หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 31 52 34
2 119 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 28 49 39
3 104 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 40 76 45
4 020 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 24 42 30
5 002 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 38 85 50
6 158 โรงเรียนบ้านกลอเซโล 0 0 0
7 113 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 12 19 16
8 128 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 37 63 38
9 144 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 13 19 12
10 159 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 2 16 4
11 105 โรงเรียนบ้านกะริคี 0 0 0
12 059 โรงเรียนบ้านขุนวง 0 0 0
13 060 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 2 1
14 021 โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 0 0 0
15 001 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 12 18 12
16 012 โรงเรียนบ้านคะปวง 9 30 14
17 031 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 9 20 14
18 004 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 21 37 24
19 039 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 5 20 6
20 161 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 24 37 27
21 061 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1 1 1
22 098 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 8 8
23 149 โรงเรียนบ้านดอยงาม 10 18 13
24 052 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 3 5 3
25 099 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 3 3 4
26 173 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 6 1
27 145 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 6 24 8
28 129 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 8 34 9
29 150 โรงเรียนบ้านทิยาเผอ 4 8 4
30 151 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 2 4 2
31 014 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 4 6 4
32 013 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 7 11 10
33 075 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 8 17 10
34 072 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 19 32 22
35 135 โรงเรียนบ้านนาดอย 12 28 19
36 162 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 4 11 7
37 152 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 1 2 1
38 022 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 7 10 8
39 065 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 4 19 5
40 093 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 6 11 6
41 146 โรงเรียนบ้านป่าโปง 2 4 4
42 130 โรงเรียนบ้านผาเยอ 2 7 2
43 084 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 4 8 7
44 066 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 0 0 0
45 023 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 2 2
46 094 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1 1 1
47 169 โรงเรียนบ้านละอูบ 20 29 22
48 034 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 9 20 11
49 029 โรงเรียนบ้านสบหาร 2 7 2
50 166 โรงเรียนบ้านสบเมย 8 25 17
51 045 โรงเรียนบ้านสันติสุข 12 21 18
52 101 โรงเรียนบ้านสาม 10 12 10
53 056 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 2 3 2
54 097 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 34 24
55 118 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 8 13 9
56 112 โรงเรียนบ้านหัวลา 1 2 1
57 091 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1 6 2
58 167 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 2 2 2
59 168 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 4 11 6
60 156 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 6 7 6
61 108 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 4 10 4
62 148 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 28 81 30
63 109 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 12 6
64 046 โรงเรียนบ้านห้วยงู 0 0 0
65 017 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 29 51 35
66 157 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 12 7
67 064 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 6 8 6
68 057 โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 0 0 0
69 081 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 16 23 22
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 23 47 26
71 111 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 10 7
72 141 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 2
73 134 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 7 16 9
74 019 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 83 44
75 082 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 3 7 5
76 035 โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 0 0 0
77 030 โรงเรียนบ้านห้วยหลวง 0 0 0
78 036 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 3 1
79 102 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 17 31 19
80 049 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 2 2 2
81 048 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 24 52 33
82 047 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 10 25 13
83 037 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 5 6 4
84 018 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 7 11 8
85 133 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1 1 1
86 110 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 6 7 6
87 090 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 1 1
88 051 โรงเรียนบ้านอมพาย 26 58 43
89 125 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 10 21 10
90 126 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 13 9
91 142 โรงเรียนบ้านอุมโล๊ะเหนือ 0 0 0
92 160 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 1 1 1
93 154 โรงเรียนบ้านเลโคะ 28 41 29
94 155 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 1 1 1
95 009 โรงเรียนบ้านเสาหิน 0 0 0
96 024 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 40 99 52
97 076 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 3 3 3
98 083 โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 0 0 0
99 015 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 6 4
100 016 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 11 28 17
101 062 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 18 36 24
102 032 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 2 3 2
103 114 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 19 49 22
104 121 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 4 3
105 067 โรงเรียนบ้านแม่งะ 1 3 1
106 085 โรงเรียนบ้านแม่จอ 4 4 4
107 063 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 25 55 40
108 164 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 6 10 6
109 027 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 12 19 17
110 026 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 5 7 5
111 122 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 6 25 7
112 115 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 6 14 9
113 116 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 6 8 8
114 078 โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 0 0 0
115 106 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 14 23 15
116 040 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 2 3 2
117 041 โรงเรียนบ้านแม่ละ 2 2 2
118 095 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 3 2
119 153 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 10 21 10
120 147 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 5 5 5
121 053 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 24 71 32
122 138 โรงเรียนบ้านแม่สวด 54 75 61
123 054 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 8 10 8
124 055 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 10 18 10
125 079 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 6 8 6
126 080 โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 0 0 0
127 068 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 1 6 3
128 069 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 5 4
129 033 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 6 14 6
130 006 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 3 2
131 117 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 2 3 2
132 165 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 9 27 11
133 107 โรงเรียนบ้านแม่สุ 4 4 4
134 139 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 5 10 6
135 140 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 1 1
136 028 โรงเรียนบ้านแม่หาร 7 14 9
137 096 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 1 1 1
138 123 โรงเรียนบ้านแม่ออก 3 9 6
139 124 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 5 9 7
140 042 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 3 2
141 088 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 2 4 3
142 043 โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 0 0 0
143 044 โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 0 0 0
144 070 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 6 15 11
145 025 โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 0 0 0
146 120 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 2 7 3
147 136 โรงเรียนบ้านแม่เงา 18 50 28
148 077 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 20 43 20
149 163 โรงเรียนบ้านแม่แคะ 0 0 0
150 132 โรงเรียนบ้านแม่แพ 4 10 4
151 131 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 4 7 3
152 137 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 0 0 0
153 073 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 5 7 5
154 100 โรงเรียนบ้านแม่และ 8 13 8
155 086 โรงเรียนบ้านแม่โถ 35 59 41
156 087 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 5 11 9
157 005 โรงเรียนบ้านโพซอ 12 31 23
158 007 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 16 51 19
159 050 โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 0 0 0
160 074 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 2 2
161 143 โรงเรียนล่องแพวิทยา 9 26 11
162 103 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 18 54 28
163 058 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 24 54 36
164 127 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 32 66 35
165 071 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 8 11 8
166 010 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 8 4
167 038 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 29 21
168 092 โรงเรียนเพียงหลวง 11 2 9 2
169 003 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 30 93 46
170 170 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 22 33 23
171 171 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 38 77 48
172 172 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 31 91 35
รวม 1560 3275 1960
5235

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]