7. นางสาวพนิตพิชา  สักลอ
8. นายภานุกฤษ  สักลอ
9. นางสาววิจิตรา  เถระปัญญา
10. นางสาวสุนิสา  งามผ่อง
11. นางสาวสุภาวดี  มูลชัย
12. นางสาวสุรีรัตน์  สุยะต๊ะ
13. นางสาวสุวิมล  ใจจันทร์
14. นางสาวอัจฉรา  ศรีจันทร์
15. นางสาวเกศณีย์  ขอดคำ
16. นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศคำ
 
1. นางสาวญาติกา  มังคลปรวงศ์
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เผ่ากันทะ
3. นางสาวชฎาพร  อินต๊ะวิเศษ
4. นางสาวชนินรัตน์  เจนใจ
5. นางสาวณัฐกานต์  เผ่ากันทะ
6. นายณัฐพล  อัมพุธ
7. นางสาวทัศนีย์  วิไลย
8. นางสาวนภาพร  เผ่ากันทะ
9. นางสาวนารีรัตน์  เผ่ากันทะ
10. นางสาวนิรชา  ตุ่นนวน
11. นางสาวพรพิมล  สายสุวรรณ
12. นายภาสกร  นามวงค์
13. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
14. นางสาววจนะ  เผ่าต๊ะใจ
15. นายวีรยุทธ  ปราณี
16. นางสาวศศิวิมล  วิยานันท์
17. นางสาวศิริลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
18. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เผ่าเต็ม
19. นางสาวอังคณา  ทะลิ
20. นางสาวเยาวลักษณ์  มะลิวงค์
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
3. นายสมรัตน์  ปัญโญ
4. นายสังคม  อินต๊ะสาร
5. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกนกพล  ห้วยลึก
2. นายจักรภัทร  คำตั๋น
3. นายจิราธิป  เทพวงค์
4. นายธนสร  ศิริพร
5. นายธนัช  สัมฤทธิ์
6. นายธนากร  สวยงาม
7. นายธวัชชัย  ส่องแสง
8. นายธีรกานต์  ดวงแก้ว
9. เด็กชายนฤบดี  วีเกศ
10. นายนัทธพงศ์  คนซื่อ
11. นายบารมี  มณีรัตน์
12. นายปัณณฑัต  สุขเจริญ
13. นางสาวพิชชาอรณ์  โตสุวรรณ์
14. นางสาวรุจิรา  ละม้าย
15. นายวิญญู  หรรษาวณิชกุล
16. นายสิรภพ  เจนใจ
17. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์กา
18. นายอธิชา  นามจักร
19. นายอนวัทย์  ไชยวงศ์
20. นางสาวอารียา  คูชลธารา
 
1. นางสาวบุษรินทร์  จรรยา
2. นางมาริษา  สิงห์กา
3. นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์
4. นายสมัย  ละวงค์เยอ
5. นายสมเดช  ชัยวร
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  สุขแก้ว
2. นางสาวจุฑาวรรณ  อินต๊ะรักษา
3. นายชินวัตร  สิงห์ทอง
4. นางสาวดาราวีร์  กันทิยะ
5. นางสาวธัญญารัตน์  เสานอก
6. นายนราธิวัฒน์  ปัญญา
7. นายนัฐวุฒิ  เครือแก่นแก้ว
8. นายนันทวัตร  ต๊ะใจ
9. นายปภณ  หาญกฤตพร
10. นางสาวรจนา  รักโค
11. นายวัชรา  ยอดยิ่ง
12. นายวัชรากร  กัลยา
13. นายวิทวัส  บุญเรือง
14. นายศราวุฒิ  พุทธสอน
15. นางสาวศิรประภา  วงศ์จินดารักษ์
16. นางสาวศิรินทิพย์  พรหมเสน
17. นางสาวสุปราณี  ทองแก้วแกม
18. นางสาวเปรมกมล  มโนวงศ์
19. นางสาวเรวดี  โทโยซากิ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางบุปผา  เตียวตระกูล
3. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
4. นายวิชาญ  ปรังการ
5. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกศิดิ์เดช  ไข่แก้ว
2. นางสาวกัณณิกา  ไข่ทา
3. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์วรรณ
4. นายณัฐนนท์  คำเกตุ
5. นายพงษ์พัฒน์  กล้าทองคำ
6. นางสาวพิมพิศา  วงค์วรรณ
7. นายพิศณุพงษ์  โพธิญาณ
8. นายภาณุพงษ์  ศูนย์กลาง
9. นางสาวภาวิชญา  สุขทรัพย์
10. นายภูวดล  แก้วยศ
11. นางสาวลลดา  ปัญญาดิษวงศ์
12. นายวราวุฒิ  สมุดความ
13. นางสาววิภาพร  ไชยะ
14. นายวุฒิชัย  พยัคฆวงค์
15. นางสาวอัญชลี  วังเฮงยะฤทธิ์
16. นายเขตต์  เขียวเขื่อน
17. นายเดชาวัฒน์  แก้วโก
18. นางสาวเนตรนภิส  เวียงลอ
 
1. นายมนตรี  ศรีวิชัย
2. นางสาวอรวรรณ  กันทะหงษ์
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกรณิการ์  วงศ์ขัติ
2. นายคามิน  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวจิรปรียา  บุญงาม
4. นางสาวจิราภรณ์  รักษาสัตย์
5. นายจิรายุทธ  เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวญาณิศา  ธรรมสอน
7. นางสาวณัฐชา  กิจจา
8. นายณัฐธิชา  อิ่มประเสริฐ
9. นางสาวณัฐภูมิ  ฟองวารินทร์
10. นางสาวณัฐสุดา  เจนใจ
11. นายธนพนธ์  ชุมภูอินทร์
12. นายนพณัฐ  พันธ์ผล
13. นางสาวปริยาภัทร  งานดี
14. นายภานุวัฒน์  ไชยวุฒิ
15. นายวนศักดิ์  เรือนสอน
16. นางสาววราลักษณ์  งามการ
17. นายศราวุธ  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
18. นางสาวอรุณีย์  ปิงยศ
19. นายอิสระภาพ  บำรุงสงฆ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางบุปผา  เตียวตระกูล
3. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
4. นายวิชาญ  ปรังการ
5. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  มะเทวิน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินต๊ะวิเศษ
4. นางสาวชรินรัตน์  เจนใจ
5. นางสาวณัฐกานต์  เผ่ากันทะ
6. นางสาวทัศนีย์  วิไลย
7. นางสาวนภาพร  เผ่ากันทะ
8. นายนัทธพงศ์  ไชยวุฒิ
9. นางสาวนารีรัตน์  เผ่ากันทะ
10. นางสาวนิรชา  ตุ่นนวน
11. นายปฏิภาณ  คงสิทธิ์
12. นางสาวพรพิมล  สายสุวรรณ์
13. นายภาศกร  นามวงค์
14. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
15. นางสาววริษา  เผ่ากันทะ
16. นายวุฒิชัย  มูลเทพ
17. นางสาวศศิวิมล  วิยานันท์
18. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวหลวง
19. นางสาวสิรพร  สร้อยวงค์
20. นางสาวสุปรีญา  สำราญชื่น
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
3. นายสมรัตน์  ปัญโญ
4. นายสังคม  อินต๊ะสาร
5. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกัญจน์  เมืองมูล
2. นายฉัตรดนัย  โรจนอุดมพร
3. นายชินกฤต  คำไหว
4. นางสาวญาดา  เกิดอินทร์
5. นางสาวณัฐวดี  ไชยติ
6. นายทัศน์พล  อ่อนศรี
7. นายธีระ  สุริยะ
8. นายนนทวัฒน์  ธนะเพทย์
9. นายนิธิกร  เจริญสุข
10. นายนิวัฒน์  ชัยวิวรรณ
11. นายปฐมวงศ์  บัณฑิตสมบูรณ์
12. นายพงษ์วิชญ์  ปทุมเทศวิพัฒน์
13. นายพัทธดนย์  สุริยะ
14. นายภูวนัย  นนท์ศรี
15. นายรังสฤษฎ์  ฉิมอุปละ
16. นางสาวรุจิรา  ละม้าย
17. นายสุรวิศ  ไพบูลย์
18. นางสาวเฟื่องฟ้า  บุญเลิศ
19. นางสาวเมธาวี  เจนใจ
20. นายโชติสิริ  คำนวล
 
1. นายธีระพันธ์  คำนวล
2. นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์
3. นายภูวนาถ  โพฺธิกุล
4. จ.ส.อ.สมผัด  พรมจันทร์
5. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  จูโต
 
1. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมุดป้อ
 
1. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  อนุมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมแสง
 
1. นางกัลยา  อินทร์ไชย
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  จันทร์แจ้งใจ
 
1. นางศุภนันท์  พหุธนพล
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สารเก่ง
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ปวนสาย
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงอภัสรา  ไพรปรีเปรม
 
1. นางสาวชนทัต  ภัควีรภัทร
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญยืน
 
1. นายธีรพัฒน์  จันทะวัง
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายราเชน  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดติการ  ปันแปง
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายไกวัล  หาญพญาไพร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยติขะ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  ไกรสอน
 
1. นางสุภา  บุญโพธิ์แก้ว
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายชิดพงษ์  ชุมภูชนะภัย
 
1. นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยะคำ
 
1. นางชลนิภา  แสงภักดี
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายเฉลิมศักดิ์  มะตัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปุณโณฑก
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวมาลิสา  จอมภา
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  อาแว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกมลฤทัย  หมื่นราช
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวสร้อยทิพย์  สุนันต๊ะ
 
1. นางสุภา  บุญโพธิ์แก้ว
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอุบลรัตน์  อนุใจ
 
1. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรณัฐดนัย  สถาน
 
1. นางสาวธิดาพร  เชียงแรง
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฐนิช  ทาเสน
 
1. นางสาวชนทัต  ภัควีรภัทร
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  ใจยา
 
1. นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวสุนารี  บุญมา
 
1. นางสาวธิดาพร  บัวหลวง
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวธัญพร  ทองบุญรัตน์
 
1. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวนุชวรา  อ้ายรักษา
 
1. นางภรศศิร์  คำคม
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพราวพิลาส  บุญสม
 
1. นางเนตรนภา  กองแก้ว
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายประเสริฐ  เสกเสรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ไชยติขะ
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.2 เงิน 7 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายอนุกูล  คำมุข
 
1. นายประจักรกฤษณ์  หาญสิริมาศ
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สิทธิกรรม
2. เด็กหญิงหฤทัย  ปิกจุมปู
 
1. นางนวลปราง  ก๋าใจ
2. นางมาลี  หวังสันติธรรม
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะนิล
2. เด็กชายศุภกิจ  มหาโภชน์
 
1. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรฤต  วงศ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ธุระ
 
1. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
2. นางมณฑา  นนท์ศรี
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงกันตพร  วังผา
2. เด็กชายชัชวาลย์  ดวงดี
 
1. นายนิคม  ลาภยศ
2. นางสุภลัคน์  จอมโพธิ์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพันโชค  ปวงคำ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธีร์  โพธิ์เกตุ
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  อุ้ยมา
 
1. นางสาวชนทัต  ภัควีรภัทร
2. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  ชาวน่าน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญชื่น
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญากุล
2. เด็กชายพีระพงศ์  ทองน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายธนวัตน์  ยี่สิบแสน
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.7 ทอง 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยงเขตรการณ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  วงศ์ขัติย์
 
1. นายธงชัย  บุญธรรม
2. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายจุรินทร์  ดำสนิท
2. เด็กหญิงอลิชา  เตชะสาย
 
1. นางประยงค์  วังผา
2. นางศิวัชญา  ไชยมงคล
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีมา
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ใสบริสุทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
2. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายเมธาวี  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจเย็น
 
1. นายกิตติพันธุ์  กันทะวงค์
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ดอนมูล
2. เด็กชายนฤดล  ดอนมูล
 
1. นายภูมิสิงห์  มะลิกุล
2. นางเนตรนภา  กองแก้ว
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนรินทร์  รอดสุด
2. เด็กหญิงอภิญญา  หล้าตั๋น
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นายเจริญ  บุญทา
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายศิริกุล  ขยัน
2. เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์ยี่สิบสี่
 
1. นางสุปราณี  ปั๋นโตน
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 10 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กชายชินพัทธ์  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงพัชนี  ขัติยศ
 
1. นายจรัล  คำมูล
2. นายประจักรกฤษณ์  หาญสิริมาศ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.1 ทอง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  ศรีคำ
2. เด็กชายวายุ  สมสะอาด
 
1. นายถกลเกียรติ  กุมกัน
2. นายธวัชชัย  บัวภา
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธนกร  สีสัน
2. เด็กหญิงศิรินดา  เข็มทองนำชัย
 
1. นางสาววันทิตา  บุญยัง
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์ขัติ
2. เด็กหญิงเอื้องพร  เวียงลอ
 
1. นางนิภารัตน์  หอมนาน
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  จันงาม
2. เด็กหญิงโยธกา  เชียงแรง
 
1. นายวรกร  ประทีป ณ ถลาง
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายคุณภัทร  ลีลาพิพัฒน์
2. นางสาวมัณฑนา  ดวงมล
 
1. นางพรรณี  อุทธโยธา
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ยศวงค์
2. นายเกริกพงค์  ผลนานารถ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  บ่อทอง
2. นายภสิษฐ์  ทาลมดี
 
1. นายกฤตภาส  ใสคำฟู
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  หนักแน่น
2. นายรัฐสภา  อินธิมา
 
1. นายวรกร  ประทีป ณ ถลาง
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายปฐพี  งานหมั่น
2. นางสาวสุนิสา  ชื่นวงศ์
 
1. นางประยงค์  วังผา
2. นางศิวัชญา  ไชยมงคล
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  แซ่จาง
2. นายมงคล  ธนสิรภัทร
 
1. นายภูมิสิงห์  มะลิกุล
2. นางศุภนันท์  พหุธนพล
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพรชิตตา  น้อยตุ่น
2. นายวริศ  ทวีวัฒนสมบูรณ์
 
1. นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายธนกฤต  เรือนแปง
2. นางสาวอารียา  อ้อยหวาน
 
1. นายฤทธิชัย  วัฒนาพร
2. นางสุภลัคน์  จอมโพธิ์
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวปวิมล  ละครวงษ์
2. นายรัชพฤกษ์  แป้นแก้ว
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นายเจริญ  บุญทา
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายประจักษ์  จันทร์มณี
2. นางสาวสุภัสสร  สนิท
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายนัทธนันทน์  บุญล้อม
2. นางสาววิชญาพร  ตันใจเพชร
 
1. นางสาวชนทัต  ภควีรภัทร
2. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  คำเกตุ
2. นางสาวเนตรนภิส  เวียงลอ
 
1. นางนิภารัตน์  หอมนาน
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ต๊ะแปง
2. นายนฤดม  สวนหม้อ
 
1. นางสุปราณี  ปั๋นโตน
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวมณีจันทร์  พนานอก
2. นายสุภชีพ  เมืองวงค์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายบุลากร  เวชกลาง
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  ศักดิ์สูง
 
1. นายจรัล  คำมูล
2. นายประจักรกฤษณ์  หาญสิริมาศ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  มหายศ
2. นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นายกิตติพันธุ์  กันทะวงค์
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อุ่นรินทร์
2. นางสาวสุวิมล  แซ่กือ
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายธนวัตน์  ยี่สิบแสน
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนประชาบำรุง 1. นายปกรณ์  ชอบจิตร
2. นางสาวรัชนี  ไชยทอง
 
1. นางวิมลพร  ภาระจริง
2. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มวงศ์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจริยา  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. นายสัมพันธ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาววันทิตา  บุญยัง
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวชฎากานต์  การเร็ว
2. นายศัษตวรรษ  ตาเป็ง
 
1. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
2. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ  เกษม
2. นางสาวพิมลพรรณ  ฟื้นตนเอง
 
1. นายถกลเกียรติ  กุมกัน
2. นายธวัชชัย  บัวภา
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นนศิริ
2. นางสาวกิตติยากร  ก๋ายะ
3. นางสาวจินดารัตน์  คำหลวง
4. นางสาวชุติกาญจน์  สนชาวไพร
5. นางสาวปทุมพร  คนึงคิด
6. นางสาววลัยพรรณ  มะลิวัน
7. นางสาวศุภาวัลย์  หอมนาน
8. นางสาวสิริยากร  สมอินทร์
9. นางสาวอนุชิดา  หอมอ่อน
10. นางสาวอัญญาลักษ์  ถนอมมิตร
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางเพ็ญนีย์  ศรีคำ
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  โฮ
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวนิภาวรรณ์  ฟูแสง
4. นางสาวปิยะธิดา  ภิมุข
5. นางสาวพัชฌา  ศฤงคาร
6. นางสาวระวิวรรณ  ศรีอุดกัน
7. นายวิศรุต  ตันกูล
8. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
9. นางสาวอนัญญา  ฟูแสง
10. นางสาวอรัญญา  อินต๊ะรักษา
 
1. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
2. นายวิชาญ  ปรังการ
3. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกรนันท์  ไชยงาม
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทองสิริพงศ์สมบัติ
3. นางสาวจรีนารถ  อะทะเทพ
4. นางสาวชุติกาญจน์  สุปินะ
5. นางสาวทิพรัตน์  จันทนะ
6. นางสาวรัตติกร  อินต๊ะ
7. นางสาววนัดดา  ดอกคำ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลีใจ
9. นางสาวอภิชญา  เข็มขำ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คำใย
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นางสาวศุภวรรณ  ปวนสาย
3. นายเจริญ  บุญทา
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนัฐกานต์  ตันกูล
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  นาแพร่
3. นางสาวพิมลณัฐ  พัฒน์ชู
4. นางสาวภัทรนันท์  ไชยวงศ์
5. นางสาววัลย์ลดา   บุญธรรม
6. นางสาวศิริพร  จีเอ้ย
7. นางสาวสรัญญา  วงค์ไชย
8. นางสาวสุภาวินี  อัมวาทย์
9. นางสาวเจนจิรา  คำหล่อ
10. นางสาวไอลดา  หว่อง
 
1. นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์
2. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
3. นางสมพิศ  ศีติสาร
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สิงห์ชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  จอมคำ
3. นางสาวณัฐนันท์  โสธนะ
4. นางสาวปภาวดี  อัศวะมงคล
5. นางสาวรพีพรรณ  ศิริทวี
6. นางสาววิจิตรา  คำเชื้อ
7. นางสาวศศิชา  หมั่นใจ
8. นางสาวสุวนันท์  ทิพวงค์
9. นางสาวอรวรรณ  ฟูจา
10. นางสาวแวววลี  แหวนอ่อน
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  ผ่องแผ้ว
2. นายวิเชียร  ใจดี
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  คำปวน
2. นางสาวธาดา  ทองอาษา
3. นางสาวนิรมล  คำอ่อน
4. นางสาวปัทมพร  องอาจ
5. นางสาวผกามาศ  ขันแก้ว
6. นางสาวพันทิวา  แก้วคำฟู
7. นางสาววริศรา  ทองอ้ม
8. นางสาวอมรรัตน์  มะโนใจ
9. นางสาวอัสมา  อุส่าห์การ
10. นางสาวอินทิรา  มาชม
 
1. นายนิพนธ์  สมวัน
2. นายปรีชา  เผ่าต๊ะใจ
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.4 ทองแดง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวทวีภรณ์  แจ่มจรูญไพร
2. นางสาวนิดา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ทองเสถียรกิจ
4. เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่โซ้ง
6. นางสาวมณีรัตน์  เต็มศิริมงคล
7. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่หาญ
8. นางสาวอมรา  งามจิตพิกุล
9. เด็กหญิงอริศรา  อิสละ
10. นางสาวเอื้องพร  พานผ่องเจริญ
 
1. นางพิมลพันธ์  ปันแปง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ก๋าแก้ว
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  โกนจนาท
2. นางสาวครองขวัญ  เวียงลอ
3. นายธนโชติ  เปาป่า
4. นางสาวน้ำฝน  อบเชย
5. นายปฏิพาน  อุปมานะ
6. นายวิทวัส  ไร่แตง
7. นายสรศักดิ์  ชูไว
8. นายสุริยเกียรติ  สีสระกาล
9. นางสาวเบญญาภา  โสริวาร
10. นางสาวโชติรส  ใหญ่ผา
 
1. นายภูมิสิงห์  มะลิกุล
2. นางศุภนันท์  พหุธนพล
3. พระสมบูรณ์  สุเมโธ
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญ  รักษ์ไพรสาณฑ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยเสน
 
1. นายธีระพันธ์  คำนวล
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร  เชื้อสะอาด
2. เด็กหญิงพิชภา  บัวภา
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวัชรพล  ตาคำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขสำราญ
 
1. นายเจริญ  บุญทา
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาวอนงค์  พงษ์ขาว
2. เด็กชายเกรียงไกร  จันแก้ว
 
1. นายกังวาล  กาสมุทร
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  โนทัย
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ชื่นเมือง
 
1. นางสาวชนทัต  ภัควีรภัทร
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ขอมดำดิน
2. นางสาวนิตยา  ประวัง
 
1. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มั่งมูล
2. เด็กหญิงอรอุมา  เจือจาน
 
1. นางสุปราณี  ปั๋นโตน
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ยศแผ่น
2. เด็กชายสุทิวัช  สอยดาว
 
1. นายเกรียงไกร  กิติยศ
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงวารุณี  พึ่งศรี
 
1. นายคนอง  บัวเย็น
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุทธวงค์
2. เด็กหญิงบัีณฑิตา  ธิสา
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รัชฎาวรรณ์
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  เครืออินทร์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปัญญา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ชัยวร
2. เด็กชายนพรัตน์  สมศรี
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรงค์  พวงคำ
2. เด็กหญิงนิรชา  ฟักแก้ว
 
1. นางกัลยา  อินทร์ไชย
2. นายณรงค์  อุตโม
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  เรือนกูล
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายนรินทร์  มูลเทพ
2. นางสาวพรปวีณ์  วงค์สุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
2. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จรูญรัตนวิเชียร
 
1. นายนิคม  ลาภยศ
2. นางสุภลัคน์  จอมโพธิ์
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจรรยวรรธน์  สุวรรณฤทธิ์
2. นางสาวปุลวัชร  ปริปุณณากร
 
1. นายภูวนาถ  โพธิกุล
2. นายสมัย  ละวงศ์เยอ
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ใจชื่น
2. นางสาวเทวารักษ์  บัวติ๊บ
 
1. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายเอกพันธ์  ทำทาน
2. นายเอกมงคล  อดทน
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวธัญญู  วงค์ดาว
2. นางสาวศิรินาท  ชำนาญ
 
1. นายชื่น  คำมามูล
2. นางสาวชุมพร  บุญศรี
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  แก้วบุญเสริฐ
2. นางสาวนฤมล  นามวงศ์
 
1. นางกัลยา  อินทร์ไชย
2. นางภรศศิร์  คำคม
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  จันมา
2. นายปิยะทัศน์  พักนา
 
1. นางนิภารัตน์  หอมนาน
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
2. นางสาววรรณวิภา  บุญบาล
 
1. นายนิคม  ลาภยศ
2. นายฤทธิชัย  วัฒนาพร
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายศราวุธ  การเร็ว
2. นายสิทธิพงษ์  ลังกา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นายวิชาญ  ปรังการ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวนภสร  ปัญญะการ
2. นายพงษ์สิทธิ์  ร้องเก็ต
 
1. นายวีระพงษ์  อุทธวัง
2. นายเจริญ  บุญทา
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาววิรัลดา  บุญธรรม
2. นายเจริญพร  พรรณภักตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายวิเศษสุรการ  หอมนาน
2. นายศิรวิิทย์  สติราษฎร์
 
1. นายบุญหัสบดี  อุดมรักษ์
2. นางศุภนันท์  พหุธนพล
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวธีร์สุดา  สืบแสน
2. นางสาวอรุณี  บัวแดง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐรัตน์  ยวงคำ
2. นายปริญญา  อินต๊ะสาร
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นายสมรัตน์  ปัญโญ
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายทวิช  เรือนมูล
2. นางสาวสายธาร  นาแพร่
 
1. นายวิชยา  ทำดี
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวญาณิศา  ดอกมะลิ
2. นางสาวฐิตารีย์  คำผา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
2. นางสาวจันทร์ฟอง  ก้อนคำ
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวณัฐทริกา  คำจันตา
2. นางสาวสุนิดา  ดงกาฟู
 
1. นางสาวนุจรี  วาระนัง
2. นางพรรณี  อุทธโยธา
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  เมืองมูล
2. นางสาวจิดาภา  สิงสีทา
3. นางสาวจินตนา  อุทธิยา
4. นางสาวจุฑามาศ  แสนกัน
5. นายธีรศักดิ์  กาติ๊บ
6. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
7. นางสาวพิมพ์วิภา  หมื่นสาย
8. นางสาวลักษณ์ชนก  ผิวผาด
9. นายวรวุฒิ  เฉียบเหลม
10. นางสาววิลันดา  แสงศรีจันทร์
11. นางสาวศุธิน  สมบุณร์นาค
12. นางสาวสุฎารัตน์    พิมเสน
13. นางสาวสุวิสา  หอมนาน
14. นางสาวอภิชญา  งามโนนทอง
15. นางสาวอรสา  ดอนมูล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
2. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
3. นายวิชาญ  ไชยมงคล
4. นางสาวเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลี้ธนะรุ่ง
2. เด็กหญิงญาตาวี  พงษ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ศักดิ์ศร
4. เด็กหญิงดวงนภา  หมั่นไร
5. เด็กหญิงทานุจิต  เหล่ารักผล
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสุข
7. เด็กหญิงนริศรา  พรงาม
8. เด็กหญิงพีรัญญา  นามวงศ์
9. เด็กหญิงวรดา  ชัยดรุณ
10. เด็กหญิงวรรณพร  โสะสัน
11. เด็กหญิงสุภมาส  บัวเทศ
12. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์แก้ว
13. เด็กหญิงอารยา  เมฆอากาศ
14. เด็กหญิงอินทุอร  อินต๊ะ
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงค์โป
 
1. นางสุรางค์  พรศิวะกุล
2. นายเจษฎา  มหาวงค์วรรณ
 
662 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุใจยา
3. นางสาวญาณิศา  ขยัก
4. เด็กหญิงธดากรณ์  ศูนย์กลาง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  นิสี
6. นางสาวพัทธนันท์  พระวิสัตย์
7. เด็กหญิงรัตติยากร  ใจพรม
8. นายวันเฉลิม  แสนคำลือ
9. นางสาววิราพร  ธนะวงศ์
10. นายวีรยุทธ  ธิมาคำ
11. นายสิทธิจารย์  ไชยสาร
12. นางสาวสุดาพร  วงศ์วรรณ
13. นางสาวสุธิตา  หมั้นขัน
14. นางสาวเสาวภาคย์  สุดใจ
15. นางสาวโชติกา  ชื่นเมือง
 
1. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกสิณา  ทิน่าน
2. นางสาวกาญจนา  วารีนิยม
3. นางสาวฉันทนา  เรี่ยวสกุลชาติ
4. นางสาวดาว  ลีภิวัฒน์วงศ์
5. นางสาวปรียานุช  ต้นดี
6. นางสาวปิยนุช  แซ่หาง
7. นางสาวพิมพิอร  พรมแสน
8. นางสาวยุพา  แซ่ฟ้า
9. นางสาวลัดดา  แมวป่า
10. เด็กหญิงวรดา  กิตติพนาไพร
11. นางสาวสร้อยศิริน  มังคลาด
12. นางสาวอรพรรณ  หาญจริยะ
13. เด็กหญิงอัมพร  ยอดมณีกาญจน์
14. นางสาวอำพร  นิพัทธ์สกุล
15. นางสาวเกศรินทร์  จ๋าว
 
1. นายธีระยุทธ  บัวขาว
2. นายพงษ์พัฒน์  เมืองมูล
3. นายวินัย  ปางพรม
4. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ
 
664 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายกมลวิชญ์  พรหมเผ่า
2. เด็กชายคณัสนันท์  มะโนลา
3. นายณัฐพงษ์  วงศ์เครือใจ
4. นายทนงศักดิ์  แดงเรืองรัมย์
5. นางสาวธัญญารักษ์  ปิกจุมปู
6. นางสาวปทุมพร  ปงเทพ
7. นางสาวพัชรินทร์  เขื่อนวัง
8. นางสาวพิชชานันท์  ชนะพิศ
9. นายพีรรัตน์  ศักดิ์บุญเรือง
10. นายภูมินทร์  ทำนา
11. นางสาวรัตนมาตุ  สกุลนา
12. นางสาวศุภิสรา  ปัญจขันธ์
13. นางสาวสุพพัตรา  นามศรี
14. นางสาวอภิญญา  สมบูญเรือง
15. นายอเมศาร  แสนสุรินทร์
 
1. นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
2. นายสุภาพ  อุตะมะ
3. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
4. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
665 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  คนการ
3. เด็กหญิงจตุพร  จำแน่
4. เด็กหญิงณัฐชา  ธนะจักร์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  มานะ
6. เด็กหญิงณัฐวดี  หมอรื่น
7. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันต๊ะวัน
8. เด็กหญิงพัณณิตา  สุพรม
9. เด็กหญิงพิชญาภัค  สร้อยนาค
10. เด็กหญิงภัทธิดา  บุญเติม
11. เด็กหญิงวาสนา  ธรรมานุพัฒน์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงศรี
13. เด็กหญิงสุปรียา  กองจันทร์
14. เด็กหญิงเมธาวี  คำคง
15. เด็กหญิงโยธิดา  ยอดโสดา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล
2. นายสาโรจน์  แก้วนวล
3. นายสุดเขต  สุขประสาร
4. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
666 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธมน  สุริยะสมบูรณ์
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ปรานวิโรจน์
3. เด็กชายภาสกร  หมั่นค้า
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
2. นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
 
667 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เวชกามา
2. เด็กชายพสุพล  ฤดีใจ
3. เด็กหญิงเกวลีน  อยู่ดี
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
668 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ตันกูล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  วงศ์ไชย
3. เด็กชายเรวัตร  ชื่นวงศ์
 
1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง
2. นางสาวฟองนวล  ผลมาก
 
669 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงบัณยดา  ธิธรรมมา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อุ่นรินทร์
3. เด็กหญิงอันธิกา  หมอยาดี
 
1. นายสาโรจน์  แก้วนวล
2. นายสุดเขต  สุขประสาร
 
670 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายณัฏฐนนท์   มะโนจิตต์
2. เด็กชายธีรวิทย์   อะคะโล
3. เด็กชายภาณุวิชญ์   อุปปิง
 
1. นายนเรนทร์   ไชยมงคล
2. นายวิวัฒน์  ดาปุก
 
671 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤทัย  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วุฒิไชย
3. เด็กหญิงยุคลธร  ศูนย์กลาง
 
1. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
 
672 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจิรา  วุฒิ
2. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรมชัยกุล
3. เด็กหญิงศวิตา  ดูดี
 
1. นายพงศกร  หงษ์ระนัย
 
673 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคำ
2. นายพิทยุตม์  กบคำ
3. นางสาวอรสินี  กันทะขู้
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
674 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งนภา  วิชัยต๊ะ
2. นางสาวสุพิน  ลาบุตรดี
3. นางสาวอภิชญา  มานะ
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่
2. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
 
675 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.63 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายศักดิ์ทวี  สีไม้
2. นางสาวสุนา  สิงห์แก้ว
3. นางสาวอรพรรณ  อินทะชื่น
 
1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง
2. นางสาวฟองนวล  ผลมาก
 
676 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวการะเกด  ขัดทะเสมา
2. นางสาวธารินทร์  คำวิชัย
3. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
1. นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน
 
677 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68.85 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพงศ์ภัค   เสมอใจ
2. นายภูพิศิษฎ์   คำพลอย
3. นายวัชรพล   ชมชื่น
 
1. นายวิวัฒน์  ดาปุก
2. นายอัปราชัย   โพธิลังกา
 
678 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66.98 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาววิจิตรา  บุญเติม
2. นายวีระชัย  จันทนะ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปวงคำ
 
1. นายสุดเขต  สุดประสาร
2. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
679 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณฑริก   บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงอมรดา  ฟูแสง
 
1. นายสันติ  หอมนาน
2. นายอรรถพล  ศรีสงคราม
 
680 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวริศรา   ผิวนวล
2. เด็กหญิงอรทัย   หะพะวงศ์
 
1. นายถนอม   ปิ่นแก้ว
 
681 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา  ใจเย็น
2. เด็กหญิงธนพร  หลักเมือง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล
2. นางสาวโสภิตรา  ศรีวิชัย
 
682 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สพานแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญนาดี
 
1. นายนพรัคน์  เสมอเชื้อ
2. นายไพศาล  ขัติวงค์
 
683 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยอุด
 
1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง
2. นายสุวิทย์  อวิรุตม์
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงญานินทร์  น้อยตุ่น
2. เด็กชายศุภนัย  จอมแสง
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
2. นายยงยุทธ  โภชนา
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ประวงศ์เทพ
2. เด็กชายสิรภพ  จิตต์สุทธิ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญศรีมา
 
1. นายณัฐพล  เสริมสุข
2. นายพนมฉัตร  มณีมัย
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเมืองใจ
2. เด็กหญิงวรกันต์  จันธิ
 
1. นายพยุง  ผัดวงศ์
2. นางอมรศรี  แรกข้าว
 
688 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ราชเนตร
2. เด็กหญิงเกตสุนี  หน่อใหม่
 
1. นายจิระเดช  ซองคำ
2. นายสมเกียรติ  ถูกนึก
 
689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุยะ
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  คิดดี
 
1. นายภาณุวัฒน์  ถูกใจ
 
690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีอุดกัน
2. เด็กชายปฐมพงศ์  สุทธะ
 
1. นางปนัดดา  วิไลรัตน์
2. นายวาสิงหน  วิไลรัตน์
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกรียงณรงค์เดช
2. เด็กหญิงรัชนก  จำรัส
 
1. นายสุริยงค์  ไชยมงคล
2. นายอุดมทรัพย์  บุญงาม
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  สักลอ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจบาน
 
1. นายนิวัฒน์  การะเกตุ
2. นางสาววราพร  ศูนย์กลาง
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  อินเขียว
2. เด็กหญิงเปมิกา  พรมมา
 
1. นายณรงค์  ไชยลังกา
2. นายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนานันท์  คำยอด
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อำขำ
 
1. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
2. นางสาวพรวิภา  ไชป้อ
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกมล  ไชยลังกา
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เตจ๊ะ
 
1. นายประกอบ  จันทร์ทัน
2. นายศาสตร์  วงศ์ประสิทธิ์
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำมา
2. เด็กหญิงปิยะปาน  ชาวเวียง
 
1. นายเกษมสันต์  ชูไว
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายประเคน  คิดดี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ปวนมูล
 
1. นายธีระยุทธ  บัวขาว
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  บ่อเงิน
2. นางสาวอภิญญา  งานดี
 
1. นายพรชัย  วงค์สุวคันธ
2. นายพร้อมเพรียง  พูลผล
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกุลสตรี   วัทโล
2. นางสาวศิริลักษณ์   มาลา
 
1. นายธัญชลิต   ณ น่าน
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสถาน
2. นางสาวสุปวีณ์  กินโนนกอก
 
1. นายชาญชัย  พร้าวไธสง
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกิตการณ์  ภาโสม
2. นายธีรวัฒน์  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายประกอบ  จันทร์ทัน
2. นางระพีพรรณ  ฉิมอุปละ
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวนันทวรรณ  หมั่นงาน
2. นายฤทธิชัย  หงษ์หิน
 
1. นายนพรัตน์  เสมอเชื้อ
2. นายไพศาล  ขัติวงค์
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ปัญโญ
2. นางสาวรัชนีกร  ไชยสาร
 
1. นายจิระเดช  ซองคำ
2. นายสมเกียรติ  ถูกนึก
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกันศรี  แซ่ท่อร์
2. นางสาวมาลัย  เปรมชัยวรกุล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  เมืองมูล
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุธาสินีวรรณ  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวอรอุมา  กะทาง
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  มุตตามระ
2. นายอรรถพล  แก้วนัน
 
1. นายวิชาญ  ไชยมงคล
2. นายสมยศ  พานทอง
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวดาว  แซ่ว่าง
2. นางสาวพรวลัย  รู้ทำนอง
 
1. นายศิขรินทร์  ศิรินาม
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  กันไชย
2. นางสาวพัชรินทร์  นัยเนตร
 
1. นายจรินทร์  คำมาปัน
2. นายธีรชัย  เสมานุสรณ์
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาววรรณิภา  จันทอน
2. นางสาวเสริมสิริ  ชัยชนะ
 
1. นายสุริยงค์  ไชยมงคล
2. นายอุดมทรัพย์  บุญงาม
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ยาดี
2. นางสาววรัญญา  อุดเมืองใจ
 
1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง
2. นายสุวิทย์  อวิรุตม์
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวปริยฉัตร  ไชยบาล
2. นางสาวปวีณา  ปัญจขันธ์
 
1. นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
2. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  มั่งคั่ง
2. นางสาววิฬาพร  ต๊ะอ้าย
 
1. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
2. นางสาวพรวิภา  ไชป้อ
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายธนากร  เตชะแก้ว
2. นายปาณัท  วิไลรัตน์
 
1. นางปนัดดา  วิไลรัตน์
2. นายวาสิงหน  วิไลรัตน์
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพงษ์  รุ่งโรจน์ถาวร
2. นายเศรษฐภูมิ  ปาขัน
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ยศมูล
2. นางสาวโสภิตรา  ศรีวิชัย
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายจารุ  สุวรรณมาโจ
2. นายนาธาร  เรืองคำ
 
1. นายนิวัฒน์  การะเกตุ
2. นางสาววราพร  ศูนย์กลาง
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรจิรพนธ์  วนาพงศากุล
2. สามเณรสมพงษ์  ธนะปาน
 
1. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์ดี
2. นางอุบลรัตน์  บุญธรรม
 
717 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิธิธกรจารุวัชร์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
718 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสพร  เสาโมก
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
719 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  วิศรุตเวสสะภู
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
720 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
721 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายนันท์ธนสาร  ประทุมทอง
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป๋
 
722 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฟ้า
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
723 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรไชยวัฒน์  ทารินทร์
 
1. นางจันทร์ศรี  พลับพลึง
 
724 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทวีทรัพย์  สายสอาด
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
725 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ใจนำปน
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
726 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกวิภา  วงค์กันทะ
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
727 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  คำมา
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
728 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวีรพงษ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
729 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวธนัญญา  ลูกโม
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
730 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกล้าณรงค์  ราหูรักษ์
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
731 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายอนุชา  หมั่นการ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
732 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายวิศรุต  แซ่ย่าง
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
733 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวตะวันฉาย  ประสพสุข
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
734 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวคณิตา  คำมาปัน
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
735 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  จงประสิทธิ์กุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
736 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ฝาวดี
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
737 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาษิตสกุล
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
738 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงปฏิญญา   หอมนาน
 
1. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร
 
739 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจรี  อินตา
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
740 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจารุภา  ว่าศิริกุล
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
741 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญา  คำฮอม
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
742 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กชายซ้าง  แซ่ย่าง
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
743 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุภารัตน์  ใจชุ่ม
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
744 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  ใจหลัก
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
745 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาววาทิณี  นำทาน
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
746 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวพีรยา  เผ่าเต็ม
 
1. นายอุดม  จินดาวงศ์
 
747 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจินตนา  บุญธิมา
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
748 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายปฏิพันธ์  ปลูกเรือน
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
749 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  บัวนาค
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
750 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายสรศักดิ์  แซ่มั่ว
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
751 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา   สมศรี
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
752 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพัทธมล  งามตา
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
753 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพรมนัส  จุมปา
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
754 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรศราวุธ  ปวงคำ
 
1. นางจันทร์ศรี  พลับพลึง
 
755 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
756 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ทานัง
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
757 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เรี่ยวสกุลวงศ์
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
758 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายขุนเดช  ขุนแก้ว
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
759 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
760 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายภูตะวัน  สมยศ
 
1. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
761 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  กะลังพัด
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
762 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนิติยากร  สุนทรสนิท
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
763 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  กันทะพร
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
764 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายศิลวัฒ  ชอบจิตต์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
765 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายสุวรรณ  พัฒนชนชาติคีรี
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
766 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ฟ้าเลิศ
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
767 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรา  อุทธโยธา
 
1. นายพิรญชิต  บุญนัด
 
768 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวสมฤทัย  เผ่าฟู
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
769 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ชัยวร
 
1. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
770 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายธีรสิทธิ์  ขันทะกิจ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
771 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  วรรณภพ
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
772 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ใจดุ
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
773 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวคณิตา  คำมาปัน
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
774 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาววทันญา  เรือนแก้ว
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
 
775 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ใจดี
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
776 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกาณ์  หน่อแก้ว
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
777 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายเสถียรพงศ์  วงค์ไชย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
778 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวัทน์  กันทะสอน
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
779 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายเบญจพล  จำรัส
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
780 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงอัมพร  กานต์แสงจันทร์
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
781 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นแท่น
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
782 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  อัมพุธ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
783 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงเกวลี    ฉิมดิษฐ์
 
1. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร
 
784 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  ประเสริฐสังข์
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
785 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  ปัญญาดี
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
786 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววรินดา  คำมา
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
787 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายยุทธนที  วงค์ไชย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
788 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายนรินทร์  นันติ๊บ
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
789 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายศุภชัย  เทพธิดา
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
790 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  บุญเมือง
 
1. นายพิรญชิต  บุญนัด
 
791 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิริยากรณ์  มหายศ
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
792 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ผลพัฒนกุล
 
1. นายอุดม  จินดาวงศ์
 
793 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายปนุยุต  จรมา
 
1. นายโสภณ  บุตรดี
 
794 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกฤษพล  สวยงาม
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
 
795 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงณัฐนิช  พรหมมินทร์
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
796 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  งามจิต
2. เด็กหญิงวิมล  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายวรรณะ  โพธิชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
797 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิตรติพงษ์  ชัยสิทธิ
2. นางสาวธนาภา  อธิกคีรีพงศ์
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
798 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  จ้ายหนองบัว
2. เด็กหญิงตันหยง  ขยันขาย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
799 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฟ้า
2. เด็กหญิงสุริยุ  แก้วจันทร์กล้า
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
800 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงประภาลักษมิ์  ตันตินวกุล
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
801 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงค์หาญ
2. เด็กหญิงศุภานัน  ฟูสอน
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
2. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
802 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรสราวุธ  เชื้อสะอาด
2. สามเณรไกรวิชญ์  แซ่ผ่าน
 
1. นางจันทร์ศรี  พลับพลึง
2. นางสาววารุณี  วงศ์ใหญ่
 
803 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร  ใจมา
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
804 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
805 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดรณี  คำงาม
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
806 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. เด็กชายศิริชัย  แซ่ท้าว
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
807 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  บัวผัน
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
808 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำแสน
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
809 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วรรณโกฏิ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
810 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมาลี   มัทสุโมโต
 
1. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร
 
811 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  บรรจง
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
812 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชง  แซ่ซ้ง
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
813 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายสุรยุทธ์  คำมา
 
1. นาย่ศิริชัย  ธรรมศิริ
 
814 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  มันตาพัน
 
1. นายอุดม  จินดาวงศ์
 
815 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธิดามณี  โปร่งสุยา
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
816 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  ฟองจำ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
817 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายสุรินทร์  ปรีดีพจนา
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
818 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายกิตติพร  ห่วงวัน
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
819 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอภิญญา  อิ่นติ๊บ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
820 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  รินคำ
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
821 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพงศ์รวี  อ่องสกุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
822 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวปนัสยา  จักรเขียว
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
823 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐนิช  ตาคำลือ
 
1. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
824 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพัชยดนย์  ศิริเจริญพานิช
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
825 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นางสาวอารีรัตน์  คำภีร์กนก
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
826 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวปิยะธิดา   คำชื่น
 
1. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร
 
827 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรอรรถพล  พรมชัย
 
1. นางจันทร์ศรี  พลับพลึง
 
828 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นรัตนา  ตันเตจ๊ะ
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
 
829 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  คำวงษา
2. เด็กหญิงลายกนก  อิ๊นต๊ะสาร
3. เด็กชายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ  โพธิชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
830 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  ขันคำ
3. เด็กชายอนุพงศ์  กาวิยา
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
831 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจิราวัฒน์  คุ้มภัย
2. เด็กชายณัฐนันท์  อัศวไกรศรี
3. เด็กชายบุณยกร  นันทะเสน
 
1. นางจินตนา  นาคพัฒน์
 
832 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  สุริยะ
2. นางสาวชลลดา  ทิพย์วรรณา
3. นายเบญจภัทร  ก้อนคำ
 
1. นายวรรณะ  โพธิชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
833 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตม์  นามดี
2. นายวิชา  แสงหล้า
3. นางสาวศิริประภา  วิชัยวุฒิ
 
1. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต
 
834 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สืบดา
2. นางสาวพิชชาพร  ไชยพรม
3. นางสาววรพิชชา  ไชยยา
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
835 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีคำ
2. นายวรินทร์  เมืองมูล
3. นางสาวแสงตะวัน  แจ่มใส
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
836 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  วงศ์ไชย
2. นายธีระพงษ์  สมณะ
3. นายอนุวัฒน์  พร้อมสุข
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
837 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายธนกฤต   อุไชยา
2. นายปรเมศ   ฟองจำ
3. นางสาวสิริรัตน์   สุทธิแสน
 
1. นายเทศนิต   เจริญปัญญาเนตร
 
838 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกา  ธรรมยา
2. นายนราวิชญ์  ใหม่นา
3. นางสาวบุษยา  ทะปัญญา
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
839 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายกฤษฎา  ทาจันทร์
2. นายพัฒน์ภูมิ  พิมสาร
3. นายสุธีรัตน์  เหว่านาค
 
1. นายบัณฑิต  ไชยเมือง
 
840 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม   1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
841 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
842 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  หาญจริง
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
843 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
844 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สมศรี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
845 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ดัดสุขเจริญ
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
846 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
847 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
2. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
3. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
4. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
5. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
6. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
7. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
8. นางสาวอทิตยา  ใจกล้า
9. เด็กหญิงอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
848 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รุ่งระวี
2. นางสาวธนพร  วิชัยดิษฐ์
3. นางสาวนงนภัส  คะมณีวรรณ
4. นายนภัสทิน  ปวงโพธิ
5. นายพร้อมทรัพย์  สุวรรณโน
6. นายรัชชานนท์  กมลเพชร
7. นางสาวสุดารัตน์  พันธุ์วงศ์
8. นางสาวสไบแพร  ดอนปัน
9. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
849 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  จารุจิตร
2. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. เด็กหญิงนัชชา  ศิริขวา
5. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
6. นายพินิจนัน  กันทะสอน
7. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
8. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
9. เด็กชายวรวัฒน์  กองสุข
10. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
11. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
12. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
13. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
14. เด็กชายอนันตชัย  ทองนอก
15. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
850 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ใจหล้า
2. นางสาวกมลชนก  รุ่งระวี
3. นายชยานันต์  กันทา
4. นางสาวณิชชยนันท์  หอมผล
5. นางสาวณิฌาภัทร  ภิญโญ
6. นายธนภัทร  บุญธีระเลิศ
7. นายพร้อมทรัพย์  สุวรรณโน
8. นายรัชชานนท์  กมลเพชร
9. นายฤทธิชัย  เผาป้อ
10. นายวิศรุต  ฮิราโน่
11. นายศุภกร  ดอนทิพย์ธรรม
12. นางสาวสุดารัตน์  พันธุ์วงศ์
13. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์วงศ์
14. นางสาวสไบแพร  ดอนปัน
15. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
851 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  กวางทอง
2. นายจิรายุ  ริมชุม
3. เด็กชายชวลิต  พัยวิกุล
4. นายณัฐชนน  ชนะชัย
5. นางสาวณัฐสุดา  ซองเนเรต์กร้อสซอง
6. นายทวีสันต์   เชื้อสะอาด
7. นางสาวทิพย์พาสุคนธ์  สามาพัด
8. นายธนันชนัย  ทองรัตน์
9. นางสาวธัญพร  ภัทรธนวัชต์
10. นางสาวนันท์นภัส  วารีกุล
11. นายบุญญินท์  นาแพร่
12. นางสาวปรียาฉัตร  วงศ์ประพันธ์
13. เด็กชายปัชยากร  ยะตา
14. นางสาวพรรณนภา  ตันชุ่ม
15. นายพร้อมทรัพย์  สวรรณโน
16. เด็กชายพัชรพล  บุญเรือง
17. นายภคนันท์  พรมตุ้ม
18. นายภาณุวิทย์  ถูกนึก
19. นางสาวรุจิรา  ละม้าย
20. นางสาวลักษณพร  มูลมาก
21. นางสาววนัสนันท์  แสงศรีจันทร์
22. นางสาววราคณา  เมืองมา
23. นายศักดิ์นรินทร์  วงชารัตน์
24. นายศุภกร  โคบายาชิ
25. นางสาวศุภกานต์  ฟองจำ
26. เด็กหญิงสิรินัน  ตาปัญโญ
27. นายสิริภาส  กันธิวงค์
28. นางสาวสุนิตา  งานดี
29. นางสาวสุพัตรา  ห้อธิวงศ์
30. นางสาวสุรีย์นิภา  บุญโชติ
31. นางสาวอนุภา  ไชยเนตรเกษม
32. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
33. นางสาวอัจฉรา  คำมี
34. นางสาวอารียา  คูชลตรา
35. นายเจตนิพัฒน์  บุญธรรม
36. นายเสฎฐวุฒิ  อุ่นแก้ว
37. นายไชยวัตร  เงิมฮอม
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
852 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกมลพรรณ  ถาพะยอม
3. นางสาวกรกนก  โล่ประเสริฐ
4. นายกันตภณ  บัวตูม
5. นางสาวกุศลิน  มณฑาลพ
6. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
7. เด็กหญิงจินตนา  คำดี
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวียงคำ
9. นายชัยวัฒน์  มาไกล
10. นายนพัตธร  รักษาดี
11. นายนัฐพงษ์  เจริญ
12. นางสาวนันทินี  หอมนาน
13. นายนันทิพัฒน์  รักษาดี
14. นางสาวนารีรัตน์  อักษรไทย
15. นายปพน  สมศรี
16. นางสาวปวีณา  พานิชกุล
17. นางสาวปัทมา  คำรังษี
18. นางสาวปานใจ  ต้นวงศ์
19. นางสาวปิยะดา  ชัยภูมิ
20. นางสาวพิมพ์กมล  แสงศรีจันทร์
21. นายภัทรนันท์  เสาร์จันทร์
22. นายภาณุพงศ์  ปวนสิงห์
23. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
24. นางสาวระวิวรรณ  ปันเขื่อนขัติ์
25. นางสาวรุ่งทิพย์  หอมนาน
26. นางสาววชิราภรณ์  ขจรจิรพันธ์
27. นายวธัญญู  วงศ์ดาว
28. นายวรเมธ  กันนิกา
29. นายวสุพล  มะลิกุล
30. นายวิชัย  คำดอน
31. นายวีรพงศ์  หอมนาน
32. นายวุฒิพงศ์  มะลิลา
33. นางสาวสุชานาถ  อินปั๋น
34. เด็กหญิงสุภัคศิริ  มะโนชัย
35. นายสุราเมฆ  ใจไหว
36. นางสาวสุรีย์มาศ  หอมนาน
37. นายอดิศักดิ์  อโนโพธิ
38. นางสาวอัจฉราภรณ์  หอมนาน
39. นางสาวอารยา  ชื่นใจ
40. นางสาวเฟื่องลดา  กาติ๊บ
 
1. นายกฤษณะ  เชียงแรง
2. นายชยากร  จิตศรัทธา
3. นายปวิช  มีศรี
4. นายมัทนะ  ธิหล้า
5. นางมาลูน  ศุภการกำจร
6. นายอภิสิทธิ์  แก้วบุญเสริฐ์
7. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
8. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
853 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกตัญญู  เทพวงศ์
2. นางสาวกมลวรรณ  บัวผัด
3. นางสาวกสิณา  ทิน่าน
4. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่จ๋าว
5. นายจักรพันธ์  บุญหมั้น
6. นายจิรกิตติ์  บัวดี
7. นางสาวฉันทนา  เรี่ยวสกุลชาติ
8. นางสาวดาว  ลีภิวัฒน์วงศ์
9. เด็กชายทิณกร  ปัญญา
10. นางสาวธนาภรณ์   ชาญเชี่ยว
11. นางสาวธัญสุดา  แข่งขัน
12. นางสาวนฤมล  สารมะโน
13. นายนฤเมศร์  คำรักษา
14. นางสาวปรารถนา  แก่นสาร
15. นางสาวปรียานุช  ตันดี
16. นางสาวปิยนุช  แซ่หาง
17. นางสาวพิมพิอร  พรมแสน
18. นางสาวมะลิวรรณ  แซ่พ่าน
19. นางสาวยุพา  แซ่ฟ้า
20. นางสาวรุ่งไพริน  ตั้งจิตเสริมสกุล
21. นางสาวลัดดา  แมวป่า
22. นายวชิรวิทย์  ชาญเดช
23. เด็กหญิงวรดา  กิตติพนาไพร
24. นางสาววรัญญู  พลอยมุกดา
25. นายวัชรพงษ์  สุทธการ
26. นายวัชรพล  สุทธการ
27. นางสาววิชิดา  บุญเติม
28. นางสาวศรัญญา  พวงมาลา
29. นางสาวสร้อยศิริน  มังคลาด
30. นางสาวสุทธิดา  แซ่กือ
31. นางสาวสุภาพร  เศรษฐธัญกูณฑ์
32. นายอนุชิต  พูนดี
33. นางสาวอรพรรณ  หาญจริยะ
34. นางสาวอรอนงค์  กันทะยศ
35. นางสาวอัมผกา  ตันตุลา
36. นางสาวอัมพร  ยอดมณีกาญจน์
37. นางสาวอำพร  นิพัทธ์สกุล
38. นางสาวเกศรินทร์  จ๋าว
39. นางสาวเอื้อมพร  หมากสุก
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
2. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ
 
854 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายพงษ์เทพ    แซ่ลิ้ม
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
 
855 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  สุยะต๊ะ
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
856 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายวิษณุ  แซ่โซ้ง
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
 
857 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณกุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
858 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  บุญเรือง
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
859 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันเครือ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
860 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  พรหมคำอ้าย
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
861 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นันท์ตา
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
862 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายอาชัญ  คุณารูป
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
863 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวราเทพ  รัตนวรรณี
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
864 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายทินกิจ  รวมสุข
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
865 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
866 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายฐัตตพงษ์  อิ่นคำ
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
867 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายปัญญากร  สมศรี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
868 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นายอภิวิทย์  ตาสิทธิ์
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
869 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายพุฒิพงศ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
870 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวาสกรณ์  วรรณทวี
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
871 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  บัวแดง
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
872 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชยานันท์  คำตั๋น
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
873 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายสุริยา  ธงศรี
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
874 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกมลตรี  ใจไหว
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
 
875 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
876 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
877 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีแก้ว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
878 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ติคำรัมย์
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
879 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาทองหลาง
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
880 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธงศรี
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
881 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
882 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์   วังบง
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
883 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  ทองลาด
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
884 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงศิรประภา  สกุลทองเจริญ
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ
 
885 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงค์นภัศ  ตาจันทร์
 
1. นายนิรันดร์   หงษ์ทอง
 
886 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาพร  กองสูงเนิน
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
887 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รูปใหญ่
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
888 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวณิชชา   ทิพรส
 
1. นายรังสรรค์   ปินใจ
 
889 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิดา  ฆารจำรัส
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
890 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุรีย์นิภา  บุญโชติ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
891 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
892 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกวินาฎ  บรรจง
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
893 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวมาซามิ  ทามายาม่า
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
894 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วงค์กาศ
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
895 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  จรรยา
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
896 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  พาทีทีน
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
897 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวอรัญญา  คำมา
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
898 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ตันกูล
 
1. นางสาวพนิดา  ฟักแก้ว
 
899 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เชียงแรง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
900 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  นะวงรัมย์
 
1. นายนิรันดร์  หงษ์ทอง
 
901 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกชกร  คำพุธ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
902 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. นางสาวศิโรทร  เรือนสอน
 
1. นายอารุณ  สิทธิวงศ์
 
903 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพนิดา   กะการดี
 
1. นายรังสรรค์   ปินใจ
 
904 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวภูสุดา   ศักดิ์ทนทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ
 
905 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จำปาเครือ
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
906 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  ชอบจิต
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
907 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  หาญจริง
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
908 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธนกฤต   หอวิจิตร์
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
 
909 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  บุญธรรม
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
910 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายฤทธิชัย  ธรรมชัย
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
911 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวงศธร  วงศ์แก้ว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
912 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจนใจ
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
913 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพนธ์  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
914 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจเรชัย  ตาเต็ง
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
915 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจีระพงษ์  ก้อมวงศ์
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
916 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  จันสม
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
917 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนโชติ  คล้านจินดา
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
918 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  ไชยชนะ
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
919 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวรรธนัย  สุภกา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
920 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายพชร  อมรศิริศักดิ์กูล
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
921 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายสุจริต  พรมปิงกา
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
922 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายวิทยาคม  ชัยรัตน์
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
923 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริญญา  กิตติสุนทรากุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
924 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนยาวิชัย
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
925 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  โกจะกัง
 
1. นายนิรันดร์  หงษ์ทอง
 
926 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงลลิตตา  ชินกากิ
 
1. นายชินวัชร์    ปินตา
 
927 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อุดมบุตร
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
928 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสุข
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
929 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอำวาริน  ศรีนวน
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
930 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
931 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทชา  สมศรี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
932 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจตุพร  มาประสงค์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
933 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  คุณารูป
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
934 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวอันนา  เกิดทวี
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
935 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  บุญเทพ
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
936 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิรา  ศรีจันทร์
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
937 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  มณีวรรณ์
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
938 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวปวีกรณ์  ฟองคำ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
939 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชนิดา  นามวงค์
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
 
940 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเมทินี  เสมอเชื้อ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
941 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  เจนใจ
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
942 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
943 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายเศรษฐวิศัลย์  จันทร์เงิน
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
944 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพดล  คงสถาน
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
945 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายชลวุธ  คำสอน
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
946 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัณฑ์  ผมดำดก
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
947 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชุติพนธ์  สมบูรณ์วงษ์
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
 
948 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวราวุธ  กองยา
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
949 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกนกชัย  ยามี
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
950 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายโทรึ  ทาคิซาว่า
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
951 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายนที  แก้วมา
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
952 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายวรรธนัย  สุภกา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
953 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
954 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายยุทธนา  ก้อนคำ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
955 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  เกียสเสิ้น
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
956 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  พนาบำรุง
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
957 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   บุตตะมะ
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
958 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงผาณิตา  ชัยลังการณ์
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
959 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  ทองช่วย
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
960 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คนการ
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
961 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมวดี  ศรีปัญญา
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
962 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวอินทิราพร  สมศรี
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
963 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
964 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  อ่อนละมูล
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
965 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเบญจวรรณ  ชำนาญกลิ้ง
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
966 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิย์วรา  ศรีคำมูล
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
967 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ธนุ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
968 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวยุวนันท์  สมศรี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
969 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก    
970 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
971 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  หอมนาน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
972 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายนพคุณ  นุขันธ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
973 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญากรณ์  รัตนภักดี
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
974 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  นาพลเทพ
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
975 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายโชคชัย  ไชยอักษร
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
976 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ดวงดี
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
977 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจิรกิตต์  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
978 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายนภัทสกรณ์  สะสาง
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
979 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายยุทธนา  ก้อนคำ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
980 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายปัญญาพงศ์  ปัญญา
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
981 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายปรัชญากร  ประสงค์
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
982 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
983 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรลักษณ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
984 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายราชันย์  ไชยชมภู
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
985 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายจาตุรันต์  ภัทรสวัสดิ์สันติกุล
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
 
986 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสา  เผ่าก๋า
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
987 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิภา  ชลนิติญานนท์
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
988 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
989 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณภัทรสร  ถิ่นแสน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
990 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงพรพัชชา   บัวเงิน
 
1. นายเอกลักษณ์   จันสีมุ่ย
 
991 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำนอก
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
992 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
993 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงตา
 
1. นางสาวพนิดา  ฟักแก้ว
 
994 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
995 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เหมือนกัน
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
996 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุจาคำ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
997 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  อุดทามูล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
998 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญาณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
999 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
1000 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววริสรา  มากสุข
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
1001 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  สุรินวงค์
 
 
1002 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิริกาจญน์  ขยัน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
1003 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวไอรดา  เวียงจันทร์
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
1004 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสโรชา   เสริฐปัญญา
 
1. นายเอกลักษณ์   จันสีมุ่ย
 
1005 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  คำลือ
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
1006 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  เกตุบางจาก
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
1007 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวอัฐภิญญา  วงศ์สม
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
1008 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวดาริณี  ระไว
 
 
1009 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  มณีวรรณ์
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
1010 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกสิณา  ธิน่าน
 
1. นางสาวสุนิสา  คงเจริญ
 
1011 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   กราวทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
3. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
4. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ไชยสาร
5. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เสาวณี
7. เด็กหญิงณัฐพร  แย้มเนตร์
8. เด็กหญิงณัฐวิกา  กาวิน
9. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ผลงาม
10. เด็กชายธนากร  คำวง
11. นางสาวธนิดา  วงค์ไชย
12. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
13. นายนพคุณ  นุขันธ์
14. เด็กชายนพรัตน์  ทาทอง
15. เด็กหญิงปุณณิษา  วิรัตน์เกษม
16. เด็กชายพร้อมบุญ  อินทร์สาตย์
17. เด็กหญิงพัณณิตา  คำเขียว
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยวงค์
19. เด็กหญิงมนัญชยา   เม้าพิมพ์พา
20. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
21. เด็กหญิงรัธฎาพร  บุญวงค์
22. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  บัวเทศ
23. เด็กหญิงลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
24. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
25. เด็กหญิงวทิยาพร  วงศ์ประสิทธิ์
26. เด็กหญิงวรัญญา  สุภารักษ์
27. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
28. เด็กหญิงศุภษา  ต๊ะวงค์
29. เด็กชายสมรักษ์  ฟูแก้ว
30. เด็กหญิงสมิตา  บัวเทศ
31. เด็กหญิงสรวีย์  มะเทวิน
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธรรมยศ
33. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
34. เด็กหญิงสุวรรณา  ชนะวงศ์
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เมืองอินทร์
36. เด็กหญิงอภิชญา  สุวภาพ
37. เด็กหญิงอวิกา  ตันกูล
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญจริง
39. เด็กหญิงเมธาวี  เจนใจ
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปิงวงค์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
1012 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บ้านสระ
2. เด็กชายกมลชัย  วิไลรัตน์
3. เด็กหญิงจิราเจตน์  จันทร์เงิน
4. นายชนินทร์  ปิจจวงค์
5. นายฐานุตต์  ช้างสาร
6. เด็กหญิงทิพย์นิรันดร์  เนียมสีนเทียะ
7. เด็กชายธนกฤต  ถาแก้ว
8. เด็กชายธนกฤต   ถาแก้ว
9. เด็กชายธนพล  อ้อยบำรุง
10. เด็กชายธนภัทรพล  แทนรอด
11. เด็กหญิงธมนวรรณ  คล่องแคล่ว
12. เด็กชายนราวิชญ์  หนูพันธ์
13. เด็กชายปิยะพงษ์  มูลศรี
14. เด็กชายปิยะพล  มูลศรี
15. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิ
16. เด็กหญิงพัชรี   สิทธิ
17. เด็กชายภานุพงษ์  บ้านสระ
18. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำลือ
19. เด็กหญิงวรกานต์  ขยัน
20. เด็กชายวรากร  ช้างสาร
21. เด็กชายวัชรกร  ถิ่นแถลบ
22. เด็กหญิงวิริยา  แสนหลวง
23. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้าแลบ
24. เด็กหญิงศุจีภรณ์  บัวแก้ว
25. เด็กชายสหรัฐ  น้ำสา
26. เด็กหญิงสุพิชชา  ถาคำ
27. เด็กชายสุวัฒน์  นาปรัง
28. เด็กชายอรรถวุฒิ  ฟ้าแลบ
29. เด็กชายเมธิชัย  รัตนแพทย์
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
1013 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  วงศ์เมือง
4. นางสาวกุลธิดา  แก้วเล็ก
5. นางสาวกุลประภัสสร์  ไชยเมือง
6. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษณ์
7. นางสาวจิรัชญา  ทองใจ
8. นางสาวฉันทิกา  อินทรากูล
9. นางสาวชนิภา  ยาจะ
10. นางสาวชลิตา  บุญโชติ
11. นางสาวดนัยยา  ศรีสุริยะธาดา
12. นางสาวธัญวรัฒน์  อยู่สบาย
13. นายนพอานันทน์  วัตตนะชัย
14. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
15. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
16. นางสาวประณยา  บุญสุข
17. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
18. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
19. นายพีรกานต์  ทาจินะ
20. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
21. นายศตายุ  ไชยวงค์
22. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
23. นางสาวศุภรนันทน์  สุนทรพงศ์
24. นายศุภวัฒน์  วงศ์ษา
25. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
26. นางสาวสุจิตราภรณ์  สุริยะ
27. นางสาวสุจิตราภา   ไชยมงคล
28. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
29. นางสาวสุพัตรา  อุดคำ
30. นายอัชเชวะ  ชุ่มวงค์
31. นางสาวอาทิตยา  หูเขียว
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
1014 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ดอกคำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  กันยา
3. นายขัตติย์ราช  เจือจาน
4. นางสาวจตุพร  บ้านสระ
5. นางสาวจุฑามาศ  ศรีอ่อน
6. นายชยังกูร  จันทวงศ์
7. นางสาวณัฐณิชา  เร่งประเสริฐกุล
8. นางสาวทัศนียวรรณค์  วงศ์เรียน
9. นายนพฤทธิ์  บ้านสระ
10. นางสาวนิลาวรรณ  แสนบ้าน
11. นางสาวปนัดดา  มังคราช
12. นายปรัชญากร  ประสงค์
13. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
14. นางสาวพัชรพร  เมืองก้อน
15. นางสาวพิญญา  ศรีธิยี่
16. นางสาวรัตนาภรณ์  ฟ้าแลบ
17. นางสาวรัตนาวดี  บัวแดง
18. นางสาวรุจิรา  คำลือ
19. นางสาววณัฐษา  ยะถาป่าน
20. นายศิวกร  บ้านสระ
21. นางสาวศุภาวรรณ  ดอนลาว
22. นายสิทธิโรจน์  สืบแสน
23. นางสาวสุณิสา  ทองเสม
24. นางสาวสุพรรษา  มูลศรี
25. นางสาวสุพัชราพร  ถาคำ
26. นางสาวสุพัตรา  แสงแก้ว
27. นางสาวสุรัญชนา  กองแก้ว
28. นายสุริยศักดิ์  อุ่นตาล
29. นางสาวอรอุมา  หมั่นการ
30. นางสาวเมธาวี  คำบุญเรือง
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
1015 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  ทัดหล่อ
2. นางสาวชุติมา  อิ่นคำ
3. นางสาวดวงจันทร์  แซ่อื้อ
4. นางสาวทิพวรรณ  ใจหนัก
5. นางสาวธารินี  ศักดิ์รุ่งเรือง
6. นางสาวธิดารัตน์  ซ่งสิริศักดิ์
7. นางสาวนรานุช  ศักดิ์รุ่งเรือง
8. นางสาวปัณฑารีย์  สัมพันธ์สิทธิ์
9. นางสาวปิยะวรรณ  แซ่เล่า
10. นางสาวพัทธนันท์  วงค์มูล
11. นางสาวพัษศิณี  เตชะวงศ์
12. นางสาวภัณฑิรา  ศรีจันทร์
13. นางสาวมาริษา  วิวัฒนากูร
14. นางสาวมาลี  แซ่ซ้ง
15. นางสาวรัชนี  อมรบุษยามาส
16. นายศตวรรษ  มะลิวัลย์
17. นางสาวศิริญญา  แซ่มัว
18. นางสาวศิริลักษณ์  ก๋าคำ
19. นายสิทธิพล  เกิดศรี
20. นางสาวสุคนธา  ใจกล้า
21. นางสาวสุคนธา  ใจกล้า
22. นางสาวสุทัศศิณา   หาญบุญศรี
23. นางสาวหยั้ง   แซ่ซ้ง
24. นางสาวอัมพร  แซ่ซ้ง
25. นางสาวเนมิตรา  จันต๊ะนาเขตร์
26. นางสาวเย้ง  แซ่ซ้ง
27. นางสาวแสงดาว  แซ่ว่าง
28. นางสาวไพลิน  แซ่มัว
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
1016 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพร  คงถือมั่น
2. นายนนทิยุต  เทียนไทย
3. เด็กชายนพรุท  อุปนาม
4. เด็กชายนันทพันธ์  นามดี
5. เด็กหญิงปวริศา   รวมหมู่
6. เด็กหญิงศิริญญากร  กองมงคล
7. นางสาวสุปรีญา  คำสุข
8. นางสาวอาทิตยา  คำปาตัน
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาไกล
10. นายเมธานนท์  อุปนาม
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
 
1017 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ญศิริ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยมงคล
4. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
5. เด็กชายพรรธนกรณ์  เดชาสินธ์เจริญ
6. เด็กหญิงพิฐอร  กิติวีระพงศ์
7. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ตมนอก
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1018 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกัมปนาท  คำนวล
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีอัญชลีกร
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  เข็มแก้ว
4. เด็กหญิงนภา  แซ่ย่าง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แข็งแรง
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  คำเทพ
8. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ดวงทิพย์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงสุภาวดี  วรรณโกฏิ
 
1. นางธนิดา  ศรีภา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง   โปร่งสุยา
 
1019 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานี  ท้ายเรือคำ
2. เด็กชายนพัตธร  รักษาดี
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
4. เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธา
5. เด็กชายพรภวิชย์  แสงศรีจันทร์
6. เด็กชายภานุเดช  แก้วนวล
7. เด็กหญิงวรรณภา  โยวะราช
8. เด็กชายศุภนัย  จวบประสพ
9. เด็กชายสุทิวัส  วงศ์แพทย์
10. เด็กหญิงสุธีมนต์  ท้ายเรือคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางระวิวรรณ  ศรีพิเชียร
 
1020 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธิติวุฒิ   ปินตา
2. เด็กหญิงภัคจิรา    แก้วภักดี
3. เด็กชายภาคภูมิ    พอใจ
4. เด็กหญิงมุทิตา   สายมณีวรรณ
5. เด็กชายริคาร์โด้   เลิศฤทธิ์
6. เด็กหญิงวิชญาพร   อยู่สุภาพ
7. เด็กชายสมิทธ์   ท้าวแก้ว
8. เด็กชายอธิป   คำพลอย
9. เด็กหญิงอัจฉริยา   มะโรงมืด
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ศรียา
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
2. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
 
1021 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกมลจันทร์  บัวเทศ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เผ่าปินตา
3. นายกิตติศักดิ์  เจนใจ
4. เด็กชายทวีรัฐ  โลมะวิสัย
5. เด็กหญิงธีราพร  วุฒิไชยา
6. เด็กชายนรสิงห์  วงศ์ไชย
7. เด็กหญิงภวิกา  ฟองจำ
8. เด็กชายฤชานนท์  ฟักแก้ว
9. เด็กชายวิทยากรณ์  จำรัส
10. นางสาวศจีนุช  วุฒิไชยา
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางสุบรรญา  ทาเขียว
3. นายอิทธิกร  มาฟู
 
1022 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  รัตน์น้ำหิน
3. เด็กชายนครินทร์  แสนกุล
4. เด็กชายนัฐทวี  ธะนะวงค์
5. เด็กหญิงนิรชา  สมบูรณ์จันทร์
6. เด็กชายปริญญา  คุณารูป
7. เด็กหญิงปรีญานุช  ฝาวดี
8. เด็กชายพีรพล  มามะ
9. เด็กชายสิทธินนท์  วังเฮงยะฤทธิ์
10. เด็กหญิงเรวดี  ไชยเจริญ
 
1. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด
 
1023 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นายณัฐวัฒน์  จารุวิรุฬห์
3. นายทศพร  มณีรัตน์
4. นายธิติวุฒิ  ไชยวุฒิ
5. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
6. นายยุรนันท์  กุมารแก้ว
7. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
8. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1024 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกันยาฐิพร  อินจ๋อย
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  หัวนา
3. นายชัชพงศ์  สมเพชร
4. นายภานุพงศ์  จันทโรจน์
5. นายรัฐสภา  อินธิมา
6. นางสาวสุนันทา  ขัติยศ
7. นายอนุชา  น้ำปี้
8. นายอนุชา  เผ่าเต็ม
9. นางสาวอรยา  กันทะเนตร
10. นางสาวเจนจิรา  ก๋าคำ
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
 
1025 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกันตภณ  บัวตูม
2. นางสาวชุตินันท์  เทศนาเรียง
3. นายนพัตธร   รักษาดี
4. นายนราธร  วงศ์หลวง
5. นางสาวนิรัตนธา  วันคำ
6. นายพันธ์ศักดิ์  ชุมภู
7. นางสาวสาริตา  เดระดา
8. นายสุทิวัส  วงศ์แพทย์
9. นางสาวสุพิชญา  กันทะสอน
10. นางสาวสุภนิต  หายทุกข์
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางระวิวรรณ  ศรีพิเชียร
 
1026 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤษณพร  งามทวีกุล
2. นายคนิศร  ใจเย็น
3. นายชยานันต์  ขันทะสา
4. นางสาวณัฐนิชา  วงค์แก้ว
5. นายณัฐพันธ์  แสงโฮง
6. นายธวัชชัย  บุญทา
7. นางสาวนลพรรณ  พิษณู
8. นายภานุพันธ์  จันทนะ
9. นางสาวมณฑกานต์  ศรีอัญชลีกร
10. นางสาววรรณวิสา  กันทา
 
1. นางธนิดา  ศรีภา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
1027 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  บัวเทศ
2. นายณัฐพล  ธะนู
3. นางสาวณัฐรินี  ปงไชยา
4. นายทักษิณ   จำรัส
5. นางสาวทัศวรรณ  นันทแก้ว
6. นางสาวธารทิพย์  วงค์ไชย
7. นางสาวธิดาพร  นามแก้ว
8. นางสาวลออรัตน์  เดชบุญ
9. นายอภิสิทธิ์  เครือสาร
10. นายอัสฎา  เรียบร้อย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางสุบรรญา  ทาเขียว
3. นายอิทธิกร  มาฟู
 
1028 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  พระวิสัตย์
2. นายกฤษฎา  จันมา
3. นายณัฐดนัย  กันทะเนตร
4. นายณัฐพนธ์  ขะยะ
5. นางสาวปานทิพย์  หวนลิตร
6. นางสาวมณีมัญชุ์  อินดี
7. นายวิทวัส  บุญสิงมา
8. นางสาวศิริรัตน์  สาคร
9. นางสาวสุนิสา  ไชยสถาน
10. นายเจตพล  นาปรัง
 
1. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด
 
1029 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณินท์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
3. เด็กหญิงนรมน  ณ ลำปาง
4. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
5. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
6. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1030 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธวงค์
3. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญชื่น
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ผู้ประเสริฐผล
6. เด็กชายนพชัย  ทิสา
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
 
1031 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1032 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  ใจปัญญา
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์หลวง
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทุมพร
4. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
5. นางสาวพิมวรีย์  แสงศรีจันทร์
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาต๊ะ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
1033 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
4. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวนิตา  ผลทอง
6. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
7. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1034 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยืน
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ชัยวรรณ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ภาชนนท์
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์วรรณ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แย้มวงษ์
7. เด็กหญิงวิยะดา  วิบุญมา
8. เด็กหญิงอันธิกา  ทองคำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  ถุงแก้ว
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
3. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
1035 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์วงค์วรรณ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญเรือง
3. เด็กหญิงธัญญานี  สอนสุกอง
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  กรรณิกา
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฟักแก้ว
6. เด็กหญิงพนิตษา  ฟองคำ
7. เด็กหญิงสุธีธิดา  ภิมุข
8. เด็กหญิงเกศวริน  รำไพ
 
1. นางสุบรรญา  ทาเขียว
 
1036 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวพิมพ์ธารา  ชัยวุฒิ
7. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
8. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1037 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สมควร
2. นางสาวธิดาญา  ปาละวงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
 
1038 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรปรียา  บุญงาม
2. นางสาวปภาวดี  บูฮามัด
3. นางสาวรพิวัลย์  ผัดวงศ์
4. นางสาวรุจิรา  คำดี
5. นางสาวลักคณา  อบฟ้ง
6. นางสาวสุนันทา  พ่อนา
7. นางสาวสุพัตรา  ม่านใต้
8. นางสาวอัญชลีพร  คนงาน
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
1039 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จำแน่
2. นางสาวกิตติกา  สมรวย
3. นางสาวจิราภรณ์  สุคำ
4. นางสาวจุฬารัตน์  ตันกุล
5. นางสาวนฤมล  มณีชัย
6. นางสาวนันทกานต์  คำแดง
7. นางสาวปิยะดา  ตามล
8. นางสาวเกตน์นิภา  ใจดี
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นายสุชาติ  ยอดมงคล
4. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1040 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกัญติยา  เนินแฝก
2. นางสาวชลาพร  อำมะ
3. นางสาวญาสุมินทร์  หมอเก่ง
4. นางสาวธัญญรัตน์  บุญชุม
5. นางสาววิภารัตน์  ฟูแสง
6. นางสาวสายสุดา  รัศมี
7. นางสาวเกศนีย์  อินทนนท์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  นามอยู่
 
1. นางสุบรรญา  ทาเขียว
 
1041 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีกันชัย
4. เด็กหญิงพนิดา  หมอยาดี
5. เด็กหญิงพานทอง  บุญตัน
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มหาวงศนันท์
9. เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทนนท์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยมงคล
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมคิด
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาวิชัย
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่หาญ
14. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีเพชร
15. เด็กหญิงอนุสรา  มหาวงศนันท์
16. เด็กหญิงอัปสร  ชำนาญ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นายสุชาติ  ยอดมงคล
4. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
5. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1042 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
3. เด็กหญิงนรมล  ณ ลำปาง
4. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวนิตา  ผลทอง
6. เด็กหญิงนิธิประภา  อินเต็ง
7. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
8. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1043 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เลรามัญ
2. เด็กหญิงนฤมล  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนิตยา  เผ่าเต็ม
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  นันตา
5. เด็กหญิงสุภาพร  แข่งขัน
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
1044 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ตันกูล
2. เด็กหญิงชนิดา  ราชนิภา
3. เด็กหญิงณิชกมล  นรินทร์วงค์
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ฟักแก้ว
5. เด็กหญิงธัญญานี  สอนสุกอง
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  กรรณิกา
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ก้อนคำ
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองเลิศ
 
1. นางสุบรรญา  ทาเขียว
 
1045 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฐชา  ไชยโรจน์
2. นายธนกฤต  อุไชยา
3. นางสาวธัญพิชชา  แจ้งสว่าง
4. นายธิติวุฒิ  ทรายคำ
5. นางสาวปริฉัตร  ลือชา
6. นายปรเมศ  ฟองจำ
7. นางสาวพรพรรณ  สุตะโคตร
8. นายวัฒนชัย  สิงห์จันทร์
9. นางสาวสรัลพร  พระวิสัตย์
10. นางสาวสุภาวดี  สีกล่อม
11. นางสาวสโรชา  เสริฐปัญญา
12. นางสาวเพชรไพลิน  คำเขียว
13. นางสาวโฉมธิดา  ล่ำแน่น
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
2. นายธนกฤต  เทพมงคล
3. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
4. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
1046 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  หมอเก่ง
2. นางสาวณัฐมน  บุญยรัตน์
3. นางสาวณัฐรินี  ปงไชยา
4. นางสาวทัศวรรณ  นันทแก้ว
5. นางสาวธารทิพย์  วงศ์ไชย
6. นางสาวธิดาพร  นามแก้ว
7. นางสาวนพมาศ  คำลือ
8. นางสาวลออรัตน์  เดชบุญ
 
1. นางสุบรรญา  ทาเขียว
 
1047 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เครืออินทร์
2. นางสาวณัฐธิดา  ปัญญาวงศ์
3. นางสาวณัฐริกา  วงศ์ปัญญา
4. นางสาวธมลวรรณ  เมืองวงศ์
5. นางสาวธัญลักษณ์  บ่อทอง
6. นางสาวธิดารัตน์  เครือน้อย
7. นางสาวมธุรดา  ก๋อนมูล
8. นางสาววรัญญา  พยัคฆันตร์
 
1. นางสาวพรนิภา  คุณา
 
1048 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สุใจยา
2. นางสาวชลาลัย  ฟองคำ
3. นางสาวนิลาวัลย์  สุกันทอง
4. นางสาววรรณ  ทานะ
5. นางสาววรัญญา  ปานศรี
6. นางสาวสุพิณยา  ไชยมงคล
7. นางสาวสโรชา  สายวงศ์เบี้ย
8. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
1. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด
 
1049 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวพิมพ์ธารา  ชัยวุฒิ
7. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
8. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
1050 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรปรียา  บุญงาม
2. นางสาวปภาวดี  บูฮามัด
3. นางสาวรพิวัลย์  ผัดวงศ์
4. นางสาวรุจิรา  คำดี
5. นางสาวสิราวรรณ  เผ่ากันทะ
6. นางสาวสุนันทา  พ่อนา
7. นางสาวสุพัตรา  ม่านใต้
8. นางสาวอัญชลีพร  คนงาน
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
1051 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายชลวุธ  คำสอน
2. นางสาวชุติมา  ดาวคำ
3. เด็กชายวีรยุทธ  วิริชัย
4. นายวุุฒิพงศ์  หลวงใจ
5. นายหัสดิน  อินต๊ะเนตร
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1052 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  คำคง
2. นายนพรัตน์  แสงศรีจันทร์
3. นายพิชญพงค์  วงศ์ราษฎร์
4. นายภานุวัฒน์  สมฤทธิ์
5. นางสาวศิริลักษ์  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
1053 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายคณิศร  ใจเย็น
2. เด็กชายชยานันท์  ขันทะสา
3. นายณัฐพันธ์  แสงโฮง
4. นางสาวปภัสวรรณ  ใจกว้าง
5. นายอัฐพล  จำแน่
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
2. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
1054 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายกฤษฎาภรณ์  จำแน่
2. นายจักรพงษ์  บรรจง
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1055 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  เบ็ญชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปรีเปรม
3. เด็กชายศิรวิทย์  ผาเงิน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
1056 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุตรตะก่า
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  โครงกาบ
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
1057 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มวลสุชัย
2. เด็กชายประสิทธิ์  เข็มทองนำชัย
3. เด็กชายอานนท์  เตรียมพิชิต
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายอภิลักษ์  กันคำ
 
1058 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  กุณา
3. เด็กชายสุทธินัย   สมรวย
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายพงษกร  บุญต่อ
 
1059 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธนวรรต   สมฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภพ  หาลือ
3. เด็กชายบุญอนันต์   แลสันกลาง
 
1. นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง
2. นางสุพิน  กันทา
 
1060 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายพันธกานต์  ศรีหมอก
2. นายพิชัย  พรรดา
3. นายมนัญชัย  จันทิมา
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
1061 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายปริญญา  มูลไชยะ
2. นางสาวพิมชนก  คำแปง
3. นายลัภพงศ์  ซาวทองคำ
 
1. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์
2. นางอรพิน   ปันสุวรรณ
 
1062 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกมลตรี  ใจไหว
2. นายซานกวง  แซ่ว่าง
3. นายพายุ  เจริญหาญสกุล
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายอภิลักษ์  กันคำ
 
1063 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายกัมปนาท   ศรีจันทร์
2. นายธิติวุฒิ   ทรายคำ
3. นายวิทย์ถญา   เมืองมา
 
1. นายชัยพฤกษ์   บุญเรือง
2. นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
 
1064 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวดารณี  เมืองมูล
2. นายสุเมธ  ไกลถิ่น
3. นางสาวอริสา  ชูไว
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
1065 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ศิริพร
2. นายเกียรติศักดิ์  โคตาบุตร
3. นายโกวิท  ศรีอ่อน
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
1066 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิตานันท์  เมืองมูล
2. นางสาวสาวิตรี  สาระคาม
3. นางสาวสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
1067 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจักตุรงค์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  อินถา
3. เด็กชายอภินันท์  เผ่าแก้ว
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายอภิลักษ์  กันคำ
 
1068 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ไทยทาน
2. นางสาวณัฐนิช  เมืองมูล
3. นางสาวนุสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
1069 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วิจิตร
2. นายนภาราษฎร์  อำรุงธารา
3. นายพลกฤษณ์  บัวนาค
 
1. นางศิริพร  จำปาไหล
2. นายอรุณ  จำปาไหล
 
1070 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  บรรจง
2. นางสาวอารีรัตน์  คิดดี
3. นางสาวไข่มุก  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
1071 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายกษิดิศ  โนชัย
2. นายจรณินทร์  หลวงต่างใจ
3. นายศุภกิต  อุ่นโท
 
1. นางอรศรี  เวียงลอ
 
1072 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงชรณ์ธันย์  พันธุปาล
3. เด็กหญิงทิษวรรณ  ศรีนิล
4. เด็กหญิงนิจฉรา  ภิญโญ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมศรี
6. เด็กหญิงอภิชญา  นวลนาค
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
 
1073 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนฤมล  ทะนันไชย
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ไทยเหนือ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์ยี่สิบสี่
5. เด็กหญิงสุมณทิพย์  มงคลการ
6. เด็กหญิงอนันตญา  ยอดมงคล
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
1074 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญหมั้น
2. เด็กหญิงทับทิม  แปงถา
3. เด็กหญิงบุษยา  ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  ครรลองหรรษา
5. เด็กหญิงยุภาภรณ์  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงศิริพร  ทำบุญ
 
1. นางสาวจิรสุุตา  เมืองอินทร์
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
1075 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงจรรยา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  แซ่จาง
5. เด็กหญิงอรยา  คุณาถิรกุล
6. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จาง
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1076 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายคัสภาภัทร  หวังสกุล
2. เด็กชายนภดล  ฝั้นจุ่มปู
3. เด็กชายปวิช  ชมบุญ
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
 
1077 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยรัตน์
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธิแปง
3. เด็กหญิงธัญญานุช  สิงชัย
4. เด็กหญิงธิติสุดา  กันทะเนตร
5. เด็กชายนภดล  วงศ์ลา
6. เด็กชายภาณุพงษ์  นามบุญ
 
1. นางอรศรี  เวียงลอ
 
1078 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ไชยมงคล
2. นางสาวธิดารัตน์  สุกันทอง
3. นายศราวุธ  จันทร์จม
4. นางสาวศุภนัน  สมฤทธิ์
5. นางสาวศุภนุช  สมฤทธิ์
6. นางสาวเกศนีย์  ชัยจันดี
 
1. นางศรีดา  กันทะวงศ์
 
1079 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม    
1080 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  เบ็ญชา
2. นางสาวธันยธรณ์  รัศมี
3. นางสาววริศรา  มหาวงศ์
4. นางสาวอุตรานุช  มูลเมือง
5. นางสาวเจนจิรา  ถึงคำ
6. นางสาวเอวิกา  จันทร์มูล
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
 
1081 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวชนัญธิดา  กาหลง
2. นางสาวทัศนีย์  ไชยอักษร
3. นางสาวนิติยาวรรณ  ถาคำ
4. นายวีรชร  ปิงยศ
5. นายอนิวัติ  กันมา
6. นางสาวเศรษฐินี  มูลศรี
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
1082 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. สามเณรกฤษฎา  มาติ๊บ
2. สามเณรชัยธวัช  สมศรี
3. นางสาวนุชรี  แซ่ท้าว
4. นายวรวุฒิ  ดู่คำใต้
5. นางสาววิลัยรัตน์   อัศวจินดาพล
6. สามเณรศิริชัย  ธรรมปัญญา
 
1. นายบุญสนอง  แรกข้าว
2. นางวรณัน  ขัติพรหม
3. นายแทนคุณ  คันธเสวี
 
1083 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 4 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  ควรคิด
2. นางสาวนภาลัย  สุยะเสน
3. นางสาวนิพาดา  อุ่นเมือง
4. นางสาวมนต์นภา  วังศรี
5. นางสาวศิริพร  อินถา
6. นางสาวเจนจิรา  วังบง
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
1084 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรณัฎฐิพงษ์  รุ่งเรือง
2. สามเณรตะวัน  กันทะสอน
3. สามเณรทศพร  กืิจเจริญ
4. สามเณรธัญพิสิษฐ์  หน่อแนว
5. สามเณรธีนวัฒน์  แสงคำ
6. สามเณรอภิวัฒน์  ชุมภู
 
1. นางขนิษฐา  สารมา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ขันตา
3. พระอัศวิน ธีรญาโณ  รวมเจริญ
 
1085 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์สิงห์
2. นางสาวฐาปนี  พิทักษ์เปรมกมล
3. นางสาวนริศรา  ยังเจริญ
4. นางสาวปริญญา  ปัญญา
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ระวังจังหรีด
6. นางสาวรุ่งนภา  รัตนกุลบุตร
 
1. นางสาวเดือนนภา  ยะมา
 
1086 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพิชาพร  ไชยพรม
2. นางสาวพิมพ์นภา  ใจยสุข
3. นางสาววริศรา  สุรินวงค์
4. นางสาวศิริลักษณ์  สายหมี
5. นางสาวสุธาสินี  น้อยสุข
6. นายเกียรติพล  ไชยวงค์
 
1. นางปราณี  ปรีชารัตน์
 
1087 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  คำมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  วงศราษฎร์
3. เด็กชายสารินทร์  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
1088 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงมณีเนตร   สุคันธมาลา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
1089 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสา  ช่างแต่ง
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศิริ
3. เด็กหญิงศิริพร  ไชยมงคล
 
1. นายกิตติศักดิ์  น้อยคำ
2. นายพงษกร  บุญต่อ
 
1090 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุภัทรา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเดือน  กมลาสน์กมุท
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
1091 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกรีธามาส  แซ่บ้าง
2. นางสาวศุภกานต์  กันหล้า
3. นายเทียนชัย  มูลเรือน
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
1092 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
3. นางสาวสินิทธา  สุทำ
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
1093 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  คุมใจ
2. นายศิวกร  เขจร
3. นายเมธารัตน์  จันจม
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
1094 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพิมพ์รัก   เมืองน้อย
2. นางสาวภานุมาศ  อินต๊ะสงค์
3. นางสาวอาภาภรณ์   สุริยะคง
 
1. นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล
 
1095 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวณัชนันท์  สอนใจ
2. นางสาวอมรรัตน์  เดชบุญ
3. นางสาวไพลิน  ฟองคำ
 
1. นายนิวัติ  เชียงแรง
2. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
 
1096 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวจันทิมา  วาเพชร
2. นางสาวพรธวัล  กันทะไชย
3. นางสาวศยามล  แก้วใจ
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
1097 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวพัชรา  สุขสบาย
3. นางสาวศศิธร  ทนทาน
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นายพันธ์ศักดิ์  แสนพรมมา
 
1098 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมนาน
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  คำบุญเรือง
3. เด็กชายเอกชัย  ไชยยันโต
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
1099 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ไทยศิลป์
2. เด็กชายทิวธวัช  นามจักร
3. เด็กหญิงใจเอื้อ  ไชยเสน
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
1100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  ขยัน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  คิดดี
3. เด็กหญิงวัชราลักษณ์  กองแก้ว
 
1. นายพรชัย  แก่นเขียว
 
1101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  อินต๊ะสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญปั๋น
3. เด็กชายอดิศร  ปิงยศ
 
1. นายสมคิด  จินดาวงศ์
 
1102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ไชยกุล
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วเทพ
3. เด็กหญิงอรทัย  เครือสาร
 
1. นายทวีชัย  สมควร
 
1103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพา  มั่นกลิ่น
2. เด็กหญิงสุวลักษณ์  โลหุตางกูร
3. เด็กหญิงอนัญพร  อาชาวาสนา
 
1. นายสมยศ  แจ่มใส
 
1104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปิ่นทอง  แซ่หาญ
2. เด็กชายวุฒิชัย  หาญสุวรรณชัย
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แซ่ม้า
 
1. นายปริญญา  พรมมา
 
1105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.37 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาเพชร  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญา  กายาสา
3. เด็กหญิงวริสรา  ถาวร
 
1. นายประจวบ  เชียงแรง
 
1106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.28 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงปริญญา  อินต๊ะคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริภรณ์  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงอัฒฉราวรรณ  พรหมคำ
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
1107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.42 เงิน 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมจิต
2. เด็กชายพงษกร  พุทธรักษา
3. เด็กชายเจษฎา  อนะมาน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  แสนพรมมา
 
1108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรทินกร  สะอาดดี
2. สามเณรผดุงเกียรติ  กันทากาศ
3. สามเณรมนต์ตรี  อยากไปไกล
 
1. นางขนิษฐา  สารมา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ขันตา
 
1109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายชัยพิพัฒน์  อินเต็ม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ไชยคำวงศ์
3. นางสาวนงลักษณ์  หัวนา
 
1. นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
2. นายสุขสันต์  หอมนาน
 
1110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  เทพวงศ์
2. นางสาวศศธร  อินเหลา
3. นางสาวศศิประภา  ไชยมงคล
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
1111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  คนหมั่น
2. นางสาวสิริยากร  พรหมเสน
3. นางสาวสโรชา  สิทธิสมบัติ
 
1. นายสมคิด  จินดาวงศ์
 
1112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิริโชติ  จันทร์คำ
2. นางสาวสุชานันท์  แสนคำ
3. นางสาวสุวิมล  จิตดา
 
1. นายทวีชัย  สมควร
 
1113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายปพนธนัย  สัญใจ
2. นางสาวพีชญธิดา  บุญขาว
3. นายวีระชัย  อิ่นคำ
 
1. นายประจวบ  เชียงแรง
 
1114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ธิลาใจ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คิดงาม
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
1115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพินนภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงรัศมี  แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
1116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวปิยะนุช  จบแสน
2. นางสาวพิชญ์นรี  ต๊ะต้องใจ
3. นางสาวสุธิดา  อินโต
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
1117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วใจบุญ
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงพรวิลัย  ไข่ทา
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
1118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวชนิภรณ์  บัวแก้ว
2. นางสาวยุพิน  วารีนิยม
3. นางสาวสุดาพร  เตรียมพยุง
 
1. นางจุุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
1119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวรนุช  ศักดิ์สิทธานุภาพ
3. เด็กหญิงอรนุช  แซ่มั่ว
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
1120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  เมืองใจ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สวาทชาติ
3. เด็กชายอิสรา  สนแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
1121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกุลชลิฎา   ธรรมสอน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ภูมิสายดร
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทิศานุรักษ์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
1122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชูศักดิ์  ยั่งยืนศิริอนันต์
2. นายวิศรุต  ศรีวิราช
3. นายอาทิตย์  อนุชิตวรการ
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
1123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวนุชรา  ฟองคำ
2. นางสาวพรพรรณ  ชอบธรรม
3. นางสาวสุทธิพร  อุจินะ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
1124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรานุช  คำมา
2. นายชนินทร์  หาญจริง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิมุข
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางสายธาร  เลิศทอง
 
1125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ไชยมงคล
2. นางสาวฉัตรติยา   ไชยจำเริญ
3. นางสาวชัญญาภัค   ศรีนวล
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
 
1126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  วงศ์แก้ว
2. นางสาววาสิษฐี  ศรีมูล
3. นางสาวศิริพร  รัศมี
 
 
1127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หมายจริง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญปั๋น
3. เด็กหญิงอารยา  กาติ๊บ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
1128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกชกร   อ่อนจิตร
2. เด็กหญิงพรภิมล   คนดี
3. เด็กหญิงวรรณวลี   สารบุรุษ
 
1. นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
1129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงรัศมี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ชาญชัยพิทักษ์สิน
3. เด็กหญิงอำภา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวจิรสุุตา  เมืองอินทร์
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
1130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ยานะ
2. เด็กหญิงรัตน์ฎาภรณ์  โพธิศาสตร์
3. เด็กหญิงเกศสุนี  ปวงคำ
 
1. นางฐานิตา  ประวัง
 
1131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  วัดเฉย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรงวันศรี
3. เด็กหญิงลิขิตตา  ฮะประโคน
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
1132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  กาติ๊บ
2. นายศตคุณ  วิงวอน
3. นางสาวสุภัตรา  จันทร์เชียงมา
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
1133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกรรณิการ์  ไชยบวรนันท์
2. นางสาวชญาณี  แซ่ย่าง
3. นางสาวนิรชร  สถิตย์ไพรวัลย์
 
1. นางสาวจิรสุุตา  เมืองอินทร์
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
1134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุชานันท์   วงค์ไชย
2. นางสาวอังค์วรา   แสนสาร
3. นางสาวเสาวภา  ใหญ่วงค์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
1135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายกมล  เตชะ
2. นางสาวบุญประกาย  การเร็ว
3. นางสาวเมย์ฉยา  บัวนาค
 
1. นางสายพิน  ชุ่มใจ
 
1136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  พากเพียร
2. นางสาวจิรัศยา  หอมนาน
3. นางสาวพัชรินทร์  ตันกูล
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
1137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  ประวะสาร
2. นางสาววริศรา  ไชยวรณ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นางจีรนันท์  พักนา
 
1138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  นันถา
2. นายสกลรัฐ  ชโยดม
3. นางสาวอภิญญา  กาศกุล
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางสายธาร  เลิศทอง
 
1139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  แหวนคำ
2. เด็กชายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญถึง
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
2. นางนารีนารถ  อภัยลุน
 
1140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  อินเขียว
3. เด็กหญิงวราพร  อุทธิยัง
 
1. นางจันทนา  เนาวเศรษฐ์
2. นางสาวภิญญามาศ  คำมา
 
1141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โยธา
2. เด็กชายลิขิต  ภาชนนท์
3. เด็กชายศุภกิต  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวสุภา  ตันใจเพชร
 
1142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวมณฑิยา  ตาหมี่
3. นางสาวศรัณย์พร  ก้อนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
1143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ศุภรัตน์อังกูร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
1144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุกัลย์  โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์  หวานใจ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายสิปปกร  อุทะวัง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ยาวิละ
 
1. นางภคอร  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
1146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  หมื่นกล้าหาญผจญ
2. เด็กชายอานุภาพ  คำพรรณ
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
 
1147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤศณวัณย์  รวมสุข
2. เด็กชายอธิภูมิ  เศวตวงษ์
 
1. นายปริญญ์  พันธ์ดี
2. นายวิราช  หมั่นการ
 
1148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  อินถา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  บัวแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
1149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงอัญชลี  ประตูมมา
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นายภุมริน  ยมหา
 
1150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พรหมเผ่า
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  สวนโคกกลาง
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
2. นายยุทธนันท์  กามอ้อย
 
1151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงขวัญนภา   ชมภูแก้ว
2. เด็กหญิงดิษยา   ท้าวงาน
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นายศิริขวัญ   ท้าวล่า
 
1152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  นาคสุวรรณ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ผลประเสริฐ
 
1. นางจารุวัฒน์  ชูไว
2. นายโยธิน  เชิดชู
 
1153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายชนนท์วิชญ์  คำปัน
2. เด็กชายธันชนะ  ปิกจุมปู
 
1. นายกิติพงษ์  เพชรประดับ
2. นางมยุรี  ปนยะ
 
1154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  มีเชาว์
2. เด็กชายพันธกร  มาฟู
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
 
1155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สมศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  กาติ๊บ
 
1. นายชัยวุฒิ  กันทะมูล
2. นางสาวศลักษมณ์คุณ  แสนเมืองใจ
 
1156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  วิวัฒน์วิทยา
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
1157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  หันตุลา
2. เด็กหญิงเนติไทย  ไชยโย
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
1158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายมนูญ  มาสุข
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ชิน
 
1. นายไสว  ใจวังโลก
 
1159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เดชโม
2. เด็กชายภานุพงษ์  เมืองมูล
 
1. นายนาวิน  กาวี
2. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
1160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  พรหมศรี
2. เด็กชายพิทยา  มูลยะเทพ
 
1. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา
2. นายณฐกร  ขุ่ยคำ
 
1161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.11 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงศ์  สุนันท์
2. เด็กชายมังกร  ยอดปา
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
1162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์   คณะวงค์
2. เด็กชายอัมพัน    สันติวัชรากร
 
1. นางพรวิมล   ไชยสุข
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
1163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  รูู้้จิตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
2. นายสมัย  จันทาทุม
 
1164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.11 เงิน 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทัตตา  จันแดง
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  อุประมงคล
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์  ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต่อมคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
1166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายทินวัฒน์  คำชุม
2. เด็กชายอดิศร  สิงห์แก้ว
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
 
1167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  บุญต่อ
2. นายปฏิพล  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิพันธ์  คงสุวรรณ
2. นางสาวศุภนุช  วงศ์จินดารักษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
1169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธนพนธ์  อิ่นคำ
2. นายวีรเดช  อุทธิยา
 
1. นายไสว  ใจวังโลก
 
1170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายปรัชญา  แซ่ฟุ้ง
2. นายเกริกพล  ค้าไป
 
1. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
1171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทีปกร  กิตติศักดิ์กำจร
2. นายศิรวิทย์  สิทธิสรวง
 
1. นายปริญญ์  พันธ์ดี
2. นายวิราช  หมั่นการ
 
1172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวภาวิณี  โนกุล
2. นายวิรุจพงษ์  อุ่นเปี้ย
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
2. นายยุทธนันท์  กามอ้อย
 
1173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  สักลอ
2. นายแสนคำ  โอ้ทา
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
1174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.38 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  ยืนแสนหาญ
2. นางสาวสุธินี  ประสงค์
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
1175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวดารุณี  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวโชติกา  แซ่จาง
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
1176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.88 ทองแดง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกิตติพล  นันตา
2. นายวรพันธ์  เรือนสอน
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
 
1177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เมืองวงศ์
2. เด็กชายมัฆวาน  คำมี
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
1178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายชาณิวัฒน์   กายาสา
2. เด็กชายสุธีพัฒน์   ทิมัน
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นายศิริขวัญ   ท้าวล่า
 
1179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  มหาบุตร
2. เด็กหญิงสุรภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
1180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สติราษฎร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจใส
 
1. นายโยธิน  เชิดชู
 
1181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  วงค์ไชย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กรรณิกา
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
 
1182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทรวงศ์
2. นายวรพงศ์  จินดาพานิช
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
1183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธนากร  สุไว
2. นายนนทพัทธ์  คำมา
 
1. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
1184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายชาญศักดิ์  บุญเรือง
2. นายธวัชชัย  บุญศรีมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ท่อนคำ
2. นายพิเชษฐ์  บุญวงศ์
 
1. นายกิติพงษ์  เพชรประดับ
2. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา
 
1186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนพวัง
2. นายวิสุทธิพงษ์  เนตรยอง
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
1187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แววงาม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ถาใจ
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี๋
 
1188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  บุตรดี
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  แก้วยศ
 
1. นางภคอร  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
1189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  คำลือ
2. เด็กชายธันวา  ศักดิ์สูง
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
 
1190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มาตัน
2. เด็กหญิงวิลีณญา  แก้วมาเมือง
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
1191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  นามปิง
2. เด็กหญิงสราลี  ปัญญา
 
1. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด
 
1192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายณภัทร   รูปกลม
2. เด็กชายสกุลเกียรติ   เมฆแสน
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
1193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพัชรพร  อุ่นรินทร์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองสุทธิ
 
1. นายประหยัด  วงศ์ขัติ
2. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
 
1194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงค์เครือใจ
2. เด็กหญิงอาริยา  งามขำ
 
1. นางสาวคริษฐา  เผ่าปินตา
2. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
 
1195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารณี  สติราษฎร์
2. นางสาวศิริรัตน์  เมืองมิ่ง
 
1. นายโยธิน  เชิดชู
 
1196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สมณะ
2. เด็กหญิงพิณทิพา  พุทธวงค์
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นายภุมริน  ยมหา
 
1197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สีดาแดง
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมภู
 
1. นางสาวศลักษมณ์คุณ  แสนเมืองใจ
 
1198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญนะ
2. เด็กชายพันธกานต์  มูลแก้ว
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
1199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายธนากร  บุญโนนแต้
2. เด็กชายวรพล  เรือนแปง
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
2. นายยุทธนันท์  กามอ้อย
 
1200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายภูวิศ  วงศ์ไชย
2. เด็กชายศิริพงษ์  แสงเขียว
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นางพัธนี  วุฒนะเดชกร
 
1201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  คำลือ
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  อิ่นคำ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยศวงศ์
2. นายภาคภูมิ  ต๋าคำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
1203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  เบ้าทอง
2. เด็กชายราเมศวร์  นิจคำหาร
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
1204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์มาศ  อินถา
2. เด็กชายสุธิมนต์  คำมาปัน
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  คำมา
2. เด็กชายศุภณัฐ  ปันธุระ
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
 
1206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทาระจีน
2. เด็กชายพงศธร  ขุนกิจ
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
1207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ปัญญา
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ท้าวแพทย์
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์  ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา   นาสาร
 
1208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ไชยยา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ประสงค์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางราตรี  คำปัน
 
1209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกฤษดา   อัจฉริยะพันธ์
2. เด็กชายชนาภัทร์   จีนสวัสดิ์
 
1. นายชญานัท   บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
1210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เชียงมูล
2. เด็กหญิงอังคณา  ปัญญาเสน
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นายพัธนี  วุฒนะเดชกร
 
1211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายชินวัช  พุทธธรรม
2. เด็กชายวีระวุฒิ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
 
1212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  พันธวงค์
2. เด็กหญิงปทุมเกสร  มะโนสีลา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
1213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นกนก  นันต๊ะภูมิ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  จุมปี๋
2. นางราตรี  คำปัน
 
1214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายปรัญชัย  คำวงค์
2. เด็กหญิงอรปรียา   บัวแดง
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
1215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พงศ์สกุลไทย
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีวิชัย
 
1. นายประหยัด  วงศ์ขัติ
2. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
 
1216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติพร  บัวแดง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มีมัง
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์  ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรศยา  ใจดี
2. เด็กหญิงสุวัชรี  ชินเชษฐ์
 
1. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด
 
1218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายชนนท์วิชญ์  คำปัน
2. นายอัศวิน  ไชยบาล
 
1. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
2. นางมยุรี  ปนยะ
 
1219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายปิติพงษ์  เปี่ยมประสงค์
2. เด็กชายยศกร  ตีรณวิบูลย์
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
1220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายนิธิกร   สีหาบุตร
 
1. นางพรวิมล   ไชยสุข
2. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
 
1221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพีรภัทร  มะลิมงคล
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
 
1222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงเขมจิรา  บุญสุข
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ธาราธร
2. นายศรศิลป์  สุริยะชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  จุมปี๋
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
1224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ศิริทรัพย์ปัญญา
2. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
1225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  บุญมาก
2. นางสาวธัญวรัตม์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
1226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  เฉลียว
2. นายธีรวัฒน์  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เผ่ากันทะ
2. นางสาวอรพรรณ  อินต๊ะสาร
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
1228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  ชาวน่าน
2. นางสาวศิวพร  หล่อวงศ์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
 
1229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรรวี  แซ่ลี
2. นางสาวกัญญ์วรา  แซ่จ๋าว
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
 
1230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมมา
2. นางสาวฉัตรชนก  พันธุระ
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
1231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวมยุรา  ทาแก้ว
2. นายสุริยา  ยาสมุทร
 
1. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด
 
1232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายชนาธิปวัฒน์  สีตา
2. นายสุรกานต์  กุรุวรรณ์
 
1. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
1233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  จันต๊ะวงค์
2. นายรัฐพงษ์  นันตาแพร่
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
1234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนแดน  กาววิไล
2. นางสาวปพิชญา  ทาจีนะ
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
1235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ดวงต๋า
2. นางสาววรรณิภา  วงศ์ไชยา
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
 
1236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ยะนา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สมณะ
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
1237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายพัฒนพงษ์  ศรีชัย
2. นางสาวสิรภัทร  นามวงศ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
1238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวรเชษฐ  หมั่นขัน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กำเหนิดพรต
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75.4 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชยุตพงศ์  พงษ์อิศราพันธ์
2. นายสพลดนัย  รักวงค์
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
1240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  วรรณพงษ์
2. นายมงคล  รัตนพลวชิรวดี
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นายภุมริน  ยมหา
 
1241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ใหญ่เลิศ
2. นายเหมรัตน์  ไชยบาล
 
1. นายณฐกร  ขุ่ยคำ
2. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
 
1242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่โพ่ง
2. นายพิทยะ  เป็นแผ่น
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
 
1243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวติชิลาภานุ์  ไชยห้วย
2. นางสาวธัญญาภรณ์  วงศ์ราษฏร์
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์   ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  แสงพูนทรัพย์
2. นายสุทัศน์  เผ่าตุ้ย
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
1245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูสิทธิ  ศุภนาถเกรียงไกร
2. นายศุภเกียรติ  สบบง
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
1246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายผดุงเกียรติ  กิ่งแก้ว
2. นายพิมุกต์ธีร์  ใจกล้า
 
1. นางชญานันทน์  หมดสังข์
2. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า
 
1247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณภัสนันท์  ชัยธิตาทร
2. นายไกรสร  ก๋าใจ
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
 
1248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  บัวเทศ
2. นายพีรวิชญ์  นาแพร่
 
1. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพงศธร   ปาละตา
2. นายเมธาวี   ศรีวิไชย
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ   ยอดอ้อย
 
1250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  ผาลาด
2. นางสาวฑิฆัมกาญน์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
 
1251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกนกพล  มูลหงษ์
2. นายคฑาวุธ  อุ่นเรือน
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
 
1252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายพิทักษ์ชัย  อ้อยหวาน
2. นายอมรศักดิ์  ดอนมูล
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
2. นายยุทธนันท์  กามอ้อย
 
1253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนันทพงษ์  วงษ์นภาไพศาล
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  โนนทิง
3. เด็กชายพัฒนา   แซ่เล่า
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
1254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ไชยสถาน
2. เด็กหญิงบงกชกร  ไทยใหม่
3. นางสาวยุวรินทร์  ต๋าคำ
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
 
1255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กิติสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาธิปย์   สักลอ
3. เด็กหญิงนุชวรา   แก้วใจมา
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
1256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองสุวรรณ
2. เด็กชายมาตุภูมิ  ไชยวรรณ์
3. เด็กชายวรามินทร์  เตรียมสกุล
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
1257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  อัมพุธ
2. เด็กชายวทันยู  พลูคำ
3. เด็กชายเศรษฐ์เสถียร  เสาวภาคย์วงศ์
 
1. นายสมัย  จันทาทุม
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
1258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.29 ทอง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ทองศรี
2. เด็กชายภูมิศักดิ์  เหมหิรัณย์
3. เด็กหญิงศิริกุล  ตันเฟย
 
1. นางกรรณิกา  รัถยาธรรมกูล
2. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์
 
1259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวคาศิยา  เซ็ง
2. นางสาวณัฐฐาพร  ลอง
3. นางสาวนารีนาฏ  ตันกุล
 
1. นายสมัย  จันทาทุม
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
1260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวภานุชนารถ   บุญมาสืบ
2. นางสาวสุภาวดี   สีกล่อม
3. นางสาวโฉมธิดา   ล่ำแน่น
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
1261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวปรียาพร  สุริโย
2. นางสาวปาริชาติ  สมศรี
3. นางสาวโยธกา  ธรรมไชยกุล
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววริญญา  สุหล้า
2. นางสาวสหัสา  ขยันดี
3. นายสุรเสก  ติคำรัมต์
 
1. นางสาวปาริชาติ  อินต๊ะรักษา
2. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
1263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.17 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  วงศ์ใหญ่
2. นายพิพัฒภูมิ  ตุงคนากร
3. นายภวัต  ชุมนุมพร
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
1264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายนราศักดิ์  อิ่นคำ
2. นางสาวนิลภัทร์  วงศ์สุวรรณ
3. นายภูริวัฒน์  เสมอ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์  ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายนิพนธ์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุพรรณา  เจตะวัน
3. นายอำนาจ  ชัยพูล
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
 
1266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.86 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  สีใจสุ
2. นางสาวธัญจิรา  วงค์ติ๊บ
3. นางสาววิไลพร  ผัดแก้ว
 
1. นางประภาภรณ์  วงค์แพทย์
2. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์
 
1267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจักรี  เบ้าเหนียว
2. นางสาวบุษกร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์   ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
1268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  พินิจ
2. นางสาวนัทธมน  การเร็ว
 
1. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
1269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายทิฆัมพร  วสันต์
2. นายธนากร  พูลชุม
 
1. นายกัมพล  สีสัน
 
1270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกษิดิฎ  ทายา
2. นางสาวภัทราวดี  ไชยรัตน์
 
1. นางภคอร  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
1271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฏฐพัชร์   วิชัยดิษฐ
2. นายเกริกเกียรติ   สุขรวย
 
1. นายชัยพฤกษ์   บุญเรือง
2. นายวิวัฒน์  ดาปุก
 
1272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรวิกา  สุริโย
2. นายทวีชัย  ขันตา
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
1273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกฤษดา  บุญชื่น
2. นางสาวพรพฤติกร  เขื่อนสิริ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายธานี  ตั้งจิตถนอม
2. นายปิยะบุตร  ใสสม
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นายภุมริน  ยมหา
 
1275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพิมพิไล  ใจดี
2. นางสาวเฉิดฉาย  เมืองมูล
 
1. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
1276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีดวงใจ
2. นางสาวพรรณราย  นามอยู่
 
1. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
2. นายธนกฤต  ปิงน้ำโท้ง
 
1277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนประชาบำรุง 1. นายณัฐพงศ์  ทะกูล
2. นายดนุสรณ์  บุญหนุน
 
1. นางสาวนันทิยา  คำจันทร์
 
1278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายชินภัทร  วงค์คม
2. นายอัครพล  แผ่นทอง
 
1. นายชัยพร  ธรรมโยธิน
2. นายยุทธนันท์  กามอ้อย
 
1279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายศุภนัฐ  ทองศรี
2. นายอนันต์สิทธิ์  ไชยวงค์
 
1. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
2. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์
 
1280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  สักแก้ว
2. นายอมฤต  น้อยนคร
 
1. นางสารภี  บุญชัย
2. นายหาญ  นันกาวงศ์
 
1281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายธนพล  วรรณสาม
2. นางสาวสายวลี  สายเสมา
 
1. นายจักรกฤษณ์  มังคลาด
2. นางสาวโสภา  มูลเทพ
 
1282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ใจหนัก
2. นายพสิษฐ์  สมฤทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
1283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธิติพล  เก่งสงวนสิทธิ์
2. เด็กชายธีรพล  ชาติชาตรี
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
1284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายปุญญพัฒน์  โนนทิง
2. นายพัฒนา  แซ่เล่า
3. นายสนธยา  พินิจชัยวงศ์
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
1285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร  ใจมา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยาโส
3. เด็กชายสุวิทย์  ไชยภาณุรักษ์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช   จันทร์กลาง
2. เด็กหญิงหัสยา  อินแถลง
3. เด็กหญิงเกศกนก    โคดม
 
1. นายชญานัท   บัวหลวง
2. นายพิภพ   ยอดอ้อย
 
1287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีริศ  จันเลิก
2. เด็กชายภัทรพล  คุมพล
3. เด็กชายภูชิต  กิจวิขาม
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
1288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ท้าวตั๋น
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นางสาวเกศินี  หรรษาวณิชกุล
 
1. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
1289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  เชียงแรง
2. นายณัฐพล  คำมา
3. นายวรกานต์  กราบทูล
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
1290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  นาผัด
2. นายณัฐพงศ์  บัวเทศ
3. นายพีรวิชญ์  นาแพร่
 
1. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายกนกมล  สีแหล้
2. นายธีรพงษ์  จ๊ะเอ
3. นายอดิศร  คำเมืองใจ
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
1292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ใจซื่อ
2. นางสาวอนัญลักษณ์  วิชัย
3. นางสาวอารีรัตน์  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพงศธร   ปาละตา
2. นายอรรถพล  เป็งเรือน
3. นายเมธาวี   ศรีวิไชย
 
1. นายชญานัท   บัวหลวง
2. นายพิภพ   ยอดอ้อย
 
1294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกษาปณ์ชน   เชียงแสน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นิมิตณรงค์ชัย
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มานะสิทธิชัย
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
1295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. เด็กชายภูมินทร์  นาแพร่
3. เด็กชายอภิชัย  ยะตา
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายภูษิต  ศิริพานกุล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายอัครเดช  แซ่หาญ
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
1297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายรัชพล  วงค์เครือใจ
2. เด็กชายวีรพงษ์  ปงรังกา
3. เด็กชายศักรินทร์  สุรินแก้ว
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
1298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภพ  สุกันทอง
2. เด็กชายจิรกิตต์  อุ่นเมือง
3. เด็กชายณัฐชัย  เทียมใจ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศ  ดูแก้ว
2. เด็กชายวิริยวิชญ์  ชุ่มวงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่จินาพันธ์
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวรันย์  ปัญญา
 
1300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  คำปัญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
3. นายสุวิจักขณ์  บุญวงศ์
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
1301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทนุธรรม  ดอกคำ
2. นายนคเรศ  สมโรย
3. นายศักดิ์พิพัฒน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายภัชรนนท์  ลำน้อย
2. นายสุรชัย  เสาหิน
3. นายเกริกพล  ทรายวิชัย
 
1. นางสารภี  บุญชัย
2. นายหาญ  นันกาวงศ์
 
1303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  ตรีจรูญ
2. นายนเรศฤทธิ์  กิจตาวงค์
3. นายฮาซัล  อนุรักษ์
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
1304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชยุตพงศ์   พงษ์อิศราพันธ์
2. นายวริทธิ์  ทิพย์กุนะ
3. นายวโรดม  คานดะ
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
1305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายบุญสิทธิ์  ทะนันใจ
2. นายมงคล  อินถาใจยา
3. นายรวิน  รื่นเริง
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
1306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายจักรินทร์  ศรีจารุโยทัย
2. นายชัยเจริญ  มุกดาสวรรค์
3. นายปัญญา  สว่างสิริวงศ์
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
1307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
3. เด็กหญิงศลิษา  เดชบุญ
4. นายเมธี  รวมสุข
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์   พวงลำใย
 
1308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกริชรัตน์  เสธา
2. นางสาวนันทกานต์  ใจเย็น
3. นายรัชชานนท์  จำปา
4. นายเจษฎา  ชุ่มวงศ์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
 
1309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ใจซื่อ
2. นายชัยมงคล  ฉัตรเชิดตระกูล
3. นายณรงค์กรณ์  สนิท
4. นายธวัชชัย  ใจเย็น
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
1310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจรุณี  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงวนาลี  หาญสุวรรณชัย
3. เด็กหญิงอัญชลี  แสงศรีจันทร์
 
 
1311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  หลักฐาน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เวียงวงค์
 
 
1312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีกอก
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เรืองเจริญ
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
 
1313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บัญชี ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงสุวิมล  พูนทรัพย์
2. เด็กหญิงเครือมาศ  ลาหู่
 
1. นางสาวโสภา  บุญมี
 
1314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บัญชี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีกอก
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เรืองเจริญ
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
 
1315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บัญชี ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวฉัตรมงคล  สองสีใส
2. นางสาวสุทธิดา  บรรทร
 
1. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
1316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี บัญชี ม.4-ม.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  แสนเขียว
2. นางสาววิรัลพัชร  ปัฐวี
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
 
1317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมพล  ไชยวุฒิ
 
1. นางอารีรัตน์  นาแพร่
 
1318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ยอดสาร
 
1. นางศรีไพร  เขียวงาม
 
1319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม    
1320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
 
1. นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ
 
1321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  สิทธิราช
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
 
1322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองอินทร์
 
1. นางสาวธนัชชา  แก้วเทพ
 
1323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินภา  แสงแก้ว
 
1. นายนิวัติ  สมุทรเขตร์
 
1324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หอมหวาน
 
1. นางอรวรรณ  เกียรติกุลพัฒนา
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  มโนภัทรกุล
 
1. นางประภัสสร  เจนใจ
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  อุ่นติ๊บ
 
1. นางศศิภา  ตาทิพย์
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนกฤต  แซ่จาง
 
1. นางสาวมยุรี  กันไชย
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจัสมิน เจ็สซิกา   สมิธ
 
1. นายราชนุชา  อินจันทร์
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายเอกชัย  สาใจ
 
1. นางสาวธันยธร  เฉียบแหลม
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายสุริยา  แซ่ตัง
 
1. นางเดือนฉาย  จินดา
 
1331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  จุณณวัตต์
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
1332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงภครัตน์   ไคร้วงษ์
 
1. นางสาวชุตินันท์  ใจอะกะ
 
1333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดา  บุญถึง
 
1. นายอภิญญา  ศุภการกำจร
 
1334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  ยิ้มโปรยคำ
 
1. นางนุชนาฏ  คงถาวร
 
1335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรธีระพงษ์  กิ่งก้าน
 
1. นางจันทร์สวย  พันตา
 
1336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะพงค์
 
1. นางสาวอางคณา  รัศมี
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพีรพล  วาวงศ์มูล
 
1. นางพรพิศ  หลวงสุภา
 
1338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  สมศิลป์
 
1. นางทองพูน  ศรีวิชัย
 
1339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เวียงคำ
 
1. นางวิไลรัศมี  แสนอุดม
 
1340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  วิชา
 
1. นางเดือนฉาย  จินดา
 
1341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวสุปาณี  จันตา
 
1. นางสาวสกาวัตน์  ศรีธิ
 
1342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนุจรีย์  กราบทูล
 
1. MissMonica  Menon
 
1343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.4 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกุลธิดา   ยศกล้า
 
1. นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ
 
1344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.4 เงิน 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวสิรินาถ  แสงไสย์
 
1. นางสาวอนงค์  สมศรี
 
1345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลลิ์  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
1346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.6 เงิน 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  เวียงลอ
 
1. นายนิวัติ  สมุทรเขตร์
 
1347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70.2 เงิน 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายรัตนสุทธิ์  แซ่ลี้
 
1. Mr.Thomas  O'Donnell
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกพร  พอใจ
 
1. MissJoan Melizza   P.Mazo
 
1349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ยิ้มโปรยคำ
 
1. นางนุชนาฏ  คงถาวร
 
1350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวปรีญาณัฐ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวธันยธร  เฉียบแหลม
 
1351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55.4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรปัณณธร  กิตติวิริยกุล
 
1. นางจันทร์สวย  พันตา
 
1352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55.4 เข้าร่วม 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ก๋าอินตา
 
1. นางวิไลวรรณ  ศิริประยงค์
 
1353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47.4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญนะ
 
1. นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 39.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวสุภาพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวกัลยลักษณ์  วงค์ชัย
 
1355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายจิราสิทธิ์   อัง
 
1. นางสาวรัชญา  ชูคำ
 
1356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาชะเกตุ
 
1. นางเพียงใจ  รัตนวงศ์
 
1357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิสิฐพัฒนพงศ์
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  แปงศรี
 
1. นางสาวผกากรอง  ละอองเอี่ยม
 
1359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  เดชะกุลวิโรจน์
 
1. นางสาวทรัตชพร  ทวีเดช
 
1360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ไชยล้วน
 
1. นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ
 
1361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรัยศิริ  พงษ์ตุ่น
 
1. นางเอื้อมดาว  กองแก้ว
 
1362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัณณ์สมบูรณ์
 
1. นายนิวัติ  สมุทรเขตร์
 
1363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันญพร  ก๋าคำ
 
1. นางนรรท์ทวรรณ  ยอดสาร
 
1364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชฌาภัค  มะโนรัตน์
 
1. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
1365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปกแก้ว
 
1. นางจุรีภรณ์  อุตะมะ
 
1366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชาวเวียง
 
1. นางอรนุช  หอมนาน
 
1367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงเชาวลีย์  ศิริธัญญะ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
1368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  สายอุปราช
 
1. นางสาวิอำพรรณ  เขื่อนเพชร
 
1369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  สิงห์เปาว์
 
1. Mr.Shayne  Richard Hume
 
1370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงศิวพร  สุขอร่ามตระกูล
 
1. นางนาฎสุคนธ์  กาตาสาย
 
1371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยอักษร
 
1. นายอภิญญา  ศุภการกำจร
 
1372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ไชยกุล
 
1. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
 
1373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 1. สามเณรยุทธพงษ์  อากาศ
 
1. นางจันทร์สวย  พันตา
 
1374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนาจู  นาจึ
 
1. นางสาวอางคณา  รัศมี
 
1375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายศุภการ  ชัยดรุณ
 
1. นางสาวอภิรยา  แก้วสาร
 
1376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ศรีจันทร์
 
1. นางนรรท์ทวรรณ  ยอดสาร
 
1377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สายวงค์ใจ
 
1. นางสาวรชยา  ศิริเทพ
 
1378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญเทพ
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวนันทินี  กลั่นแก้ว
 
1. นางนาฎสุคนธ์  กาตาสาย
 
1380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  วงศ์อารัญ
 
1. นางครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่
 
1381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ชัยแก้ว
 
1. นายวิทยา  สุขนิตย์
 
1382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณฐนนท์   ขัติศรี
 
1. นางสาวรัชญา   ชูคำ
 
1383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวสินีนาถ  กล้าหาญ
 
1. นางเอื้อมดาว  กองแก้ว
 
1384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  นันตาลิตร
 
1. นางชัชฎาพร  ปัญญา
 
1385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวดุจตะวัน  ชมวนา
 
1. นางเพียงใจ  รัตนวงศ์
 
1386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  การเร็ว
 
1. นางสาวผกากรอง  ละอองเอี่ยม
 
1387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ต๊ะโย
 
1. นายนิวัติ  สมุทรเขตร์
 
1388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนประชาบำรุง 1. นางสาวศศิธร  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
 
1389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวพรนภัส  งามธนสัญญา
 
1. นางสาวยุพา  มณีกร
 
1390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกนกฑวัส  กรมแขวง
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
1391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พงษ์คำ
 
1. Mr.Thomas  O'Donnell
 
1392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวัฒนศิลป์  สุวรรณโน
 
1. นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส
 
1393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  จิตรกลาง
 
1. Mr.Shayne  Richard Hume
 
1394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวธูสิริ  ศรีนาม
 
1. Mrs.Medilyn  Cardeinte
 
1395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  เพียรจริง
 
1. นางสายหยุด  ไชยยนต์
 
1396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเทพ
 
1. นางจรัญญา   บัวดี
 
1397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายจเรวัฒน์  ฮ่องลึก
 
1. นางนงเยาว์  เทพนากิจ
 
1398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวนภา  เรียนงาม
 
1. นางปริยานุช  ปังประเสริฐกุล
 
1399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จันทอน
 
1. นางอัญญรัตน์  สมศักดิ์
 
1400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพร  ชมภู
 
1. นางอัญญานี  ต๊ะเขียว
 
1401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  ชาวน่าน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มูลศรี
 
1402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอวิภา  บุญตั้ง
 
1. นางปวีณ์กร  สัญใจ
 
1403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  วงศ์ไชย
 
1. นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
 
1404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  จินดากุล
 
1. นางวาสนา  ฤทธิศร
 
1405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
1406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงนมิดา  สวรรคทิต
 
1. นางพรรณทิพย์   ศักดิ์ศร
 
1407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนากร  อินต๊ะสืบ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชำนาญยา
 
1408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 7 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายอนุพงษ์  โสภา
 
1. นางอรวรรณ  เกียรติกุลพัฒนา
 
1409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธทรง
 
1. นางสาวอางคณา  รัศมี
 
1410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 47.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณจักร
 
1. นางวิภา  วงศ์สีดา
 
1411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟูแสง
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
 
1412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสรัลพร   พระวิสัตย์
 
1. นางมยุรี   เวียงคำ
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวสิริัรัตน์  จำปาเป้า
 
1. นางพฤกษา  พรหมเสน
 
1414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอนุชิต  อภัยสุวรรณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
1415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อุ่นลอย
 
1. นายจรูญ  บุญสุข
 
1416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันต์  นาคจรูญ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชำนาญยา
 
1417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวอนัญญา  จาร์วิส
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
1418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  แสงแก้ว
 
1. นางอัญญานี  ต๊ะเขียว
 
1419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวยุวนันท์  สมศรี
 
1. นางอัญญรัตน์  สมศักดิ์
 
1420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกตัญญู  เทพวงค์
 
1. นางสาวยุพา  มณีกร
 
1421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ธิยศ
 
1. นางปวีณ์กร  สัญใจ
 
1422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายพัทธคนธ์  เต้าเตียง
 
1. นางจิราภัค  ชนประชา
 
1423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวฐิติมา  เขื่อนวัง
 
1. นางรติรัตน์  ธิราช
 
1424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  สุย๊ะต๊ะ
 
1. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
1425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายชานนท์  แฉ่งสูงเนิน
 
1. นางนงเยาว์  เทพนากิจ
 
1426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  โชคดี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มูลศรี
 
1427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 9 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายอัษฎา  เรียบร้อย
 
1. นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
 
1428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวเรศ  ยะเสน
 
1. นางสาวอรชร  ไชยมงคล
 
1429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ศิริวัฒนา
 
1. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
1430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  พุทธรุณ
 
1. นางปณิธี  กองแก้ว
 
1431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายณัฐณรงค์   วงษ์มา
 
1. นางสาวพัชรินทร์   กุลณา
 
1432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายจงเจริญ  อุดแก้ว
 
1. นางวิลาวรรณ  ศีติสาร
 
1433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  จตุแสน
 
1. นายโกมล  รวมสุข
 
1434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   อินจา
 
1. นางสาวกฤษดาพร  การหมั่น
 
1435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  เดชมนต์
 
1. นายสมชาติ  สุโพธิ์
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายวิวัฒน์  ผัดวงค์
 
1. นางสาวศศิธร  มะโนรส
 
1437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  นันตาลิตร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสนมา
 
1438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรหมพร  อุดซิว
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมลวรรณ  แสงน้อย
 
1. นางสาวปาริชาติ  อินต๊ะรักษา
 
1440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญธรรม
 
1. นางสาวิตรี  สมฤทธิ์
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  มากสุข
 
1. นางสาวนิรุษา  ชาญเศรษฐนนท์
 
1442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิษฐารัตน์  แซ่พ่าน
 
1. นางนฤมล  บุญตัน
 
1443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  กิตวงค์
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
 
1444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฐนรี   สร้อยคำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   กุลณา
 
1445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  แมรี่ไฟเยอร์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  การหมั่น
 
1446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิยดารา  ไชยมงคล
 
1. นางวราภรณ์  กำแพงเพชร
 
1447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ทานันท์
 
1. นายโกมล  รวมสุข
 
1448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วงศ์สม
 
1. นางทัศนีย์  ขัดทะเสมา
 
1449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางพิมพ์ลกษณ์  เสมอ
 
1450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอนุกูล  อำมาตย์มณี
 
1. นางสาวขัตติยา  วังชา
 
1451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  ฉั่น
 
1. นางพฤกษา  พรหมเสน
 
1452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายชินกฤต  นำนอก
 
1. นางสาวิตรี  สมฤทธิ์
 
1453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวสุวภัทร  สุริโย
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จำปาเครือ
 
1. นางสาวนิรุษา  ชาญเศรษฐนนท์
 
1455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  ตาคำ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสนมา
 
1456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายนฤชล  รุ่งศุภตานนท์
 
1. นายชัยพร  เกตุพิชัย
 
1457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายมงคล  วงค์สืบ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
1458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวรัศมี  วินัยผาสุข
 
1. นายธนันดร  บุญยืน
 
1459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  อินสิงห์
 
1. นางสาวศศิธร  มะโนรส
 
1460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จงถนอม
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  แก้วจิโน
3. เด็กหญิงมาฆวรรณ  วรรณแก้ว
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใจวงศ์
5. เด็กหญิงวริษฐา  แก้วประภา
 
1. Mr.Alejandro  Cardeinte
2. นางธนวรรณ  กันคำ
 
1461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุทธมาตย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ผลทอง
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจชุ่ม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะริปาเด
5. เด็กชายสุดแดน  ชัยก๋า
 
1. Mrs. Fe P.  Mazo
2. นางสาวกานต์สินี   ณ น่าน
 
1462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อสะอาด
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ใจเสาร์ดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยวงค์
4. เด็กชายสุภิเชษฐ์  มะโนวรรณ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ชิดสนิท
 
1. นางปฏิธาน  ตันบูรณา
2. นางสาวอัญชลี  พรหมเสน
 
1463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายคงวุฒิ  มาตึง
2. เด็กหญิงดารา  ราชเนตร
3. เด็กหญิงนันทิกา  เผ่าฟู
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  วุฒิ
5. เด็กหญิงศุภารัตน์  ราชเนตร
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
2. นางสาววิไลพร  ไชยวุฒิ
 
1464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันชัย
2. เด็กชายจิรายุ  ทิพวงศ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ใจดี
4. เด็กชายนิติ  ไชยมงคล
5. เด็กชายสหัสศวรรษ  สนั่นป่า
 
1. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
 
1465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  วงศ์หาญ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  กันยานะ
3. เด็กหญิงดรุณี  ขัติยะ
4. เด็กหญิงพนิตพิชา  เชียงเครือ
5. เด็กหญิงพรรณนิภา  สีหานาม
 
1. Mr.Wayne  Shepley
2. นางรัตนารีตา  ดำรงค์ไทย
 
1466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  คำวงค์
2. เด็กชายภัทรพล  กองละ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  มูลฉลู
4. เด็กชายสิทธิพล  ใจเย็น
5. เด็กชายสุพัตรา  คำสุ
 
1. Ms.Angela  O.Cardente
 
1467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เป็กตานะ
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์ชัยนาท
3. เด็กหญิงนันทิชา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปณิดา  วงศ์ไชย
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยชนะ
 
1. Mr.Roylan  G.Rivera
2. นางพิมพา  สารเร็ว
 
1468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์เกียรติคุณ
2. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
3. นางสาวชุตาภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. นางสาววิสุตา  ก้อนคำ
5. นางสาวเกศินี  ศีภาพันธ์
 
1. นางรำไพ  ชุมชอบ
2. นางสาวอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
1469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวนัทริกา  ขันลื้อ
3. นายปรัชญ์กร  พูลเพิ่ม
4. นางสาวหยาดนภา  จันธิมา
5. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาหล้า
 
1. นายจรัส  เมืองมูล
2. นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน
 
1470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  เนินแฝก
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมศิริ
3. นางสาวถิรวรรณ  ปัญญาดี
4. นางสาวฝนดาว  ส่องแสง
5. นายเทพฤทธิ์  เพ็ชรดวงดี
 
1. Mr.Roylan  G.Rivera
2. นายสุรชัย  วรภูรีกุล
 
1471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายจิตตพล  สมศรี
2. นางสาวจิราวัลย์  พลายด้วง
3. นายปรเมษฐ์  บุญฤทธิ์
4. นางสาววาสนา  วรบุตร
5. นางสาววินิตา   เผ่ามุนี
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
1472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ปวงโพธิ
2. นายธนวัฒน์  หล่อดี
3. นางสาวนิธิมา  ยังมั่ง
4. นางสาวรวิษฏา  กอบโคกกรวด
5. นายศิวัช  พรมชัย
 
1. Mr.Andy  Ria Quilog
 
1473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจักรพรรณ  ศูนย์กลาง
2. นายญาณปรีชา  ทองอุ่น
3. นางสาวฐิติภา  ศรีอัญชลีกร
4. นางสาวปองทิพย์  เชื้อหน่าย
5. นางสาวสุวิมล  พันเพียง
 
1. MissJoan  Melizza Mazo
2. นางสาวภิญญามาศ  คำมา
 
1474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวปรางทิพย์  จันทร์กุลี
2. นางสาวพิชญาภร  กาชัย
3. นางสาวรมัณยา  นุชภิเรนทร์
4. นางสาวสิรินันท์  สมศรี
5. นางสาวเบญจรัตน์  เลิศธานินทร์วณิช
 
1. นางจิราวรรณ  เทพจันทร์
2. Mr.ฺBrian  Suddick
 
1475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  กาติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวสุรัญชนา  กองแก้ว
 
1. นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว
 
1477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายอัญชพงศ์  รักชาติ
 
1. Mr.Julien  Salense
 
1478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  สมควร
 
1. นายคิณ  ประชุม
 
1479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรีภรณ์   พิชิตพร
 
1. นางสาวอมรรัตน์   เมืองวงศ์
 
1480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  หน่อใส
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
1481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  แซ่ลี
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
 
1482 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  น่วมแก้ว
2. นางสาวศิรประภา  บรรจง
 
1. นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว
 
1483 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  อินทรสุข
2. นางสาวภริมา  อัคราเตชะสกุล
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
1484 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนรินธนา  บ้านสระ
2. นางสาวปาณฑรา  กันสาย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
 
1485 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววรรณิสา  ทิพย์ลม
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีวิชัยลำพัน
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1486 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวชุติกา้่้ญจน์  หน่อใส
2. นางสาวพัชราภรณ์  กูนแสง
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
1487 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  สาคำ
2. นางสาวนฤมล  สมควร
 
1. นายคิณ  ประชุม
 
1488 ภาษาต่างประเทศ การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายชัยวิทย์  แซ่พ่าน
2. นางสาวสุภิญญา  ปัญโญ
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
 
1489 ภาษาต่างประเทศ การเขียน Dictee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  ขยัน
2. นางสาวนฤมล  ใจอินต๊ะ
 
1. นางสาวนภา  พาดี
 
1490 ภาษาต่างประเทศ การเขียน Dictee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
2. นางสาววันวิไล  ไชยลังกา
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1491 ภาษาต่างประเทศ การเขียน Dictee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐลินีย์  ศิริพรรณาภิรัตน์
2. นางสาวรัตนาวดี  เงาทอง
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
1492 ภาษาต่างประเทศ การเขียน Dictee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวดาริณี  หลักดี
 
1. Ms.Julien  Salense
 
1493 ภาษาต่างประเทศ การเขียน Dictee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายณัฐวิทย์  สุนทรนาถ
2. นายเอกลักษณ์  อัศราช
 
1. นายคิณ  ประชุม
 
1494 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์   ไชยทน
2. นางสาวอรอุมา  หมั่นการ
 
1. นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว
 
1495 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  มะลิหอม
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1496 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  แสงจำนงค์
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
1497 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  ชะยันโต
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
 
1498 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพร้อมพร  ทองเลิศ
2. นายพิเชษฐ์  ถูกใจ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เมืองวงศ์
 
1499 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายคฑาวุฒิ  อุทธิยัง
2. นางสาวจินตนา  ศิริวงศ์
3. นางสาวธารารัตน์  พันธีร์
4. นางสาวธิดารัตน์  เวียงคำ
5. นางสาวพรธีรา  กาติ๊บ
6. นางสาวพรรณนภา  แก้วกุมมาร
7. นายศรัญญู  เมืองมูล
8. นายสนธยา  หงษ์สามสิบหก
9. นางสาวสุธีธิดา  มะลิเถาว์
10. นางสาวสุพัตรา  หอมนาน
11. นางสาวอภิญญา  มะลิหอม
12. นายอภิสิทธิ์  คำแสน
13. นายอำนาจ  เย็นใจ
14. นางสาวเจนจิรา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1500 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ดวงตระกูล
2. นางสาวณัชชา  ธาราธร
3. นายธวัชชัย  บรรจง
4. นางสาวนารีนาถ  ขัตธิ
5. นายนิตินันท์  แรกข้าว
6. นายปฐมภพ  มั่งมูล
7. นางสาวพรรษกาญจน์  จำรัส
8. นางสาววราลักษณ์  ศรีวงศ์
9. นางสาวสรินญา  ขวัญตน
10. นายสุภเวช  กินีสี
11. นายสุริยะ  เครือคำ
12. นายอนุวัฒน์  คำนนท์
13. นางสาวอภิสรา  คำฟู
14. นางสาวเกศสุดา  ฟูแก้ว
15. นางสาวแสงพลอย  ใหญ่วงศ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
1501 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งฟ้า  วงศ์ใหญ่
2. นายณัชพล  สมฤทธิ์
3. นางสาวณัฏฐริณีย์  โฮมภูเขียว
4. นายณัฐพงษ์  คำสุข
5. นางสาวณัฐพร  สาคำ
6. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ซ้ง
7. นายธีรเดช  ติ๊บอ้าย
8. นางสาวนฤมล  สมควร
9. นางสาวนีนา  รัฎฐพิชยา
10. นางสาวพัชราภรณ์  ปิงยศ
11. นายพิษณุ  พึ่งพวก
12. นางสาวลักษณ์ชยา  กิจธนอรุณ
13. นางสาววิภารัตน์  มลเทียน
14. นายอิทธิพงษ์  หอมนาน
15. นางสาวเดา  แซเฮ้อ
 
1. นายคิณ  ประชุม
 
1502 ภาษาต่างประเทศ การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  เรือนสอน
2. นางสาวจารุวรรณ  บัวนาค
3. นางสาวจิตต์อารีย์  เผ่าต๊ะใจ
4. นางสาวปานหทัย  มาแก้ว
5. นางสาวพรพรรณ์  อึ้ง
6. นายมรุเดช  คำใจ
7. นางสาวรัชนี  คำใจ
8. นางสาววราพร  เผ่าต๊ะใจ
9. นางสาวศิราลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
10. นางสาวสินีนาฎ  ปิงยศ
11. นางสาวอชิรญา  อูยื่อ
12. นางสาวเสาวลักษณ์  ทะนนท์
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
 
1503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนรสิงห์  มะโนเรือง
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
1504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายลัทธพล  ทะดวงศร
 
1. นางสาวกลิกา  นิกร
 
1505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวลักษณ์ชยา  กิจธนอรุณ
 
1. นายคิณ  ประชุม
 
1506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายพัชรพล  บัวดง
 
1. นางสาวนภา  พาดี
 
1507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจิตตพล  แจ้งสว่าง
 
1. Ms.Julien  Salense
 
1508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายจักรพรรดิ  เมฆอากาศ
 
1. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
1509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวพรนิภา  พรมแปง
 
1. นางรุจิรา  เครือพันธ์
 
1510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุธีธิดา  มะลิเถาว์
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
1511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายไพฑูรย์  คำดี
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
1512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจนใจ
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
 
1513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
1514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่เฮง
 
1. นางสาวพัชรี  ไทยใหม่
 
1515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารีญา  เขจร
 
1. MissJu  Yang
 
1516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงเสี่ยวยิง   ตัน
 
1. นางสาวเจนจิรา   คำคง
 
1517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บรรจง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
1518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงภาวดี  แซ่หาญ
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ประทีปเพ็ญจันทร์
 
1519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คิดอ่าน
 
1. นางสาวพิกุล  เกษม
 
1520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตสุดา  แข่งขัน
 
1. นางสาวกัลยา  สวยงาม
 
1521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำใบ
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สักลอ
 
1522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เกิดปัญญา
 
1. นางสาวเมทินี  พลยุทธศาสตร์
 
1523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  โอละลึก
 
1. นางสาวศิริพร  เมืองแก้ว
 
1524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.8 เงิน 6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจษฎี  จิตต์ปรีชา
 
1. นายสมชาย  วงศ์สุธางค์รัตน์
 
1525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  แซ่่เฮ้อ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
1526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวรินทร  แซ่ซ้ง
 
1. MissHui min  Jing
 
1527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวภัณฑิลา  หวลอารมณ์
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
1528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
1529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  พุมมรัน
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
 
1530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกาซัน  ซิว
 
1. นางสาวธชธร  โพธิญาณ
 
1531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวอนุฑิตา  ธรรมศิริ
 
1. นางสาวพิกุล  เกษม
 
1532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวฉัตราภรณ์   มะโน
 
1. นางปนัดดา  ไชยวัง
 
1533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวสายรินทร์  ใจตั้ง
 
1. นางสาวศิริพร  เมืองแก้ว
 
1534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวประภาวดี  ชำนาญ
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ประทีปเพ็ญจันทร์
 
1535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวบูรยา  คำติ๊บ
 
1. นางสาวชลณี  ใจจันทร์
 
1536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 8 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  อินหลี
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
1537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.75 เงิน 9 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวชนาธิป  บ้านสระ
 
1. MissLi  Ruiqing
 
1538 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศมล  สิงห์สิทธ์
 
1. นางสาวธชธร  โพธิญาณ
 
1539 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมินทิรา  มังคลาด
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำคง
 
1540 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณธิวา  ตากองค์
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
 
1541 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บ้านสระ
 
1. นางสาวพิกุล  เกษม
 
1542 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วงษ์วุฒิ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
1543 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สวยสม
 
1. นางสาวกัลยา  สวยงาม
 
1544 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรมณี  ใหม่เจริญ
 
1. นางสาวณัฐสุดา   สักลอ
 
1545 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญสุข
 
1. นางสาวศิริพร  เมืองแก้ว
 
1546 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุหงา  หวลอารมย์
 
1. นางสาวพัชรี  ไทยใหม่
 
1547 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เหล่าสุวรรณ
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทพันธ์
 
1548 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  คำปุก
 
1. นายสมชาย  วงค์สุรางศ์รัตน์
 
1549 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  กิมทรง
 
1. นางสาวชลณี  ใจจันทร์
 
1550 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ลคร
 
1. นายพุทธพน  สุขจริง
 
1551 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธกานต์  เผ่าดี
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
1552 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมปภัทร  ผิวคำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
1553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวแสงตะวัน  บุญปั๋น
 
1. นางสาวศศิณัฎฐ์  จันทพันธ์
 
1554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายชวลิต  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
1555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  อมรบุษยมาศ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
1556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  เกตสุวรรณวัฒนา
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
1557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรเพ็ญ  อาทิตย์รุ่งเจริญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
1558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอรยา  วงศ์สม
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
 
1559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ขยัก
 
1. MissLi  Ruiging
 
1560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายชนะชัย  เทพวัง
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
1561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวปิยะธิดา  จันทร์ตา
 
1. นางปนัดดา  ไชยวัง
 
1562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  ลาโสภา
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
1563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยาภรณ์  อุปปิง
 
1. นางสาวศิริพร  เมืองแก้ว
 
1564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวเกลดาวัลย์  ท้าวล่า
 
1. นายพุทธพน  สุขจริง
 
1565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมุดป้อ
 
1. นางสาวชลณี  ใจจันทร์
 
1566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  เงินเย็น
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
1567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คุณารูป
 
1. นางพัชรี  ไทยใหม่
 
1568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยารวง
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำคง
 
1569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
1570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 87.28 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนุชนาถ  แซ่มี
 
 
1571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อำขำ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
1572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจนใจ
 
1. MissMa  Haoye
 
1573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
1574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 80.57 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  กรรณิกา
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
 
1575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 98.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมน  สะเภาคำ
 
1. MissMa  Haoye
 
1576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  แสงเสรีธรรม
 
1. นางสาวพิกุล  เกษม
 
1577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 93.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  เจนใจ
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
1578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวบุษราคัม  สุริยะ
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำคง
 
1579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 90.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายเจษฏากร  จุดกระจิด
 
1. MissLi  Ruiging
 
1580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 89.62 ทอง 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวสิรามน  แปลกปลาด
 
1. นางสาวเมทนี  พลยุทธศาสตร์
 
1581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวนรีรัตน์  สาคำ
 
 
1582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 86.57 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวณัฐสุดา   สักลอ
 
1583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 86.37 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวณัฐสิมา  คันอัหฐ์
 
1. นายชัยภัทร  ใจดี
 
1584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ขันทลี
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
1585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 85.37 ทอง 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวมาณี  อนันต์ทา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  อรุณสว่าง
 
1586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  ทองบุญรัตน์
 
1. นางสาวชลณี  ใจจันทร์
 
1587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 81.87 ทอง 9 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  พานะจันทร์
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
1588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 80.28 ทอง 5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วสา
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
 
1589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 76.57 เงิน 10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุณิษา  ชาวแพะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
1590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  การอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
1591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายอัศวิน  ไชยเลิศ
 
1. นายเจนต์  ปัญจขันธ์
 
1592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววิลาสิณี  อินแดง
2. นางสาวสกาวเดือน  กวนสีลา
 
1. Mr.Tetsuya  Matsuo
 
1593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวปรารถนา  แก่นสาร
 
1. นางสาวกัลยลักษณ์  วงค์ชัย
 
1594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจักรวัชร์  นามเมือง
2. นายศุภฤกษ์  ชุ่มวงศ์
 
1. Mr.Koichi  Oyama
 
1595 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิลักขณา  ช่างแก้ว
2. นายเศรษฐพงศ์  โพธิศาสตร์
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
1596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายสุรชัย  เดชมนต์
2. นางสาวอรุณรัตน์  กันธะนะ
 
1. นายเจนต์  ปัญจขรรณ์
 
1597 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววนัชพร  คนการ
2. นางสาวสุพิชญา  พรมสุรินทร์
 
1. Mr.Koichi  Oyama
 
1598 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายทักษิณ  สุหล้า
2. นายทินกร  คำภูเมือง
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
1599 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงมิน  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อภิชัย
 
1. นายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
 
1600 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วตา
2. นายอัคราษฎร์  ผิวอ่อน
 
 
1601 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวมาลี  แซ่ซ้ง
 
1. Mr.Tetsuya  Matsuo
 
1602 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  หริ่งเรไร
2. นางสาวอรยา  ฟักแก้ว
 
1. นายเขตฐพัณต์  เพียรจริง
 
1603 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  งานดี
 
1. Mr.Koichi  Oyama
 
1604 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงอรพิมล  หมั่นเพียร
2. เด็กหญิงเกวลิน  สละยอง
 
1. นายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
 
1605 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  สุมะโน
2. นางสาวรัชนิดา  ปงก๋า
 
 
1606 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวครรธรส  แซ่ลี
2. นางสาวโยษิตา  ทนันไชย
 
1. Mr.Tetsuya  Matsuo
 
1607 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  อินเถิง
2. นางสาววนิดา  น้อยเสนา
 
1. นายเจนต์  ปัญจขรรณ์
 
1608 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัทร  ศูนย์กลาง
2. นางสาวพัชรา  ธนะวงค์
 
 
1609 ภาษาต่างประเทศ การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวรุ่งธานี  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิวพร  กิติสาร
 
1. นายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
 
1610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววนัชพร  คนการ
2. นางสาวเพชรกัลยา  งามเจริญ
 
1. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
 
1611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวมานิตา  หงษ์เก้า
2. นางสาวสุวรรณา  ใจสิธิ
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
1612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายปริญญา  มูลชัยยะ
2. นายสุรชัย  เดชมนต์
 
1. นายเจนต์  ปัญจขรรณ์
 
1613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวณัฐธนา  แปงปัน
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ม่วงดี
 
1. นายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
 
1614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  งานดี
2. นางสาววรรณพร  เป็งรักษา
 
1. Mr.Koichi  Oyama
 
1615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ลีวริชสกุล
2. นางสาวอภิพร  วังศรีวิวัฒน์
 
1. นายเขตฐพัณต์  เพียรจริง
 
1616 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  อะปะลา
2. นางสาวอรุณรัตน์  กันธะนะ
 
1. นายเจนต์  ปัญจขรรณ์
 
1617 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชุลิตา  อินต๊ะลาด
2. นายอานนท์  อินโจ
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
1618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 4 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายณัฐพล  เพียนไม้
 
1. นายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
 
1619 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติพร  ธิติพรพงศ์
2. เด็กชายวงศกร  สำราญ
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
 
1620 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีโยธี
2. เด็กชายธนวุฒิ  อยู่ดี
 
1. นางสาวเมทินี  ทิตา
2. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
1621 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมี
2. เด็กชายเบญจวุฒิ  โยธาวุธ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุขสำราญ
2. นางจุรีภรณ์  อุตะมะ
 
1622 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมัคร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ชมพู
 
1. นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ
 
1623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  รำไพ
2. เด็กชายหมอนทอง  หาอย่าทุกข์
 
1. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
2. นางประภัสสร  เจนใจ
 
1624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  พัฒนโชติ
2. เด็กหญิงฮิวลัม  ตั่ง
 
1. นางสาวอรชร  ไชยมงคล
 
1625 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินัย  มีแรง
2. เด็กชายธิบดี  เปรียงกระโทก
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจกล้า
 
1626 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงอังคณา  มหาวงศ์
 
1. นางรัตนารีตา  ดำรงค์ไทย
2. นางสาวอำพรรณ  เขื่อนเพชร
 
1627 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  เชื้อสวย
2. เด็กหญิงอฑิตญา  ชาวน่าน
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
2. นางสาวอุไรววรรณ  มูลศรี
 
1628 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่จาง
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
2. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เม่อแล
2. เด็กหญิงเพชรดา  เมืองชื่น
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชำนาญยา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชะตัน
 
1630 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงขจิตจันทร์  จันทะภา
2. เด็กหญิงวิภาดา  ปีติ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
1631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  เบญจญาติ
2. นางสาวภัทรวดี  บำรุงพร
 
1. นางอรนุช  หอมนาน
 
1632 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ครึ่งธิ
2. เด็กชายวิษณุกร  บัวประชุม
 
1. นางพรรณทิพย์  ศักดิ์ศร
 
1633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพินิตประสาธน์ 1. สามเณรพงศกร  สอนใจ
2. สามเณรพิตินันท์  ผึ้งต้น
 
1. นางวรณัน  ขัติพรหม
2. นางสาวสกุณา  ไชยมงคล
 
1634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ปฏิเสน
2. นางสาวยุวพร  คงอยู่
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
 
1635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาภรณ์  ปิจจวงค์
2. นายอนุสรณ์  ชมภูชนะภัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
2. นางสาวอุไรววรรณ  มูลศรี
 
1636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คำมา
2. นางสาวกนกพรรณ  คำมา
 
1. นางสาวอรชร  ไชยมงคล
 
1637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  กันทะ
2. นายธนาศิลป์  สุวรรณสังข์
 
1. นางสาวชุมพร  บุญศรี
2. นายวิษณุ  ทิมวิธรรม
 
1638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สมศรี
2. นางสาวพิชญ์สินี  ใจดี
 
1. นางชัชฎาพร  ปัญญา
2. นางสาวธนัชชา  แก้วเทพ
 
1639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  อุษา
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ไชยกุล
 
1. นางสาวชุดาภรณ์  แท่นอ่อน
2. นายสุรชัย  วรภูรีกุล
 
1640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายธีรพงค์  มาจิตตะ
2. นางสาวเจนจิรา  ยะอุโมงค์
 
1. นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ
 
1641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เผ่าฟู
2. นางสาวพรพิมล  สายสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชำนาญยา
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชะตัน
 
1642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายพงศ์พันธ์  บุญนะ
2. นางสาวภาวิณี  มณีชัย
 
1. นายธงชัีย  มีหลาย
 
1643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ใจยะสุข
2. นางสาวสุพัตรา  ดวงปัน
 
1. นางสาวรชยา  ศิริเทพ
2. นายเจนต์  ปัญจขันธ์
 
1644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวสุนิภา  สันกว๊าน
2. นางสาวอรุณี  ฟองฟู
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
1645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายธนกฤต  สมฤทธิ์
2. นายธนกฤต  รวมจิตร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์
 
1646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวพัทธวรรณ  บรรเทา
2. นายสุรเชษฐ์  อำขำ
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจกล้า
 
1647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายธีรพล  ชัยโย
2. นายพิชยะ  จินดาประภาพร
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
2. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
1648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวชลธิกา  สันมูลดอน
2. นางสาวชิดกมล  ทวีเชื้อ
 
1. นางรติรัตน์  ธิราช
2. นางรุจิรา  เครือพันธ์
 
1649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาววาริกา  แซ่จ๋าว
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุริผัด
 
1. นางสาวกัลยลักษณ์  วงค์ชัย
 
1650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวจันทราลักษณ์  บุญทะวงศ์
2. นางสาวดวงรัตน์  สีวินทา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แสนมา
 
1651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ทะลิ
2. เด็กชายชนะชัย  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายณัฐพล  เผ่ากันทะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  เทิงแจ่ม
5. เด็กชายนฤนารถ  อัมพุธ
6. เด็กชายนิติพงษ์  นิติกานต์กุล
7. เด็กชายพงษ์นที  ศรีวิชัย
8. เด็กชายวรชัย  ไชยชาญ
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
2. นายสมรัตน์  ปัญโญ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
 
1652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  เป็งบังวัน
2. เด็กชายจิรายุทธ  ใจพรม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจถา
4. เด็กชายบุณยกร  วงศ์ใส
5. เด็กชายปิยชนน์  ลาวเปียง
6. เด็กชายวัฒนพงษ์  พรมชัย
7. เด็กชายวีรภัทร  ไพสิฐวิโรจน์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ภูแสนทรัพย์
 
1. นายชัยพร  เกตุพิชัย
2. นายวสันต์  นาขยัน
3. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
 
1653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายกฤตกร  ชาวน่าน
2. นายกษิดิศ  จันทร์แดง
3. เด็กชายณัฐกร  คำบุญเรือง
4. นายธนวัฒน์  สืบแสน
5. เด็กชายธันวา  กองแก้ว
6. นายนนทิกานต์  เหล่ากาวี
7. เด็กชายนิติพงษ์  นามกัญญา
8. นายพงค์ศักดิ์  พากเพียร
 
1. นายวาสิงหน  วิไลรัตน์
2. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
3. นางสาวอุไรววรรณ  มูลศรี
 
1654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ชำนาญ
2. เด็กชายนฤดล  ศรีคูณ
3. เด็กชายภูเบศวร์  บัวเย็น
4. เด็กชายมนัส  พุทธรักษา
5. เด็กชายศุภกฤต  ใจดี
6. เด็กชายอดิศร  คำวัง
7. เด็กชายอนิวัติ  ศิริอรรถ
8. เด็กชายเดชา  ธรรมวุฒิ
 
1. นายทรงยศ  เอี่ยมสุกใส
 
1655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกิจณรงค์  คำเหลือง
2. เด็กชายนนท์วัฒน์  อะไพรโรจน์
3. เด็กชายปรัชญา  อบมา
4. เด็กชายภูริช  มหิตธิ
5. นายภูรินทร์  ธรรมโม
6. เด็กชายภูฤทธิ์  ยาประเสิรฐ
7. เด็กชายสรวิชญ์  รัตนงาม
8. เด็กชายสามารถ  มหาวงค์
 
1. นายธัญชลิต  ณ น่าน
2. นายวิวัฒน์  ดาปุก
3. นายอัปราชัย  โพธิลังกา
 
1656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณพนันต์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้วนใส
3. นายธัญพิสิษฐ์  สมฤทธิ์
4. เด็กชายนครินทร์  กันทะสอน
5. นายพงศกร  บำรุงพร
6. เด็กชายพัฒนบุคน์  คำดี
7. นายสหกานต์  ดีอุ่น
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ก๋ายวม
 
1. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว
2. นายอรรถพล  ศรีสงคราม
3. นายเฉลิมศักดิ์  เสาจันทร์
 
1657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกันธิชา  พลเยี่ยม
2. นางสาวกาญจนา  เชื้อคำลือ
3. นางสาวธัญญเรศ  อังคะลา
4. นายนริศ  ไชยเลิศ
5. นายภาณุพงษ์  กาติ๊บ
6. นายวรนาถ  กาติ๊บ
7. นายวรพล  ตะเภาพงษ์
8. นางสาวสุวรรณนา  บุญประเสริฐ
9. นางสาวอรทัย  บัวลา
10. นางสาวอารยา  แก้ววิเชียร
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
1658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกัลป์  กัลยา
2. นางสาวกานต์พิชชา  เมฆอากาศ
3. นายณภัฐสนันท์  ชัยชิตาทร
4. นายธนภัทร  บุญธีระเลิศ
5. นางสาวธวัลรัตน์  งานดี
6. นางสาวพัฒน์นรี  เสียงใส
7. นางสาววรินทนันท์  วันชูพริ้ง
8. นางสาววิศัลย์ศยา  โวหารเสาวภาคย์
9. นางสาวศุภกานต์  บัวนาค
10. นางสาวศุภมาศ  ไฝเครือ
 
1. นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ
2. นางสมพิศ  ศีติสาร
 
1659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกฤษณา  ไชยมงคล
2. นายชนะชัย  ยาศรี
3. นางสาวธัญพิชชา  แจ้งสว่าง
4. นายปิยพันธ์  ต๊ะทา
5. นางสาวปิยะภรณ์  หอมพันธุ์
6. นายพลพิสุทธิ์  สมบูรณ์ไชย
7. นายภคพงศ์  ใจวัง
8. นายวรวิช  คงศรี
9. นายสรวิศ  พุทธอินทร์ศร
10. นางสาวอรไท  ปราบปราม
 
1. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
2. นายรังสรรค์  ปินใจ
3. นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
 
1660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6