สรุปเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 27 7 0 0 34
2 บ้านห้วยสิงห์ 22 3 3 0 28
3 ชุมชนแม่ลาศึกษา 20 10 6 2 36
4 บ้านแพะพิทยา 19 9 2 6 30
5 อนุบาลธารทิพย์ 19 2 0 1 21
6 บ้านแม่สวด 18 10 15 6 43
7 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 15 6 0 0 21
8 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 14 5 3 4 22
9 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 14 4 8 7 26
10 บ้านอมพาย 12 8 6 0 26
11 บ้านเลโคะ 12 7 6 3 25
12 บ้านแม่ลิด 12 6 4 1 22
13 สังวาลย์วิทยา 12 6 3 2 21
14 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 11 9 2 1 22
15 บ้านห้วยทราย 11 6 2 4 19
16 บ้านกองก๋อย 10 6 9 3 25
17 บ้านไร่วิทยา 10 2 1 0 13
18 ดอนชัยวิทยา 9 11 1 1 21
19 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 9 8 3 1 20
20 บ้านห้วยห้า 9 6 1 1 16
21 บ้านห้วยกุ้ง 9 5 4 2 18
22 บ้านโพซอ 9 1 1 1 11
23 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 8 5 5 4 18
24 บ้านแม่โถ 7 11 8 2 26
25 ชุมชนบ้านผาผ่า 7 6 6 2 19
26 บ้านละอูบ 7 5 2 4 14
27 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 7 3 2 2 12
28 บ้านห้วยเดื่อ 7 3 0 0 10
29 บ้านแม่กองแป 7 2 1 0 10
30 บ้านท่าสองแคว 6 10 0 1 16
31 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 6 7 4 6 17
32 บ้านนาดอย 6 6 0 0 12
33 บ้านแม่ขีด 5 6 7 0 18
34 บ้านสันติสุข 5 4 3 0 12
35 บ้านแม่ต้อบเหนือ 5 3 2 2 10
36 บ้านแม่กะไน 5 2 6 4 13
37 บ้านอุมดาเหนือ 5 1 4 0 10
38 บ้านสบเมย 5 1 1 1 7
39 บ้านท่าตาฝั่ง 5 1 1 0 7
40 ราชประชานุเคราะห์ 21 4 2 4 4 10
41 บ้านแม่ทะลุ 4 2 0 0 6
42 บ้านแม่จ๊าง 4 1 8 7 13
43 บ้านขุนแม่ลา 4 1 4 2 9
44 ล่องแพวิทยา 4 1 2 1 7
45 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 4 0 2 0 6
46 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 0 0 0 4
47 บ้านซิวาเดอ 3 7 6 5 16
48 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 3 7 1 1 11
49 อนุบาลแม่ลาน้อย 3 3 1 1 7
50 บ้านแม่ฮุ 3 3 0 0 6
51 บ้านแม่สามแลบ 3 2 3 1 8
52 บ้านแม่ปาง 3 2 2 6 7
53 บ้านแม่และ 3 2 2 1 7
54 บ้านแม่สวรรค์น้อย 3 2 1 1 6
55 บ้านแม่นาจางเหนือ 3 2 0 1 5
56 บ้านห้วยผึ้ง 3 1 4 6 8
57 บ้านห้วยโผ 3 1 2 0 6
58 บ้านคะปวง 3 1 0 1 4
59 บ้านห้วยน้ำใส 3 1 0 1 4
60 บ้านช่างหม้อ 3 1 0 0 4
61 บ้านอุมดาใต้ 3 0 1 1 4
62 บ้านป่าหมาก 3 0 1 1 4
63 บ้านห้วยกองก้าด 3 0 1 0 4
64 บ้านห้วยแห้ง 3 0 0 1 3
65 บ้านทิยาเผอ 3 0 0 1 3
66 บ้านแม่เงา 2 8 4 2 14
67 บ้านสาม 2 5 1 1 8
68 บ้านศรีมูลเมือง 2 4 2 1 8
69 บ้านท่าผาปุ้ม 2 4 1 0 7
70 บ้านแม่หลุย 2 2 1 0 5
71 บ้านแม่โถใต้ 2 1 1 1 4
72 บ้านผาแดงหลวง 2 1 1 0 4
73 บ้านห้วยมะกอก 2 1 0 1 3
74 บ้านแม่แลบ 2 0 1 2 3
75 บ้านดงใหม่ 2 0 1 0 3
76 บ้านแม่แพน้อย 2 0 0 1 2
77 บ้านแม่กองคา 2 0 0 0 2
78 เพียงหลวง 11 2 0 0 0 2
79 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 0 0 0 2
80 บ้านแม่อุมพาย 2 0 0 0 2
81 บ้านห้วยกระต่าย 2 0 0 0 2
82 บ้านกองแปใต้ 1 5 4 2 10
83 บ้านห้วยกองมูล 1 5 0 0 6
84 บ้านแม่เตี๋ย 1 4 11 0 16
85 บ้านกอกหลวง 1 4 6 0 11
86 บ้านทะโลงเหนือ 1 4 1 2 6
87 บ้านส้มป่อย 1 3 5 1 9
88 บ้านต้นงิ้ว 1 3 1 1 5
89 บ้านดอยงาม 1 3 0 0 4
90 บ้านแม่สวรรค์หลวง 1 2 4 1 7
91 บ้านหนองม่วน 1 2 2 2 5
92 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 2 2 0 5
93 บ้านป่าแก่ 1 2 1 2 4
94 บ้านแม่หาร 1 2 0 2 3
95 บ้านแม่ลามา 1 1 5 2 7
96 บ้านแม่ลาย 1 1 3 0 5
97 บ้านห้วยวอก 1 1 2 0 4
98 บ้านจอซิเดอเหนือ 1 1 1 3 3
99 บ้านแม่ออกเหนือ 1 1 0 2 2
100 บ้านแม่สุ 1 1 0 1 2
101 บ้านบุญเลอ 1 1 0 0 2
102 บ้านดอยเลี่ยม 1 1 0 0 2
103 บ้านห้วยหมากหนุน 1 0 0 1 1
104 บ้านกอมูเดอ 1 0 0 1 1
105 บ้านป่าโปง 1 0 0 1 1
106 บ้านสุดห้วยนา 1 0 0 1 1
107 บ้านแม่คะตวน 1 0 0 1 1
108 ลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0 0 1
109 บ้านแม่ลาผาไหว 1 0 0 0 1
110 บ้านทุ่งแพม 1 0 0 0 1
111 บ้านพะมอลอ 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยห้อม 1 0 0 0 1
113 บ้านเวฬุวัน 1 0 0 0 1
114 บ้านแม่สะเรียง 1 0 0 0 1
115 บ้านแม่ออก 1 0 0 0 1
116 บ้านแม่ตอละ 0 3 2 1 5
117 บ้านแม่สะลาบ 0 3 1 2 4
118 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 2 3 0 5
119 บ้านห้วยปลากั้ง 0 2 2 2 4
120 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 2 2 0 4
121 บ้านป่าหมากวิทยา 0 2 2 0 4
122 บ้านแม่แพ 0 2 1 1 3
123 บ้านแม่จอ 0 2 1 0 3
124 บ้านทีฮือลือ 0 2 0 0 2
125 บ้านสบหาร 0 1 1 0 2
126 บ้านห้วยม่วง 0 1 1 0 2
127 บ้านแม่ปุ๋น 0 1 1 0 2
128 บ้านแม่ละ 0 1 1 0 2
129 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 1 1 0 2
130 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 1 0 2 1
131 บ้านแม่กวางเหนือ 0 1 0 2 1
132 บ้านแม่ก๋อน 0 1 0 1 1
133 บ้านแม่งะ 0 1 0 0 1
134 บ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 1 0 0 1
135 บ้านปู่แก้ว 0 1 0 0 1
136 บ้านฟักทอง 0 1 0 0 1
137 บ้านห้วยไก่ป่า 0 1 0 0 1
138 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 1 0 0 1
139 บ้านผาเยอ 0 0 2 0 2
140 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 1 1 1
141 บ้านดงกู่ 0 0 1 0 1
142 บ้านหัวลา 0 0 1 0 1
143 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 3 0
144 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0 2 0
145 บ้านแม่นาจาง 0 0 0 1 0
146 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 1 0
147 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 1 0
148 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 1 0
149 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 1 0
150 บ้านเครอะบอ 0 0 0 1 0
151 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 1 0
152 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0
รวม 557 364 262 176 1,359