รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงชมพร  นำแสนชัย
 
1. นางบุญศรี   เมืองเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวรา  จันทรา
 
1. นางพัชราภรณ์   เมืองเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กชายธวัชชัย  เฟื่องสุดใจ
 
1. นายพิชาชาญ  สกุลสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  คีรีศรีสกุล
 
1. นางมะลิวัลย์  ดีพอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 1. เด็กหญิงพรกนก  ยงสุทธิวรรณ
 
1. นางอาทิตยา  สุจริยาพงศ์พร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. นางสาวภารณี  นิธิวงค์คงเดช
 
1. นายพิชาชาญ  สกุลสอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุศลิน  ยาใจ
 
1. นางปทิมจันทร์  ปันนะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงสุวิภา  จันทรคราส
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. นางสาว อาเอ  -
 
1. นางสาวปิ่นวิเศษ  มงคลวิไล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  -
 
1. นางสายสุดา   ริยะสาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิเศษคำนึง
2. เด็กหญิงอารียา  วิเศษคำนึง
 
1. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทรัตน์    เพชรพรวัฒนา
2. เด็กหญิงแจ่มจิตร   -
 
1. นางคนึงนิตย์  สมแก้ว
2. นางนาตญา  จันแสน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายสุภเวช  คมสาคร
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพชธกร  สิงห์แก้ว
 
1. นางสุรีย์พร   สิงห์แก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  สุนิธิถาวร
 
1. นางเกตสุดา  วรรรวินิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงทักษิณา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงปรีดารัตน์  สุขคำนึง
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ   ธรรมขันธ์
 
1. นางสิริรัช  ปันศิริ
2. นางอัมพร   อินตาวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีนา  แปดแก้ว
2. เด็กหญิงพรสุดา  กฤติภรณ์กุล
3. เด็กหญิงอัญณารินทร์  พัฒนบารมี
 
1. นายประเจิด   สุขสิงห์
2. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงศศิภา  เปล่งฉวีวรรณ
3. เด็กชายโน๊ะชาย  นามอุษา
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจุฬาภรณ์  สมฟู
2. นางสาวสุทธิดา  ร่มไทรงาม
3. เด็กหญิงสุวรรณณี  แก้วทอแสง
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงชะบา  คิดประสิทธิ์ศิลป์
2. เด็กหญิงวรนุช  สันติปิยะพร
 
1. นางสาวกาญจนา  น้อยสกุล
2. นางสาวสุวิภา  ดวงใจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพันธวิศ  ดวงใจเอก
2. เด็กชายสหัสชัย  โสมิยะ
 
1. นางณัฐกาญจน์  วีรกิจธีรกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย   แก้วเตี๊ยะ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสนสุข
 
1. นางศุภลักษ์  ปินตา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงสายสุนีย์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงศิลา  สุขคำนึง
2. เด็กหญิงสุธิษา  ขัติหอม
3. เด็กหญิงสุพัตรา   จารุวีวรรณ
 
1. นางสาวจรัสศรี  ดีเพียร
2. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพระศุกร์  ใฝ่กระจายงาน
2. เด็กชายศุภจิตต์  อมรใฝ่ทรงกิจ
3. เด็กหญิงอนงค์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวบุญยวีร์  คงความดี
2. นายสิทธิชัย  ผาติศิลปกิจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กหญิงปรารถนา  ขวัญสมประสงค์
2. เด็กหญิงสายชล   -
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางธีรดา  สิงห์สูตร
2. นางบุปผา  แสนวิชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อำนวยเดชอนันต์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เลาหาง
3. เด็กหญิงวรนุช  สิริประภาชื่น
 
1. นางสาวดรุณี  เชวงกิจไพศาล
2. นางสร้อยฟ้า  ขยันงาน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กหญิงนิรารัตน์  สว่างธานี
2. เด็กหญิงพิธุนิภา  ศรีเมตตาธรรม
3. เด็กชายพูนภัค  วิสิฐสันติสุข
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
2. นายไกรลาศ  รบชนะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายธีรพงษ์   ไกวัลพิมลพร
2. นายสิริวัฒน์   ไพรสง่า
3. นายเด่นชัย   ปัญจมหามงคล
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
2. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นประยูร
2. เด็กหญิงนพมาศ  นันทสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดลราศรี
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พันธ์จันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   อหริพ่าย
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ผ่องจิตร
3. เด็กชายสหรัฐ   จันจาเร
 
1. นายรณชัย   เรืองแดง
2. นายอนุพงศ์   วัชวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายประกอบเกียรติ   มามื่อ
2. เด็กชายอำพล   เลิศสกุลทอง
 
1. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
2. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงชัญญา  แสนปวน
2. เด็กหญิงชิดหทัย  แสนปวน
 
1. นายจรัญ  บุญลือ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายชายเล็ก   ไม่มีนามกุล
2. เด็กชายชิดชัย   ไม่มีนามกุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ศรีสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายวสันต์  ดอกรักพนา
2. เด็กชายไกรวิทย์  หยกลาภอุดมศรี
 
1. นายแดนชัย  สุธา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1. เด็กชายสมชาย  -
2. เด็กชายอานัส  เงี่ยงจาย
 
1. นางธีรดา  สิงห์สูตร
2. นายสิงห์ทอง  เกียรติฟูเฟือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายสมพงษ์  -
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เกื้อกูลนิรันดร
 
1. นายปกรณ์  คงแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายภูวไนย  นามอุษา
2. เด็กชายสุมิตร  สรรพยาบรรพต
 
1. นายอดุลย์  เขียวมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  เคาะเชอ
2. เด็กหญิงจิณณพัืทร  เคาะเชอ
3. เด็กหญิงชลาลัย  ดาวประกายสี
4. เด็กหญิงฐิติพร  อุดมพนา
5. เด็กหญิงปริศนา  ถนอมการ
 
1. นายชัชวาลย์  สุทน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์พร   ผาติโกศลพงค์
2. เด็กหญิงนุชวรา   มาลากุลคำ
3. เด็กหญิงบุษบา   เมืองกิจจา
4. เด็กหญิงวิยุดา   พงศาคธาทร
5. เด็กหญิงศิริพร  ปองถาวร
 
1. นางคนึงนิจ  จันทร์แก้ว
2. นางพัชรินทร์  ก้างออนตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชาย นัชนันท์  อุดก้อน
2. เด็กหญิงทัณฑิกา   ใฝ่การงานสูง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นามเรือง
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  จำปา
5. เด็กชายไพพรรณ  นิธิบารมีวงค์
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงศ์ไชยา
2. นางสายสุดา  ริยะสาร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกชพรรณ  กุนนะ
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พิบูรณ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   นามเรือง
4. เด็กหญิงวรรณพร   แนวจำเนียร
5. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพบบุญดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  วงศ์ไชยา
2. นางสายสุดา  ริยะสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ดามพ์การศิลป์
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เจิดพงษ์จรัส
3. เด็กหญิงสุดรัตน์  แตะวอ
4. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  หยกลาภเจริญ
5. เด็กหญิงเกียรติสุดา  เอมอรศิลป์
 
1. นางฉันทนา   ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร   ใจขัด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดแต่ไพร
2. เด็กหญิงจีรา  สิริแจ่มวงศ์
3. นายทวีศักดิ์  หยกจำรัสโสภา
4. นางสาววนิดา  เลิศศศิธร
5. นางสาวอัมมิตา  สุขในไพร
 
1. นายณัฐพงศ์  สายสุริยะ
2. นายอรรถพล  เกษมจิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทรเมธีกุล
2. เด็กชายธีรทัศน์  วารีสกุล
3. เด็กหญิงนันทกานต์  มาด้วง
4. เด็กหญิงนิวารินทร์  คงคาพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงประทานพร  พิศพนาวัน
6. เด็กชายพชรพล  ก่อสร้างสกุล
7. เด็กหญิงพัชราภา  ก่อสร้างสกุล
8. เด็กชายภูวนาท  ชอบชัยชนะ
9. เด็กหญิงมณฑิตา  คงคาพิสุทธิ์
10. เด็กหญิงวิรากานต์  คงคาพิสุทธิ์
11. เด็กชายวีระพงษ์  วิเคราะห์ดาว
12. เด็กชายวีระยุทธ  ดวงกมลพิทักษ์
13. เด็กหญิงสุธีรา  อนุกิจเจริญ
14. เด็กชายอภิรักษ์  ชัชวาลย์โภคา
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  พลีทั้งกาย
16. เด็กหญิงเกศมณี  วิทยวัสมาลา
17. เด็กหญิงเกษมณี  ชูธรรมเจริญ
18. เด็กชายโยธิน  ขุนดงพิพัฒน์
 
1. นางกรรณิการ์  ประจักษ์พนา
2. นางสรินยา  ไผทรัตนตรัย
3. นางสิริพรรณ  ฟองคำ
4. นางสาวสุธินันท์  วิมาลัย
5. นางสาวสุพิศ  หงส์สิงขร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มูลไว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  น่านกร
 
1. นางดาวรรณ์   ยาวิชัย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงจ๊ะมือ  วลีคม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณสารคีรี
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  พิจอมบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิยาเผอ 1. เด็กชายปรีชา  พลธวัชชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา   พนมจรุง
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิริพร้อมพงศ์
2. นายเกรียงไกร  สง่าเพียรสิริ
 
1. นางธมนวรรณ  ทรัพย์ทวี
2. นางสาวอรพินท์  ใจเจริญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงชลิสา  คำจาง
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌญาย์  โสมิยะ
4. เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์น้อย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  คงแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ
7. เด็กหญิงภัทธนันทน์  ป่งแก้ว
8. เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์ทอง
9. เด็กหญิงศุภสุตา  หวานซึ้ง
10. เด็กหญิงอริสรา  ณ ลำพูน
 
1. นางสุพร  นิลประยูร
2. นางสุรีย์พร  สิงห์แก้ว
3. นางเกษฎา  เขียวมณี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงชฎาพร  งามประดับศรี
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สง่าไพรหอม
3. เด็กหญิงชลธิชา  บำเหน็จงาม
4. เด็กหญิงดาวใจ  คงความโชคดี
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  สง่าเพียรศิริบุญ
6. เด็กหญิงมยุรี  สายชลศรีจินดา
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  ชีวพรพัฒนา
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สายสะอาด
9. เด็กหญิงสุทิตย์พร  สง่าเพียรศิริบุญ
10. เด็กหญิงสุนารี  ใสสะอาด
11. เด็กหญิงสุนิสา  ชลธารสายสกุล
12. เด็กหญิงสุภาพร  สง่าเพชรประยุร
13. เด็กหญิงสุรีย์  นิธิมณีไพพรรณ
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ขวัญรัตน์วนา
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ผาติพนากุล
 
1. นายปฏิภัทร  มิตรอวยพร
2. นางสาวมลิวัลย์  อุ่นจาย
3. นางสุดาวรรณ  เสาเทพ
4. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงจินดาพร  คงสันติ
2. นางสาวจีราพร  สุขเสริมสุขรุ่ง
3. เด็กหญิงชนนีนาตย์  ปัญญาโกศลบุญ
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  ชีวพรพัฒนา
5. นางสาวยุวดี  หยกเลิศบุญเรือง
6. เด็กหญิงวรนุช  อุดมพนา
7. เด็กหญิงวรรณพร  เลิศสุนทรกิจ
8. เด็กหญิงวิภาพร  จอวาแฮ
9. เด็กหญิงวิลัยพร  นิธิมณีไพพรรณ
10. เด็กหญิงศิริพร  สง่าเพชรประยุร
11. เด็กหญิงสุนารี  นิธิมณีไพพรรณ
12. เด็กหญิงสุปรียา  นิลประสพ
13. นางสาวอุไร  ยงสินธนสาร
14. เด็กหญิงเสาร์วรัตน์  บำเหน็จงาม
15. นางสาวแสงหล้า  ใสสะอาด
 
1. นายจรัญ  เปรมเจริญจิตร
2. นางนิธินาถ  ทาคำ
3. นางสาวมัณฑนา  เอกกุล
4. นางสาวอโนทัย  ใจคำลือ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิเศษคำนึง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  คงคาพิสุทธ์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ขยันใหญ่ยิ่ง
 
1. นางสาวสุดฤทัย  พงษ์ประเสริฐ
2. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บำเหน็จงาม
2. เด็กหญิงศิริพร  มงคลเกียรติคีรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สะทู
 
1. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
2. นางสาวเดือนฉาย  สุริยาส่องไพร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีมาลี
2. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  พรหมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันต์  สรรเสริญบุญ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักรวุฒิ  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ดาวัลย์  สุริยะ
 
1. นายดนุรักษ์  คำมาลา
2. นายวิเชียร  อุตะภา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงวนิดา  การานา
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงวณิชชา  ไชยวงค์
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสุพิมพ์  ชีวบุญไชย
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กชายอาคม  สาริธร
 
1. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายวัชรินทร์    จันทรา
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชาย ขจรลอย  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  โชคลาภตระกูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  วารีรักษ์คีรี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรเกิดผล
 
1. นายบัญชา  ประสมสงค์
2. นางศิราภรณ์  สิริวิจิตรกุล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  เอี่ยมแสงธรรม
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  ขวัญศรัทธา
 
1. นางชยาภรณ์  แจ้งจิตร
2. นางนิภาภรณ์  อินต๊ะมัง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 1. เด็กหญิงจินดา  ทวีสุขบุญมา
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัญจคีรี
 
1. นายสถาพร  คำเอ้ย
2. นางอัญชลี  อินนาค
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชาย เอกรัตน์   กาใจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรใฝ่สีแดง
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงรักษินา  เอมอิ่มใจ
 
1. นายพัฒนมงคล  กำจัด
2. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงดารารัตน์   เจตนานำชัย
2. เด็กชายธวัชชัย   เจตนาคุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  เจตนาคุ้มทรัพย์
 
1. นายพัฒนมงคล  กำจัด
2. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายขจรทู   -
2. เด็กชายขจรมู  -
3. เด็กชายยุทธศักดิ์   -
 
1. นายนิรันดร์  ประเสริฐรัตนา
2. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปวงประเสริฐ
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะ
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปวงคำคง
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงฟาริดา  ครรชิตงามพันธ์
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  กาพัฒน์
 
1. นายแทน  ไหวดี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงอำภา   คัมภีร์อาญา
 
1. นางเมธิกา    รัตนรังษี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กันหม่อง
2. เด็กหญิงธนกฤต  ปัจโย
3. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์  กระแสจิตสมภพ
5. เด็กหญิงวรดา  สุดสวยวนา
6. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนบรรพตศรี
7. เด็กชายอนุชา  สมคำ
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  -
9. เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์
 
1. นายดนุรักษ์  คำมาลา
2. นายทองคำ  สมแก้ว
3. นายไกรรัช  ปันติสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กชายณภัทร  ชีววิเศษโชติ
 
1. นางจันทร์  แก้วทะวัน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์   อมรใฝ่ชนแดน
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีพบบุญดี
 
1. นายอัฐพงศ์  เตปิน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คุณงามพร้อม
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายศรัณย์  คำภีระ
 
1. นายวรฉัตร  ฉัตรตันใจ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฤดี  มงคลปิติสมบัติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุทธิจันทร์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายจิตติ  คงแก้ว
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบุตร
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายจิตติ   คงแก้ว
 
1. นางกัญวรา   วงศ์ธิดา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายนวภูมิ  คงคาใส
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีพร  สุชูโชคอำนวย
 
1. นางนิตยา  สวาสดิ์ญาติ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์  นิพัฒนันท์
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กชายนวพล    กล้วยไม้รุ่งอรุณ
 
1. นางสิตญา    ปันทะวัง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายจิตติ  คงแก้ว
 
1. นางกัญวรา   วงศ์ธิดา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงศิรินยา  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวอนุชิตา  สมโรย
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสุรีพร  สุชูโชคอำนวย
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธนกฤต  สุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพร  มุ่งมั่นเพชร
3. เด็กชายภูวนัย  วงค์ภูธร
4. เด็กชายวรัญชิต  บุญชุม
5. เด็กหญิงสิริกร  พลปิยกุล
6. เด็กหญิงสุชาดา  ศิริทองกุล
7. เด็กหญิงสุภรัสมิ์  พวงงาม
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อรุณขอบเขต
9. เด็กชายอนุวัฒน์  เชิดชูวนา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ญเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางจงศิริ   วิวัฒน์เชาว์พันธ์
3. นางทัศนีย์   อัยกร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงดาวเรือง  กวินสารกิจ
3. เด็กชายทีปกร  นิ่มประพาส
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ระวังการณ์
5. เด็กหญิงละอองฟ้า  ตาแก้ว
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ประทินสุขอำไพ
7. เด็กชายสมพล  -
8. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีทัศน์
9. เด็กชายอนุชิต  พนาร่มรื่น
10. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสุขสันต์คงคา
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางจงศิริ   วิวัฒน์เชาว์พันธ์
3. นางทัศนีย์  อัยกร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงดวงใจ  รุ่งโรจน์วชิระ
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทองสกุลศิริ
3. เด็กหญิงนงนุช  อิทธิคมเมธา
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุดปลายฟ้า
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ศิริโสภาวัฒนา
6. เด็กหญิงมาริษา  ปฏิมาพิทักษ์
7. เด็กหญิงลัดดา  ดีดงช้าง
 
1. นางกีรติกานต์  ศรีขัดเค้า
2. นางสาวจารุณี  แสนดั่งใจ
3. นางศิริกาญจน์  บุญชู
4. นางสาวอาจารี  หวายคำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 1. เด็กหญิงกนกวัน  กิตติพันธ์เสนา
2. เด็กหญิงชิดชนก  กุนทีธรรมชาติ
3. เด็กหญิงทัศวรรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงศิรินันท์  ชนาปิติ
5. เด็กหญิงสุนิษา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงอินทิรา  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงเนตรนภา  กิตติมีพรชัย
 
1. นายกฤตภัทร  อรุณดี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวจุฬารัตน์  พิทักษ์คีรีไพร
2. เด็กหญิงชนิดา  กนกภูผา
3. นางสาวญานิศา  รักถิ่นฐาน
4. นางสาวทิพวรรณ  โอภาสงวน
5. เด็กหญิงน้องหล้า  -
6. นางสาวพรธิดา  ถนัดเกษตรกิจ
7. เด็กหญิงพอชิบรึ  -
8. เด็กหญิงลัญชญา  ศิริทองกุล
9. เด็กหญิงสาลิกา  -
10. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญาเรืองชัย
11. เด็กหญิงสุภาพร  วันเผด็จ
12. นางสาวสุวิมล  กุศลประดับฤทัย
13. นางสาวอรทัย  -
14. เด็กหญิงอโนทัย  สกุลไพร
 
1. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
2. นางจงศิริ   วิวัฒน์เชาว์พันธ์
3. นางทัศนีย์  อัยกร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายณรงค์  หยกลาภธนชัย
2. เด็กชายธีรชัย  ชีวภัทรภิญโญ
3. เด็กชายพรชาย  ชีวโรจน์อังกูร
 
1. นายยงยุทธ  แก้วใส
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายจตุพร  หัวใจทอง
2. เด็กชายพันศักดิ์  พิศอรนุช
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันทานิพิช
 
1. นายฑาดะ  รัตนไพจิต
2. นายสมนึก  ชุ่มเชย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นตุ้ม
2. เด็กชายนิโด๊ะ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายสุรินทร์  หมื่นตุ้ม
 
1. นางจันทร์ดี  ไผ่อุรุวนา
2. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร  มั่งมีน้ำใจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  พิลาศสายธารา
3. เด็กชายอำนวย  เกษตรไพรวนา
 
1. นายจิรภัทร  บุษาไพร
2. นางสาววรรณระเบียบ  บุณเกิด
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 1. เด็กหญิงกนกอร  ศึกษาพงศ์พันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  ทาแฮ
3. เด็กหญิงรจนา  เหล่าไพรวัลย์
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ผาติอำพนสกุล
5. เด็กหญิงอรนุช  สิริปัญญาเสถียร
6. เด็กหญิงเกดษรินทร์  สิงขรบรรจง
 
1. นางจันทร์  แก้วทะวัน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจันทร์ฟอง  รัตนศรีพนา
2. นางสาวนิภาพันธ์  มั่นคงพิมาน
3. นางสาววิไลพร  มณฑลจิรา
4. นางสาววิไลวรรณ  คงวินิจกุล
5. นางสาววีรกานต์  แซ่เจ๊า
6. นางสาวสุนิสา  จรรยาพิกุลทอง
 
1. นางพัชรินทร์  นิเท
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  พนมผาติ
2. เด็กหญิงพรธวัล  ลักขณาลิขิต
3. เด็กหญิงวิมล  พิริยะพงศ์พานิชย์
 
1. นางบัวนาค  วัฒนดิลกสกุล
2. นางปภาพรรณ์  นายวัน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กหญิงนิติพร    สกุลพิชัย
2. เด็กชายศรัณย์   ปองถาวร
3. เด็กหญิงสุรีพร    วิหคเริงรื่น
 
1. นายธวัชชัย   บุญยวง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายปวีณา  สิงค์ศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เชาว์กุลดี
3. เด็กหญิงสุวิรัตน์   มาลานิมิต
 
1. นางสาวจตุพร  เครือซุย
2. นางสาวปทุมพร  ณ น่าน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศใจสวรรค์
2. เด็กหญิงปวีณธิดา  ธำรงวนาลัย
3. เด็กหญิงศรีเสน่ห์  เพชรพญาไพร
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายอภิชัย  กันทาหอม
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อิงประวัติการณ์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  โปร่งบานศรี
3. เด็กหญิงศิวภา  เพชรนภดล
 
1. นายธวัชชัย  บำรุงยศ
2. นายเอกชัย  กำแพงแก้ว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัช  เกียรติเนตร
2. เด็กชายอำนาจ  พิศนภาพงค์
 
1. นางสาวกฤตติมา  สิงห์สูตร
2. นายกลวุฒิ    ดั่งดวงจันทร์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  สุภาราช
2. เด็กหญิงพิมพ์สิรี  ชีวอำไพโรจน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  อุประ
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ใจยายอง
2. นางสาวผ่องพรรณ  หวังธนกิจกุล
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงดารากร  กิตินิยมไทย
2. เด็กหญิงวารุณี  กัมปนาทชลธี
3. เด็กหญิงแอแอะพอ  -
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงอาจหาญ
2. เด็กหญิงบุษยา  สิงห์แดนดง
3. เด็กหญิงลัดดา  ราตรีวิมาน
 
1. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
2. นางสายรุ้ง  กันใจ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลิด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บ่าลาน
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ผาติพรสุขสันต์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปิยกานต์
 
1. นางสาวณัฏฐิตา  บุญวรรณ์
2. นางวรรณนิศา  กูลเม็ง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จรัสเอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงชีพอ  -
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จาคบารมีสกุล
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงวาสินี    มีอายุยืน
2. เด็กชายวีรภัทร   รัตนา
3. เด็กหญิงอรุณวรรณ    กรองบริสุทธิ์
 
1. นางศิขริน    มงคลเจริญฤทธิ์
2. นางศิริพร  โพธิ์หย่า
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงชลิตา  เงินศักดิ์ศรีขจร
2. เด็กหญิงยุพา  เด่นกังวาน
3. นายระโซ  สาครผดุง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ธงหิมะ
2. นางสาวภิรมฤดี  เรืองแดง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายกฤตย์   นันทบริสุทธิ์
2. เด็กชายพิริยกร   กล่าวรัมย์
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นายพิเชียร  เกลอดู
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายทัตเทพ  ทองโชติ
2. เด็กชายสุเมธ  ค้ำจุนพนาลัย
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 1. เด็กหญิงซอแฮมาบี  -
2. เด็กชายภานุ  -
 
1. นางสาวพลอยญาดา  ไผ่กุลอนุรักษ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายรชต  โชคกิจเฟื่องฟู
2. เด็กชายอดิศา  เพียรชอบไพร
 
1. นายจักรกฤษ  มหาสิงห์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์  สังข์แดง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ   สันติกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ตระกูลท่องไพร
3. เด็กชายสกล   ปรีดาเลิศกุล
 
1. นางสาวิตรี  อินแถลง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาเลิศภิษัช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เลิศนิมิตเมตตา
 
1. นายนที  คำรินทร์
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศักดิ์ถาวรกุล
2. เด็กชายนิรันดร์  สีแก้วดี
 
1. นางปริศนา  เอกกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  บูชาพุทธไกร
2. เด็กหญิงปรียานุช  โกมลศิรินาถ
 
1. นายวินัย  ประณตพงษ์
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายชัยจับ  อำรุงสิงขร
2. นายปัญญา  เทิดทูนจรรย์
 
1. นายนิวัติ  พอใจ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นายกิติ  นิติพนาวัลย์
2. นายนันยวัน  สนิทฤทัย
 
1. นายประหยัด  นิลมล
2. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายธิติ    จอวาแฮ
2. เด็กชายภูวงศ์   ชัยมงคลธรรม
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
2. นายทรงพล  มีผล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายวรวุฒิ   ศรีพจนมงคล
2. เด็กชายศุภชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. เด็กชายอัมรินทร์   สุแสงทิพย์เนตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
2. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายสุริยันต์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายสุวิทย์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายเอกรินทร์  แซ่เท้า
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายปรินซ์  มัทธุรศ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กชายวราวุฒิ  ชัยกุลพงศ์
2. เด็กชายวัฒนา  สุมงคลลาภ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หม่อคอ
 
1. นายจำรัส  ปันทวัง
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ศรีไสวจำปา
 
1. นางกาญจนา   ปวงคำ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยังมั่ง
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจันทร์จีรา  ศิริ
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันธวงค์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายภัทรพล  มือแป
 
1. นางสาวชาลินี  ศรีเชื้อ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิง นภัสสร  อุดก้อน
 
1. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงประทานพร    อารีรักษ์กุล
 
1. นางอมลวรรณ  จำปาทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพีระวิชญ์  สุจริยาพรพงศ์
 
1. นางวัชรีพร  สารพล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายสิทธิโชค   ษมาจิตเลิศ
 
1. นางจตุพร  อัยกร
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จัตุจันทร์
 
1. นางสาวปิมธ์  แสงอุทัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  คงอินทร์
 
1. นายทวี   เฮียงโฮม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญา  แก้วอูก
2. เด็กหญิงพรพิมล  อมรใฝ่ชนแดน
3. เด็กชายอนุสิทธิ์   รัตนพาณิชกุล
4. เด็กชายอินสม  ตระกูลดงไพร
5. เด็กชายเกรียงไกร  ทินนา
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงวริษา   ศรีไหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย   ธาราทิพย์ไพร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  นามเรือง
 
1. นายอัฐพงศ์  เตปิน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎากร  เกษวงศ์รอด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะเสรีพงศ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทะนันชัย
4. เด็กชายทวีทรัพย์  ธำรงค์สีสรร
5. เด็กชายวายุ  แสงเทียนงาม
6. เด็กชายเมธี  ศรีไว
 
1. นางสาวลัดดา  ชัยชนะ
2. นายวิเชียร  อุตะภา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชัยมงคล   ต้อยตระกูล
2. เด็กชายปกรณ์  สุวศินจรัสกุล
3. เด็กหญิงปวีณา  สุวศินจรัสกุล
4. เด็กหญิงรัชนก  ลุงกุย
5. เด็กหญิงวิไลพร  สุนิติปัญญาวงค์
6. เด็กชายเอกชัย  สุวศินจรัสกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  เชาวน์ชวานิล
2. นายดำรง  ปันทวัง
3. นายอภินันท์  ขัตติยะ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. นายชวน    อารีกันทร
2. นายชาญเดช    กนกเสนาคุณ
3. นายทวี   ฉายากานน
4. นายธัญญา   ปรีดาเปรม
5. เด็กชายบุญชัย   สกุลเฉลิมพร
6. นายวิชัย    เจริญภูมิชัย
7. นายศรายุทธ   ชุลีเกียรติขจร
8. เด็กชายเจษฎา    เจริญพรธุวานนท์
 
1. นางกัญวรา  วงศ์ธิดา
2. นายพนม  แสงศรีจันทร์
3. นายสมหวัง  วงค์แจ่ม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชาย สุริยา  วังวรพจน์
2. เด็กหญิง อารยา   ต๋าคำ
3. เด็กชายคัมภีร์  บุษบาไสว
4. เด็กหญิงปวีณา  ศรีนรากุล
5. เด็กหญิงมาลัย  กุศลนาคทรัพย์
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงศรีพร   ดิทู
8. เด็กหญิงสุนิษา  ตรงสถาน
9. เด็กชายสุพจน์  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงอังคณา  หมื่นตุ้ม
 
1. นางฉันทนา   ศรีศิลป์
2. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
3. นายพนมไพร  ใจขัด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติพันธ์สุข
2. เด็กหญิงดอกรัก  -
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีสมบัติกนก
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญสถาน
5. เด็กหญิงรินรดา  ชาญพินิจ
6. เด็กหญิงลักษิกา  ษมาชัยอนันต์
7. เด็กหญิงศรันย์พร  พงษ์ไพรภูมิ
 
1. นางสาวไม้หวาน  กันทะวัง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ   ผาติสุทธิกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา  -
3. เด็กหญิงสุภกร    มงคลชัยกุล
 
1. นางอำพร  ใจวัน
2. นางเอมอร   วงค์คำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ราชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิชนันท์  แดงภักดี
3. เด็กหญิงพลอย  ลีลาวัฒนเกียรติ
 
1. นางทัตพร  คำยืน
2. นางเขมรักษ์  กุมารสิทธิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นาสิงห์
3. เด็กหญิงปานระพี  แก้วทะวัน
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกุหลาบ  พือแอะ
2. เด็กหญิงนภาพร  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงพิมศิริ   พูลเขตรกิจ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจันทนา  เฮ็งฮะ
2. เด็กชายวิริทธิ์พล   สุรางค์พนา
 
1. นายทวี   เฮียงโฮม
2. นางวิราวรรณ์  มีศรี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรสินโลก
2. เด็กหญิงเกสร  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อุดมกิจศักดิ์
2. เด็กหญิงไดอาน่า  คงวิไล
 
1. นายเฉลิม  ศิขรินศานติ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายประเสริฐ  สุประสงค์นิติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขจรไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จอมเมืองกาศ
2. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงภัทราพร  พระจันทร์แย้ม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธิตา
 
1. นางสาวรำพึง  เจริญพิพิธพรชัย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ชมพูกลาง
2. เด็กหญิงศิรินทร   สิทธิมงคล
 
1. นางพิชญ์สินี   ทรงศรี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 1. เด็กหญิงมุข  สุสิทธิมงคล
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  สิทธิน้อย
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัสวี  สุรินทร์
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
 
166 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วาสนานุกูลกิจ
 
1. นางนงคราญ  ดวงปา
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายณฐกร  เทพแก้ว
2. เด็กชายธนกร  ษมาชัยพรดี
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  บุษยาวรรณ
 
1. นางสาวอุทุมพร  บุษยาวรรณ
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายกวีวัฒน์  กระจายกุศล
2. เด็กชายศรัญญู  เจริญใจ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดำรงค์มิตรไมตรี
 
1. นางสายใจ  กระธง
2. นางสาวอรรถพร  ฌานอรุณ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงศรีไพร  คงศรีทาน
 
1. นางอำไพ  เอกจันทร์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายเมธิชัย  ระลึกไพรพนา
 
1. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงพัชรี  พลอยทองเด่น
2. เด็กหญิงยุพิน  นิธิในเกียรติ
3. เด็กหญิงอิสริยา  คงคาเชิดชู
 
1. นางปราจิน  สายฝั้น
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  บุญเกิดงาม
2. เด็กชายอิสรภาพ  วิมานกระสินธู์
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางสาวสุภาพร  พรหมเลิศ
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชุติมา  สุพิทักษ์สุข
2. เด็กชายฐาปนพงษ์  ชิงชัย
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
2. นางสุพัตรา  นิรมล
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายภัคพล  ดวงเดช
2. เด็กหญิงมาติกา  เลิศวสุนธราไพร
 
1. นางคนางค์  อภิวงค์
 
175 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงปิ่นไพร   มาชื่น
2. เด็กชายสรรเพชร  แหนะควา
3. เด็กชายสาริน  เอกอุรุพันธุ์
4. เด็กหญิงสุนิตา  วรรณวิไลวรรณ
5. เด็กหญิงอรพิน   เอกอุรุพันธุ์
 
1. นางนัจนันท์  พลรัฐ
2. นายภัควัฒน์   สุปินโน
3. นางสุธาสินี  กาวิชัย
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายพายุ  สุทธินิคม
 
1. นางพิชาริการ์  ใจแก้ว
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงวรรณษา   มานะบากบั่น
2. เด็กหญิงศิริพร   ษมาจิตวิโรจน์
3. เด็กหญิงอริสา   วิมานวนาลัย
4. เด็กหญิงเรณู   หยกสิริผลลาภ
 
1. นางสาวอรัญญา   ศิริพงษ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กหญิงสิตานัน  สวนไธสง
 
1. นายสมสิทธิ์  บุญลือ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่เท้า
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชาติกุลวาณิช
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงทิตยา   ควรอนุรักษ์
2. เด็กหญิงรัตนา   อิทธิพลรักษ์
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์   วิมานฉลวย
4. เด็กหญิงวิริยา   เจริญผลอำไพ
5. เด็กหญิงอังคณา   พรชัยโรจน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ   ตันยี่
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงดรุณี   พรหมคุติ
2. เด็กหญิงสุดา   คันธาเศรษฐ์สกุล
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ศรีโสภาสง่า
 
1. นางสาวสุณี   สุรางค์พนา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 1. เด็กชายชุมพล  สนิทแดนไพร
2. เด็กหญิงชไมพร  หยกประสานสุข
3. เด็กชายประยุทธ  ถิ่นไทย
 
1. นายบุญชัย  ธรรมขันธ์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไผทพิทักษ์วงค์
2. เด็กชายรักไทย  ไผทพิทักษ์วงค์
3. เด็กชายสมรักษ์  ไผทพิทักษ์วงค์
 
1. นางสาวนิซริน  หะซัน
2. นางสาวรัตติยา  สุทธหลวง
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพิทักษ์  ทิมะ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไพรีรักษ์
3. เด็กชายสุรชัย  พิทักษ์คีรีไพร
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายจักรปรมัตย์  คำดี
 
1. นางทัศนีย์  อัยกร
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายยศนนท์  อุตภา
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  จีวะระ
 
1. นางชลินทรา  คำวันดี
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายจรดา   อิทธิพลรักษ์
2. เด็กชายณัฐภัทร   พรชัยโรจน์
3. เด็กชายพาสุข   เชิดชูสาคร
 
1. นางสาววิไลพร   โสภาสถาวร
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กชายขวัญน้อย  แน่งน้อยพร
2. เด็กชายสุรวินทร์   เป็นแสงงาม
3. เด็กชายอนิเทพ  นามเรือง
 
1. นางอารี  บุญลือ