หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง รักษาการ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
9 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ำชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
10 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 นายประวิทย์ วงศ์เขื่อน ผอ.โรงเรียนบ้านแม่คะตวน กรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายถวิล แดงสุกสี ผอ.โรงเรียนบ้านแม่โถ กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายวรเกียรติ จันทร์ศรี รักษาการแทน ผอ.โรงเรียนบ้านเครอะบอ กรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายบุญ กุนนา หัวหน้าหมวดยานยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเคลื่องจักรกล กรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายทรงวิทย์ คำภิไหล ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายปัญญา ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายศิริศักดิ์ เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายสุธีรัตน์ กาญจนมยูร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายจิตติพล เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายทองดี นำสมัย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายประพันธ์ คำภิไหล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางจันทร์ทิพย์ โพธิควา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางอัมภาวัลย์ วงษ์คำ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายทองคำ สมแก้ว ครูสอนดนตรี รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายประดิษฐ์ เนียมศรี ผอ.โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายมนตรี นนทมาลย์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 กรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายอภิชิต วงค์คีรี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) กรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายจรูญ ธรรมขันธ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ดอนชัยวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
45 นายประเสริฐ ใจซาว ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสบหาร กรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายเพชร ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายศรีหมื่น จันตาขัด ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านป่าหมาก กรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายสุวิทย์ สุมาลัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) กรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายชูศักดิ์ พวงทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านพะมอลอ กรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายเสวก คำภิไหล ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สะลาบ กรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายทองใบ สุริยะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยเดื่อ กรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายสุริยงค์ ยาวิราช ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ปุ๋น กรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายสุวรรณ คำภิไหล ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.สังวาลย์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายพัด ทองรักษ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ลิด กรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายอาคม ปัญญา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านสุดห้วยนา กรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายตะวัน เป็งปัญญา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่จ๊าง กรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายสาธิต โพธิ์ทอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ฮุ กรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายสวาท หล้าคำ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านท่าสองแคว กรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายสุรศักดิ์ เพ็งพร ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่แลบ กรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายสุรชัย ถนอมรัตน์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยหมากหนุน กรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายอินทร สุทินนะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายวีรชัย ศรีสุข ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เตี๋ย กรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายสุวิทย์ ปันทะวัง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านป่าหมากวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายมงคล สุขมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยผึ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายกระจ่าง หนุ่มชะลี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลแม่ลาน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายประพาส สุขนิสัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายสมศักดิ์ ถนอมรัตน์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สุ กรรมการฝ่ายสถานที่
68 นายอนุกร เลิศวิลัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่อุมพาย กรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายภัทราวุฒิ สุขนิสัย ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยกองเป๊าะ กรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายสว่าง นันต๊ะ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สะกั๊วะ กรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายระวี ต้าวแอ้ม ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่จอ กรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายอินคำ มณีโชติ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง กรรมการฝ่ายสถานที่
73 นายทวี แก้วคำ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านหัวลา กรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายบัญชา พรหมเลิศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนบ้านผาผ่า กรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายอินปั๋น สมบูรณ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) กรรมการฝ่ายสถานที่
76 นายสุชาติ เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านอุมดาเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่
77 นายบุญเทียม สุขสวัสดิ์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สวด กรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายศรีวรรณ ธรรมยศ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยม่วง กรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายบุญไส ก้อนมณี ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่เงา กรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายธรรมรงค์ แก้วสุวรรณ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่คะตวน กรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายแดง สุธรรม ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ทะลุ กรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายทศพล ชมพู ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านป่าโปง กรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายสุจิต เอกจันทร์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่สามแลบ กรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายสมบูรณ์ จันทรา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านคะปวง กรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายบรรเลง สุริยวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านทุ่งแพม กรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายแก้ว ศิริ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่ต๊อบเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายอนันต์ บุญเจิง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยสิงห์ กรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายปุ๊ด มูลฟอง ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยทราย กรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายบุญชู ดวงตา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านกองก๋อย กรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายศุภกฤต เปรมภิวงค์ ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านแม่แพ กรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายจำรัส แก้วคำมา ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.ชุมชนบ้านผาผ่า กรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
100 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายยงยุทธ แก้วใส ช่างไม้ระดับ ช.3 รร.บ้านห้วยกุ้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายเกษม อัยกร ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายสุริยันต์ ใจน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านไี้ร่วิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
115 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีเมือง รอง ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
116 นายประจวบ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
117 นายธีรวุฒิ พิชคำ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
118 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
119 นายสวาท หล้าคำ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านท่าสองแคว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
120 นายภัทราวุฒิ สุขนิสัย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
121 นายทองคำ สมแก้ว พนักงานบริการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
122 นายเพชร ยาวิราช พนักงานบริการโรงเรียนบ้านแม่ต๊อบใต้ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
123 นายมนตรี นนทมาลย์ ช่างไม้ระดับ ช.3 กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
124 นายอาคม หล้าคำ พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
125 นายณรงค์ คำใส ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
126 นายทรงวิทย์ คำภิไหล ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
127 นายประพาส วัฒนวงค์ ช่างไม้ ชั้น ๔ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
128 นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ ช่างครุภัณฑ์ ชั้น ๓ กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
129 นายชุติพงศ์ โพธิ์อย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
130 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
131 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
132 นายปัญญา ชมภูใส ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
133 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
134 นายสุธีรัตน์ กาญจนมยูร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
135 นายจิตติพล เกียรติมวลมิตร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมฝ่ายแสง สี เสียง
136 นายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
137 นายจำรัส ปันทวัง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
138 นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายแสง สี เสียง
139 นายไกรรัตน์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายแสง สี เสียง
140 นายสมบัติ ยาวิชัย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
141 นายสายัญ โพธิสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลิด กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
142 นายไกรรัชต์ ปันติสวัสดิ์ ครูโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
143 นางสาวธัญกมล ภูมูลทำนุรัฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
144 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
145 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
146 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
147 นายชุติพงศ์ โพธิ์หย่า ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
148 นายเอกบดินทร์ ทากา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
149 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
150 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
151 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
152 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ ตัดต่อวีดีโอ
153 นางสาวอมรา น้อยสกุล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
154 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
155 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
156 นางชลิยา มณีธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
157 นางสาวดวงสมร อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
158 นางสาวอุษณีย์ มโนวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
159 นางเสาวณี คงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
160 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
161 นางสาวเบญจวรรณ ตนภู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
162 นางฐิติรัตน์ เพชรงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
163 นางสาวสถลัชชนันท์ โอภาสฐิติยศ นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
164 นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
165 นางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
166 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
167 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
168 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
169 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
170 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
171 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
172 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
173 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
174 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
175 นาวสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
176 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
177 นางสุดธิดา โตสุวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
178 นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
179 นางสาธัญสุดา ศรีกุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
180 นางสาวสิริกร ชุ่มเชย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
181 นางสุภาวดี คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
182 นางกรพินธุ์ กำยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
183 นายเอกภพ สุขคลาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
184 นายพีรยุทธ์ ตับทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
185 นายมาคุ้น หมายสุข นิติกรปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
186 นางสาวนฤมล เขียวมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
187 นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
188 นางสาวสาธิตา บรรจง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
189 นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
190 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
191 นางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
192 นางสาวนาตยา บุตรทองศรี เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
193 นางสาวเพชรรัตน์ ทะนัน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
194 นางสาวสุธาสินี ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
195 ๖.๔๖ นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
196 นางสาวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
197 นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
198 นางสาวอัจฉราพร เกษทอง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
199 นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญศรี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
200 นางสาวสุพรรณี สถาปิตานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
201 นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
202 นางสาวศิริรัตน์ คำงาม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
203 นางสาวชนากานต์ เนตรประดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
204 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
205 นางสาวนิสิตา พงษากุล ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
206 นางสาวอรุณี ศรีธร ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
207 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
208 นางอำภา สุวรรณลพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมกาารฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
209 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
210 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
211 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
212 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
213 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
214 นายสมเกียรติ ยั่งยืน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
215 นายวิศิษฐ์ ใจพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
216 นางสาวศันสนีย์ แตะยา นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
217 นางบุญทิพย์ ทาปิยะ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
218 นางสาวสุภาพร ภู่บัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
219 นางสาวศศิรา สาลิกานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
220 นางสาวพิมพ์พิรญาณ์ ศิริ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
221 นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
222 นางสาวกาญจนา มันตะนา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
223 นางสาวอรอนงค์ มูลคง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
224 นางสาวชื่นจิต วิชัยดิษฐ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
225 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุตรคำเมือง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
226 นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
227 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
228 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
229 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
230 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
231 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มปฐมวัย และนักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
232 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มปฐมวัย และนักเรียนพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม
233 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
234 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
235 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
236 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
237 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
238 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
239 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
240 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
241 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
242 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
243 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
244 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
245 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
246 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
247 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
248 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
249 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
250 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 นางสาวพะเยาว์ อาภรณ์ไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา พละ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
253 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๒ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
254 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
255 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
256 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
257 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
258 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
259 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
260 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
261 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
262 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
263 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
264 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
265 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
266 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำกลุ่มสาระ
267 นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
268 นายดิเรก ศรีมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
269 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
270 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
271 นายไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
272 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
273 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
274 นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
275 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
276 นางสาวนพเก้า ตุลานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
277 นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
278 นางมยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
279 นายณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
280 นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
281 นายยนต์ ชัยชนะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
282 นายธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
283 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
284 นายภานุวัฒน์ มะโนธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
285 นายวรเชษฐ จันทร์ทารี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
286 นางสาวรัตนา กำแพงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
287 นางสาวธนัญญา พ่อนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน
288 นางปิ่นมณี เจ้าดูรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสรุปผลการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมคิด ศรีธร
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Tel : 080-1225455 Email : [email protected]
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]