หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 38 26 78.79% 7 21.21% 0 0% 0 0% 33
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 31 22 75.86% 4 13.79% 3 10.34% 0 0% 29
3 โรงเรียนบ้านแม่สวด 54 19 37.25% 11 21.57% 15 29.41% 6 11.76% 51
4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 40 19 51.35% 10 27.03% 6 16.22% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 40 19 52.78% 9 25% 2 5.56% 6 16.67% 36
6 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 22 19 86.36% 2 9.09% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 30 17 68% 8 32% 0 0% 0 0% 25
8 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 32 14 50% 11 39.29% 2 7.14% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 31 14 53.85% 5 19.23% 3 11.54% 4 15.38% 26
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 38 14 42.42% 4 12.12% 8 24.24% 7 21.21% 33
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 31 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านอมพาย 26 12 48% 8 32% 5 20% 0 0% 25
13 โรงเรียนบ้านเลโคะ 28 12 42.86% 7 25% 6 21.43% 3 10.71% 28
14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 28 12 44.44% 7 25.93% 6 22.22% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 37 12 37.5% 6 18.75% 11 34.38% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนบ้านแม่ลิด 24 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
17 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 24 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 24 11 45.83% 11 45.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 29 11 47.83% 6 26.09% 2 8.7% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 28 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 16 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 21 9 42.86% 8 38.1% 3 14.29% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 17 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านโพซอ 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 19 8 42.11% 10 52.63% 0 0% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 23 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านแม่โถ 35 7 25% 11 39.29% 8 28.57% 2 7.14% 28
28 โรงเรียนบ้านละอูบ 20 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
29 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 18 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านแม่กองแป 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 24 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
33 โรงเรียนบ้านนาดอย 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 19 5 27.78% 6 33.33% 7 38.89% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านสันติสุข 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 16 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านแม่กะไน 18 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนบ้านคะปวง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 10 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านสบเมย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 25 4 20% 1 5% 8 40% 7 35% 20
45 โรงเรียนล่องแพวิทยา 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 24 3 14.29% 7 33.33% 6 28.57% 5 23.81% 21
49 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 14 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
53 โรงเรียนบ้านแม่และ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 16 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 6 42.86% 14
56 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 12 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
57 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านทิยาเผอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
65 โรงเรียนบ้านแม่เงา 18 2 12.5% 8 50% 4 25% 2 12.5% 16
66 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 20 2 11.11% 5 27.78% 11 61.11% 0 0% 18
67 โรงเรียนบ้านสาม 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 10 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านแม่หลุย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
78 โรงเรียนบ้านดงใหม่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านแม่ออก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนเพียงหลวง 11 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 13 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
89 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 12 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
91 โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านดอยงาม 10 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองม่วน 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
96 โรงเรียนบ้านแม่หาร 7 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านแม่ลามา 10 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านห้วยวอก 7 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 9 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
101 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
102 โรงเรียนบ้านแม่สุ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนบ้านป่าโปง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านพะมอลอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 6 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 6 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านแม่แพ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านแม่จอ 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านสบหาร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านแม่ละ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
131 โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านต้นงิ่วสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านแม่งะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านดงกู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านผาเยอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหัวลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านดูลาเปอร 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
144 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
145 โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 6 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนบ้านเครอะบอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนบ้านแม่หาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]