หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพิศวาส อินทรัตน์โรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ คำมาสารโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรวลัญช์ กันภิบาลโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อกกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภา ประยูรโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งรองประธานกรรมการ
3. นายธิติ ธิติภูมิเดโชตระกูลโรงเรียนบ้านแม่อุมพายกรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา กันทาโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
5. นายฐิติ นวชุติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ นิเทโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุวรรณลพโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรวิกา เอกชัยเสถียรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. นางสยามล เพียรงานโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงมณี ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิ่นวิเศษ มงคลวิไลโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางรุ่งเพชร์ รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ จิตต์มาลาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาตญา จันเสนโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรีเพ็ญ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
4. นางขวัญฤทัย วงค์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางกมลชนก วนาศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทัตพร คำยืนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพากร บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ก้อนมณีโรงเรียนบ้านอุมดาใต้กรรมการ
4. นางสาวอังคณา วงค์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ สมแก้วโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี คำสัตย์โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยประธานกรรมการ
2. นางดาวรรณ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางเกศรี ดวงประภาโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
4. นางสาวนลินี ใจกลมโรงเรียนบ้านปู่แก้วกรรมการ
5. นางสาวอนุชิตา สมโรยโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางแสงทอง ฟองลอยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ โฉมพรรณโรงเรียนห้วยกองมูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางอัจฉริยาพร กำจัดโรงเรียนบ้านแม่กองคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา กุลจิตร์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางอุบล นงค์ยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
4. นางอำพร ใจวันโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี หมอกคำจันโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
4. นางทัตพร คำยืนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193ประธานกรรมการ
2. นายชุมพร แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนริสรา โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวรรณดา เครือวงค์ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
5. นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์โรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสายสุดา ริยะสารโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา อุ่นเรือนโรงเรียนห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุบผาโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
4. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้างดงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิวัต จงสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร สมพุทธวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้งกรรมการ
3. นางจันทร์วิภา ขันธศรีโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอารีย์ วรสารโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สาสังข์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศุมารินทร์ ไชยประโคมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางพิตยา คำแปงโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อินตาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ใจมาดีโรงเรียนบ้านป่าหมากรองประธานกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สมาศิลป์โรงเรียนบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายศุภชัย แก้วศักดิ์โรงเรียนบ้านต้นงิ้วกรรมการ
5. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน วงศ์พุ่มโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางสาวกัลยาพร กระทู้โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทวุธ วงค์วงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน วงศ์พุ่มโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางสาวกัลยาพร กระทู้โรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุกัลยา วงศ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขันธะสีมาโรงเรียนบ้านป่าโปงกรรมการ
3. นายเอกชัย เอกกุลโรงเรียนบ้านแม่กวางใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายรพิน มณีถิ่นสกุลโรงเรียนบ้านแม่ขีดประธานกรรมการ
2. นางมณธิดา ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
3. นางเกตสุดา วรรณวินิจโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณัฐกาญจน์ วีรกิจธีรกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ขัตติยะโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซางกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ บุญมาคำโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ศรีมาลีโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมีตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรภา แก้ววงศ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
4. นายวรกฤต สุริยะโรงเรียนแม่ปอถ่ากรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ประจักษ์พนาโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนฤนาท วัฒนวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางวิราวรรณ์ มีศรีโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อินมาโรงเรียนบ้านแม่กะไนกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนแม่สะปึ๋งกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณวินิจโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอินธิรา ธนรัตนพิศาลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชิดชไม พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ไทสวัสดิ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ดวงดีโรงเรียนห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางวัชรีพร สารพลโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี วัลลภาโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(ทุ่งพร้าว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตราวดี เร่งถนอมทรัพย์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10กรรมการ
4. นายณัฐพล ทาปิยะโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
5. นางธีรดา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านแม่กองแปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา วงศ์อ้ายโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ กุศลศีลธรรมโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมีตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญยวีร์ คงความดีโรงเรียนบ้านโพซอกรรมการ
4. นางสรินยา ไผทรัตนตรัยโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวจรัสศรี ดีเพียรโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางณัชชา โพธฺ์ดีโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง วงศ์แจ่มโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาภรณ์ บุญสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่จอกรรมการ
4. นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาลโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
5. นางกฤตติมา สิงห์สูตรโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายธนพัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนเลโค๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ตุงคนาครโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ ประดิษฐ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ธนชัยสิทธิกุลโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสร้อยฟ้า ขยันงานโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชา ทองประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย เทพเสาร์โรงเรียนบ้านทุ่งแพมกรรมการ
4. นางสาววริยา ทาทะลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการ
5. นางสาววรัญญาพร ฝั้นเต่ยโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางภาวิณี คำใสโรงเรียนบ้านแม่ทะลุประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา แก้ววงค์ธิโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี อินนาคโรงเรียนฮุกรรมการ
4. นางสาวภัทธวลัญช์ ชมมอญโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
5. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไกรลาศ รบชนะโรงเรียนบ้านแม่ปางประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยาพร จันต๊ะโรงเรียนบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ กล่ำแย้มโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือกรรมการ
4. นางศิริกาญจน์ บุญชูโรงเรียนบ้านแม่เงากรรมการ
5. นางสาวสุธินันท์ วิมาลัยโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ ทินแย่งผอ.รร.บ้านแม่กองแปประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำลือโรงเรียนแม่หลุยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล สิทธิยศโรงเรียนบ้านซิวาเดอกรรมการ
4. นางสาวเกษรา ธนัญชัยโรงเรียนบ้านแม่งะกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ปวงคำโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายณรงค์เดช พงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วเงินโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สาสังข์โรงเรียนบ้านตันงิ้วสาขาห้วยเหี้ยะกรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ พูลธวัชโรงเรียนบ้านป่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ คงแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(ทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ น้อยสกุลโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์คีรีโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ จินะผ่องโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ คำปันโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สารภีสุวรรณสารโรงเรียนละอูบประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญาดา ลำคำโรงเรียนบ้านสบเมยกรรมการ
3. นายสมาน วิวัฒนาวิไลโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสากล ชนะบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ชูสินทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยผึ่งใหม่กรรมการ
3. นางสาวกันกมล คุณรัตน์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราณี ถาทวีโรงเรียนไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ขำเลิศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล เทพจันทร์โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายพนม แสงศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านอุมดาใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวริศรา หลักบุญโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่33ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อัยกรโรงเรียนแม่ต๊อบเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายธารินทร์ อินนั่งแท่นโรงเรียนห้วยมะกอกกรรมการ
4. นางพิชาร์ริกา ใจแก้วโรงเรียนบ้านคะปวงกรรมการ
5. นางวาริกา สุยะโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยวุฒิ พุทธวัตร์โรงเรียนแม่ลิดประธานกรรมการ
2. นางชิดชไม พงษ์พันธ์ โรงเรียนแม่ปางกรรมการ
3. นางสาวมณีนุช คำเขียว โรงเรียนห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุพร นิลประยูรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายผิน วรรณะ โรงเรียนแม่คะตวนกรรมการ
3. นายอดุลย์ เทียนบุญระโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระประสิทธิ์ ชินวํโส โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทเสกสรร หลักบุญโรงเรียนห้วยปลากั้งกรรมการ
3. นายสมนึก คำเจริญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางฉันทนา ศรีศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส เจริญศรีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริพร อินต๊ะขวา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ชัยนันตาโรงเรียนห้วยโผประธานกรรมการ
2. นางพาริณี แก้วนำโรงเรียนบ้านห้วยงูรองประธานกรรมการ
3. นางสายชม ไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยหลวงกรรมการ
4. นางโสภา เปล่งฉวีวรรณโรงเรียนแม่ออกเหนือกรรมการ
5. นายอาทิตย์ จีรยุทธนาโรงเรียนห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นางประพิศ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อัมพุธโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
4. นายพนมไพร ใจขัดโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ปันทวังโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสง่า ศรีวิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอุทาน ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
4. นายวรฉัตร ฉัตรตันใจโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นางนภควรรณ ธิมาบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
6. นางธนาพร มั่นอ่าวโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา มณีรัตน์ผ่องไพรโรงเรียนบ้านห้วยโผประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์ภิญญา ป้อมบุปผาโรงเรียนบ้านสวดกรรมการ
3. นางคนึงนิจ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ก้างออนตาโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพินท์ ใจเจริญโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบรรเรียง ปวงคำคง โรงเรียนบ้านคะปวงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คำภีระโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการ
3. นายนรินทร์ ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยากรรมการ
4. นางสิริพร อินต๊ะขวาโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เสนาคำ โรงเรียนบ้านห้วยโผ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิริพรรณ วงค์สันติพงษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นางพานิช ปัญโญนันท์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สาขาบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางอรชา ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา รัตนชมภูโรงเรียนห้วยกองมูลกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา พิกุลงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ ขิรณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์เดช วงศ์ละม่อม โรงเรียนรัตนประทีปวิทยากรรมการ
3. นายสุพจน์ สุขสมหวังโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ มณีธรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓กรรมการ
5. นายวิทวัส เจริญศรีพรโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระสมุห์จีรศักดิ์ จิรธมฺโมวัดอมราวาสประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ นิรัญกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. พระสุพล อาภาธโรวัดดอยเกิ้งกรรมการ
4. นายสุพจน์ สุขสมหวังโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการ
5. นางดรุณี หมอกคำจันโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ คำเรืองโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นายพศิน จินดารัตน์โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่ากรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ วาสน์เกื้อกูลโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางเพชราลัย แตงน้อยโรงเรียนศรีมูลเมืองประธานกรรมการ
2. นายมานพ สุดสวยวนาโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการ
3. นายสรายุทธ ชะนาราโรงเรียนบ้านละอูปกรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ ประสมสงค์โรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นายอดุลย์ เขียวมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวรเกียรติ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเครอะบอประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์โรงเรียนบ้านผาเยอกรรมการ
3. นายเกรียงไกร วนาเชิงโรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
5. นางวิไล แก้ววิจิตรโรงเรียนพะมอลอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกัมพล กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อ้ายนันท์โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการ
3. นายกฤษณะ ใจพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมาคำโรงเรียนพระบาทห้วยผึ้งกรรมการ
5. นายอาทิตย์ชัย บุญมาคำโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ปวงคำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ฤทธิเกษมพรโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวงกรรมการ
3. นายพรสวัสดิ์ กรุณาคุณโรงเรียนบ้านแม่แลบกรรมการ
4. นายทวี เทียมคีรีโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นายสถาพร คำเอ้ยโรงเรียนบ้านแม่ฮุ๊กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิเชียร เกลอดูโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คล้ายไพรวัลย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสกรรมการ
3. นางฐิติมา ใจพันธ์โรงเรียนบ้านอุมป๊อกกรรมการ
4. นายเกรียงไกร วนาเชิงโรงเรียนบ้านแม่และกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ สุทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายจรัล บุญลือบ้านคะปวงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ตุ้ยสารบ้านท่าผาปุ้มรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
4. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนืออนุบาลธารทิพย์กรรมการ
5. นางสาวเกษฎา เขียวมณีทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศรีใจ วงค์คำลือบ้านแม่เงาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ จารุชาตบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ ขยันงานบ้านสบเมยกรรมการ
4. นายมนูญ นันติอุปบ้านห้วยมะกอกกรรมการ
5. นายวีระวุฒิ ตุ้ยสารบ้านห้วยผึ้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอัครัช สิปปนันท์ทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศรีใจ วงค์คำลือบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ จ๊ะปินบ้านท่าสองแควกรรมการ
4. นางณิชกานต์ วงศ์ละม่อมรัตนประทีปกรรมการ
5. นางกฤษณา สุวรรณลพบ้านแม่ต้อบเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวไสว ออกสุขบ้านกอกหลวงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณดอนชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีรนันท์ ชัยศรีสวัสดิ์บ้านแม่สะลาบกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บุตรสิงขรบ้านแม่กะไนกรรมการ
5. นายกฤษณะ ใจพันธ์บ้านห้วยเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิเศษ วงค์ขัติโรงเรียนบ้านอมพายประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ วงค์อ้ายบ้านส้มป่อยรองประธานกรรมการ
3. นางปาริชาติ เภตราบ้านแม่และกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ มหาชัยบ้านแม่จ๊างกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช วิชญพันธ์บ้านสบเมยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนืออนุบาลธารทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มิ่งศรีสุขบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนซาวบ้านปู่แก้วกรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายจรัญ บุญลือบ้านคะปวงประธานกรรมการ
2. นายวีระวุฒิ ตุ้ยสารบ้านห้วยผึ้งรองประธานกรรมการ
3. นายศตวรรษ กาละบ้านแม่ลิดกรรมการ
4. นางสาวพัชรภาพรรณ มัลลิกาบ้านเลโคะกรรมการ
5. นายอิศรา บุญสุทธิ์บ้านแม่สุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง แสนวิจิตรชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ เผ่าพันธุ์เหนืออนุบาลธารทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา มิ่งศรีสุขบ้านแม่โถกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ก้อนซาวบ้านปู่แก้วกรรมการ
5. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายยอดเพชร ประยูรบ้านดงกู่ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เฒ่าตระกูลบ้านห้วยผึ้งใหม่รองประธานกรรมการ
3. นายวรันต์ชาญ ไทสวัสดิ์กุลเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิชชุพันธ์ ขันคำบ้านแม่ก๋อนกรรมการ
5. นางชนกพร ปาลามาบ้านแม่นาจางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร ใจแสนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระยุทธิ์ คำสัตย์บ้านแม่สวรรค์น้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ คิดดีบ้านดอยงามกรรมการ
4. นางจิดาภา ฉั่วตระกุลบ้านอมพายกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ สิริวิจิตรกุลโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางบุปผา แสนวิชัยบ้านแม่กองแปประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพบ้านแม่ปางรองประธานกรรมการ
3. นายวีรยุทธ สำราญรื่นบ้านห้วยห้ากรรมการ
4. นายกิตติภูมิ มโนกุลชัยบ้านกองแปใต้กรรมการ
5. นายปรีชา สอนมาลาไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกานต์ศิริ หลวงมะลิบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายผจญ ชูเกียรติบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ตันศิริบ้านกองก๋อยกรรมการ
4. นางสาวจารุณี แสนดั่งใจบ้านแม่เงากรรมการ
5. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาดบ้านแม่ปางประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บำรุงยศบ้านอุมดาใต้รองประธานกรรมการ
3. นายโอภาส ประวัติงามอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
4. นายจรัญ เปรมเจริญจิตรบ้านแม่ลิดกรรมการ
5. นายสถาพร คำเอ้ยบ้านแม่ฮุกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์พงษ์ พานเหล็กโรงเรียนบ้านแม่แพประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย ธรรมขันธ์บ้านห้วยกุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภร ภัทรกุลดุษฎีบ้านแม่ฮุกรรมการ
5. นายเลอสันต์ แสนสุขสบายบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพัฒนมงคล กำจัดบ้านแม่กองคาประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ เฮียงโฮมบ้านห้วยกองก้าดรองประธานกรรมการ
3. นางวันพร รุ้งประณมพรบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
4. นายปฐมพงค์ เมืองอินทร์บ้านหนองม่วนกรรมการ
5. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์บ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวิกรานต์ อุ่นอกโรงเรียนอนุบาลสบเมยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ พูลวานิชโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสมใจ อินทสิทธิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193ประธานกรรมการ
2. นายวิลลอง วรรณสุโรงเรียนบ้านกอมูเดอรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา นิยมโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธวัช โลกาชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ อินทรมณีพันธุ์บ้านแม่ฮุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริบ้านแม่ต๊อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสมใจ อินทสิทธิ์โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่193ประธานกรรมการ
2. นายวิลลอง วรรณสุโรงเรียนบ้านกอมูเดอรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา นิยมโรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสาท วันทนะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แปงมูลโรงเรียนบ้านห้วยโผรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล วุฒิพูทธศาสตร์โรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสาท วันทนะโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แปงมูลโรงเรียนบ้านห้วยโผรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นายศรีใจ วงศ์คำลือโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง แก้วเสมอโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะประธานกรรมการ
2. นายศรีใจ วงค์คำลือโรงเรียนบ้านแม่เงารองประธานกรรมการ
3. นางเมธิกา รัตนรังษีโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล มณีธรบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองเจริญชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัญวรา วงค์ธิดาชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นางสายใจ นันต๊ะคำราช ฯ 21รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เขื่อนขวาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล มณีธรโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางกัญวรา วงค์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจริญ สมปัญญาโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นางสายใจ นันต๊ะคำราช ฯ 21รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เขื่อนขวาโรงเรียนบ้านท่าผาปุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองสุข นิลภาอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองเจริญชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายสำเนียง อัตไพบูลย์อนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ สอนสะอาดโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองสุข นิลภาโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เมืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายสำเนียง อัตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายก่อเกียรติ สอนสะอาดโรงเรียนบ้านโพซอประธานกรรมการ
2. นางระริน เงินแก๊งโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นางมยุรี วัฒนพรอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นายวัชราภรณ์ มณีธรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวกวินธิดา รักไทยไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมยุรี วัฒนพรอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อบ้านแม่หารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ มณีธรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวกวินธิดา รักไทยไทยรัฐวิทยา 33กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ มณีธรบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวินธิดา รักไทยไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
4. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สืบพงษ์เอื้อบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพิกา ใจน้อยบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญชุมชนบ้านน้ำดิบรองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นายชูเกียรติ กาวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกาญจนา เหมืองหม้อบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพิกา ใจน้อยบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญชุมชนบ้านน้ำดิบรองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางกาญจนา เหมืองหม้อบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายชูเกียรติ กาวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางกาญจนา เหมืองหม้อบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ กาวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ใจน้อยบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา เหมืองหม้อบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193กรรมการ
4. นางมิ่งขวัญ อัตไพบูลย์บ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ เมืองเจริญชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอวยพร วังกัลยาโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงคาโรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อกกรรมการ
3. นายอำนวย กันศรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านฟักทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โตสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เงาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ รัตนรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นายอำนวย กันศรโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดีโรงเรียนบ้านฟักทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย ไวสกุลโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางอารี บุญลือโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นายคเณศ พิทาคำโรงเรียนบ้านขุนแม่ลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประยูร อยู่สุภาพโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ไวสกุลโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายนิรุทธ์ มากนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายทวี พิสสมัยโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์กรรมการ
5. นางอารี บุญลือโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
4. นายบุญชัย ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายณฑวรรษ นนท์ศรีโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางศิขริน มงคลเจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
4. นายนนท์ปวิธ ขิระณะโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการ
3. นายนิคม บุญศรีโรงเรียนบ้านป่าหมากกรรมการ
4. นายดำรง สวัสดีโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร โพธิ์หย่าโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิกา กิจเมืองโรงเรียนดอนชัยวิทยากรรมการ
3. นางสุเพ็ญ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านแม่ปางกรรมการ
4. นายดำรง สวัสดีโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
5. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา ล่องแชงสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์กรรมการ
3. นางสาวปารชญา พิสูตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตาสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา ล่องแชงสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวปารชญา พิสูตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตาสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นายณรงค์ กุณต๊ะคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
5. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนประธานกรรมการ
2. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางสาวเมตตา พรมมาโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอรรถพล เกษมจิตรโรงเรียนบ้านห้วยห้าประธานกรรมการ
2. นายชาญณรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการ
3. นางสาวอำไพวรรณ วงศ์ศิลป์โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
4. นางสาววลัยพร หงษ์จันดาโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนันธิญา จิรพนาสมโรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุนประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ศร๊ธรสพป.มส.2กรรมการ
3. นางบัวจันทร์ ฉัตรตันใจโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางนางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21ประธานกรรมการ
2. นางเกศริน วงษ์วัฒธรรมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลัย ถาวรทรัพย์สุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล คำขอดโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางดารารัตน์ คำแพงโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สอนมาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
3. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บำรุงราษฎร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไสว ออกสุขโรงเรียนบ้านกอกหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นายณัฐชมลณ์ ตาเทียบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอถิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
4. นางสาวภาวินี ติ๊บแสนโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี อินแถลงโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ มหาสิงห์โรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการ
3. นายพฤทธิกร สุรีย์โรงเรียนบ้านแม่อมลานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่ประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิกร สุรีย์โรงเรียนบ้านแม่อมลานกรรมการ
3. นายชุติเดช ศิริโภคขจรโรงเรียนบ้านปู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิพร เกตุบรรจงโรงเรียนบ้านห้วยห้อมกรรมการ
3. นายดอนชัย สุธาโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
4. นายภูมิพิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านป่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล ทรัพย์ธนาสารโรงเรียนบ้านแ่ม่โถกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยพร หงษ์จันดาโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการ
3. นางปริศนา เอกกุลโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง ประธานกรรมการ
2. นางฐิติพร ไหวดีโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
3. นายชาญนรินทร์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านแม่สะลาบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัยโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
3. นางสาววลัยพร หงษ์จันดาโรงเรียนบ้านบุญเลอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดงโรงเรียนสังวาลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรียา จำรัสโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา กันทาหอมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางนงนุช วิชชโลกาโรงเรียนบ้านแม่สามแลบกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ปินตาโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา"กรรมการ
3. นายจักรวาล รักสกุลใหม่โรงเรียนบ้านแพะพิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
3. นายณฐนน สมเจริญโรงเรียนบ้านป่าแก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด นิลมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นายสมคิด สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนบ้านอมพายกรรมการ
3. นายจิรันดร เองศิลป์โรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ศรีบุษย์ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก คำวินิจโรงเรียนสบเมยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ มีบุญโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางกัญวรา วงค์ธิดาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางอัญชลี เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ งอกงามโรงเรียนบ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี พรมปัญโญโรงเรียนบ้านแม่จ๊างกรรมการ
3. นายพุทธพงศ์ โรจนเกียรติคุณโรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย แซ่ปึงโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษร สิริชาติโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพรโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวนภัสวรรณ อินต๊ะโรงเรียนบ้านแม่สวดประธานกรรมการ
2. นางสุจิน สุทนโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สบเมืองโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายทวี เฮียงโฮมโรงเรียนบ้านแพะพิทยาประธานกรรมการ
2. นายนาท ไกวัลส่องรัศมีโรงเรียนบ้านดงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ กมลวิสัยโรงเรียนบ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ปวงคำโรงเรียนบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลดา เผือกใจโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
3. นางชลินทรา คำวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวปิมธ์ แสงอุทัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าโรงเรียนบ้านเลโคะกรรมการ
3. นางอังคณา ปันทะวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนางบุปผา สุวรรณลพโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ศรี วงศ์วงศ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวอำภา อินทะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน สิทธิประภาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน ปัญญาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ สิทธิราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สิงห์สูตรโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา เครือสานโรงเรียนบ้านนาดอยกรรมการ
3. นางจิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัยโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอมลวรรณ จำปาทองโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทรา บุญประคมโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางสาววันทนีย์ สุวรรณลพโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางจตุพร อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ใจเรือนโรงเรียนบ้านแม่ฮุกรรมการ
3. นางสายชม ไชยศรีโรงเรียนบ้านห้วยหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางวิมลวรรณ ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งประธานกรรมการ
2. นางนิธินาถ ทาคำโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการ
3. นายศุภชัย จันทร์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวลัดดา ชัยชนะทองสวัสดิ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์บ้านผาเยอรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์ แก้วทะวันโรงเรียนบ้านแม่ทะลุกรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรือนตื้อบ้านหัวแม่โถกรรมการ
5. นางดวงรัตน์ สายสวาทบ้านแม่นาจางกรรมการ
6. นายภูวนาท ปัญญาบ้านนาดอยกรรมการ
7. นายสัญญา บุญสนองชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสง่า สิทธิบ้านสบหารประธานกรรมการ
2. นายประจญ สิงหนาทอนุบาลแม่สะเรียงรองประธานกรรมการ
3. นางเพชราลัย แตงน้อยบ้านศรีมูลเมืองกรรมการ
4. นายกิติพันธ์ ปวงคำบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
5. นายอนันต์ ประวังบ้านพะมอลอกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ตาสาบ้านแม่จ๊างกรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมืองทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการ
8. นายดอนชัย สุธาบ้านห้วยกุ้งกรรมการ
9. นายดำรง ปันทะวังบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์กุญชรชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ใจน้อยบ้านไร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีระยุทธิ์ นงค์ยาสังวาลย์วิทยากรรมการ
4. นายนภศูล สมวิสัตย์บ้านแม่ทะลุกรรมการ
5. นายชาคริต อินแถลงบ้านห้วยกองเป๊าะกรรมการ
6. นายชัชวาล สุทนบ้านไร่วิทยากรรมการ
7. นายจิรพัส ปันดิษบ้านแม่แพน้อยกรรมการ
8. นายธนกฤต โตสุวรรณบ้านแม่เงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสมใจ อินทะสิทธิ์บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง อัตไพบูลย์อนุบาลแม่ลาน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา วงศ์ไชยยาบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางวริศรา หลักบุญไทยรัฐวิทยา 33กรรมการ
5. นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์บ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพบ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ศรีศิลป์บ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา คำภีระบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ก้างออนตาบ้านแพะวิทยากรรมการ
5. นายอรรถชาติ หินแปงบ้านอมพายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ มณีธรโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยประธานกรรมการ
2. นางเขมรักษ์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญารักษ์ จันทะเมธีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางผ่องศรี คำสัตย์โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยกรรมการ
5. นางขวัญฤทัย วงค์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง ฟองลอยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายหาญ ศิลาชาญโรงเรียนบ้านปู่แก้วกรรมการ
4. นางชยาภรณ์ แจ้งจิตรโรงเรียนลุ่มน้ำวิทยากรรมการ
5. นางอุบล นงค์ยาโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกันธศีล พวงทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา33(บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก วนาศิริบ้านแม่ต้อบเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช กรรณิกาบ้านแม่สุกรรมการ
4. นางนุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคุณบ้านแม่สวดกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ปันอิ่นบ้านห้วยผึ้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิศวาส อินทรัตน์บ้านท่าสองแควประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรา นันติอุปชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา ดำรงธรรมบ้านดอยงามกรรมการ
4. นางอัญชรี จินายะบ้านบุญเลอกรรมการ
5. นางทัตพร คำยืนทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางอมลวรรณ จำปาทองชุมชนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นางกัญวรา วงศ์ธิดาชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ปู่หล้าบ้านเลโคะกรรมการ
4. นายทวี เฮียงโฮมอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นางศิริวรรณ งอกงามบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวรฉัตร ฉัตรตันใจอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา พนาพงศ์ไพรบ้านห้วยทรายรองประธานกรรมการ
3. นายกลวุฒิ ดั่งดวงจันทร์ดอนชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิรินทรา บุญประคมบ้านกองก๋อยกรรมการ
5. นางสาวปิมธ์ แสงอุทัยทองสวัสดิ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางศศิการต์ แสนจันทร์บ้านไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงระวี สิทธิสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา น้อยสกุลบ้านโพซอกรรมการ
4. นายสิรวิชญ์ มะโนธรรมบ้านอุมดาเหนือกรรมการ
5. นางเฉลิม ศิขรินศานติศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางผกามาศ ปิ่นประยูรไทยรัฐวิทยา 33ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สิงห์แก้วทองสวัสดิ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ อนุลำเปิงบ้านห้วยห้ากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ คำประวันอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)กรรมการ
5. นางสาวกัลยาพร กระทู้บ้านแม่โถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ปันทะวังบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางพรฉวี ธิทะบ้านแม่โถรองประธานกรรมการ
3. นางทิพากร บุญสนองชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
4. นางอัจฉราพรรณ หอมนานบ้านกองก๋อยกรรมการ
5. นางสายสุดา ริยะสารบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายพัชราภรณ์ ชัยปัญญาดอนชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร วงศ์คำบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์แก้ว วงศ์ไชยชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
4. นางวาสนา แก้วใสบ้านท่าสองแควกรรมการ
5. นางปราณี เต๋จ๊ะบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน วงศ์พุ่มชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุมารินทร์ ไชยประโคมบ้านห้วยสิงห์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่ขีดกรรมการ
4. นายอารีย์ วรสารบ้านห้วยไก่ป่าวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย ใจสุสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ขัตติยะบ้านห้วยไม้ซางประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ผู้รักเรียนบ้านแม่จ๊างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรัขญาดา ลำคำบ้านสบเมยกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ คำอ้ายอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ผาติธีรกุลเดชชุมชนบ้านน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวอ้อมใจ วนาศิริโรงเรียนบ้านแม่ทะลุประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ พรหมศรีโรงเรียนบ้านแพะพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี แก้วสมบัติโรงเรียนบ้านทิยาเพอกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ เครืองามโรงเรียนบ้านละอูบกรรมการ
5. นางสาวศุภฎี พหลโยธินโรงเรียนบ้านห้วยโผกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรักวิชา จิตสำรวยโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา เชียงแก้วโรงเรียนสังวาลย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางแสงลาวัณย์ พวงทองโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือกรรมการ
4. นางสาวปภาณี ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางจินตนา ใจมะโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเสาวนีย์ ชูเกียรติโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นางสมศรี ศิลาชาลโรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประทุมพร อุตมณีโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
4. นางมาลี คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะกรรมการ
5. นางอิ่มเอม จ๊ะปินโรงเรียนบ้านท่าสองแควกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี ครองสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ หอมนานโรงเรียนบ้านกองก๋อยรองประธานกรรมการ
3. นางจงจิต ไชยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคมคาย แสนวิชัยโรงเรียนบ้านแม่หารประธานกรรมการ
2. นางสาวไม้หวาน กันทะวังโรงเรียนบ้านแม่เตี๋ยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี เมืองเจริญโรงเรียนบ้านคะปวงรองประธานกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางบุญศรี เมืองเจริญโรงเรียนบ้านคะปวงรองประธานกรรมการ
3. นางจรรจิกา ปวงคำคงโรงเรียนบ้านแม่สวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิรัตน์ คำเรืองโรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือประธานกรรมการ
2. นายสัญญา บุญสนองโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพศิน จินดารัตน์โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่ากรรมการ
4. นายสุวิจักษณ์ วาสน์เกื้อกุลโรงเรียนบ้านแม่โถใต้กรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ฉวี ลาดหนองขุ่นโรงเรียนสังวาลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายพิชาชาญ สกุลสอนโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายพิชาชาญ สกุลสอนโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายพิชาชาญ สกุลสอนโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วัฒนพรโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ มณีธรโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกวินธิดา รักไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
4. นางสาวมาลัยวรรณ ทานาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สืบพงศ์เอื้อโรงเรียนบ้านแม่หารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัช โลกาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ฮุรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยวงศิริโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ดีพอโรงเรียนบ้านป่าหมากประธานกรรมการ
2. นางน้องนุช ชูวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นายพิชาชาญ สกุลสอนโรงเรียนบ้านแม่ลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีย์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีย์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)กรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ากรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีย์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทัศนีย์ อัยกรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ อภิวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงศ์ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธ์รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเอนก ไชยวงศ์ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธ์รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มสรองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นางสาวปารชญา พิสูตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางกุสุมา ล่องแซงสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ ไผ่นันทิตาสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิทยา วนาสถิตย์สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ชีววงค์อำไพโรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์รองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ จินดาหลวงสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ไผ่นันทิตาสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมภพ บุญศิริรัชโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ หล้าพระบางโรงเรียนบ้านแม่แพกรรมการ
3. นางกุสุมา ล่องแชงสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
4. นางสาวปารชญา พิสูตรสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตาสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]