สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 15 10 5 30 27 7 0 0 34
2 อนุบาลธารทิพย์ 14 4 2 20 19 2 0 1 21
3 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 13 6 2 21 17 8 0 0 25
4 บ้านห้วยสิงห์ 12 10 1 23 22 4 3 0 29
5 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 10 2 2 14 14 5 3 4 22
6 บ้านแพะพิทยา 8 5 5 18 19 9 2 6 30
7 ชุมชนแม่ลาศึกษา 7 5 4 16 20 10 6 2 36
8 บ้านห้วยทราย 7 4 1 12 11 6 2 4 19
9 บ้านไร่วิทยา 6 3 2 11 10 2 1 0 13
10 บ้านแม่ลิด 6 2 4 12 12 6 4 1 22
11 ราชประชานุเคราะห์ 21 5 3 6 14 13 4 5 5 22
12 บ้านโพซอ 5 3 2 10 9 1 1 1 11
13 บ้านคะปวง 5 0 1 6 6 2 0 1 8
14 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 4 8 4 16 14 11 2 1 27
15 ชุมชนบ้านผาผ่า 4 4 2 10 13 7 6 2 26
16 สังวาลย์วิทยา 4 3 6 13 12 6 3 2 21
17 บ้านอมพาย 4 3 5 12 12 8 6 0 26
18 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 4 2 2 8 7 3 2 2 12
19 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 4 0 2 6 6 7 4 6 17
20 บ้านห้วยห้า 3 4 0 7 9 6 1 1 16
21 อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 3 3 8 14 14 4 8 7 26
22 บ้านห้วยกุ้ง 3 2 3 8 10 5 4 2 19
23 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 2 7 1 10 9 8 3 1 20
24 บ้านแม่กองแป 2 4 1 7 7 2 1 0 10
25 ดอนชัยวิทยา 2 3 2 7 11 11 1 1 23
26 บ้านแม่ทะลุ 2 0 2 4 4 2 0 0 6
27 บ้านอุมดาใต้ 2 0 0 2 3 0 1 1 4
28 บ้านแม่กองคา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 เพียงหลวง 11 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านแม่สวด 1 8 6 15 20 11 15 6 46
31 บ้านกองก๋อย 1 3 5 9 12 6 11 3 29
32 บ้านท่าสองแคว 1 3 2 6 8 10 0 1 18
33 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 1 2 5 8 8 5 5 4 18
34 บ้านสบเมย 1 2 3 6 5 1 1 1 7
35 บ้านแม่เงา 1 2 0 3 2 8 4 2 14
36 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1 1 3 5 3 7 1 1 11
37 บ้านท่าตาฝั่ง 1 1 1 3 5 1 1 0 7
38 บ้านช่างหม้อ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
39 บ้านแม่ฮุ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
40 บ้านห้วยโผ 1 1 0 2 3 1 2 0 6
41 บ้านทุ่งแพม 1 1 0 2 3 0 0 1 3
42 บ้านแม่เตี๋ย 1 1 0 2 2 5 12 0 19
43 บ้านแม่ต้อบใต้ 1 1 0 2 1 2 2 0 5
44 บ้านนาดอย 1 0 1 2 6 6 0 0 12
45 บ้านสันติสุข 1 0 1 2 5 4 3 0 12
46 ล่องแพวิทยา 1 0 1 2 4 1 2 1 7
47 บ้านป่าหมาก 1 0 1 2 4 0 2 1 6
48 บ้านแม่สามแลบ 1 0 1 2 3 2 3 1 8
49 บ้านแม่ปาง 1 0 1 2 3 2 2 6 7
50 บ้านห้วยแห้ง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
51 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
52 บ้านแม่หาร 1 0 1 2 1 2 0 2 3
53 บ้านอุมดาเหนือ 1 0 0 1 5 1 4 0 10
54 บ้านทิยาเผอ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
55 บ้านแม่ออก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านแม่อุมพาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านกองแปใต้ 1 0 0 1 1 5 4 2 10
58 ลุ่มน้ำวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านเลโคะ 0 5 5 10 12 7 6 3 25
60 บ้านแม่โถ 0 3 6 9 7 11 8 2 26
61 บ้านละอูบ 0 3 3 6 7 5 2 4 14
62 บ้านแม่ต้อบเหนือ 0 3 0 3 5 3 2 2 10
63 บ้านซิวาเดอ 0 2 4 6 3 7 6 5 16
64 บ้านแม่ขีด 0 2 2 4 5 6 7 0 18
65 อนุบาลแม่ลาน้อย 0 2 0 2 3 3 1 1 7
66 บ้านแม่และ 0 2 0 2 3 2 2 1 7
67 บ้านศรีมูลเมือง 0 2 0 2 2 4 2 1 8
68 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 2 3 7 3 0 0 10
69 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 0 1 2 3 4 0 2 0 6
70 บ้านสาม 0 1 2 3 2 5 1 1 8
71 บ้านแม่แลบ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
72 บ้านห้วยกระต่าย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
74 บ้านแม่นาจางเหนือ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
75 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 3 1 0 1 4
76 บ้านแม่สวรรค์หลวง 0 1 0 1 2 2 4 1 8
77 บ้านห้วยมะกอก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านแม่ลามา 0 1 0 1 1 1 5 2 7
79 บ้านห้วยหมากหนุน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านแม่ลาผาไหว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านแม่สวรรค์น้อย 0 0 2 2 3 2 1 1 6
82 บ้านท่าผาปุ้ม 0 0 2 2 2 4 1 0 7
83 บ้านส้มป่อย 0 0 1 1 5 3 5 1 13
84 บ้านแม่จ๊าง 0 0 1 1 4 1 8 7 13
85 บ้านแม่โถใต้ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
86 บ้านผาแดงหลวง 0 0 1 1 2 1 1 0 4
87 บ้านดอยงาม 0 0 1 1 1 3 0 0 4
88 บ้านแม่ลาย 0 0 1 1 1 1 3 0 5
89 บ้านแม่ออกเหนือ 0 0 1 1 1 1 0 2 2
90 บ้านทีฮือลือ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
91 บ้านแม่งะ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
92 บ้านแม่กะไน 0 0 0 0 5 2 6 4 13
93 บ้านขุนแม่ลา 0 0 0 0 4 1 4 2 9
94 บ้านห้วยผึ้ง 0 0 0 0 3 1 4 6 8
95 บ้านห้วยกองก้าด 0 0 0 0 3 0 1 0 4
96 บ้านแม่หลุย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
97 บ้านดงใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
98 บ้านแม่แพน้อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
99 บ้านห้วยกองมูล 0 0 0 0 1 5 0 0 6
100 บ้านกอกหลวง 0 0 0 0 1 4 6 0 11
101 บ้านทะโลงเหนือ 0 0 0 0 1 4 1 2 6
102 บ้านต้นงิ้ว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
103 บ้านหนองม่วน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
104 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
105 บ้านห้วยวอก 0 0 0 0 1 1 2 0 4
106 บ้านจอซิเดอเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
107 บ้านแม่สุ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
108 บ้านบุญเลอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านดอยเลี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านกอมูเดอ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 บ้านป่าโปง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านสุดห้วยนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านแม่คะตวน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 บ้านพะมอลอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยห้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านเวฬุวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านแม่สะเรียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านแม่ตอละ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
119 บ้านแม่สะลาบ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
120 บ้านแม่สะกั๊วะ 0 0 0 0 0 2 3 0 5
121 บ้านห้วยปลากั้ง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
122 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
123 บ้านป่าหมากวิทยา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
124 บ้านแม่แพ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
125 บ้านแม่จอ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 บ้านสบหาร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 บ้านแม่ปุ๋น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 บ้านแม่ละ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
130 บ้านแม่เกาะวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
131 บ้านห้วยกองเป๊าะ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
132 บ้านแม่กวางเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 บ้านแม่ก๋อน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านปู่แก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านฟักทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านห้วยไก่ป่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านแม่สะปึ๋ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านผาเยอ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 บ้านแม่อุมป๊อก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
141 บ้านดงกู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านหัวลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านดูลาเปอร 0 0 0 0 0 0 0 3 0
144 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
145 บ้านแม่นาจาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านแม่สะแมง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านขุนวงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านหัวแม่โถ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านห้วยไม้ซาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านเครอะบอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านแม่อมลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 165 151 505 599 375 267 178 1,241